Raport Witolda.pdf

(784 KB) Pobierz
Raport Witolda
WicmamopiadmożliwieucheaktyjaktegochcąmoikoledyMówiono"Imbardiejpani
bdietrymałamychaktówpodającjebekomentarytymbdietowartociowe"próbuj
wicleccłowiekprecieżniebyłdrewna- jużniemówikamienia(chociażwydawałoiżei
kamieonieramuiałbyipocid)Caamiwicwródpodawanychaktówbdjednakwtawiał
mylwyrażającątocoicułoNiewiemcykoniecniematoobniżadwartodnapianegoNie
byłoikamienia- ctomuadrociłem- miałoijececiąglebijącecaemwgardleerce
kołacącągdie- chybawgłowie- mylcaamiłapałemjątrudemOnich- dorucającodcau
docauparodcud- ądżedopierooddaiobraprawdiwy
Dnia 19 wrenia1940roku- drugałapankawWarawieJeceżyjekilkuludiktórywidielijak
ogodinie600ranoedłemaminaroguleiWojkaiFeliokiegotanąłemw"piątki"utawiane
preeemanówłapanychmżcynPotemaładowanonanaPlacuWilonadoautciżarowych
iawieionodokoarwoleżerówPopianiudanychperonalnychworganiowanymtam
prowiorycniebiureiodebraniuotrychpredmiotów(podgrobąatreleniajeliipotemu
kogobodajżyletkanajdie)wprowadononanaujeżdżalnigdiepootawalimypre19i20
wrenia
Wciągutychparudniniektórydążylijużaponadipałkągumowąpadającąnaichgłowy
Mieciłoitojednakwramachmożliwychdopryjciadlaludiprywycajonychdotego rodzaju
poobówutrymywaniaładupretróżówporądkuWtymcaieniektórerodinywykupywały
wychnajbliżychpłacącogromneumyeemanomWnocypalimywycypokotemnaiemi
Ujeżdżalniowietlałogromnyrelektortojącyprywejciu. Po czterech stronach umieszczeni byli
eemanibroniąmaynową
ByłonatyiącoiemetkilkudieiciuMnieoobicienajbardiejdenerwowałabiernodmay
PolakówWycyłapaninaiąklijużjakąpychoątłumuktórawtedywyrażałaiwtymżecały
tentłumupodobniłidotadabaranów
NciłamniemylprotawburydumyłypoderwaddocynutmaWpółtowaryowimemu-
ławkowipakowkiemu(wiemżeżyłdocauPowtaniawWarawie)proponowałemnawet
wpólnąakcjwnocyopanowanietłumunapadnapoterunkiprycymmiałem- prechodącdo
ubikacji - "awadid"orelektorinicydgoLecjaprecieżwinnymcelunalałemiwtym
rodowikuatobyłobytopójciemnarecnacniemniejąOnwogóleuważałtoapomył
dziedziny fantazji.
21wreniaranowadononadoautciżarowychiwtowarytwieekortującychmotocykli
broniąmaynowąodwieiononadworecachodniiaładowanodowagonówtowarowychW
wagonach tych przedtem widocznie musieliwiedwapnogdyżcałapodłogabyłanimwyypana
WagonyamknitoWieionodieocałyPidanijedniedaliZretąjedniktniechciałMielimy
wydanydniapopredniegochlebktóregowtedyanijedanicenidnieumielimyChciałoinam
tylkobardopidWapnopodwpływemwtrąówrodrabniałoiwpyłUnoiłoiwpowietru
drażniłonodraigardłoPidniedaliPrecelinydeekktórymiabitebyłyoknawidielimyże
wioąnagdienaCtochowOkoło10wiecór(godina 2200)pociągiatrymałwjakim
miejcuidalejjużniejechałłychadbyłokrykiwrakotwieraniewagonówujadaniepów
Tomiejcewewpomnieniachmoichnawałbymmomentemwktórymkoocyłemewytkimco
byłodotychcanaiemiiacąłemcocobyłochybagdiepoaniąNiejettoilenieinajakie
diwnełowaokreleniaPreciwnie- uważamżenażadnełówkoładniebrmiąceanieitotne
wyiladiniepotrebujTakbyłoWgłowynaeuderałynietylkokolbyeemanów- uderało
cowicejBrutalniekopnitowewytkienaepojciadoktórychmymyinaiemi
prywycaili(dojakiegoporądkurecy- prawa)TowytkowiłowłebUiłowanouderyd
możliwieradykalnieZałamadnapychicniejaknajybciej.
ZgiełkijagotgłoówbliżałitopniowoNareciegwałtownieotwartodrwinaegowagonu
Olepiłynarelektorykierowanewewntre
- Heraus! rrraus! rrraus! - padaływrakiakolbyeemanówpadałynaramionaplecyigłowy
kolegów
Należałoybkonaledinaewnątrkocyłemiwyjątkowoniedotałemkolbątającwpiątki
traiłemwrodekkolumnyZgrajaeemanówbiłakopałairobiłanieamowitywrak"uFüne!"
NatojącychnakrydłachpiątekrucałyipycutepreżołdakówOlepienirelektorami
pchanibicikopanicucipamiraptownienalelimyiwwarunkachwjakichwątpibykto
nabyłkiedykolwiekłabibylioołomienidotegotopniażenaprawdtworylibemylnągrup
PdononaprediebiekuwikejilocikupionychwiatełWdrodekaanojednemunabiec
dołupawbokoddrogiiarawladanimpuconoeripeemaZabitoWyciągnitoeregu
dieiciuprygodnychkolegówiatrelonowmarupitoletówwramach"odpowiedialnoci
olidarnej"a"ucieck"którąaaranżowaliamieemaniWytkichjedenatuciągnitona
remieniachuwiąanychdojednejnogiDrażnionopykrwawionymitrupamiicutojenanich
Wszystko to robiono przy akompaniamenciemiechuikpin
Zbliżalimyidobramyumieconejwogrodeniudrutównaktórejwidniałnapi"rbeitmacht
rei"PóniejdopieronaucylimyigodobreroumiedZaogrodeniemrdamiutawionebyły
murowanebudynkiwródktórychwidniałroległyplactojącwródpalerueemanówpred
amąbramądonalimynamomentwikegopokojuOdpdonopykaanonamwyrównad
piątkiTutajlicononakrupulatnie- nakoocudolicającciągnionetrupyWyokiwtedyjece
pojedyncypłotdrutukolcategoibramapełnaeemanównaunłymimimowolniecytany
kiedyaorymchioki"Wchodącpomyloodwrocieawychodidbdiecało"Umiech
ironicnyrodiłigdiewemnieiprygałnacototutajiprzyda...
ZadrutaminawielkimplacuuderyłnainnywidokWniecoantatycnympełającymponae
wytkichtronwietlerelektorówwidocnibylijacyniby-ludzie. Z zachowania podobni raczej do
dikichwierąt(bewgldnieobrażamtuwierta- niemajecewnaymjykuokreleniana
takietwory)Wdiwnychubraniachwpayjakieiwidiałonailmachoing-Sing, z orderami na
kolorowychwtążkach(takmiiwtedywmigającymwietlewydawało)drągamiwrkurucili
i dikimmiechemnapojedyncychnaychkolegówBijącichpogłowachkopiącleżącychjużna
iemiwnerkiiwinnecułemiejcawkakującbutaminapieribruch- adawalimierd
nieamowitymjakimentujamem
"ch!Wicamknlinawakładiedlaobłąkanych!"- premknłamimyl- Coapodłod!-
roumowałemjecekategoriamiiemiLudiełapanki- awicnawetwpojciuNiemcównie
obciążeniżadnąwinąwobecTreciejReyWgłowieabłyłymiłowaJankaWwyreconedo
mnie popierwejłapance(ierpieo)wWarawie"Otwidiniekorytałetakdobrejokaji-
ludiomłapanymnaulicyniearucążadnejprawypolitycnej- wtenpoóbnajbepiecniej
możnaidotaddoobou"JakżenaiwniehentamwWarawiepodchodilimydoprawy
PolakówwywożonychdooboówTuniepotrebabyłomiedżadnejprawypolitycnejżebyginąd
Zabijano pierwszego lepszego z brzegu.
Zacynałoiodpytaniaruconegoprepaiategocłekadrągiem"Wabitduvonivil?"
Odpowiedkiąddiaadwokatwówcapowodowałabicieimierd
Predemnąwpiątcetałjakikolegaktórynatopytanieruconemurównocenymujciemgo
garciąaubraniepodgardłemodpowiediał"Richter"Fatalnypomył!Pochwilibyłnaiemibityi
kopany.
WicwykaocanopecjalnieinteligencjPotympotreżeniumieniłemniecodanieTonie
obłąkaocytojakiepotwornenardiedowymordowaniaPolakówropocynającewediełood
inteligencji.
PidchciałoiokropniePrywieionowłaniekotłyjakimnapojemCiamiabijającynaobnoili
kubkinapojemwróderegówpytając"Wabitduvonivil?"Dotawalimyupragnionybo
mokry - napójwymieniającjakiawódrobotnikacyremielnikaciniby-ludiebijącnaikopiąc
wykrzykiwali: ... "hier ist KL Auschwitz - mein lieber Mann!"
Pytalimyiebienawajemcobytomiałonacyd?NiektórywiedieliżetoOwicimlecdlana
byłatotylkonawajednegopolkichmiatecek- potwornaopiniaotymoboieniedążyłajece
preniknąddoWarawyniebyłateżnanawwiecieNiecopóniejdopierojednotołowomroiło
krewwżyłachludiomnawolnocipdałoenpowiekwiniomPawiakaMontelupich
WinicaLublinaJedenkolegówobjaniłnażejetemywkoarachpiątegoDK- tużkoło
miateckaOwicim
Dowiedielimyiżetanowimy"ugang"bandytówpolkichktóryrucaliinapokojnąludnod
niemieckąaktórychatopotykatuodpowiedniakara"Zugangiem"naywanowytkocodo
oboupryłokażdynowytranport
Tymczasem sprawdanoobecnodwykrykującnawikapodaneprenawWarawienaktóre
trebabyłoybkoigłonoodpowiedied"Hier!"PrytymbyłowielepowodówdoykanibiciaPo
prawdeniuetkamiodyłanonadoumniewanej"kąpieli"Takpryjmowanotransporty ludzi,
łapanychnaulicachWarawynibytonapracdoNiemiectakpryjmowanokażdytranportw
pierwychmieiącachpoałożeniuobouwOwicimiu(1461940r)
Zciemnocigdiegóry(nadkuchni)odewałikateidler"Niechniktwanieądiże
kiedykolwiekwyjdietądżywyporcjajettakobliconażeżydtubdiecie6tygodniktobdie
żyłdłużejnacyżekradniektokradnie- najdieiwK- gdieżyjeikrótko!"co
pretłumacyłnapolkiWładyławBaworowki- tłumacoboowyChodiłoojaknajybe
ałamaniepychicne
Wprywieionenaplactackii"rolwag"łożylimycałychlebjakipoiadalimyNiktwtedygonie
żałował- niktniemylałojedeniuJakżectopotemnaamowpomnienietegomomentulinka
ciekłaidiablibraliKilkatacekirolwagapełnechleba!- jakakodażeniemożnaibyłonajedna
zapas...
Raemetkąinnychnalałemiwreciepredłanią(Baderaumblok18numeracjatara)Tu
oddalimywytkodoworkówdoktórychprywiąanoodpowiednienumeryTuotryżononam
włoynagłowieicielekropionotrochprawieimnąwodąTuwybitomipierwedwabyato
żenumerewidencyjnynapianynatablicceniołemwrkuaniewbachjakwłaniewtymdniu
chciałtegołaienny(Bademeiter)DotałemwckciżkimdrągiemWyplułemdwaby
Pociekłakrew
OdtejchwilitalimyitylkonumeramiUrdowanawabrmiałachuthätlingkrxyJa
miałemnumer4859Dwietrynatki(rodkowychikrajnychcyr)utwierdałykolegóww
prekonaniużeginmnie- cieyły
Danonamubraniewbiało-niebiekiepaydrelichytakieamejakteconatakbardoraiływ
nocyByłjużranek(2291940r)TerawieleiwyjaniłoNiby-ludiemielinalewymramieniużółte
opakicarnymnapiem"CPO"iamiatbarwnychwtążekmedalamijakmiiwnocy
wydawałomielinapierilewejtronykolorowytrójkąt"winkiel"podnimjakpodwtążkąmały
czarny numer nabiałejłatce
WinklebyływpiciukolorachPretpcypolitycninoilicerwonykryminalici- ielonygardący
pracąwTreciejRey- carnybadacePimawitego- ioletowyahomoekualici- różowy
PolacyłapaninaulicywWarawie na roboty do Niemiec dostali jakoby winkle czerwone, jako
pretpcypolitycniPrynamiżeewytkichinnychkolorów- tenodpowiadałminajbardiej
Przebranych w drelichy-paiakibecapekikarpetek(karpetkidotałem8acapk- 15 grudnia),
wpadającychnógdrewniakachwyprowadononanaplacwanyapelowymipodielonona
połowJednipolinablok10drudy(my)nablok17napitroTaknaparterejakinapitre
pocególnychblokówumiecenibyliwiniowie(Hätlinge)Mielioniodrbnągopodarki
obadadminitracyjnątworącamodielny"blok"Dlaodróżnienia- wytkieblokinapitre
miałydonumerudodanąliter"a"
Oddanowicnanablok17awrceblokowegolojawanegopóniej"krwawymlojem"Byłto
Niemiec - komunista z czerwonym winklem - wyrodnialeciedącywoboachokołoeciulatbił
katowałncałiumiercająccodienniekilkaoóbLubowałiwporądkuidycyplinie
wojkowejwyrównywałeregibijącdrągiem"Nablok"utawionynaplacuw10eregów
równanypreprebiegającegomidyeregamiwielkimdrągiemlojamógłbydwpryłoci
woremwyrównywania
TeraranoprebiegałpomidyeregamiporapierwyTworyłna- ugangów- nowy blok.
ukałwródnienajomychludinadającychidoutrymywaniaporądkunablokuLochciałże
wybrałmniewybrałKarolawitoreckiego(oicerreerwy13pułkuułanów)WitoldaRóżyckiego
(nieRóżyckiomutnejopiniitenbyłporądnychłopulWładyławaWarawy)iparuinnych
ybkowprowadiłnanabloknapitrokaałutawidirdempodcianąrobidwtyłwroti
nachylidi"Wlał"drągiemcałejiłykażdemupopidudereowmiejcenatencelpodobno
prenaconeTrebabyłomocnobyacinądbyiniewydarłjkEgaminwypadł- dajemii
- dobre"Żebyciewiedielijaktomakujeiżebyciewtenpoóbkijemmachalidbającocytodi
porądeknabloku"
Taktałemitubowym(tubendient)lecnienadługoChociażnablokuutrymywalimy
worowyporądekicytodlojowinieodpowiadałymetodyjakimiuiłowalimytooiągnąd
UpredałnaparokrotnieamipreKaika(auanyloja)agdynicniepomogłowciekłii
wyruciłkilkunanaobónatrydnimówiąc"Żebyciepróbowalijakmakujepracawoboiei
ocenililepiejdachipokójjakimacienabloku"Widiałemżecodiennie wraca z pracy mniej ludzi -
wiediałemże"wykaocano"ichprytejlubinnejrobocielecteradopieronawłanejkóre
miałemiprekonadjakwyglądałdieopracywykłegowiniawoboiepracowadmuieli
wycyNablokumogliotadtylko sztubowi.
palimywycypokotemnapodłodenaroełanychiennikachŁóżekwpierwymokreienie
mielimywcaleDieodlawytkichacynałigongiemlatemo420wimieo320Nadwik
tenktóryodywałinieubłaganymnakaem- zrywałoinanogiybkokładałoikoc
wyrównującdokładniebregiiennikanoiłoiwjedenkoniecaligdiegochwytali"iennikowi"
celemułożeniawbudowanąprymKocprywyjciualioddawałoi"kocowemu"Ubierad
koocyłoijużnakorytaruWytkowbieguwpopiechuboiKrwawylojokrykiem
"Fenterau!"wpadałkijemdoalinoitrebaibyłopieydbyajądkolejkwdługimeregu
predubikacjąWpierwymokreieniemielimyubikacjinablokachBiegłoi rano do kilku latryn,
gdieutawiałoiwogonkucaamidwutuludiMiejcbyłomałoWewnątrtałkapodrągiemi
licyłdopiciu- ktoiopóniałewtaniemtegowaliłdrągiempogłowieNiejedenwiniów
wpadałdodołuZlatrynpdiłoipodpompyktórychbyłoparnaplacu(łaniniebyłow
pierwymokreienablokach)PodpompamikilkatyicyludimuiałoiumydMairoumied
byłotoniemożliwePrebijanoiiłądopompyłapałotrochwodywmenażkNogijednakna
wiecórmuiałybydcyteBlokowirobiącyobchódalwiecoremgdy"tubowy"kładałraporte
tanu(iloci)leżącychnaiennikachwiniówprawdalicytodnógktóremuiałybyd
wytawionepodkocówwgórtakbywidocnabyła"podewa"Jeli nogabyłaniedotatecnie
cytalubatakowąblokowychciałjąuważad- bitodelikwentanatołkuOtrymywałod10do20
raówkijem
ByłtojedenepoobówwykaocanianaukutecnianypodpłacykiemhigienyTakjaki
wykaocaniembyłonicenieorganimuwlatrynachprecynnociwtempieinarokajak
arpiącynerwyrweteprypompachjakteżwiecnypopiechi"Lauchritt"toowanywdie
w pierwszym okresie lagru.
OdpompybiegliwycynabokpotakwanąkawlubherbatCiecwprawdiegorąca
prynoonawkotłachnaalelecnapojeteimitowałanieudolnieCukruwykłyarywiieonie
widiałwcaleZauważyłemżeniektórykolegówiedącychtuodparumieicymająobrknite
twarze i nogi. Pytani przeze mniemedycyowiadcyliżepowodemtegojetnadmiarpłynów
Nawalająnerkiluberce- ogromnywyiłekorganimuprypracyiycnejpryjednocenym
pożywaniuprawiewytkiegowpłynachkawaherbata"awo"iupa!Potanowiłemwyreci
płynównieprynoącychkorycipootadjedyniepryawoiupach
WogólenależałopanowadnadachciankamiNiektóryewgldunaimnoniechcielireygnowad
gorącychpłynówGorejjecebyłopaleniemgdyżwpierwymokreiepobytuwoboie
wiieoniemiałpienidybonietakodraupowalanomunapiadlitNatocekałdługoaanim
nadełaodpowiedupływałookołotrechmieicyKtoniemógłiopanowadiamieniałchlebna
papieroytenjuż"kopałobiegrób"Znałemtakichwielu - wycyiwykoocyli
GrobówniebyłoWytkietrupypalanownowowybudowanymkrematorium
Wicpogorącąlurnablokuniepieyłeminniprepychaliidającitupowóddobiciaichi
kopania.
Jeliwiieoobrknityminogamidorwałidolepejpracyiwyżywienia- wracałdoiłobrk
mijałlecnanogachtworyłyiropiejącewrodywydielającecuchnącąciecacaamilegmon
którąwidiałemdopierotuporapierwyUnikającpłynówuchroniłemiodtegocliwie.
Jeceniewycydążylipobradgorącejluryajużtubowykijemopróżniałalktórapred
apelemmuiałabydprątnitaWmidycaieiennikiikocebyłyułożonewedługmodyktóra
panowałanatymblokuablokikonkurowałymidyobąwukładaniutejnaej"pocieli"Tera
jecemuiałabydmytapodłoga
Gongnaapelporannyuderałogodinie545Ogodinie600taliwycywwyrównanych
eregach(każdyblokutawiałiwdieideregówcoułatwiałolicenie)Naapelumuielibyd
wycyJelidarałyiwypadkiżekogobrakowało- niedlategożeuciekłalenpjakinowicju
naiwnieichowałlubwprotapał- iapeliniegadałetanemlicbowymlagru- wtedy
ukanonajdowanowyciąganonaplaciprawie zawsze zabijano publicznie. Czasami nieobecnym
byłwiieoktórygdieipowieiłnatrychulubwłaniewcaieapelu"edłnadruty"- wtedy
rolegałyitraływartownikanawieżycceiwiieopadałpreytykulami"Nadruty"li
winiowiepreważnierano- prednowymdniemmkiPrednocąbdącąkilkugodinnąprerwą
Zgłoś jeśli naruszono regulamin