Dollhouse.S01E12.HDTV.XviD-LOL.txt

(34 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{46}{96}/W poprzednich odcinkach...
{108}{172}Chcesz powiedzie�, �e zaprogramowa�e� Lalk�,|�eby by�a Kub� Rozpruwaczem.
{176}{241}Alfa mia� dost�p do wszczep�w
{245}{277}i jeden z nich zrobi� to.
{281}{352}Zmasakrowa� ka�dego wok� twojej dziewczyny,|nim przysz�o co do czego.
{361}{381}Oni si� nie obudz�!
{385}{442}- Mam dla ciebie wiadomo�� z Domu Lalek.|- To nie jest zabawne.
{446}{491}U�ywaj� tego cia�a,|aby ci� szpiegowa� od miesi�cy.
{495}{588}Tylko ja wiem, jak odnale�� Dom Lalek i|tylko ty wiesz, jak si� do niego dosta�.
{592}{609}Gdzie jeste�my?
{613}{704}Jeste�my pod sk�r� wielkiej bestii.
{761}{835}Naprawd� my�la�e�,|�e mo�esz wej�� do Domu Lalek, ot tak?
{839}{894}Kiedy wszyscy wiedz�, �e on nie istnieje.
{898}{919}Alfa.
{927}{958}Zatrzyma�a� m�j prezent.
{968}{1004}Zawsze wychodz� inaczej.
{1008}{1038}Na przyk�ad te Victora.
{1090}{1110}M�j ksi���.
{1114}{1157}M�wi�em, �e ci� uratuj�.
{1193}{1213}Pomocy!
{1220}{1261}Potrzebna pomoc!
{1340}{1382}On zaatakowa� Victora.
{1386}{1405}Alfa.
{1410}{1458}Potrzebujemy jednostki szybkiego reagowania.|Ju�!
{1462}{1496}Mia� skalpel.
{1522}{1545}Poci��...
{1549}{1580}Wyj�cia zosta�y zabezpieczone.
{1590}{1623}Ale s�dz�, �e ko� ju� opu�ci� stodo��.
{1627}{1681}Zauwa�ono opuszczon� furgonetk�|dwie przecznice st�d.
{1685}{1703}Pe�ne zamkni�cie.
{1707}{1758}Zliczcie wszystkie osoby...|Agent�w i pracownik�w.
{1768}{1795}- Id�cie pom�c Victorowi.|- Tak jest.
{1800}{1816}Szybko!
{1894}{1926}Przyszed� po Echo.
{1987}{2024}Zabra� j�.|To by�o wszczepienie.
{2031}{2044}Nie wiem jakie.
{2048}{2083}Jako� skasowa� dane.
{2087}{2151}Mo�emy ich znale��, bo jest oznakowana..
{2202}{2228}Ju� nie.
{2255}{2311}Jej nadajnik...|Wyci�gn�� go,
{2319}{2360}wszed� do systemu i przeci�� biologiczne linki.
{2364}{2446}Nie widz� jej oznak �yciowych.|Tak jakby...
{2457}{2475}Odesz�a.
{2483}{2524}Chc� wiedzie�, co jej wszczepi�.
{2528}{2564}- Szukam.|- Szukaj dalej.
{2649}{2716}Zapyta�, czy zawsze chcia�am zosta� lekarzem.
{2816}{2839}C�...
{2859}{2917}Kto zrozumie szale�ca?
{2944}{2987}Ten, przez kogo oszala�?
{3026}{3046}Mo�e.
{3198}{3244}Jak ci si� podobaj� nowe ciuchy?
{3261}{3307}S� �wietne. Dzi�kuj�.
{3375}{3438}Ca�y czas boli.
{3442}{3472}Musia�em go wyj��.
{3489}{3520}Ufasz mi, prawda?
{3546}{3575}Wiesz, �e tak.
{3581}{3610}Tak, wiem.
{3656}{3701}Wiele razem przeszli�my, co?
{3705}{3790}Wiele, odk�d zabra�e� mnie z tego miejsca,|kiedy mia�am 13 lat.
{3811}{3874}13-sto latka, to prawie kobieta.
{3878}{3907}Tak powiedzia�e�.
{3911}{3947}Pami�tam, ale to si� nigdy nie sta�o.
{3951}{3994}Powiedzia�e� jej to? Zamknij si�.
{4005}{4022}Kochanie?
{4037}{4081}Nie zna�em ci�,|kiedy mia�a� 13 lat.
{4088}{4099}Nikt z nas nie zna�.
{4103}{4146}Jedna osoba zna�a.
{4206}{4234}Nie nazywam si� Bobby.
{4269}{4309}Jak to?
{4326}{4357}To znaczy...
{4374}{4407}Nie jestem tylko Bobby'm.
{4411}{4429}Bobby...
{4450}{4523}Moja elegancka koszula...|Nie zapakowa�a tego.
{4551}{4608}Chyba na razie ci starczy, co?
{4619}{4656}Nie mo�emy wr�ci�.
{4740}{4792}Zostawi�a� moj� eleganck� koszul�.
{4817}{4909}Bardzo �adnie w niej wygl�da�am, g�upia suko.
{5086}{5273}{C:$#aacc00}{Y:b}Napisy:|Koniu734 & L1su
{5398}{5574}{C:$#aacc00}- \\ NewAge SubTeam //-|- \\ www. nast. ws //-
{5697}{5802}{C:$#aacc00}DOLLHOUSE 1x12|"OMEGA"
{5812}{5851}/KILKA LAT WCZE�NIEJ
{5855}{5976}/Pani Alvarez, panie Blevins, czy dobrze rozumiem?|/Stracili�cie obydwu agent�w i naszego klienta?
{5981}{6006}Tak, pani DeWitt.
{6010}{6054}Dziewczyna Alvarez|�le wp�ywa na mojego agenta, pani DeWitt.
{6058}{6103}Nie wiem, czemu opierali�my si� na rodzicu.
{6109}{6152}Tu nie ma �adnego "my", panie Blevins.
{6156}{6237}To nie pa�skie zmartwienie,|jaki agent jest do czego wybierany.
{6241}{6311}Pan ma tylko dyskretnie obserwowa� przebieg wydarze�.
{6315}{6344}I to robili�my, ale...
{6348}{6391}Wydaje si�, �e Alfa wiedzia�,|i� by� �ledzony.
{6395}{6465}Jasno m�wi�em,|�e te wszczepy maj� sk�onno�� do paranoi.
{6469}{6501}Zaznaczy�em to w papierach.
{6505}{6624}Tak z ciekawo�ci, jak bardzo zab�jcze s� te wszczepy?
{6940}{6963}Dobra, Lars.
{6997}{7027}Z kim pracujesz?
{7064}{7088}Z nikim.
{7103}{7140}Z nikim nie pracuj�.
{7259}{7295}Kto by� w furgonetkach?
{7312}{7334}W furgonetkach?
{7354}{7398}�adnych nie widzia�em.
{7432}{7462}A ty widzia�e�?
{7466}{7488}Lars...
{7547}{7626}To smutne... Smutne, jak k�amiesz.|Potrafi� to wyczu�.
{7714}{7869}My�lisz, �e przetrwa�em tak d�ugie uciekanie nie potrafi�c|okre�li� kto k�amie, a kto nie?
{7936}{7968}A kto nie k�amie?
{7999}{8024}Co� przede mn� ukrywasz.
{8100}{8140}Widz� to w twoich oczach.
{8164}{8181}Nie.
{8216}{8250}Wytn� je.
{8254}{8346}Dobra, to skomplikowane.
{8364}{8385}Pewnie.
{8486}{8516}Upro�� to.
{8586}{8610}Ty...
{8632}{8658}Nie jeste� prawdziwy.
{8714}{8729}Co?
{8751}{8784}Ty i twoja dziewczyna...
{8837}{8864}Co powiedzia�e� o mojej dziewczynie?
{8868}{8912}Nie jeste�cie prawdziwi!
{8947}{8984}Tak czy owak...
{9025}{9134}My�lisz, �e jeste� seryjnym morderc�.
{9149}{9172}Ale to nie prawda.
{9176}{9229}My�lisz, �e masz zakazan� mi�o��.
{9243}{9309}Nie jest zakazana.|To nawet nie jest mi�o��.
{9337}{9409}Zap�aci�em za to.
{9438}{9496}To mia�a by� moja fantazja.
{9530}{9585}Chcia�em si� tylko troch� zabawi�.
{9616}{9642}Troch� zabawi�?
{9673}{9704}Chcia�e� si� zabawi�?
{9708}{9730}I co?
{9734}{9782}Dobrze si� bawisz, Lars?
{9798}{9819}Nie.
{10002}{10026}Ona jest prawdziwa.
{10078}{10140}I to ostatnia rzecz,|jak� kiedykolwiek zobaczysz.
{10158}{10179}Crystal.
{10282}{10309}Tak, kochanie?
{10443}{10455}Mam sygna�.
{10459}{10536}San Pedro, droga przemys�owa 7-18.
{10553}{10573}Jeste�my blisko.
{11669}{11710}Whiskey, �yczysz sobie kuracj�?
{11732}{11760}Tak, poprosz�.
{11779}{11801}Alfa.
{11823}{11847}Kuracja.
{11896}{11932}Tak, lepiej to zr�bmy.
{11936}{11978}Chod�my do furgonetki, dobrze?
{11982}{12024}Dzi�ki za przeja�d�k�.
{12209}{12233}Gdzie jest Kepler?
{12267}{12324}Nie m�w, �e ten hipochondryk ci si� wymkn��.
{12411}{12432}Zostaw nas.
{12472}{12558}Ten cz�owiek...|Ten, kt�rego tu przyprowadzi�e�...
{12569}{12669}Do zesz�ego roku, by� jednym z agent�w.
{12703}{12744}Nazywany Alfa.
{12798}{12834}Chcesz powiedzie�, �e Kepler jest Lalk�?
{12860}{12957}Nie do ko�ca. Stephen Kepler...|Ten prawdziwy jest trupem.
{12961}{13035}Dzisiaj jego cia�o zosta�o zidentyfikowane przez w�adze Arizony.
{13039}{13106}A te cia�a?|Zaprogramowali�cie masakr�.
{13111}{13211}Sytuacja Alfy by�a niefortunn�, techniczn� anomali�.
{13233}{13281}Techniczn� anomali�?
{13313}{13364}Bo�e, co�cie zrobili?
{13405}{13437}Co ty zrobi�e�?
{13459}{13566}Sprowadzi�e� to do mojego domu,|�eby drugi raz go zbezcze�ci�.
{13578}{13605}A teraz...
{13632}{13661}Zabra� Echo.
{13718}{13740}Caroline.
{13767}{13841}Tak, wiedzia�am,|�e to zetrze u�mieszek z twojej twarzy.
{13873}{13900}Wychodz� st�d.
{13904}{13930}Na pewno nie.
{13943}{14011}Alfa st�d uciek�, ja te� to zrobi�.
{14034}{14057}Alfa to geniusz.
{14061}{14114}�adna ekipa po�cigowa jeszcze nie wyjecha�a z gara�u.
{14118}{14148}Budynek jest zamkni�ty.
{14162}{14206}Kto� poinformowa� o ataku terrorystycznym.
{14263}{14279}Alfa.
{14283}{14313}Nabija si� z nas.
{14468}{14505}Mog� sprawi�, �e odejd�.
{14582}{14603}Odgrod�cie teren.
{14607}{14629}Powiedzcie, kiedy sko�czycie.
{14789}{14806}Ballard?
{14919}{14966}Brian, dzi�ki Bogu, �e to ty.
{14972}{15014}A nie kto�, kto potrafi ci� znie��?
{15018}{15061}Patrz na mnie.
{15065}{15092}Obserwuj� nas.
{15154}{15178}Ufasz mu?
{15196}{15236}Ufam, �e wiem, czego chce.
{15277}{15317}- Pos�uchaj, tu nie ma bomby.|- Co?
{15341}{15441}Fa�szywy alarm, ale Dom Lalek jest prawdziwy.
{15445}{15466}Dom Lalek?
{15470}{15583}Jest pod twoimi nogami:|samowystarczalny budynek ca�kowicie pod ziemi�.
{15587}{15639}Widzia�em to. Mog� ci� tam zabra�.
{15772}{15832}Wszyscy wracajcie do woz�w!
{15846}{15876}Fa�szywy alarm.
{15880}{15900}Co robisz?
{15905}{15925}Co robi�?
{15975}{16013}Fa�szywy alarm o pod�o�eniu bomby, Ballard?
{16017}{16065}Co, zawieszenie ci nie wystarczy?
{16069}{16097}Chcesz p�j�� do wi�zienia?
{16123}{16161}Nie ka� mi zmienia� zdania.
{16429}{16477}Mam nowiny.
{16481}{16526}Zidentyfikowa�e� ostatnie wszczepy?
{16530}{16545}Jeszcze nie.
{16549}{16623}Zamierza�em sprawdzi�|wszystkie stare wszczepy Echo, �eby sprawdzi�,
{16627}{16720}czy mo�e jakie� pasuj� do siebie.
{16724}{16744}I, tak czy siak...
{16777}{16804}Nie ma ich tam.
{16816}{16839}S�ucham?
{16843}{16862}Znikn�y.
{16866}{16884}Wszystkie dyski.
{16888}{16929}G��wne i zapasowe.
{16933}{17019}Wszystkie osobowo�ci, kt�re wszczepili�my Echo...
{17024}{17037}Znikn�y.
{17041}{17077}Po co mia�by je bra�?
{17099}{17133}Po co by mu by�y?
{17428}{17483}Witaj w swoim zamku, ksi�niczko.
{17500}{17518}B�d� pozdrowiona.
{17538}{17561}Tw�j tron.
{17679}{17715}Masz tu �azienk�?
{17912}{17935}To boli.
{17939}{17971}Wiem.
{18009}{18043}Ale nie b�dzie bole� zawsze.
{18091}{18131}Ju� nie jestem najlepszy.
{18193}{18229}Chc� by� najlepszy.
{18251}{18314}Tak, wiem, �e chcesz.
{18370}{18405}Jak mog� by� najlepszy?
{18497}{18594}Dr. Saunders, jak?
{18598}{18640}Nie mo�esz, Victor.
{18665}{18707}Nie mo�esz by� najlepszy.
{18756}{18808}To ju� przesz�o��.
{18842}{18892}Przesz�o��, kt�rej nawet nie pami�tasz.
{18949}{18979}Teraz jeste� brzydki.
{19001}{19029}Obrzydliwy.
{19065}{19126}Teraz mo�esz liczy� tylko na lito��,
{19155}{19249}a jej musisz poszuka� gdzie� indziej.
{19301}{19326}Doktor Saunders.
{19353}{19378}Doktor Saunders.
{19397}{19417}Witam.
{19436}{19457}Whiskey.
{19477}{19501}Co my tu mamy?
{19505}{19570}Wr�ci�a z jakiego� zaj�cia u Miller�w z b�lem ramienia.
{19597}{19696}We� jeden, usi�d� tam i zobacz�,|co da si� zrobi�.
{19774}{19811}Jeste� przepraco...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin