Dollhouse S01E05 HDTV.XviD-LOL.txt

(35 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{0}{84}/W poprzednich odcinkach:
{89}{190}A wi�c to prawda.|Zaprogramowani ludzie gotowi s�u�y�.
{194}{253}- Masz pieni�dze.|- Uprzejmie by�oby zapyta�.
{257}{302}Musisz przyzwyczai� si�|do moich metod.
{306}{398}Wszczepiamy im|osobowo�� prawdziwych ludzi.
{402}{496}B�d�cie cicho, a tymczasem ja|poznam si� lepiej z tym skarbe�kiem.
{500}{539}- Nie�le.|- Wesz�a.
{543}{576}Cze��, s�siedzie.
{580}{635}Wcze�nie wyszed�e�.|Kim ona jest?
{639}{729}Wed�ug bazy danych FBI nikim.
{758}{887}Co z tob�? Twoje male�stwo|obr�ci�o si� przeciwko tobie.
{980}{1067}Pleasant,|w stanie Arizona.
{2392}{2427}Nie przepraszaj.
{2431}{2501}Podniesiesz to?
{2563}{2612}M�wi� do ciebie.|Og�uch�e�?
{2616}{2686}Mo�e si� boisz?
{2703}{2771}Jesse.|Nie w moim sklepie.
{2775}{2863}Nie w twoim sklepie?|Nie by�oby ich tu, gdyby� ich nie obs�ugiwa�.
{2867}{2912}Nie.
{2916}{3022}- Wiesz co oni robi� w o�rodku?|- Nie. Ty zreszt� te� nie.
{3026}{3107}Bo nie chcesz wiedzie�.
{3114}{3204}Osama Bin Ghandi.|Do czego ci to potrzebne?
{3232}{3291}Albo to?
{3309}{3342}Sp�jrz na mnie.
{3346}{3409}Patrz na mnie,|jak do ciebie m�wi�!
{3413}{3449}Do�� tego!
{3453}{3491}Wyno� si�|z mojego sklepu, Jesse.
{3495}{3577}- Jakie� k�opoty?|- Nie.
{3607}{3666}�adnych.
{4015}{4088}- Dziwne.|- Ich pieni�dze s� takie same, jak nasze.
{4092}{4188}Nie chodzi mi o �piewanie,|tylko o te u�miechni�te buzie.
{4192}{4233}Jak my�lisz,|o co tu biega?
{4237}{4273}Mo�e po prostu s� szcz�liwi.
{4277}{4338}By� mo�e.
{4371}{4436}/URATUJ MNIE
{4520}{4628}- Szcz�liwi?|- To r�ni si� od samej rado�ci.
{4632}{4725}Raczej rodzaj b�ogo�ci|i niezm�cona pogoda ducha.
{4729}{4841}Prawdziwa rado�� wymaga|miary samo�wiadomo�ci.
{4845}{4928}Mowa tu o ludziach,|kt�rym zabrano w�asn� wol�.
{4932}{4982}No prosz�.
{4986}{5081}Nie ja zdecydowa�em, �eby przyj��|z tym do ciebie, Adelle. Co za ironia.
{5085}{5127}Nie obawiam si� ironii sytuacji,|tylko chcesz,
{5131}{5177}�ebym umie�ci�a|mojego agenta w agencji federalnej.
{5181}{5234}Po�rednio.
{5238}{5313}Nie chc� by� wulgarna, ale jedn�|z wielu zalet posiadania ciebie jako klienta
{5317}{5417}jest to, �e pomagasz nam|w unikaniu wsp�pracy z agencjami federalnymi,
{5421}{5462}senatorze.
{5466}{5517}Przecie� tu chodzi o ATF.
{5521}{5567}Szmuglujesz bro�?
{5571}{5628}Poza tym tw�j agent nie b�dzie|pracowa� na zlecenie rz�du.
{5632}{5669}Kiedy twoja ochrona|ustali ��cznika,
{5673}{5716}tw�j agent b�dzie|ca�kowicie bezpieczny.
{5720}{5763}W sekcie|fanatyk�w religijnych?
{5767}{5825}Adelle.
{5842}{5916}W tym roku s� wybory.
{5920}{5975}Na jednej stronie mam wyborc�w|popierajacych warto�ci rodzinne,
{5979}{6016}a na drugiej g�osuj�cych|na rzecz kobiet.
{6020}{6044}Dorwi� mnie obie strony,
{6044}{6126}je�li co� z�ego dzieje si�|za �cianami tego o�rodka.
{6130}{6206}ATF jest przekonane,|�e tak.
{6210}{6288}W tej sprawie nie mamy|zbyt du�ych mo�liwo�ci.
{6292}{6422}Je�li rz�d wy�le jakiego�|��todzioba prosto po akademii,
{6430}{6459}to ci ludzie si� zorientuj�.
{6463}{6590}Potrzebna mi osoba,|kt�ra naprawd� b�dzie w to wierzy�.
{6601}{6651}- Nie mog� ci pom�c.|- Tylko to potrafisz.
{6655}{6703}Czy nie powiniene�|by� postrzelony?
{6707}{6750}- Prze�y�em.|- Zauwa�y�am.
{6754}{6790}Shouldn't you be recuperating?
{6794}{6823}Daj spok�j, Loomis.
{6827}{6866}Przeskanujesz profile,|znajdziesz trafienie.
{6870}{6892}Komputer zrobi zreszt�.
{6896}{6941}Niech Carter sprawdzi|w bazie danych.
{6945}{6969}Ju� go o to poprosi�em.
{6973}{7015}- Nic nie znalaz�e�?|- Nic.
{7019}{7069}Nie wiem,|czego ode mnie oczekujesz.
{7073}{7157}Oboje wiemy, �e masz przepustk�|do baz danych, o kt�rych Carter nawet nie �ni�.
{7161}{7205}W takim razie wiesz,|�e musz� skanowa� profile os�b,
{7209}{7271}kt�re robi�|wi�ksze wra�enie ni� ty.
{7275}{7339}Ale nie s�|tacy czaruj�cy, jak ja.
{7343}{7467}- Flirtujesz ze mn�?|- Chyba tak. Dawno tego nie robi�em.
{7471}{7572}Wspomina�em ju�,|�e mnie postrzelono?
{7605}{7637}- Nie podoba mi si� to.|- To �wietnie.
{7641}{7727}Taka jest pa�ska praca.|Niestety senator Boxbaum jest kim� wi�cej,
{7727}{7778}ni� tylko warto�ciowym klientem.|To dobrze ulokowana lokata.
{7778}{7828}Odmowa jego pro�by mia�aby|bardziej negatywne konsekwencje,
{7828}{7855}ni� to,|co pr�bujemy zrobi�.
{7855}{7914}Tu nie chodzi o robot�.|Z pewno�ci� Langton poradzi�by sobie z ATF.
{7918}{7964}Moje obawy dotycz� Echo.|Czuj� si� odpowiedzialny.
{7968}{8019}Ostatnio zachowywa�a si�|nieobliczalnie.
{8023}{8143}Ma talent do przyswajania umiej�tno�ci,|a w�a�nie tego nam teraz potrzeba.
{8147}{8199}Wa�ne, �eby mo�na by�o|przewidzie� jej dzia�anie.
{8203}{8258}Czy Alpha was|tego nie nauczy�?
{8262}{8319}Nie lubi jej pan,|prawda?
{8323}{8440}To nie tak. Po prostu czasem obawiam si�,|�e si� pani do niej przywi�zuje.
{8444}{8549}Zanotowa�am pa�skie sprzeciwy.|Dzi�kuj�.
{8644}{8664}Witaj, Echo.
{8668}{8720}Dzie� dobry.
{8724}{8777}- Mia�am zrobiony test.|- Prawid�owo.
{8781}{8843}- Mo�e zjesz teraz lunch?|- Z ch�ci�.
{8847}{8941}Nie powinna je��|przed operacj�.
{8981}{9018}Mo�e lepiej p�jd�|na masa�.
{9023}{9059}To odpr�a.
{9063}{9163}To odpr�enie zacznie|kiedy� z niej wycieka�.
{9167}{9254}- Czy jest to wykonalne?|- To etap eksperymentalny.
{9259}{9321}A do tego|ca�kiem zaborczy.
{9325}{9351}Ale da si� zrobi�?
{9355}{9438}Sam proces nie r�ni si�|od laserowej korekty wzroku.
{9439}{9470}To nie jest|operacja na m�zgu.
{9470}{9534}A w�a�nie, �e tak.
{9538}{9599}Przemienimy Echo|w ludzk� kamer�.
{9604}{9665}Aby tego dokona�,|b�dzie musia�a o�lepn��.
{9670}{9738}Tylko tymczasowo.
{9743}{9767}W teorii.
{9772}{9828}- To wszystko?|- Tak.
{9832}{9885}Cud techniki SKPPW.
{9900}{9976}Symulacja Korowa|Przywo�ywania Postrzegania Wzrokowego.
{9981}{10014}Kamera m�zgowa|dla niewidomych.
{10022}{10046}Mo�na tak to nazwa�.
{10052}{10088}Czy to jest obraz,|jaki b�dzie widzia�a?
{10092}{10220}Ten obraz jest dla federalnych.|B�dzie mniej wyra�ny po pod��czeniu go do Echo.
{10225}{10271}Wykorzystamy jej oczy|jako szk�a kontaktowe.
{10275}{10407}Obrazy omin� jej kor� m�zgow�|i zostan� nadane bezpo�rednio do ATF.
{10418}{10480}Echo nie dostrze�e|�adnego z�a.
{10493}{10624}By�y przypadki, �e ta tachnologia|wywo�a�a t�tniaka a raz nawet �mier�.
{10640}{10735}Jedno kichni�cie|mo�e spowodowa� napad choroby.
{10739}{10780}Albo gorzej.|Napad kichania.
{10801}{10870}Ryzyko mie�ci si�|w dopuszczalnych kryteriach.
{10882}{10914}Kiedy b�dzie gotowa?
{10941}{10976}Potrzebny mi jeden dzie�.
{11014}{11037}�wietnie.
{11053}{11096}Zaczynam odlicza� czas.|Dzi�ki.
{11159}{11191}/10 km od Pleasant,|/w stanie Arizona.
{11191}{11217}To jest nasz cel.
{11226}{11270}M�wi na siebie|Jonas Sparrow.
{11298}{11355}Prawdziwa to�samo�� to|Nathan Allan White.
{11383}{11452}Ma 36 lat i wi�kszo�� czasu|sp�dzi� w wi�zieniach federalnych.
{11467}{11529}Kiedy siedzia� po raz ostatni,|powiedzia�, �e si� nawr�ci�.
{11534}{11588}Po wyj�ciu zwi�za� si�|z Ranchem Zion.
{11605}{11637}Stworzy� osobn� grup�.
{11642}{11722}Uro�li w liczb�|i otworzyli sklepik w tym miejscu.
{11753}{11786}Jaki sklepik?
{11799}{11873}Patrz�c na przesz�o�� to mo�e by�|sprzeda� broni lub handel �ywym towarem.
{11878}{11964}Jedno mog� wam obieca�.|Na pewno nie przerzuca tam siana.
{11992}{12093}Dopiero teraz uda�o nam si�|przedstawi� pow�d o uzyskanie nakazu.
{12099}{12143}Sparrow nigdy|nie opuszcza o�rodka.
{12147}{12227}Raz w miesi�cu wysy�a|swoich s�ugus�w do miasta po zaopatrzenie.
{12231}{12270}Chodz� w grupach|i nawzajem si� obserwuj�.
{12279}{12446}Kto� jednak nie patrzy� uwa�nie.|Jeden z wiernych zdo�a� napisa� to na li�cie zakup�w.
{12495}{12513}"Uratuj mnie."
{12558}{12633}Te dwa s�owa otworzy�y|ma�� szczelin� w drzwiach.
{12651}{12712}S�dzia pozwoli� nam|si� rozejrze�.
{12717}{12789}Mamy dwie doby, �eby|przedstawi� pow�d do dalszych dzia�a�.
{12803}{12835}Po tym czasie drzwi|zn�w si� zamkn�.
{12841}{12891}Dwie doby|na infiltracj� ca�ej grupy?
{12896}{12939}Aby zdoby� ich zaufanie|i dosta� si� do �rodka?
{12983}{13027}Poznajcie Boyda Langtona.
{13044}{13107}Prywatny wykonawca przydzielony|do nas na polecenie senatora Boxbauma.
{13112}{13160}Bada� sprawy|na najwy�szym poziomie.
{13186}{13232}Sam powie czym si� zajmuje.
{13244}{13368}Witam. Na co dzie� pracuj�|z niesamowit� dziewczyn�.
{13410}{13556}Nie jest w s�u�bach mundurowych,|ani te� tajnym agentem. Pomo�e nam.
{13562}{13642}Ma na imi� Esther Carpenter|i zna tych ludzi na wylot.
{13647}{13689}Tak samo,|jak sam� siebie.
{13694}{13737}- Uciek�a z tej grupy?|- Nie.
{13858}{13901}/Nigdy nie ucieka�a.
{13979}{14064}Jej talent to nie ucieczka,|lecz dostanie si� do �rodka.
{14134}{14251}/W�a�nie dlatego, dzi�ki|/swojej osobowo�ci, tak te� post�pi.
{14256}{14338}/Nie pojawi si� tam|/jako obca osoba czy intruz.
{14425}{14524}/Przekroczy bramy o�rodka|i zostanie przyj�ta jako jedna z nich.
{14544}{14565}W jaki spos�b?
{14608}{14635}Nastanie cud.
{14747}{14781}Czuj� promienie s�o�ca.
{14801}{14863}Jedziemy na po�udnie.|Skr�ci�e�.
{14871}{14913}Co oznacza,|�e zbli�amy si� do celu.
{14918}{14979}Dzi�kuj�, �e zjecha�e�|ze swojej trasy.
{14983}{15040}A� tak bardzo|nie zjecha�em.
{15055}{15121}Podziwiam twoj� uwag�.|Taka jazda stopem przez ca�y kraj.
{15143}{15213}- Bo jestem niewidoma?|- Nie, poniewa� jeste� dziewczyn�.
{15235}{15261}Dziewczyn�?!
{15280}{15326}Jestem niewidoma d�u�ej ni� s�dzi�am.
{15372}{15429}- Czy s�ysz� u�mieszek?|- Tak.
{15442}{15500}Nie zawsze by�a� niewidoma?
{15554}{15607}Pan odebra� mi widzenie,|kiedy mia�am dziewi�� lat.
{15627}{15651}Pan?
{15663}{15703}- Nie winisz go za to?|- Wini� go?
{15708}{15746}Ja go wychwalam.
{15763}{15836}Po tym, jak Pawe� z Tarsu o�lepn��,|przeszed� ca�� drog� do Damaszku,
{15840}{15887}a nast�pnie sta� si�|nowym cz�owiekiem.
{15907}{15942}Chcesz, �eby ciebie|te� to spotka�o...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin