Złożony w żłobie.pdf

(852 KB) Pobierz
Złożony w żłobie.cdr
Z³o¿ony w ¿³obie
jak zbo¿e
chleb przed matur¹
Pan Zastêpów
anielskich
otoczony osio³kami
ze zdziwionymi uszami
¿e one g³uptaski
s¹ na pierwsz¹ zmianê
a ludzie
tylko na pó³ etatu
szczêœliwi
jak uœmiech z plakatu
Grzegorz Molitorys
40554416.001.png 40554416.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin