TAM GDZIE TY - Down To You (2000) Divx.txt

(47 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:20:T�umaczenie: kraaa@tenbit.pl|
00:00:29:T�umaczenie: kraaa@tenbit.pl|Uwaga, to moje pierwsze t�umaczenie!
00:01:06:Pierwsza mi�o��.|Wszyscy przez to przeszli�my.
00:01:11:Mi�o�� potrafi ca�kowice tob� zaw�adn��.|Zmusza ci� do robienia r�nych dziwnych rzeczy.
00:01:16:Oni przypominaj� mi moj� pierwsz� mi�o��|Ale...
00:01:19:Imogen nigdy nie za�o�y�aby|tyle bi�uterii.
00:01:24:A ja wola�bym umrze�|ni� za�o�y� takie buty.
00:01:27:-Twoja kawa. Przepraszam za zw�ok�.|-Dzi�ki.
00:01:31:Pami�tam kiedy j� spotka�em pierwszy raz.|By�o to w tej...
00:01:35:super knajpce w kt�rej|sp�dzali�my ka�d� woln� chwil�.
00:01:38:My�l�, �e to miejsce dlatego by�o super|poniewa� nie sprawdzali tam dowod�w, ale...
00:01:41:w ka�dym razie...
00:01:44:ona �wietnie wygl�da�a| tej nocy.
00:01:49:To niemo�liwe, niemo�liwe!
00:01:53:Niemo�liwe
00:01:55:To niemo�liwe, niemo�liwe!
00:02:02:Spadaj!
00:02:05:-To wszystko prawda.|-Niez�y z ciebie k�amca.
00:02:09:-Oni nigdy nie mieli nikogo tak utalentowanego.|-Tak powiedzieli? Naprawd�?
00:02:16:-Chc� ze mn� podpisa� umow�.|-Zrobi�e� to z panienk�...
00:02:19:kto� to sfilmowa�. Mog� p�j�� do sklepu| i wypo�yczy� ten film. Zap�acili ci 2500 $ ?
00:02:24:-Tak, ale to oni zap�acili od tego podatek.|-To jest najbardziej niesamowita rzecz...
00:02:28:...o kt�rej s�ysza�em.|-Ona powinna wst�pi� tu p�niej.
00:02:33:-Kto?|-Moja partnerka.
00:02:37:Chwilunia! Chcesz mi powiedzie�, �e panienka|z kt�r� to robi�e� w tym filmie...
00:02:42:...b�dzie tutaj dzisiaj?|-Chodzicie ze sob�?
00:02:46:Ona jest niez�a, ale ja nie umawiam si�| z lud�mi z pracy.
00:02:49:Czekaj. Powoli. Monk, prosz�,| musisz mnie wprowadzi� do tego interesu.
00:02:55:Popatrz na mnie i na siebie.|Ja wygl�dam du�o lepiej.
00:03:00:Nie mam w�tpliwo�ci,| �e tak jest, przyjacielu.
00:03:03:Ale obawiam si�| �e jeste� za ma�y.
00:03:09:Odwal si�.
00:03:12:Jestem dobry. I mog� by� lepszy od wszystkich| w tym zakichanym mie�cie!
00:03:17:-No to sprawd�my to.|-Sprawd�my!
00:03:26:Nowa studentka. Nazywa si� Lana.|Ona jest zawsze ch�tna.
00:03:30:Mi�o�� j� otacza.|Id� do niej i zabierz j� st�d...
00:03:33:do pokoju w akademiku. |B�d� tam na ��ku Ala wi�c nie powinna mnie widzie�.
00:03:37:Je�li nie wyka�esz si�| kupisz mi tyle sushi ile tylko zjem.
00:03:42:-Co je�li ja wygram?|-Wtedy za�atwi� ci przes�uchanie.
00:03:50:Zak�ad stoi.
00:04:02:S�ysza�a� o tej pijackiej grze, "�wiartki"?
00:04:07:Gdzie ja mam spa�?
00:04:10:Z t� studentk�.
00:04:36:-"She's Got You".|-Co?
00:04:39:-To jest lepszy kawa�ek ni� "Crazy".|-To zale�y od nastroju.
00:04:45:-Lubisz Patsy Cline?|-Oczywi�cie! Patsy, Billie, Joni.
00:04:48:Wszystkie wielkie piosenkarki.|To wp�yw mojej mamy. Ona to puszcza.
00:04:53:-Nie kituj!|-Jest DJ przez ca�e �ycie.
00:04:59:Nie patrz co wybieram, dobrze?
00:05:02:Dobrze.
00:05:12:Musia�am bybra� kawa�ek do ta�ca| poniewa� to miejsce potrzebuje ruchu.
00:05:17:-Jestem Imogen.|-Imogen?
00:05:20:-Moja mama wzi�a to imi� z nazwy ksi��ki.|-Praktyczne.
00:05:24:Ja jestem Al.|Alfred Connelly.
00:05:28:-Jeste� nowy?|-Student drugiego roku. Czy ty jeste� drugo...?
00:05:32:Jeste� now� studentk�?
00:05:38:-To jest spory zatrzyk adrenaliny.|-Niech zadzia�aj� hormony.
00:06:11:Na razie.|�piewaj, ma�a.
00:06:17:Ten facet wygl�da� jak Jim Morrison,|z The Doors.
00:06:19:On nazywa si� Jim Morrison.
00:06:26:Wszystko w porz�dku?
00:06:31:W�a�nie to dostaj� do picia| pomi�dzy drinkami.
00:06:35:Czekaj.|Id� zaczerpn�� powietrza.
00:06:42:Idziemy do tawerny Kot i Mysz| Idziecie?
00:06:46:-Widzia�am ci� z jakim� dr�galem w k�cie.|-Seksowny ch�opaczek bez seksu.
00:06:51:-Al, to jest Lana. Lana, Al.|-Cze��, Aley.
00:06:55:Wracam do mojego dr�gala| i wychodzimy. To narazie.
00:07:00:Ona jest ca�kiem mi�a jak si� j� pozna.|Chcia�by� i��?
00:07:04:Chcia�bym, ale powinni�cie szale� razem z nowymi studentami.
00:07:07:-Mam jutro spotkanie.|-Co� robisz?
00:07:10:M�j ojciec ma program o gotowaniu,|wi�c ucz� si� o TV.
00:07:14:Ale ja naprawd� sam chcia�em gotowa�.
00:07:18:-Tw�j ojciec jest szefem kuchni?|-Nazywa si� Chef Ray.
00:07:22:Twoim ojcem jest Chef Ray?
00:07:24:Dobrze Al, r�b to co ja|Rozcinasz kawa�ek Jarlsberga...
00:07:27:nie niszcz�c sk�rki.|Nie mo�esz m�wi�...
00:07:30:dobrze, sk�rka jest gruba na cal|wi�c j� obetn� i wyrzuc�.
00:07:33:Tnij przy rogu|w�a�nie tak.
00:07:36:Widzisz ile masz zostawi�?| Widzisz to?
00:07:38:Zaczynasz dodawa� te kawa�ki,| to jest fondue dla wszystkich, kolego.
00:07:42:-Tak, tato.|-"Tak, tato". Jeste� taki m�dry.
00:07:50:Moja mama da�o mi jedn� z jego ksi��ek|My�li �e ja b�d� tutaj gotowa�.
00:07:54:Imogen!
00:08:01:Mieszkam u Sullivana je�li chcia�by� kiedy� przyj��| i pos�ucha� muzyki.
00:08:05:Z przyjemno�ci�.
00:08:29:Cze�� chudzielcu. Wiesz gdzie jest|cz�owiek kt�rego nazywaj� Ko�?
00:08:34:Monk?|W�a�nie wyszed�.
00:08:38:Dabrze, tak my�la�am|zostawi� ciebie i mnie.
00:08:41:-Wi�c ty te� jeste� w tym biznesie?|-Nie. Nie.
00:08:46:-Jestem Al. Wsp�lokator Monka.|-Al, wsp�lokatorze Monka...
00:08:50:...kup Cyrus drinka.|-Jego przyjaciele s� moimi przyjaci�mi.
00:08:54:-Czy m�g�bym prosi�...|-Old-Fashioned.
00:08:56:I piwo.
00:08:58:Wi�c...
00:09:01:...Co to za imi� Cyrus?|-M�skie.
00:09:21:Czy mog�abym cie prosi� o przys�ug�, Al?
00:09:26:Oddaj to Ox-owi.|Czeka na to.
00:09:31:-Studiujesz z nami?|-By�am na MIT na chemii.
00:09:35:-I?|-I...
00:09:37:Zrobi�am sobie przerw�| aby si� lepiej pozna�
00:09:40:Zrobi�a� przerw� aby| si� odnale��?
00:09:44:Szukam kogo� z kim mog�abym si� podzieli�.
00:09:50:I wygl�da na to,|�e w tym mie�cie s� lata 60.
00:10:24:Dalej
00:10:38:Jeste� najmilszym go�ciem|w Nowym Jorku.
00:10:44:Czu�am niewiarygodne podniecenie| kiedy �ciska�am go tej nocy.
00:10:47:Ale jako nowa studentka mia�am| zasad�: �adnych ch�opak�w.
00:10:51:W szkole �redniej zawsze by�am w jakim� zwi�zku.| Dlatego pierwszy raz...
00:10:54:chcia�am by� wolna i dobrze si� bawi�.| Ale po tym jak zobaczy�am go w barze...
00:10:59:Co mog� powiedzie�|Nie mog�am ju� sobie pom�c.
00:11:02:Musia�am si� upewni�| czy on nie jest zainteresowany.
00:11:04:Ale kiedy zobaczy�am go na boisku,|wiedzia�am �e odrzuc� wszystkie zasady.
00:11:24:Monk...
00:11:31:-Co si� dzieje?|-Mia�em ma�� akcj�.
00:11:36:To brzmi nie�le.
00:11:41:To by�a poezja, Al.| To co si� sta�o sprawi�o �e czu�em si� jakby to by� pierwszy raz.
00:11:45:Hicks przesta� bredzi�.| Co si� sta�o? Kto tam jest?
00:11:50:-Rozebrali�my si�.|-I co dalej?
00:11:54:-Ona to zrobi�a.|-Co zrobi�a?
00:11:56:-Nie mog�em w to uwierzy�.|-Uwierzy� w co?
00:11:58:-To mi si� nigdy wcze�niej nie zdarzy�o.|-Co si� zdarzy�o?
00:12:07:Ona...
00:12:11:ona...
00:12:17:ona wsadzi�a...
00:12:20:mi palec w dup�.
00:12:24:-W du...no wiesz.|-O bo�e.
00:12:35:O Bo�e!
00:12:39:Czy to oznacza, �e jestem peda�em?|Jestem peda�em?
00:12:44:-i jeszcze raz...|-Zamknij si�.
00:12:51:W nocy ogl�da�em film.
00:12:55:By� niez�y.
00:12:58:Kawa�ek z rydwanem by� niez�y.
00:13:09:Starzy a nadal zakochani.
00:13:13:-By�e� kiedy� zakochany?|-Sarah. Przez ca�� szko�� �redni�.
00:13:18:Dzwi�czenie i ca�a reszta.|Straci�em dla niej dziewidztwo.
00:13:23:-Ale to wszystko min�o.|-Dlaczego?
00:13:26:Poniewa� to si� zdarzy�o.|To prawdopodobnie koniec.
00:13:30:-Ile ty masz lat?|-2O.
00:13:33:Nie potrzebujemy mi�o�ci w naszym �yciu.
00:13:42:-Cze��.|-Cze��.
00:13:45:-Wytrze�wia�a�?| To jest okropne.
00:13:48:Zwykle moi rodzice nie pozwalaj� mi pi�| wi�cej ni� dwa. Wejd�.
00:14:00:-Fajnie jest mieszka� samemu.|-To jedyna loteria na kt�rej kiedykolwiek wygra�am.
00:14:10:Co� specjalnego.
00:14:12:Dzi�kuj�.|Ciastka s� ca�ym moim �wiatem..
00:14:24:Czuj� �e powinienem zap�aci� za wst�p.
00:14:27:S� niez�e, naprawd� niez�e.
00:14:32:Dzi�kuj�|Mimo to nie zamierzam i�� w tym kierunku.
00:14:38:Dlaczego?
00:14:39:Powinnam i�� na| wydzia� sztuki w San Francisco. Ale...
00:14:42:moi rodzice uwa�aj� �e sztuki pi�kne s� dobre |jako dodatkowe studia lub jako zaj�cie...
00:14:46:na weekendy.|Czy ty zawsze chcia�e� by� szefem kuchni?
00:14:49:W�a�ciwie, kiedy by�em m�odszy|chcia�em by� piosenkarzem-kompozytorem.
00:14:53:-Ja te�.|-Naprawd�?
00:14:56:-Ale ja nie mam wcale talentu muzycznego.|-Ja r�wnie�.
00:15:00:Ale z tego powodu nauczy�am si� malowa�.
00:15:03:Chod�.| Poka�� ci moje ok�adki na p�yty
00:15:12:Widzisz?|Mog�am na nich malowa� siebie.
00:15:15:Te s� ca�kiem niez�e!
00:15:20:-Siostra?|-Nie, jestem jedynaczk�.
00:15:24:-Ja te�.|-No to jeste�my pierwsi do psychoanalityk�w.
00:15:28:-Powiedz mi o tym.|-Mog� na tobie przeprowadzi� psychoanaliz�?
00:15:35:Pewnie.
00:15:46:Dzieci�stwo: dobre czy z�e?
00:15:49:-Dobre i z�e.|-Ulubione potrawy?
00:15:55:To jest dla mnie bardzo dra�liwy temat.
00:15:59:Ryby. Ja uwielbiam ryby.
00:16:03:-By�a� kiedy� w Ocean?|-Nie.
00:16:07:To najbardziej niesamowita restauracja.|To prawdziwa religia.
00:16:16:-Wady?|-Spanie, piwo, wino, ser.
00:16:21:Papierosy, magazyny o modzie...
00:16:24:TV, czekolada...
00:16:26:...niska samoocena.|-Jeste� sama, prawda?
00:16:30:-To mia�o by� chyba o tobie nie o mnie.|-To jest r�wnie� troch� o tobie.
00:16:36:Z kim mia�e� pierwszy poca�unek?
00:16:39:-Nie znam jej imienia.|-Co?
00:16:42:Mia�em dwana�cie lat.
00:16:44:W�a�nie wyszed�em od dentysty,|kt�ry znieczuli� mi ca�e usta.
00:16:48:Mama mia�e mnie zabra� do domu.|Ta pani wysz�a ze sklepu.
00:16:54:Co� wypad�o jej z kieszeni|Obr�czka.
00:17:01:Podnios�em j�.|Pr�bowa�em j� zawo�a�...
00:17:05:ale nie mog�em zbyt mocno| otworzy� ust i moje wo�anie by�o niewyra�ne.
00:17:09:U�miechn�a si�.|W ko�cu...
00:17:13:odda�em jej obr�czk�.
00:17:17:I wtedy ona mnie poca�owa�a.|To by� prawdziwy poca�unek.
00:17:22:I nawet nie mog�c nic poczu� by�em podekscytowany.
00:17:27:-Bardzo dziwna historia.|-To by�o dziwn...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin