Dlaczego wyginely dinozaury.pdf

(5155 KB) Pobierz
958708727.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Dlaczego wyginęły
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Dariusz Nosorowski, rok 2012
Autor: Dariusz Nosorowski
Tytuł: Dlaczego wyginęły dinozaury?
Data: 14.01.2013
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
WSTĘP ..................................................................................................7
ROZDZIAŁ 1. NASTAWIENIE WEWNĘTRZNE..................... 14
ROZDZIAŁ 2. IDEALNY, ORYGINALNY PROCES
SPRZEDAŻY — ZDERZENIE TEORII ...................41
ROZDZIAŁ 3. CO TERAZ ZROBIĆ?........................................ 52
ROZDZIAŁ 4. JAK? ..................................................................... 60
ROZDZIAŁ 5. ROZMOWA TELEFONICZNA......................... 79
ROZDZIAŁ 6. SPOTKANIE HANDLOWE (OSOBISTE) ..... 100
ROZDZIAŁ 7. NEGOCJACJE CENOWE ............................... 127
ROZDZIAŁ 8. DZIAŁANIA POSPRZEDAŻOWE.................. 137
ROZDZIAŁ 9. WDROŻENIE NOWEGO HANDLOWCA... 141
ROZDZIAŁ 10. ROZWÓJ........................................................... 158
ROZDZIAŁ 11. COACHING ..................................................... 180
ROZDZIAŁ 12. CZAS NA RELAKS........................................... 206
BIBLIOGRAFIA............................................................................... 219
ROZDZIAŁ 2.
IDEALNY, ORYGINALNY PROCES
SPRZEDAŻY — ZDERZENIE TEORII
Pytanie nr 1. Dlaczego kupujemy?
Powiedzmy sobie wprost:
Chcemy uniknąć dyskomfortu, cierpienia związanego
1.
z nieposiadaniem czegoś, czego pragniemy i co jest
nam (według naszej opinii, czasami bezpodstawnej) po‑
trzebne, niezbędne.
Ponieważ chcemy sobie (w taki czy inny sposób) spra‑
2.
wić przyjemność.
Wymienione powyżej powody to główne i tak naprawdę
jedyne czynniki. Mogą występować łącznie, np. zakup sa‑
mochodu może być podyktowany zarówno niechęcią do
komunikacji miejskiej, jak również być podszyty chęcią
sprawienia sobie przyjemności (poprzez wybór samocho‑
du, który nam się nadzwyczaj podoba, wzbudzi zazdrość
u znajomych, podbuduje nasz status społeczny itp.).
Który argument ma większą wagę?
Wydaje się, że w pierwszym rzędzie zrobimy wszystko,
aby uniknąć cierpienia, a więc wszelkie działania handlowe
bazujące na tym czynniku odniosą sukces.
Następna będzie chęć sprawienia sobie przyjemności —
tę technikę powinniśmy stosować, jeżeli trudno nam będzie
znaleźć wymagający uśmierzenia ból, cierpienie klienta.
41
DLACZEGO WYGINĘŁY DINOZAURY?
Zazwyczaj najpierw zabezpieczamy nasze podstawowe
potrzeby życiowe, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, bę‑
dziemy odczuwać jakiegoś rodzaju cierpienie, niewygodę.
Dla przykładu: najpierw kupimy jedzenie, aby zaspokoić
głód, pójdziemy do dentysty w przypadku bólu zęba, a naj‑
mniej będziemy żałować pieniędzy na lekarstwa. Dopiero
później zajmiemy się kupnem farby, aby odmalować ściany.
Jest to oczywiście pewne uproszczenie. Tym niemniej każ‑
dy może samodzielnie przejrzeć swoje wydatki i zwrócić
uwagę na hierarchię ich ważności.
Należy też uczciwie przyznać, że już dawno przestali‑
śmy kupować tylko niezbędne do życia rzeczy. Od zarania
dziejów ci, których było na to stać, otaczali się zbytkiem
i luksusem. I teraz to trwa nadal w najlepsze. Z powodze‑
niem możemy przeżyć bez telewizora (choć nie wiem, czy
wszystkim udałoby się to bez bólu), niektórzy zapewne
spokojnie mogą życiowe potrzeby zaspokoić bez udziału
komputera — jest to co prawda coraz rzadsze, lecz nadal
ma miejsce. Czyli nie każdego boli to samo. Są to swoiste
przykłady naszego materialistycznego i konsumpcyjnego
podejścia do życia.
Stąd rodzą się pytania: dlaczego tak jest oraz jakie szan‑
se niesie to ludziom pracującym w sprzedaży, a zagrożenia
odbiorcom/klientom?
Kupujemy coraz więcej i więcej, często rzeczy zbęd‑
nych. My, pokolenie ludzi we własnym mniemaniu nad‑
zwyczaj inteligentnych, potraiących doskonale liczyć i do‑
konujących tylko przemyślanych i niezbędnych zakupów.
Dlaczego tak się dzieje?
42
Zgłoś jeśli naruszono regulamin