borelioza_serca.pdf

(159 KB) Pobierz
kardiologia 10-2007 nowa.qxp
Chorzy trudni nietypowi/ Case report
Borelioza serca – gorzka lekcja czy spóźniony sukces
diagnostyczny? Opis przypadku
Lyme carditis – a bitter lesson or a delayed diagnostic success – a case report
Marta Legatowicz-Koprowska 1 , Aneta I. Gziut 2 , Jarosław Jezierski 2 , Jakub Ząbek 3 , Dariusz Lipowski 4 ,
Ewa Walczak 1 , Monika Prochorec-Sobieszek 1 , Robert J. Gil 2, 5 , Teresa Wagner 1
1
Zakład Anatomii Patologicznej, Instytut Reumatologii, Warszawa
2
Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa
3
Zakład Mikrobiologii i Serologii, Instytut Reumatologii, Warszawa
4
Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych, Akademia Medyczna, Warszawa
5
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa
Abstract
Lyme carditis is a well known disorder; however, its diagnosis still remains a challenge because of varied clinical picture, low
incidence rate and difficulties in detection of the aetiological agent ( Borrelia burgdorferi ). We report a case of a 60-year-old man
with a 2.5-year history of dilated cardiomyopathy, recurring episodes of acute heart failure and arrhythmias which finally were
diagnosed as Lyme carditis. The diagnosis was confirmed by endomyocardial biopsy that revealed spirochetes as well as by
serological tests which showed complexed Borrelia antibodies. The patient responded to treatment with ceftriaxone and
doxycycline.
Key words: Lyme carditis, dilated cardiomyopathy, arrhythmias, histopathology
Kardiol Pol 2007; 65: 1228–1230
Wstęp
Borelioza z Lyme – przewlekła wieloukładowa choro-
ba wywoływana przez krętki Borrelia burgdorferi sensu la-
to (Bb sl) – jest najczęstszą chorobą przenoszoną przez
kleszcze. W Polsce obserwujemy stały wzrost liczby reje-
strowanych przypadków – z 655 w 1997 r. do 3574
w 2003 r., a badania epidemiologiczne wskazują, że cały
obszar naszego kraju może być uznany za teren ende-
miczny tego schorzenia [1].
Do zajęcia serca (ang. Lyme carditis , LC) dochodzi
u 4–10% chorych, co najmniej w kilka tygodni od zakażenia,
na ogół w II stadium choroby – w fazie rozsianej. Rozpozna-
nie boreliozy serca opiera się na charakterystycznym obra-
zie klinicznym (najczęściej przejściowe zaburzenia przewo-
dzenia w postaci bloku przedsionkowo-komorowego I–III°),
wywiadzie epidemiologicznym, swoistych badaniach serolo-
gicznych. Wykrycie krętków Bb sl w badaniu mikroskopo-
wym biopsji mięśnia serca może mieć kluczowe znaczenie
dla wdrożenia leczenia przyczynowego.
Po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie opisujemy
przypadek późno rozpoznanej boreliozy serca u chorego
z kardiomiopatią rozstrzeniową, nawracającymi epizoda-
mi ostrej niewydolności serca oraz zaburzeń rytmu.
Opis przypadku
Chory w wieku 60 lat został przyjęty do kliniki kardio-
logii z powodu drugiego w życiu epizodu obrzęku płuc,
który wystąpił podczas migotania przedsionków z szybką
czynnością komór. W ciągu poprzedzających 14 lat z po-
wodu przypadkowo stwierdzonego bezobjawowego blo-
ku lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB) chory był pod okre-
sową kontrolą kardiologiczną. W wieku 51 lat miał wyko-
naną z dobrym efektem angioplastykę (PCI) prawej tętni-
cy wieńcowej (RCA) ze względu na ujawnione w korona-
Adres do korespondencji:
lek. med. Marta Legatowicz-Koprowska, Zakład Anatomii Patologicznej, Instytut Reumatologii, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa,
tel.: +48 22 844 30 94, e-mail: twagner@vp.pl
Praca wpłynęła: 05.06.2007. Zaakceptowana do druku: 06.06.2007.
Kardiologia Polska 2007; 65: 10
23258944.001.png
Borelioza serca – gorzka lekcja czy spóźniony sukces diagnostyczny? Opis przypadku
1229
rografii zwężenie. Przez kolejne 6 lat po rewaskularyzacji
chory nie odczuwał żadnych dolegliwości ze strony serca.
Pierwszy obrzęk płuc wystąpił w 57. roku życia. W EKG
ujawniono migotanie przedsionków, LBBB oraz cechy nie-
dokrwienia ściany dolnej. Stwierdzono podwyższony po-
ziom markerów zapalnych i martwicy mięśnia sercowego.
Koronarografia wykazała ciasne zwężenie poniżej implan-
towanego stentu w RCA, wykonano angioplastykę balono-
wą i odtworzono światło naczynia. W badaniu echokardio-
graficznym stwierdzono powiększenie wymiarów lewej ko-
mory (LV) (63/69 mm) i lewego przedsionka (50 mm) oraz
zaburzenia kurczliwości LV z frakcją wyrzutową (LVEF) 35%.
Ponieważ nasilenie zmian miażdżycowych w tętnicach
wieńcowych nie było adekwatne do stopnia uszkodze-
nia LV, wykonano biopsję mięśnia sercowego.
W barwieniu H&E uwidoczniono niewielkiego stopnia
ogniskowe uszkodzenie kardiomiocytów i włóknienie
z towarzyszącymi komórkami tucznymi. Liczba limfocy-
tów T (CD3+) i granulocytów (łącznie <7/mm 2 ) nie dawa-
ła podstaw do rozpoznania zapalenia mięśnia serca wg
klasyfikacji z Dallas.
W trakcie hospitalizacji ustalono farmakoterapię:
kwas acetylosalicylowy, tienopirydyna, ramipryl, statyna,
spironolakton oraz beta-bloker.
W 2007 r. chorego, w stanie ciężkim, ponownie przy-
jęto do tutejszej kliniki kardiologii z objawami obrzęku
płuc i podwyższonym poziomem markerów martwicy
mięśnia sercowego. Koronarografia wykazała dobry efekt
dotychczasowych zabiegów PCI i nie ujawniła istotnych
zmian miażdżycowych w pozostałych tętnicach wieńco-
wych. W monitorowanym EKG stwierdzono migotanie
przedsionków z czynnością komór ok. 150/min, LBBB
oraz wstawki nieutrwalonego częstoskurczu komorowe-
go (nsVT), a po umiarowieniu amiodaronem poszerzenie
zespołów QRS. Obraz echokardiograficzny ujawnił dalsze
powiększanie wymiarów LV (66/73 mm) i lewego przed-
sionka (53 mm) oraz uogólnione zaburzenia kurczliwości
z LVEF 25%. W badaniu metodą Holtera stwierdzono pra-
wie 2000 pobudzeń dodatkowych komorowych (167 par).
W kolejnej kardiobiopsji obserwowano nadal ognisko-
wą miocytolizę, większe niż w poprzednim badaniu włók-
nienie (Rycina 1.), a także zwężenie światła naczyń krwio-
nośnych spowodowane pogrubieniem ścian. W barwie-
niach immunohistochemicznych zidentyfikowano komórki
zapalne: limfocyty T (CD3+) >7/mm 2 (Rycina 2.) oraz granu-
locyty (elastaza+), makrofagi (Mac 387+) i komórki tuczne
(tryptaza komórek tucznych+). Wykazano wzmożoną i roz-
laną ekspresję cząsteczek adhezyjnych ICAM-1 i antygenów
zgodności tkankowej HLA klasy I (ABC) (Rycina 3.), a także
słabą ekspresję VCAM-1 w ścianach naczyń. W szczegóło-
wym wywiadzie ustalono kontakt z kleszczem przed ok. 2,5
roku, dlatego w skrawkach z aktualnej i poprzedniej kardio-
biopsji wykonano barwienie wg metody Warthina-Star-
ry’ego, które – w obydwu badaniach – ujawniło dość liczne
krętki mogące odpowiadać Bb sl (Rycina 4.).
Rycina 1. Borelioza serca. Rozległe włóknienie mięś-
nia serca. Barwienie H&E, powiększenie × 200
Rycina 2. Borelioza serca. Rozproszone nacieki za-
palne z limfocytów T (CD3+). Barwienie EnVision,
powiększenie × 200
Rycina 3. Borelioza serca. Wzmożona, rozlana eks-
presja HLA ABC dotycząca śródbłonka kapilar
i komórek tkanki śródmiąższowej. Barwienie
EnVision, powiększenie × 200
Rycina 4. Borelioza serca. Krętki w tkance śród-
miąższowej i wewnątrz kardiomiocytów. Barwienie
wg metody Warthina-Starry’ego, powiększenie
× 600
Kardiologia Polska 2007; 65: 10
23258944.002.png
1230
Marta Legatowicz-Koprowska et al.
Badania serologiczne ELISA oraz Western blot wkie-
runku boreliozy były ujemne. Obecność przeciwciał prze-
ciw B. burgdorferi wykazano dopiero po dysocjacji kom-
pleksów immunologicznych z surowicy chorego (wg zmo-
dyfikowanej metody Feltkampa). Kiłę wykluczono serolo-
gicznie. Rozpoznano boreliozowe zapalenie mięśnia ser-
cowego o niewielkim nasileniu.
Chory był leczony dożylnie ceftriaksonem w jednora-
zowej dawce dobowej 2 g (18 dni), a następnie doksycy-
kliną doustnie w dawce 2 × 100 mg (kolejne 30 dni) z do-
brym efektem klinicznym (NYHA II, w badaniu echokar-
diograficznym wymiary LV porównywalne z ostatnim ba-
daniem).
rozstrzeniowej, ale nawet w późnym okresie choroby
warto dążyć do wykrycia i eradykacji krętków. Może to
zapobiegać dalszej progresji zmian w sercu, a nawet do-
prowadzić do częściowego cofnięcia się zmian [4, 7]. Czas
trwania kardiomiopatii rozstrzeniowej przed włączeniem
leczenia przyczynowego odgrywa istotną rolę w dalszym
przebiegu klinicznym przewlekłego LC [3].
Przypadek naszego chorego potwierdza w dużej mie-
rze dane z piśmiennictwa. Zdiagnozowana wcześniej cho-
roba wieńcowa początkowo odwróciła uwagę od możli-
wości zakażenia krętkiem Bb sl z zajęciem serca, a brak
cech zapalenia mięśnia w pierwszym badaniu histopato-
logicznym uśpił czujność patomorfologów. Przyczyna
kardiomiopatii rozstrzeniowej pozostała wówczas niewy-
jaśniona. Dopiero późniejsze zaostrzenie objawów krąże-
niowych, uzyskanie informacji o kontakcie chorego
z kleszczem, obraz histopatologiczny zapalenia mięśnia
serca i wykrycie krętków metodą Warthina-Starry’ego
doprowadziło do ustalenia diagnozy. Równolegle wyko-
nane badania serologiczne na obecność przeciwciał prze-
ciwko Bb metodą ELISA i Western blot były negatywne,
stwierdzono jednak występowanie swoistych przeciwciał
związanych w kompleksach immunologicznych w surowi-
cy chorego. Występowanie krętków w pierwszej kardio-
biopsji wskazuje, że LC u naszego chorego pozostawało
nieleczone przyczynowo przez co najmniej 2,5 roku. Po-
wstaje pytanie: czy wcześniejsze rozpoznanie LC i wdro-
żenie leczenia przyczynowego pozwoliłoby zapobiec po-
wstaniu nieodwracalnych zmian w mięśniu serca (włók-
nienia, zwężenia światła naczyń krwionośnych)? Niestety,
u naszego chorego antybiotykoterapia nie zniwelowała
zmian w mięśniu sercowym. Mamy tylko nadzieję, że za-
pobiegła dalszemu rozwojowi niewydolności serca.
Omówienie
W przebiegu boreliozy z Lyme może dochodzić
do wielonarządowych objawów klinicznych: skórnych,
neurologicznych czy stawowych. Zajęcie serca występuje
u 4–10% chorych i jest mniej znaną postacią kliniczną
choroby. Lyme carditis jest wyzwaniem diagnostycznym,
zwłaszcza gdy zamiast typowego dla LC bloku przedsion-
kowo-komorowego, obserwowane są zaburzenia rytmu,
objawy zapalenia czy niewydolności serca. Obraz klinicz-
ny nierzadko sugeruje inne choroby serca: zawał mięśnia
serca, częstoskurcz napadowy, kardiomiopatię rozstrze-
niową. Trudności diagnostyczne dotyczą zwłaszcza cho-
rych negujących kontakt z kleszczem i zmiany skórne
o charakterze rumienia wędrującego [1].
Pomocne, choć nie rozstrzygające jest wykonanie te-
stów serologicznych (ELISA, Western blot) . Mają one jed-
nak ograniczoną swoistość i czułość. Ponadto, ok. 50%
chorych różnie długo pozostaje seronegatywnych z po-
wodu opóźnienia serokonwersji, związania przeciwciał
w kompleksach immunologicznych lub wcześniejszej an-
tybiotykoterapii [2]. Również dlatego wyniki badań sero-
logicznych winny być interpretowane zawsze łącznie z in-
nymi danymi klinicznymi [3].
W wypadkach wątpliwych pomocna może być biopsja
endomiokardialna. Zajęcie serca nie zawsze daje obraz
histopatologiczny zapalenia [4], dlatego u chorych z po-
dejrzeniem LC warto wykonać barwienie solami srebra
(metoda Warthina-Starry’ego) na obecność krętków
w tkance. Nie jest to metoda swoista, dlatego należy wy-
kluczyć inne krętkowice: kiłę (testy serologicznie) i lepto-
spirozę (odmienny obraz kliniczny – gorączka, zajęcie wą-
troby z żółtaczką i skazą krwotoczną lub/i zajęcie nerek).
Wykrycie krętków metodą srebrzenia jest wystarcza-
jącym wskazaniem do podjęcia leczenia przyczynowego
[5, 6]. Wczesne leczenie pozwala uniknąć rozwinięcia się
zaawansowanej postaci boreliozy serca – kardiomiopatii
Piśmiennictwo
1. Grzesik P, Oczko-Grzesik B, Kępa L. Objawy kardiologiczne w prze-
biegu boreliozy z Lyme. Przegl Epidemiol 2004; 58: 589-96.
2. Dybowska D. Borelioza – narastający problem kliniczny. Wiad Lek
2006; 59: 23-6.
3. Scheffold N, Sucker C, Bergler-Klein J, et al. Acute myocarditis and
cardiomyopathy in Lyme borreliosis. Z Kardiol 2000; 89: 1046-52.
4. Lardieri G, Salvi A, Camerini F, et al. Isolation of Borrelia
burgdorferi from myocardium. Lancet 1993; 342: 490.
5. Bergler-Klein J, Ullrich R, Glogar D, et al. Lyme borreliosis and
cardiomyopathy. Wien Med Wochenschr 1995; 145: 196-8.
6. Flisiak R. Borelioza z Lyme. In: Prokopowicz D (ed.). Choroby prze-
noszone przez kleszcze. Wydawnictwo Fundacji Buchnera , War-
szawa 1995: 120-42.
7. Bartunek P, Mrazek V, Gorican K, et al. Borrelia infection as
a cause of carditis (a long-term study). Wien Klin Wochenschr
2001; 113: 38-44.
Kardiologia Polska 2007; 65: 10
23258944.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin