boreliozowe_zap_serca.pdf

(372 KB) Pobierz
kp 4 2008.qxp
Chorzy trudni nietypowi/ Case report
Boreliozowe zapalenie serca manifestujące się
jako ostry zespół wieńcowy
Lyme carditis presenting as acute coronary syndrome: a case report
Paweł Rostoff 1 , Ewa Konduracka 1 , Nader El Massri 1 , Andrzej Gackowski 1 , Paweł Kruszec 1 , Krzysztof Żmudka 2 ,
Wiesława Piwowarska 1
1 Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
2 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii, Instytut Kardiologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
Abstract
A case of a 26-year-old man with Lyme carditis (LC) mimicking acute coronary syndrome is presented. Considering clinical
presentation, electrocardiographic findings and markedly elevated levels of cardiac biomarkers, emergency coronary angiography
was performed and revealed normal coronaries. Ventricular arrhythmias of Lown grade IVb during catheterization were recorded.
Echocardiography showed mild global left ventricular dysfunction with ejection fraction of 50%. The diagnosis of LC was confirmed
by ELISA and Western blot serologic testing. After 21 days of continuous antibiotic therapy with ceftriaxone (2.0 g/d) the patient
recovered completely. We also present the current state of knowledge on the cardiovascular aspects of Lyme borreliosis.
Key words: Lyme borreliosis, Lyme carditis, Borrelia burgdorferi , cardiovascular symptoms
Kardiol Pol 2008; 66: 420–425
Wstęp
Borelioza z Lyme (choroba z Lyme, krętkowica kleszczo-
wa, ang. Lyme borreliosis , LB) jest najczęstszą odkleszczową
chorobą zakaźną występującą na terenie Polski, charakte-
ryzującą się przewlekłym i postępującym przebiegiem z za-
jęciem wielu narządów i układów, w tym układu krążenia
[1–4]. Czynnikami etiologicznymi LB na terenie Europy są ge-
nogatunki krętków: Borrelia afzelii , B. garini i i B. burgdorfe-
ri sensu stricto (s.s.) , określane wspólną nazwą Borrelia burg-
dorferi sensu lato (s.l.) i klasyfikowane jako Gram-ujemne
bakterie w rodzinie Spirochaetaceae [1–3]. Znaczenie innych
krętków z rodzaju Borrelia ( B. valaisiana , B. lusitaniae , B. bis-
settii i nowo odkryty B. spielmanii ), a także kopatogenów
( Anaplasma phagocytophilum , Ehrlichia spp. , Babesia spp. )
w etiopatogenezie boreliozy z Lyme nie zostało do końca
określone i jest obecnie przedmiotem badań [5–7].
Objawy sercowo-naczyniowe LB są obserwowane sto-
sunkowo rzadko i występują u 0,3–4% nieleczonych cho-
rych w Europie i 4–10% nieleczonych chorych w Ameryce
Północnej [1–4]. Najczęściej boreliozowe zapalenie serca
(ang. Lyme carditis , LC) objawia się zaburzeniami czynno-
ści układu bodźcoprzewodzącego, głównie w postaci blo-
ku przedsionkowo-komorowego (p-k) o różnym stopniu
nasilenia [1–4]. Jednakże, jak wynika z piśmiennictwa, LC
może się także manifestować zaburzeniami kurczliwości
mięśnia sercowego, zapaleniem osierdzia, tamponadą ser-
ca, zastoinową niewydolnością serca czy też nagłym zgo-
nem sercowym [1–4]. Opisywano również przypadki bore-
liozowego pancarditis o niepomyślnym rokowaniu [3].
Bardzo rzadko boreliozowe zapalenie serca może imi-
tować swoją symptomatologią ostry zespół wieńcowy
(ACS), jak w przedstawionym poniżej przypadku 26-letnie-
go chorego.
Opis przypadku
Mężczyzna w wieku 26 lat, z zawodu przedstawiciel
handlowy, przewlekle palący tytoń, z otyłością brzuszną,
hipertrójglicerydemią i obciążającym wywiadem rodzinnym
Adres do korespondencji:
dr n. med. Paweł Rostoff, Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Prądnicka 80,
31-202 Kraków, tel./faks: +48 12 633 67 44, e-mail: prostoff@vp.pl
Praca wpłynęła: 08.10.2007. Zaakceptowana do druku 10.10.2007.
Kardiologia Polska 2008; 66: 4
23259055.006.png
Boreliozowe zapalenie serca manifestujące się jako ostry zespół wieńcowy
421
w kierunku chorób układu krążenia, dotychczas nieleczo-
ny kardiologicznie, został skierowany przez lekarza rodzin-
nego do pracowni hemodynamiki z podejrzeniem ACS.
W dniu przyjęcia u chorego wystąpił silny, piekący ból
za mostkiem, któremu towarzyszyło rozlane uniesienie od-
cinka ST w spoczynkowym EKG oraz istotnie podwyższone
poziomy troponiny I (cTnI) 20,27 ng/ml (norma <0,1 ng/ml),
kinazy kreatynowej (CK) 1097 U/l (norma <171 U/l) i jej izo-
enzymu sercowego (CK-MB) 65 U/l (norma <24 U/l).
W koronarografii stwierdzono prawidłowy obraz na-
sierdziowych tętnic wieńcowych. W trakcie każdego poda-
nia środka cieniującego u chorego obserwowano komoro-
we zaburzenia rytmu do klasy IVb wg Lowna (nieutrwalony,
samoograniczający się, monomorficzny częstoskurcz ko-
morowy). Nie stwierdzono przy tym spontanicznego kur-
czu tętnic wieńcowych.
W spoczynkowym EKG wykonanym przy przyjęciu do kli-
niki (Rycina 1.) obserwowano obniżenie odcinka PQ z unie-
sieniem odcinka ST w odprowadzeniach I, II, III, aVF, V 1 –V 6 ,
co mogło nasuwać podejrzenie zapalenia osierdzia. Czas
trwania odstępu PQ i QTc wynosił odpowiednio: 190 ms
i 400 ms. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono: OB
34/68, podwyższony poziom białka C-reaktywnego (hsCRP)
71,41 mg/l (norma <3,00 mg/l) oraz monocytozę bez-
względną 1,07 × 10 3 /µl (norma 0,20–1,00 × 10 3 /µl) i względ-
ną 16,1% (norma 2,0–10,0%), przy prawidłowej całkowitej
liczbie leukocytów (6,64 × 10 3 /µl).
Badanie RTG klatki piersiowej było prawidłowe. W ba-
daniu echokardiograficznym obserwowano obniżoną glo-
balną kurczliwość mięśnia lewej komory (LV) z frakcją wy-
rzutową (LVEF) 50%. Nie stwierdzono odcinkowych
zaburzeń kurczliwości LV. Nie wykazano także obecności
patologicznej ilości płynu w worku osierdziowym.
Badania wirusologiczne w kierunku ostrej infekcji en-
terowirusowej, a także świeżej infekcji wirusami grypy
(A i B) i paragrypy (typy 1–3) były ujemne. Wykluczono za-
każenie wirusami HIV-1 i HIV-2. W surowicy nie stwierdzo-
no obecności przeciwciał przeciwjądrowych, zaś poziom
antystreptolizyny (ASO) wynosił <200 IU/ml. Posiewy z krwi
w warunkach tlenowych i beztlenowych były ujemne. Po-
ziomy elektrolitów, TSH, mocznika, kreatyniny, cholestero-
lu całkowitego i jego frakcji, bilirubiny i aminotransferaz
mieściły się w przedziałach referencyjnych.
Z uwagi na wywiad ukąszenia przez kleszcza przed
10 mies. i nieleczonego przez chorego rumienia wędrują-
cego ( erythema migrans ), rozpoznanego przez lekarza ro-
dzinnego, wykonano diagnostykę serologiczną LB. W te-
ście przesiewowym (ELISA, Euroimmun, Gmbh; wynik
dodatni: >22 RU/ml, wynik ujemny: <16 RU/ml) stwierdzo-
no wysoki poziom przeciwciał przeciw B. burgdorferi s.l.
w klasie IgM (83,78 RU/ml) oraz wątpliwy wynik przeciw-
ciał w klasie IgG (19,45 RU/ml). Ostateczne potwierdzenie
świeżej infekcji krętkami LB uzyskano na podstawie wy-
niku testu Western blot , w którym wykazano obecność
swoistych IgM skierowanych przeciw antygenowi OspC
(p25) B. burgdorferi s.l. , przy jednoczesnym braku swoistych
IgG skierowanych przeciw antygenowi VlsE.
Biorąc pod uwagę dane z wywiadu oraz całość obrazu
klinicznego, w tym wyniki ww. badań, przyjęto ostatecz-
nie rozpoznanie LC w przebiegu fazy wczesnej rozsianej
LB. Po konsultacji z lekarzem chorób zakaźnych zastoso-
wano ceftriakson (2,0 g/dobę) przez 3 tygodnie, początko-
wo dożylnie, a następnie domięśniowo. Dodatkowo, ze
względu na towarzyszące zakażenie układu moczowego
drobnoustrojami atypowymi, do leczenia włączono doksy-
cyklinę (200 mg/dobę) p.o. przez 2 tygodnie. Równocze-
Rycina 1. Spoczynkowy EKG przy przyjęciu
Kardiologia Polska 2008; 66: 4
23259055.007.png 23259055.008.png
422
Paweł Rostoff et al.
śnie stosowano probiotyki w celu profilaktyki dysbakte-
riozy. W trakcie zastosowanej antybiotykoterapii nie ob-
serwowano reakcji Jarischa-Herxheimera.
W czasie hospitalizacji chory nie zgłaszał dolegliwości
i nie gorączkował. W kontrolnych EKG obserwowano stop-
niową normalizację odcinków PQ i ST, z pojawieniem się
ujemnych załamków T w odprowadzeniach II, III, aVF, V 5 –V 6 ,
dodatnio-ujemnych załamków T w odprowadzeniach I i V 4
oraz dodatnich załamków T w odprowadzeniu aVR (Ryci-
na 2.). Aktywność enzymatyczna CK i CK-MB w surowicy
wróciła do normy w 4. dobie hospitalizacji. W 24-godzinnym
monitorowaniu EKG metodą Holtera nie obserwowano istot-
nych zaburzeń rytmu serca. W badaniu echokardiograficz-
nym wykonanym po 10 dobach antybiotykoterapii stwier-
dzono prawidłową kurczliwość mięśnia LV z LVEF 60%.
Chorego wypisano do domu z zaleceniem kontynuacji an-
tybiotykoterapii i eliminacji czynników ryzyka miażdżycy.
W kontrolnych badaniach wykonanych po 4 tygodniach
stwierdzono normalizację markerów zapalnych. Nie obser-
wowano nawrotu dolegliwości. Pacjent jest pod stałą kon-
trolą poradni kardiologicznej i poradni chorób zakaźnych.
w piśmiennictwie, gdzie jest określana jako „wielki naśla-
dowca” (ang. the great imitator ) [7, 8].
W ostatnich latach w Europie i w Stanach Zjednoczo-
nych obserwuje się stały wzrost zachorowalności na LB,
w Polsce szczególnie w województwach podlaskim, war-
mińsko-mazurskim i opolskim [3, 9, 10]. W 2006 r., w po-
równaniu z rokiem 2005, liczba zachorowań na LB w Pol-
sce wzrosła z 4409 do 6694, zaś zapadalność zwiększyła
się z 11,6 do 17,5 nowych przypadków LB na 100 tys. lud-
ności [10]. Prawdopodobnie ma to związek głównie ze
zwiększoną wykrywalnością infekcji B. burgdorferi s.l. ipo-
stępami w diagnostyce LB [9].
Do zakażenia człowieka może dojść w wyniku ukąsze-
nia przez zainfekowanego krętkami boreliozy, rozpowszech-
nionego w całej Europie kleszcza pospolitego ( Ixodes rici-
nus ), którego populacja w Polsce jest zakażona krętkami
B. burgdorferi s.l. w 0,77–58% [9].
Na terenie Polski, stanowiącej obszar endemicznego
występowania LB, jak wynika z danych Państwowego Za-
kładu Higieny (PZH), w 2006 r. rozpoznano 6694 przypad-
ki LB [3, 10]. Z analizy B.P. Bozsik opublikowanej na łamach
The Lancet wynika jednak, że dane te mogą być istotnie
zaniżone [11]. Biorąc pod uwagę liczbę zachorowań na od-
kleszczowe zapalenie mózgu (ang. tick-borne encephalitis ,
TBE) w Polsce (317 przypadków w 2006 r.) oraz 100-krotnie
wyższy współczynnik zakaźności kleszczy Ixodes spp. wod-
niesieniu do krętka B. burgdorferi s.l. , w porównaniu z wi-
rusem TBE, należy oczekiwać ponad 30 tys. zachorowań
na LB rocznie, w tym ok. 90–1200 przypadków LC [10, 11].
Wynika z tego, że prawdopodobnie ponad 20 tys. no-
wych przypadków LB w Polsce rocznie nie jest w ogóle roz-
poznawanych i leczonych. Biorąc pod uwagę sporadyczne
Omówienie
Symptomatologia LB jest niezwykle bogata, ale mało
swoista [1–3]. Zależy ona głównie od rodzaju (genogatun-
ku) krętka oraz od osobniczych cech zainfekowanego or-
ganizmu, takich jak zmienna wrażliwość na zakażenie, róż-
nice w mechanizmach eliminacji krętków oraz wysoce
zróżnicowany osobniczo udział mechanizmów immunolo-
gicznych i autoimmunologicznych w patogenezie LB [3, 7].
Z tych względów LB może imitować niemal każdą inną jed-
nostkę chorobową, co znalazło swoje odzwierciedlenie
Rycina 2. Spoczynkowy EKG przy wypisie z kliniki
Kardiologia Polska 2008; 66: 4
23259055.009.png 23259055.001.png 23259055.002.png 23259055.003.png
Boreliozowe zapalenie serca manifestujące się jako ostry zespół wieńcowy
423
opisy LC w polskim piśmiennictwie, można przypuszczać,
że wiele przypadków LC pozostaje w Polsce niezdiagnozo-
wanych lub rozpoznanych niewłaściwie. Przemawia za tym
także analiza współczynnika zapadalności na LB w Polsce
w porównaniu z krajami ościennymi, również leżącymi w ob-
szarze endemii LB. Współczynnik ten w 2005 r. w Polsce wy-
nosił 11,6/100 tys. ludności, podczas gdy w Czechach, Litwie
i Słowacji odpowiednio: 36/100 tys., 34/100 tys. i 16/100 tys.
ludności [10, 12]. Podobne wnioski zostały zawarte w rapor-
cie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2006 r. [13]. We-
dług piśmiennictwa, prawdopodobnie tylko 1/7 przypadków
LB na świecie jest rozpoznawana właściwie [14].
Istotne jest częstsze uwzględnianie w diagnostyce kar-
diologicznej LC, szczególnie u młodych pacjentów z obja-
wami ze strony układu krążenia i/lub zaburzeniami rytmu,
zwłaszcza jeśli nie stwierdza się u nich innych czynników
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Borelioza z Lyme klasycznie przebiega w trzech stadiach:
wczesnym miejscowym, wczesnym rozsianym i późnym,
zwanym też przewlekłym [1–4]. Zmiany w układzie krąże-
nia mogą stanowić element złożonego obrazu LB, głównie
w stadium wczesnym rozsianym, ale też w późnym, i naj-
częściej mają postać bloku p-k o zmiennym (I–III) stopniu
[1–4]. Chociaż LB występuje z podobną częstością u obu
płci, do rozwoju LC dochodzi 3-krotnie częściej u mężczyzn
[3, 15]. Objawy sercowo-naczyniowe LB zwykle rozwijają się
między 7. dniem a 7. mies. (mediana 21 dni) od pojawienia
się rumienia wędrującego [16, 17]. Według aktualnych po-
glądów, zajęcie serca w przebiegu LB jest główną przyczy-
ną zgonów w tej jednostce chorobowej [1, 2].
W przedstawionym przypadku ostateczne rozpozna-
nie LC ustalono na podstawie aktualnych wytycznych
European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis
(EUCALB) [18]. Umożliwiają one rozpoznanie LC w wypad-
ku wystąpienia świeżego bloku p-k II lub III°, zaburzeń ryt-
mu serca, zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego lub
pancarditis , przy jednoczesnym stwierdzeniu w surowicy
wysokich poziomów przeciwciał IgM lub IgG skierowanych
przeciw B. burgdorferi s.l. lub dynamiki zmian miana swo-
istych IgG w kolejnych próbkach surowicy [15, 18]. U pre-
zentowanego chorego z wywiadem rumienia wędrującego
obserwowano łagodne uogólnione zaburzenia kurczliwo-
ści mięśnia serca oraz komorowe zaburzenia rytmu w kla-
sie IVb wg Lowna, które całkowicie ustąpiły pod wpływem
antybiotykoterapii ceftriaksonem i.v. i doksycykliną p.o.
Ponadto, w badaniach serologicznych potwierdzono świe-
żą infekcję krętkami B. burgdorferi s.l.
Objawy kardiologiczne mogą być pierwszą i jedyną kli-
niczną manifestacją LB [15, 16]. W większości przypadków
zaburzenia te mają charakter przemijający i ustępują po
3–6 tygodniach skutecznej antybiotykoterapii lub samoist-
nie [1]. Większość bloków p-k w przebiegu LC jest zlokali-
zowana na poziomie lub powyżej łącza p-k, choć opisywa-
no także związane z LB wielopoziomowe i rozlane
zaburzenia przewodzenia, obejmujące wiele pięter układu
bodźcoprzewodzącego [2–4]. Rzadziej LC objawia się izolo-
wanym świeżym blokiem odnogi pęczka Hisa lub innymi
zaburzeniami przewodnictwa śródkomorowego, dysfunk-
cją węzła zatokowego, komorowymi i/lub nadkomorowy-
mi zaburzeniami rytmu, w tym migotaniem przedsionków
[1–4, 7]. Ostatnie doniesienia wskazują na możliwość prze-
mijającego wydłużenia odstępu QTc (>440 ms) u dzieci z LC
[19]. Opisano także zakończone zgonem przypadki pancar-
ditis o etiologii boreliozowej, z nasilonymi uogólnionymi za-
burzeniami kurczliwości mięśnia serca i obecnością dużych
ilości wysięku w jamie osierdzia [1–4]. Jednak, jak wynika
z piśmiennictwa, obserwowane w przebiegu LC zaburzenia
kurczliwości mięśnia sercowego są zwykle łagodne, tak jak
u przedstawionego pacjenta [15, 16].
Wystąpienie u chorych na boreliozę z Lyme objawów
klinicznych (omdlenie, duszność, ból w klatce piersiowej),
bloku p-k II lub III°, a także bloku p-k I° z czasem trwania
odstępu PQ 300 ms są uznanymi i rekomendowanymi
w aktualnych zaleceniach Infectious Diseases Society of
America (IDSA) wskazaniami do hospitalizacji [20]. Najczę-
ściej występujące objawy kliniczne LC są nieswoiste i obej-
mują: ogólne zmęczenie, ograniczenie tolerancji wysiłku,
zasłabnięcia i omdlenia, zawroty głowy, duszność oraz ko-
łatania serca [3, 15]. Rzadziej LC może się manifestować
klinicznie ostrym bólem w klatce piersiowej, także o cha-
rakterze dławicowym, naśladując ACS [3, 15]. Z drugiej stro-
ny szacuje się, że ok. 50% przypadków LC przebiega bez
jakichkolwiek objawów klinicznych [3].
U opisywanego chorego z wieloma czynnikami ryzyka
wieńcowego, w obrazie klinicznym dominował typowy, nie-
dokrwienny ból zamostkowy, który łącznie z obrazem EKG
i istotnie podwyższonymi poziomami markerów uszkodze-
nia miokardium stanowił wskazanie do koronarografii.
W piśmiennictwie zagranicznym opisywane były przypad-
ki LC imitujące ACS, przebiegające z zaburzeniami kurcz-
liwości mięśnia sercowego oraz podwyższonymi pozioma-
mi markerów martwicy mięśnia serca [3, 15].
Należy zaznaczyć, iż brak wywiadu epidemiologicznego
wskazującego na kontakt z kleszczem, a także brak wcze-
snego objawu LB – rumienia wędrującego – nie wyklucza-
ją rozpoznania LB [1–3]. Wiadomo, że w Polsce 12–34% cho-
rych na LB nie podaje w wywiadzie kontaktu z kleszczem
[9]. Z kolei rumień wędrujący, jeden z 4 objawów patogno-
monicznych LB, występuje w Polsce u 53,4–92,7% chorych
[9, 14]. U osób narażonych na częsty kontakt z kleszczem
(leśnicy, drwale, rolnicy) rumień wędrujący występuje rza-
dziej, u ok. 20% zakażonych [9]. U pacjentów z LC, jak wy-
nika z piśmiennictwa, w prawie 85% przypadków rumień
wędrujący poprzedza wystąpienie objawów ze strony ukła-
du krążenia, tak jak u opisywanego chorego [20].
W krajach europejskich LC występuje rzadziej niż w Sta-
nach Zjednoczonych, co ma prawdopodobnie związek z od-
mienną etiologią LB w Europie [1–4]. W Stanach Zjednoczo-
nych jedynym dotychczas potwierdzonym etiopatogenem
LB jest B. burgdorferi s.s. , charakteryzujący się największym
Kardiologia Polska 2008; 66: 4
23259055.004.png
424
Paweł Rostoff et al.
kardiotropizmem spośród krętków LB [2, 4]. Bierze się także
pod uwagę wpływ innych patogenów na występowanie ob-
jawów sercowo-naczyniowych w przebiegu LB, głównie ko-
infekcji Babesia microti , czynnika etiologicznego babeszjozy
i Anaplasma phagocytophilum , odpowiedzialnego za ludz-
ką anaplazmozę granulocytarną (HGA) [5, 7, 13]. Wiadomo,
że koinfekcje mogą zaostrzać przebieg, nasilać objawy i po-
garszać wyniki leczenia LB [7, 13]. Moro i wsp. wykazali
na modelu mysim LB, że koinfekcja B. microti powoduje
zaostrzenie objawów boreliozowego zapalenia serca i sta-
wów [5]. W dotychczas przeprowadzonych badaniach kli-
nicznych nie dowiedziono jednak, aby koinfekcje miały
istotny wpływ na rokowanie i występowanie późnych po-
wikłań LB [7, 14].
Molekularne mechanizmy uszkodzenia serca w prze-
biegu LB są złożone i – jak wynika z piśmiennictwa – obej-
mują zarówno bezpośrednie uszkodzenie serca w wyniku
inwazji krętków, jak i rozwój reakcji immunologicznych
i autoimmunologicznych, prowadzących do powstania na-
cieku zapalnego, zwykle nieproporcjonalnie nasilonego
w stosunku do stopnia inwazji krętkami tkanek serca
[3, 17]. Na podstawie analizy genomu B. burgdorferi (szczep
B31) ustalono, że krętki LB nie syntetyzują egzotoksyn i en-
dotoksyny (lipopolisacharyd, LPS), a ich patogenność jest
głównie związana z mechanizmami umożliwiającymi ad-
hezję, inwazję i unikanie odpowiedzi immunologicznej ze
strony zakażonego organizmu [14]. Doniesienia z zakresu
nauk podstawowych wskazują na być może nadrzędne
znaczenie, wśród czynników zjadliwości B. burgdorferi s.l. ,
powierzchniowych białek wiążących dekorynę (DbpA
i DbpB) i fibronektynę (BBK32) i ich wiodącą rolę w pato-
mechanizmach LB [14, 21].
Rzeczywista częstość zmian w sercu, ocenianych histo-
patologicznie, w przebiegu LB nie jest znana [17]. W pra-
cach opartych na modelach zwierzęcych wykazano, że wy-
stępowanie zmian histopatologicznych charakterystycznych
dla LC w tkankach serca zakażonych zwierząt jest bardzo
częste [17]. Wiadomo również, że istnieje ścisły związek
między nasileniem zmian zapalnych i ilością krętków
w sercu a obserwowanymi zaburzeniami przewodnictwa
i objawami LC [3, 17]. Podobnej zależności nie stwierdzo-
no dotychczas między poziomem przeciwciał przeciw
B. burgdorferi s.l. a obrazem klinicznym LC [3]. Cadavid
i wsp. wykazali, że u rezusów ( Macaca mulatta ), zakażo-
nych szczepem N40 B. burgdorferi , nacieki zapalne w ser-
cu, składające się głównie z komórek jednojądrzastych
(makrofagi, limfocyty T i plazmocyty), były stwierdzane
u wszystkich zakażonych zwierząt [17]. Ponadto, w tkan-
kach serca małp poddanych immunosupresji obserwowa-
no obecność dużych ilości żywych krętków, które wystę-
powały najczęściej w tkance łącznej przedsionków, komór
serca i aorty [17]. W żadnym przypadku nie wykazano we-
wnątrzkomórkowej lokalizacji krętków, ani w makrofa-
gach, ani w kardiomiocytach [17]. Postuluje się, że obser-
wowane w modelach zwierzęcych LB zmiany w tkankach
serca mogą z podobną częstością występować u ludzi cho-
rych na LB [17]. Pośrednim potwierdzeniem tej hipotezy są
wyniki badań wskazujące na częste występowanie niepra-
widłowości w spoczynkowym EKG, najczęściej o charakte-
rze nieswoistych zmian ST-T, u bezobjawowych pacjentów
z LB [17]. U dzieci chorych na LB, bez objawów sercowo-
-naczyniowych, aż w 29% przypadków obserwowano nie-
prawidłowości w EKG, głównie w zakresie ST-T [17]. We-
dług aktualnych poglądów niespecyficzne zmiany ST-T
u chorych na LB wskazują na zajęcie przez proces patolo-
giczny mięśnia sercowego [15, 16].
Powszechny jest pogląd, że immunosupresja istotnie
nasila stopień inwazji tkanek serca krętkami LB i jest zwią-
zana z większym uszkodzeniem serca [17]. Należy dodać,
że samo zakażenie B. burgdorferi s.l. działa silnie immu-
nomodulująco, a także immunosupresyjnie, poprzez
zmniejszenie liczby limfocytów, komórek NK, a także upo-
śledzenie mechanizmów fagocytozy [3, 6]. Zaburzenia im-
munologiczne u chorych na LB występują częściej, jeśli do-
datkowo dojdzie do koinfekcji Anaplasma phagocytophilum
i/lub Babesia microti [13]. W Polsce, jak wynika z badań
Stanczaka i wsp., ok. 5% kleszczy I. ricinus jest zakażonych
zarówno B. burgdorferi s.l. , jak i A. phagocytophilum [22].
Z kolei Skotarczak i wsp. wykazali, że w Polsce 16,7% klesz-
czy jest zainfekowanych B. burgdorferi s.l. , 13,3% – B. mi-
croti , 4,5% – A. phagocytophilum , zaś 3,8% kleszczy jest
jednocześnie zakażonych 2 lub 3 powyższymi patogena-
mi [23]. Badania Fingerle i wsp. przeprowadzone w połu-
dniowych Niemczech dowiodły, że serologiczne cechy za-
każenia A. phagocytophilum są obecne u 11,4% chorych
na LB [13]. Podejrzenie koinfekcji u chorego na LB powin-
no budzić występowanie przez >48 godz. wysokiej gorącz-
ki, pomimo zastosowanej antybiotykoterapii, a także
stwierdzenie niewyjaśnionego pochodzenia anemii (babe-
szjoza), leukopenii (HGA) i/lub trombocytopenii (babeszjo-
za i HGA) [20]. W przedstawionym przypadku, na podsta-
wie bezgorączkowego przebiegu i braku istotnych odchyleń
w rozmazie krwi, wykluczono koinfekcję A. phagocytophi-
lum i B. microti .
U prezentowanego chorego w wyniku zastosowanego
leczenia, opartego na aktualnych zaleceniach EUCALB i IDSA,
uzyskano ustąpienie dolegliwości i zaburzeń rytmu serca
oraz normalizację kurczliwości mięśnia sercowego [18, 20].
Należy zaznaczyć, iż w trakcie antybiotykoterapii nie ob-
serwowano reakcji Jarischa-Herxheimera, objawiającej się
gorączką, tachykardią zatokową i wzrostem ciśnienia tęt-
niczego krwi [8, 14]. Reakcja ta, występująca wg piśmien-
nictwa u 10–15% chorych leczonych z powodu LB, głównie
w pierwszych 24 godz. po włączeniu antybiotyku, jest spo-
wodowana masywnym rozpadem krętków, uwolnieniem
antygenów bakteryjnych i stymulacją mechanizmów im-
munologicznych, mediowanych głównie przez cytokinę
TNF- α [8, 14].
Borelioza z Lyme może imitować swoją symptomato-
logią niemal każdą inną jednostkę chorobową, w tym ACS.
Kardiologia Polska 2008; 66: 4
23259055.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin