Video Report - 9-18-08 - David Icke - Banking Takeover.txt

(174 KB) Pobierz
{43}{131}Bankowy zamach stanu 2009.
{138}{201}Chcesz odpowiedzi?| On r�wnie�.
{222}{340}To Alex Jones w| sieci radiowej GCN.
{350}{475}I teraz na �ywo z Austin| w Teksasie Alex Jones.
{514}{602}Dobra, mia� by� z nami przez par�| godzin ale pokrzy�owa�y si� plany.
{610}{681}Znaczy mia� by� wczoraj wi�c| mamy tylko godzin� dzi�.
{689}{754}To nie moja wina, po prostu ma| problemy z rozk�adem zaj��.
{764}{905}Przyje�d�a do Stan�w i gdy b�dzie| w Stanach b�dzi� to par� godzin.
{912}{1096}Z jego pokoju hotelowego, spotkanie| b�dzie 27-28 w Santa Clara w Kalifornii.
{1109}{1241}I w Los Angeles w Million Dolar Theatre,| pierwsze wieczorem w pa�dziernikow� �rod�.
{1247}{1383}Strona WWW.DAVIDICKE.COM i to wam powie| kto b�dzie z nami pierwsz� godzin�.
{1391}{1524}Pomin� niekt�re przerwy INFOWARS.COM| dla s�uchaczy strumieniowych.
{1531}{1671}Mamy z nim tylko godzin� i chc� mu| da� tyle czasu ile to mo�liwe.
{1684}{1762}By om�wi� to co si� dzieje,| w�a�nie startowa� do Parlamentu.
{1775}{1883}Chcia� pokaza� ludziom jaka| to farsa, dokona� tego.
{1892}{1966}Chc� przej�� do tego| co z tego wynik�o.
{1973}{2049}Om�wi� te� z Davidem Ickiem.
{2056}{2131}Przewidywa� to �wiatowe finansowe| za�amanie od ponad dekady.
{2140}{2197}Zaprojektowane, i nikt| temu nie zaprzecza.
{2206}{2296}Nawet dokumenty IMF i Banku| �wiatowego z lat 2001 - 2002.
{2303}{2396}Przyznaj�, �e taki by� projekt i zwyci�zca| Nagrody Nobla Josef Sticklitz.
{2405}{2509}Przyzna� to dwa dni temu| i powiedzia� to na antenie
{2517}{2630}Tak, zasadniczo by�o to zaprojektowane| jak powiedzia� to par� lat temu tutaj.
{2665}{2778}Wi�c Icke b�dzie m�wi� o tym| i gdzie zmierza przysz�o��.
{2787}{2846}Znaczy wiecie uzbrajaj�| pa�stwo policyjne.
{2853}{2920}Aran�uj� te ataki terrorystyczne| kt�re dziej� si� publicznie.
{2923}{2997}Wtedy spowodowali finansow�| implozj� po kt�rej ludzie.
{3007}{3100}B�d� bardziej w ich gar�ci| w tym wsp�czesnym systemie.
{3108}{3176}Wierz�c, �e ich w�adcy| zatroszcz� si� o nich.
{3184}{3245}Wi�c wejd�cie na DAVIDICKE.COM| by dowiedzie� si� o tych.
{3255}{3364}Rzadkich wyst�pieniach raz w roku a czasem| nawet rzadszych wyst�pieniach Icke'a.
{3373}{3472}Sam bym si� wybra� ale po| prostu nie mam na to czasu.
{3481}{3546}Ale je�li �yjecie na Zach. Wybrze�u| albo gdzie� w pobli�u.
{3550}{3594}Znajdziecie wi�cej| na DAVIDICKE.COM.
{3602}{3704}David, to prawdziwa przyjemno��| mie� ci� tu z nami.
{3823}{3920}Mo�esz m�wi�, prze��czy�em tw�j| telefon, dobrze mie� ci� z nami David.
{3932}{4057}Albo rzu�my to, zr�bmy to na| systemie telefonicznym Genesis.
{4066}{4117}Chc�, �eby zadzwoni�| do niego z Genesis.
{4125}{4231}Z Cindy Sheehan ten te� si� roz��czy�,| to nasz system telefoniczny.
{4238}{4317}Telefony RP tak robi�,| to si� nigdy nie ko�czy.
{4323}{4365}David, jeste� tam?
{4367}{4426}Jestem kolego, tak.| Ok, dobrze mie� ci� z powrotem.
{4430}{4487}Przyje�d�asz do Ameryki?| Tak.
{4499}{4596}M�w �mia�o.| Tak, przyje�d�am w najbli�szych dniach.
{4631}{4751}I to naprawd� czas gdy wszyscy musimy| zacz�� m�wi� g�o�niej ni� kiedykolwiek.
{4762}{5001}Poniewa� dzieje sie to tak szybko,| i nie wiem kiedy do tego dotrzesz.
{5010}{5091}Globalne stopienie finansowe,| wszystko zosta�o zaaran�owane.
{5097}{5152}Mamy ich w�asne dokumenty.
{5162}{5241}Absolutnie, dzi� w| Brytanii mamy to samo.
{5251}{5354}Z najwi�kszym po�yczkodawc�| Hallifax - Bank Szkocji.
{5362}{5520}Jest przejmowany przez Lord TSB| i wtedy mamy sytuacj� gdzie.
{5542}{5713}Mamy stopienie sp�ek Hallifax i Bank| Of Scotland s� teraz przejmowane.
{5723}{5866}Przez kolejn� po��czon� sp�k� Lloyd| i TSB i jeste�my teraz w sytuacji.
{5887}{5976}Gdzie nie tylko du�e| ryby przejmuj� mniejsze.
{5987}{6074}S� to du�e ryby przejmowane| przez megaryby.
{6090}{6298}I jednym z aspekt�w tego je�li wolisz|jest gwa�towne przyspieszenie globalizacji.
{6308}{6442}Centralizacja w�adzy w systemie| bankowym jest w tym akceptowana.
{6453}{6649}To stopienie ��czenie ��czonych| i stapianych firm si�gaj�ce teraz 40%.
{6661}{6875}Wg. brytyjskich rachub nigdy nie| zyska�oby pozwolenia monopolist�w.
{6888}{7041}Ale z powodu problem�w jakie| ci najwi�ksi po�yczkodawcy maj�.
{7050}{7147}Kt�rzy mog� upa��, wi�c od�o�ono| to na bok wi�c mamy teraz te.
{7153}{7299}Mega, mega operacje bankowe i jak| m�wi�em dzieje si� to tak szybko.
{7331}{7484}I teraz, na ko�cu widzimy to| co zawsze by�o w planie.
{7502}{7609}Zawsze celem by�a kontrola| paru nad systemem bankowym.
{7617}{7771}Ale u�ywali rzeki  frontowych nazw| i masek a teraz maska si� podnosi.
{7791}{7882}I widzimy teraz jak wy�ania |si� to na naszych oczach.
{7923}{8025}Masz absolutn� racj� dokumenty IMF| i Banku �wiatowego o�wiadczaj�.
{8037}{8123}�e, pomimo strasznych konsekwencji| chc� to zrobi� na Zachodzie.
{8127}{8183}Zamaskowana wyprzeda� jest| prawdziwym z�odziejstwem.
{8187}{8269}Poniewa� elity zabra�y ju�| prawdziwe udzia�y z bank�w.
{8281}{8408}Przycisn�li je wtedy innymi| udzia�ami i wtedy wci�gneli te udzia�y.
{8419}{8478}W infrastruktur� i inne| wsp�lne w�asno�ci.
{8488}{8598}I teraz chc� zostawi� nas| z ca�ym d�ugiem na plecach.
{8606}{8688}Nie po to by je wykupi� ale by| wci�gn�� nas w wi�ksze d�ugi.
{8696}{8778}Pominiemy t� przerw�| z Ickiem w tej chwili.
{8788}{8851}�eby�my mieli wi�cej czasu| z nim, zosta� z nami.
{8881}{8992}David kontynuuj i je�li| telefon zn�w si� roz��czy.
{9008}{9067}Zadzwoni� do ciebie| z innej lini sieciowej.
{9077}{9232}John je�li Icke zn�w si� roz��czy zadzwo�| do niego ze studia w Minnesocie ok?
{9240}{9306}Ok, za�atwione.| Ok, dzi�kuj� ci bardzo.
{9324}{9364}Przedstawmy Johna Harmana.
{9375}{9503}John by� in�ynierem zaplecza w| Minnessocie, ja by�em tu w Teksasie.
{9511}{9671}Przez ostatnie cztery lata by�| nalepszym producentem jakiego mia�em.
{9676}{9723}Przywitaj si� z Davidem John.
{9729}{9803}Witam panie Icke, jak si� pan ma?| Witaj John, co u ciebie?
{9810}{9885}Mi�o si� z panem rozmawia.| Tak, z tob� te�.
{9907}{9960}Gratuluj� ci pracy kt�r� wykonujesz.
{9969}{10095}Wiesz, potrzebujemy jak najwi�cej| ludzi kt�rzy znaj� ten system.
{10105}{10231}To jak dzia�a, bo naprawd�| musimy to teraz wydosta�.
{10281}{10337}Dzi�kuj� panu.| By wyt�umaczy� jak to dzia�a.
{10346}{10442}Us�yszy nas tylko internetowa| widownia, dyskusj� za kulisami.
{10454}{10546}Ale wci�� b�dziemy mie�| ��cznie wi�ksz� widowni�.
{10591}{10726}AM i FM, satelity, wr�c� po| przerwie ale ��cznie, z czasem.
{10735}{10853}To b�dzie w ca�o�ci na wideo,| teraz strumieniowo na �ywo.
{10864}{10947}W PRISONPLANET. LIVE, b�dzie| zarchiwizowane i trafi na You Tube.
{10950}{11077}Live Link, Motion i inne wielkie| strony kt�re tam s�.
{11089}{11185}Wi�c nagramy to, b�dziemy z| ca�� widowni� za dwie minuty.
{11196}{11299}Ale pomin� niekt�re przerwy w| tej godzinie je�li ci to pasuje.
{11312}{11384}Ale daj nam przegl�d,| widok na niekt�re sprawy.
{11390}{11481}Wspomnia�em o czym chc� m�wi�,| o zaaran�owanej implozji ekonomii.
{11492}{11544}Zdaje si�, �e chcesz| to om�wi� David.
{11554}{11636}Ale jakie s� inne rzeczy| o kt�rych chcesz m�wi�?
{11646}{11819}My�l�, �e wa�n� rzecz� jest| wiedzie� gdzie chc� nas zabra�.
{11833}{11957}I ta ca�kiem oczywista teraz| manipulacja rynkami finansowymi.
{11969}{12114}Ci�gnie nas w kierunku �wiatowego| rz�du, �wiatowej armii.
{12121}{12276}�wiatowego banku centralnego, �wiatowej| waluty i populacji na mikrochipach.
{12288}{12403}I to co widzimy teraz jest| dramatyczn� centralizacj� w�adzy.
{12411}{12538}W systemie bankowym poniewa�| ostatecznie chc� mie� tylko jeden.
{12548}{12658}Scentralizowany �wiatowy system| bankowy, chc� scentralizowa� wszystko.
{12669}{12858}I im bardziej rozbieraj� wyb�r| tym bardziej demontuj� r�norodno��.
{12868}{13047}Nawet pozorn� r�norodno��,| tym bardziej pr� ku centralizacji.
{13168}{13283}Bardzo wa�ne jest by zrozumie�,| �e na kolejnym poziomie.
{13291}{13373}Tworzenia tej struktury �wiatowej| armii i �wiatowego rz�du.
{13382}{13454}Chc� �wiatowej wojny,| chc� III Wojny �wiatowej.
{13466}{13638}I osi�gneli�my punkt, teraz gdzie| zaczynaj� rzuca� wszystko co maj�,
{13647}{13807}Zlew kuchenny na nas, poniewa� s�| zdesperowani by to sprowadzi�.
{13817}{13973}W nied�ugiej skali czasowej i dlatego| rzucaj� na nas wszystko co mog�.
{13986}{14089}I im wi�cej mog� wzbudzi�| strachu na poziomie finansowym.
{14104}{14251}Na poziomie konfliktu, tym bardziej| ludzie b�d� otwarci na.
{14262}{14350}Powiedzenie nam jak| mo�emy to zako�czy�.
{14357}{14384}Zosta� z nami.
{14394}{14465}Ich celem jest globalne| faszystowske pa�stwo.
{14473}{14521}David wracamy na �ywo, teraz.
{14529}{14601}Chcesz odpowiedzi?| On r�wnie�.
{14612}{14722}To Alex Jones z| GCN Radio Network.
{14735}{14863}I teraz na �ywo z Austin| w Teksasie Alex Jones.
{15019}{15188}Finansowe za�amanie kt�re| widzimy by�o zaprojektowane.
{15194}{15269}Jest to udokumentowane w| planach IMF i Banku �wiatowego.
{15275}{15449}Rotschildowie w 1815-tym,| to historia g��wnego nurtu.
{15471}{15551}Wiedzieli, �e Napoleon przegra�,| mieli swoje szybkie statki.
{15561}{15648}P�yn�ce przez kana�, na godziny| zanim ktokolwiek wiedzia�.
{15660}{15780}I powiedzieli, �e Lord Wellington| i austriacy przegrali.
{15792}{15881}I akcje spad�y o 98% jak| pokaza�em w filmie.
{15890}{15956}ENDGAME: Projekt dla| globalnego zniewolenia.
{15963}{16101}I wykupili ca�� gie�d� i domy| brokerskie, banki za pensy od dolara.
{16125}{16214}I tak samo jest z tymi| pi�cioma fa�sztywymi filarami.
{16222}{16323}Dom�w brokerskich i bank�w,| zrobili to wed�ug projektu.
{16331}{16436}I teraz na ko�cu drabiny oszustwa| ludzie my�l�, �e to ratuje ekonomi�.
{16445}{16611}I j� och�adza, Sekretarz Skarbu| Paulson powiedzia� nawet Kongresowi:
{16617}{16703}"Nie jeste�cie w to zamieszani"| Kongres: "Mamy w tym udzia�y."
{16710}{16787}I powiedzia�: "Mamy prywatny rz�d| od Rezerwy Federalnej w d�."
{16789}{16823}To by�o w wiadomo�ciach.
{16842}{16934}Wi...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin