David Icke - The Freedom Road 1.txt

(93 KB) Pobierz
{1}{1}29.971
{1}{90}movie info: DX50  656x480 29.97fps 514.6 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{140}{202}Movie info: AVI DX50 656x480fps 599kBit/s 505.1 Mb
{343}{463}David Icke - Droga wolno�ci- ( Ludzka podr� 7000 P.N.E.-2012 N.E.)
{555}{703}Wyszuka� i zaprezentowa� - David Icke
{829}{1001}Na podstawie jego ksi��ek :"Najwi�kszy sekret", "I prawda ci� wyzwoli",| oraz "Jestem sob�, jestem wolny ".
{1043}{1139}-CZʌ� PIERWSZA-
{1243}{1350}Witam i zapraszam na pocz�tek niewiarygodnej historii...
{1375}{1731}W rzeczy samej s�owo niewiarygodne jest niezbyt adekwatne.|Jest prawie niemo�liwe by odda� opis|By opisa� skal� informacji ,kt�re zobaczycie i us�yszycie |w ci�gu nast�pnych 4 godzin.
{1758}{2060}Wyobrazcie sobie na przyklad mimo tego w co wierzycie|�e nie ma czego� takiego jak :losowy wypadek |,losowe wydarzenie ,losowe cokolwiek.
{2077}{2404}Wszystko co si� dzieje wydarza si� poniewa� mia�o si� wydarzy�.|Na duchowym poziomie ,jak tworzymy w�asn� rzeczywisto��|to za co winimy innych sami stwarzamy.
{2416}{2573}W drugiej cz�ci tego wideo zobaczymy w szczeg�ach| jak to si� dzieje.
{2584}{3032}Poniewa� teraz w ci�gu kilku ostatnich lat XX wieku| przechodzimy w XXI,mamy teraz mo�liwo�� naukowego potwierdzenia ,|�e te rzeczy s� prawdziwe.
{3076}{3417}I jest jeszcze jeden poziom tego co us�yszycie w ci�gu|nast�pnych 4 godzin od kt�rego zaczniemy.|I to jest kolejna wersja :nie ma czego� takiego|jak losowy wypadek ,losowy przypadek.
{3478}{3708}To historia kt�ra si� przejawia ,ale nie tylko teraz we| wsp�czesnym �wiecie ale tysi�ce tysi�ce lat wstecz.
{3722}{4251}Bardzo bardzo niewielu ludzi w rzeczy samej |skrzy�owanych genetycznie rod�w - linii krwi.|Kontroluje i wchodzi na pozycj� w�adzy i dyryguj� |tym co nazywamy histori�.
{4265}{4678}Wi�c gdziekolwiek spojrzysz wzrostowo w miar� jak| rozwijamy technologi� by sta� si� globalnym spo�ecze�stwem.|Wzrostowo ta niewielka klika,| plemi� lub Bractwo jak ich nazywam.
{4695}{5028}Ma mo�liwo�� aran�owania g��wnych wydarze� i |przez to kierunk�w rozwoju �wiata na globaln� skal�.|Skal� w kt�r� ludziska by nie uwierzyli.
{5112}{5407}Jak ju� powiedzia�em ,to przykuwanie uwagi ,percepcji| ludzi do �ycia do kt�rego s� zach�cani do kt�rego|s� zaprogramowani.
{5433}{5761}I czuj� si� troch� jak krowa kt�ra chodzi po polu.|I macie stado kr�w chodz�ce po polu ,maszeruj�cych |wko�o i ich rzeczywisto�ci� jest :
{5787}{6068}Zawsze w po�udnie przyje�d�a wielka ci�ar�wka|i zabiera kilka z nich.|I gdziekolwiek s�dz� �e jad� ,nie wiem na kolejne pole|kolejne wakacje- wszystko jedno.
{6093}{6362}Wtedy inna krowa przychodzi na pole i m�wi : |Hej ! Hej ! Musicie tego pos�ucha� !|Nie uwierzycie co w�a�nie odkry�am !
{6374}{6665}Wiecie ,�e umieszczaj� nas w ci�ar�wce i |zabieraj� co jaki� czas.|Nie zabieraj� nas na kolejne pole lub wakacj�.
{6701}{6989}To co robi� to zabieraj� nas do tego wielkiego budynku|podcinaj� gard�a ,spuszczaj� krew , rozcinaj�|i wieszaj� na hakach.
{7001}{7234}Potem robi� ma�e paczki umieszczaj� w supermarkecie|a potem ludzie przychodz� by je kupowa� i je�� !
{7309}{7467}Jaka by by�a reakcja reszty stada po us�yszeniu tego ?
{7499}{7799}Zwariowa�e� ! Odesz�e� od zmys��w ! Potrzebujesz psychiatry !|Oni by nigdy tego nie zrobili ! To niedorzeczne !
{7807}{8009}Tak czy inaczej mam udzia�y w tej firmie transportowej.|Mam dobry interes. ZAMKNIJ SIE ! Tylko przeszkadzasz !
{8037}{8372}A jednak wszystko co powiedzia�em jest absolutnie prawdziwe.|Po prostu stado w to nie wierzy...
{8450}{8952}I to co dzieje si� teraz na prze�omie stuleci i dalej.|I percepcja �ycia dramatycznie si� zmienia.|To co w przesz�o��i uznano by za niedorzeczne ,|ekstremalne ,nonsens.
{8968}{9143}Jest w miar� powi�kszania udokumentowanych |dowod�w ,nie tylko przez jak�� teori�.|Jest potwierdzone jako prawda.
{9200}{9501}Bardzo bardzo niewielu ludzi rz�dzi t� planet�|i kontroluj� wasze �ycia.|A jednak macie moc kontroli waszego �ycia ,|po prostu j� oddali�cie i w tym rzecz.
{9511}{9752}Gdy m�wi� ,�e niewielu kontroluj� planet� ,zrozumia�e ,�e|ludzie przyjd� i powiedz� : to niemo�liwe ,niewykonalne|ludzi jest zbyt wielu.
{9795}{10150}I nie jest wykonalne fizycznie ,przez �o�nierzy u drzwi ,|�o�nierzy na ulicach.|Mo�na to zrobi� na ma�ych obszarach ,ale nie mo�na|kontrolowa� fizycznie miliard�w ludzi.
{10162}{10332}Tak jak fizycznie nie mo�na kontrolowa� stada owiec|lub �wi� ,kt�re nie chce by� kontrolowane.
{10345}{10762}W Anglii jaki� czas temu mieli�my niezwyk�y tego|przypadek w tym sensie,|�e dwie �winie rzeczywi�cie uciek�y z rze�ni.|Idziemy przez to o czym m�wi�em.I one uciek�y...
{10780}{11158}M�wili ,�e zamiast pod��a� za stadem i zaakceptowa� to|pomy�la�y za siebie ,wyrazi�y swoj� unikalno�� ,|wy�ama�y ze stada i uciek�y.
{11189}{11504}I sta�o si� to g��wnym wydarzeniem wiadomo�ci |krajowych dzie� po dniu.|Poniewa� wszyscy ci r�ni ludzie i agencje| nie mogli z�apa� dw�ch �wi�.
{11514}{11691}I to przez wiele dni poniewa� usi�owali|pochwyci� je fizycznie.
{11713}{12069}I poniewa� te �winie wyrazi�y swoj� unikalno�� ,zamiast|trafi� do rze�ni sta�y si� narodowymi gwiazdami i atrakcjami.
{12079}{12191}Co pokazuj� czego mo�na dokona� wyra�aj�c |sw� wyj�tkowo�� zamiast pod��a� za stadem.
{12202}{12445}Jednak chodzi mi o to ,�e nie mo�na kontrolowa�|fizycznie wielu ludzi- bo wcale nie musisz.
{12464}{12992}To co robisz to manipulujesz ich sposobem my�lenia,|tym jak czuj� wi�c zachowaj� si� tak jak tego chcesz.|Umys�owa i emocjonalna manipulacja|na�wietlona i symbolizowana przez to...
{13028}{13322}Jeste�my wielowymiarow� niesko�czono�ci�,|jeste�my nie tylko fizycznym cia�em.|Jak dojd� do tego w drugiej cz�ci tego wideo-|jeste�my wszystkim co istnieje.
{13350}{13601}Ale jak wiele z tego wszystkiego co istnieje,|niesko�czono�ci ,�wiadomo�ci mo�emy do�wiadczy� ?|Niesko�czono�� czy tylko jej odbicie ?
{13616}{13903}I r�nica mi�dzy t� niesko�czono�ci� ,|percepcj� �ycia mo�liwo�ciami|i tym co jest ,jest po prostu nie do opisania.
{13951}{14372}Wi�c wymys�em tej trwaj�cej tysi�ce lat manipulacji|jest zmiana tego wyj�tkowego aspektu niesko�czono�ci|w malutk� malutk� skorup� �wiadomo�ci.
{14390}{14699}Z male�k� male�k� percepcj� potencja�u|kontroli w�asnego przeznaczenia|I gdy to robisz kreujesz mentalno�� stada.
{14740}{15022}I mentalno�� stada mo�na utrzyma� przez |to co widzimy ca�y czas w stadzie ,grupie|nazywaj to jak chcesz - owiec.
{15044}{15204}Je�li spojrzysz jak codziennie kontroluj� si� owce|na ca�ej planecie - dziej� si� to przez to...
{15230}{15482}Poniewa� owce s� umieszczone w tej symbolicznej skorupie,|wi�c nie my�l� za siebie ,po prostu id� za t� na przedzie.
{15525}{15781}Wi�c wi�kszo�� owiec robi tak codziennie, i widzia�em |to co jest niezwykle fascynuj�ce - gdy przybywa farmer|z owczarkiem.
{15800}{15972}I jest ca�a masa grup w stadzie,setki z nich |w tym przyk�adzie ale raz widzia�em to w Anglii.
{15973}{16355}I wszystkie maszeruj� bez problemu...|I nagle dwie lub trzy z nich gdy przybywa farmer...|Zaczynaj� i��...|Tylko jedna lub dwie :beee ,beee ,beee...
{16403}{16553}I jest to jak pocz�tek exodusu ,setki z nich id� |po prostu za t� na przedzie.|Bez zastanowienia.
{16629}{16831}Nie ! Czy chce i�� za t� na przedzie ?| Jak si� dzi� czuj� ?|A mo�e chc� i��...Nie ! Beee ,beee ,beee !...
{16859}{17286}I macie bardzo niewiele tych kt�re nie id�,| nie pod��aj� i widz� sw� wyj�tkowo�� - i dostaj�| ekstra dawk� strachu od owczarka.|Hau ! Hau ! Hau ! ...no dobra id�...
{17309}{17547}I pod��aj� za s�owem strach, to jest to co kontroluj� �wiat.|Strach, strach - manipulacja strachu.
{17568}{17807}Wi�c to co mamy to dwa stany umys�u kt�re kieruj�|codziennie setki owiec tam gdzie chc� tego|farmer i owczarek ka�dego dnia.
{17823}{18097}I te dwa stany umys�u to: bee! bee! bee! |(beeezmy�lno��),|i strach  kt�ry zmusza t� niewielk� cz�� by robi�a|to samo.
{18161}{18444}Mo�emy postrzega� tak� grup� owiec jako zabawn�...|O chod� ! Popatrz na te owce ! S� takie g�upie !
{18487}{18772}A jednak... jeste�my ludzkim stadem.|Bo tym si� stali�my prze�cigaj�c nawet owce.|Poniewa� naprawd� zamienili�my si� z owczarkiem.
{18787}{19113}Jeste�my wzajemn� policj�.|Zbrodni� sta�o si� bycie innym, ka�dy kto odstaj�| od normy zostaj� naprawd� leczony lub wykl�ty.
{19136}{19537}Za samowyra�anie, zach�canie, gloryfikowanie w�asnej|wyj�tkowo�ci - kt�r� ka�dy ma.|Skazujemy ich lub naprawd� zabijamy, niszczymy...
{19561}{19924}I nie s� to tylko ja�owe my�li. To spos�b w jaki |niewielu kontroluj� �wiat od tysi�cy lat.|I je�li na to pozwolimy b�d� to ci�gn��.
{20034}{20419}Oznacza to, �e by kontrolowa� kierunek rozwoju|�wiata i dos�ownie miliard�w ludzi|trzeba ustali� spo�ecze�stwu normy.
{20444}{20861}Co jest uznane za dobre, z�e, moralne lub niemoralne|rozs�dne lub szalone, mo�liwe lub niemo�liwe.|I gdy wstawisz t� normy przez kontrol� systemu edukacji,|BZDURNEGO systemu edukacji, co to w og�le za s�owo ?
{20874}{21098}Kto� - to by� Gandhi gdy go spytano |co s�dzi o zachodniej cywilizacji powiedzia�:| " My�l�, �e to by�by bardzo dobry pomys�."
{21148}{21315}Co my�l� o edukacji ? - My�l�, �e to by�by |bardzo dobry pomys� ale odpowiedz mi na to !
{21343}{21566}Wi�c system edukacji, media potwierdzaj� |te normy, to jakie jest �ycie.
{21586}{21908}Zdecydowana wi�kszo�� w LUDZKIM STADZIE, od ko�yski|po gr�b por�wnuj� si� do nich i �yj� wed�ug nich.|Poniewa� my�l�, �e to RZECZYWISTO��.
{21934}{22294}W porz�dku ! To ich wyb�r ! Nie mam z tym problemu !|Ale zauwa�my jak trudno jest im dokonywa� wybor�w,|i pozwala� innym dokonywa� innych wybor�w.
{22309}{22530}Wi�c powodem dla kt�rego tak niewielu mo�e kontrolowa�|�wiat i robi to od tak dawna, jest nie tylko wi�kszo�� ludzi|�yj�ca wed�ug norm...
{22547}{22696}To ci ludzie zmuszaj�cy tych �yj�cych| poza normami by byli do nich podobni.
{22723}{23081}Wi�c kluczowym stanem istnienia co jest podstaw� tego|o czym m�wi� jest to co znajdziecie w przewa�aj�cej|wi�kszo�ci ludzi.
{23096}{23357}Wszystkim...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin