Batowski Henryk - Z polityki międzynarodowej XX wieku.pdf

(1818 KB) Pobierz
Batowski Henryk - Z polityki mi
Henryk Batowski
Z POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ XX WIEKU
Wybór studiów z lat 1930—1975
© Copyright by Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979
SPIS TREŚCI
IOTEKA H«uk
Projekt obwoluty
Elżbieto Kotączfcoioska-łYajłczufc
Redaktor techniczny Maria Banach
Printed in Poland
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979
Wyd. I. Nakład 3000 + 283 egz. Ark. wyd. 33,5
Ark. druk. 29 + 0,5 ark. ilustr.
Papier druk. mat. kl III, 61 X 86 cm, 70 g
Oddano do składania 27 I 1978
Podpisano do druku l lutego 1979 r.
Druk ukończono w lutym 1979 r.
Zam. nr 262/78 E-14-161. Cena zł 100.—
Drukarnia Narodowa, Zakład nr 6, Kraków, ul. E. Orzeszkowe] 7.
ISBN 83-08-00113-0
PRZEDMOWA ................ 7
Część pierwsza: CZESI I SŁOWACY
Unda czesiko-słowacka w roku 1918 ......... 10
Cześć druga: PROBLEMY BAŁKAŃSKIE
Niepowodzenie Ligi Bałkańskiej z 1912 roiku ...... 30
Czarnogóra a Liga Bałkańska z 1012 roku ....... 40
Konferencja bałkańska ............ 52
Ruch wszeehfoałkańsfci i różna aspekty stosunków miedzyfoałkań-skich w przeszłości .............
64
Związki albańsko-włoslkie ........... 69
Rozpad Porozumienia Bałkańskiego (1939—1946) ..... 84
O sojusz bałkański w roku 1941 .......... 101
Część trzecia: CIEŚNINY I MORZE CZARNE
Cieśniny tureckie 1911—1936 ........... 116
Państwa czarnomorskie od roku 1871 do dzliś ...... 133
Część czwarta: AUSTRO-WĘGRY I ICH DZIEDZICTWO
Tnzy trializmy .............. 144
Plany nazMoru Monarchii Austro-^Węgierskiej podczas pierwszej
wojny światowej .............. 153
Konflikty narodowe w państwach sukcesyjnych ..... 164
Cześć piąta: POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA 1918-^1939
Polacy wobec zjednoczenia Niemiec . . . . . . . . . . 176
Linia Curzona a była Galicja Wschodnia ....... 186
Ze stosunków polsko-słowaokich w okresie 1931—>1939 . . . 194 Rumuńska podróż BeCka
 
w październiku 1938 roku .... 211
Podpisanie układu polsko-łwytyjskiego z 25 „sierpnia 1939 r. . . 228 Stosunki polsko-tarytyjskie w
jesieni 1939 r. ...... 242
Część szósta: DWIE WOJNY ŚWIATOWE
1914 i 1939 — analogie dyplomatyczne ........ 262
Między dwiema wojnami, 1919—1939 ........ 276
SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA
Dyplomacja USA wobec wydarzeń w Europie Środkowej w latach 1938—1939 .............. 295
Skandynawia — (neutralność za wszelką cenę ...... 307
Tafe zwane „księgi kolorowe" z r. 1939/40 i zawarte w nich materiały dotyczące Polski ............. 315
Projekt drugiego frontu na Bałkanach we wrześniu 1939 . . . 332 Wolna Francja a Europa Środkowa
1940—1945 . . . . . , . 341
Wydarzenia i przemiany w Europie środkowo-wsohodniej w roku 1944 ................ 351
PRZYPISY ................. 361
INDEKS NAZWISK .............. 445
SPIS ILUSTRACJI ............... 463
T
om
nin
iej
sz
y z
aw
ier
a
wy
r a
rty
kuł
ów
ogł
asz
an
yc
h
w
per
iod
y-
ka
ch
na
uk
ow
yc
h
w l
ata
ch
19
30
19
75.
W
sz
yst
kie
on
e d
 
oty
cz
ą
Za
ga
dni
pol
ity
ki
mi
ęd
zy
nar
od
ow
ej
X
X
wi
ek
u,
uję
tyc
h h
ist
or
yc
zni
e;
z t
eg
o o
sta
tni
eg
o
wz
glę
du
w
nie
któ
ryc
h
wy
pa
dk
ac
h o
ka
zał
o s
nie
zb
ęd
ne
cof
nię
cie
ra
m
cz
as
ow
 
yc
h d
o k
co
wy
ch
dzi
esi
ęci
ole
ci
wi
ek
u
XI
X.
Ar
tyk
uły
om
aw
iaj
ą s
tos
un
ki
mi
ęd
zy
nar
od
ow
e
w
ści
sły
m t
eg
o s
ło
wa
zn
ac
ze
niu
, a
wi
ęc
nie
tyl
ko
mi
ęd
zy
pa
ńst
wa
mi,
. ja
kk
ol-
wi
ek
prz
ew
 
ag
ę s
tan
ow
tu
roz
wa
ża
nia
z z
akr
es
u h
ist
ori
i d
ypl
om
a-
tyc
zn
ej.
Z
par
us
et
po
zy
cji,
ogł
asz
an
yc
h
w
Po
lsc
e i
wi
elu
inn
yc
h k
raj
ac
h n
a o
bu
pół
kul
ac
h,
po
pol
sk
u i
w j
ęz
yk
ac
h o
bc
yc
h,
wy
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin