A. E. Powell, Ciało przyczynowe (IV).pdf

(1665 KB) Pobierz
Microsoft Word - Dokument1
1
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce
ARTHUR E.POWELL
CIAŁO PRZYCZYNOWE
The Casual Body and the Ego
Inne ksi ki A.E.Powell'a wydane dotychczas w Polsce:
CIAŁO ETERYCZNE CIAŁO ASTRALNE CIAŁO MENTALNE
SPIS TRE CI:
Wst p
Rozdział I: Opis ogólny
Rozdział II: Pole ewolucji
Rozdział III: Wyłonienie si monad
Rozdział IV: Formowanie pi ciu sfer
Rozdział V: Królestwa ycia
Rozdział VI: Wi zanie atomów – I wy sza triada
Rozdział VII: Wi zanie atomów – II wy sza triada
Rozdział VIII: Hierarchie twórcze
Rozdział IX: Dusze grupowe
Rozdział X: Mineralna dusza grupowa
Rozdział XI: Ro linna dusza grupowa
Rozdział XII: Zwierz ca dusza grupowa
Rozdział XIII: Indywidualizacja – jej mechanizm i cel
Rozdział XIV: Metody i stopnie indywidualizacji
Rozdział XV: Funkcje ciała przyczynowego
Rozdział XVI: Skład i struktura
Rozdział XVII: My l w sferze przyczynowej
Rozdział XVIII: Rozwój i zdolno ci ciała przyczynowego
Rozdział XIX: ycie po mierci
Rozdział XX: Triszna przyczyn reinkarnacji
Rozdział XXI: Atomy permanentne a mechanizm reinkarnacji
Rozdział XXII: Ego i reinkarnacja
Rozdział XXIII: Ego i jego "inwestycje"
Rozdział XXIV: Ego i osobowo
Rozdział XXV: Ego w osobowo ci
Rozdział XXVI: Ego i osobowo – pomoce sakramentalne
Rozdział XXVII: Pami dawnych ywotów
Rozdział XXVIII: Ego we własnej sferze
Rozdział XXIX: Wtajemniczenie
Rozdział XXX: wiadomo buddhiczna
Rozdział XXXI: Ego i monada
Rozdział XXXII: Wy sze wtajemniczenie
Zako czenie
2
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce
WST P
Ksi ka ta stanowi czwarty i ostatni tom z serii o ciałach człowieka. Cała ta seria jest
napisana według tego samego planu. Około czterdzie ci tomów w wi kszo ci autorstwa
Annie Besant i C. W. Leadbeatera zostało dokładnie przejrzanych, a zebrany materiał
sklasyfikowany i uporz dkowany według odpowiednich działów, tak aby da uczniowi
współczesnej teozofii zwarty i konsekwentny opis subtelniejszych ciał człowieka.
Ponadto wł czono du o informacji o sferach lub wiatach, zwi zanych z tymi czterema
ciałami człowieka. Dlatego prawdopodobnie b dziemy bliscy prawdy mówi c, e w tych
czterech ksi kach mo na znale tre niemal wszystkiego, co zostało opublikowane przez
dwóch głównych pionierów w zakresie tajemnic odwiecznej m dro ci; wyj tek stanowi
pewne specjalne zagadnienia (jak np. chemia okultystyczna). Autor ufa, e intensywna praca,
która zaj ła mu około trzech i pół lat, ułatwi nieco drog wszystkim pragn cym uzyska
zwi zły zarys tego, co mo na by nazwa technicznym aspektem współczesnej teozofii.
Bior c pod uwag fakt, e w niedalekiej przyszło ci nasza wiedza okultystyczna o sferach
subtelniejszych ni sfera fizyczna prawdopodobnie ogromnie si zwi kszy, uznałem za rzecz
po dan podj cie tego niemałego zadania uło enia w formie podr cznika wiadomo ci, które
ju posiadamy, zanim ogólna ich masa stanie si zbyt trudna do takiej syntezy. Co wi cej,
dzi ki uporz dkowaniu materiału konstruuj zarys lub szkielet, do którego b dzie mo na
cza dalsze informacje, w miar ich przybywania.
A. E. P.
SPIS RYSUNKÓW
1. Pocz tek wszech wiata
2. Przejawienie wiadomo ci Logosa
3. Odpowied materii
4. Zst pienie monad
5. Formowanie pi ciu ni szych sfer
6. Królestwa ycia
7. Aspekty wiadomo ci i wła ciwo ci materii
8. Siedem typów monad i siedem typów materii
9. Powi zanie permanentnych atomów: atmicznego, buddhiczne-go, mentalnego
10. Monada i wy sza trójca
11. Powi zanie jednostki mentalnej i permanentnych atomów: astralnego i fizycznego
12. Monada i wy sza trójca
13. Siedem pierwotnych dusz grupowych
14. Mineralna dusza grupowa
15. Ro linna dusza grupowa
16. Zwierz ca dusza grupowa
17. Podział zwierz cej duszy grupowej
18. Zwierz ca dusza grupowa zawieraj ca tylko jedn triad
19. Indywidualizacja
5785273.001.png
3
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce
20. Formowanie si duszy grupowej i ciała przyczynowego
21. Trzy fale ycia
22. Siedem stopni ewolucji i inwolucji
23. Od minerału do człowieka
24. Oddziaływanie ciała astralnego na ciało mentalne i przyczynowe
25. Cykl reinkarnacji
26. Ciało przyczynowe jako kielich (czara)
27. Ego i jego “inwestycja" (l)
28. Ego i jego “inwestycja" (II)
29. Ego i osobowo
30. Symbole znajduj ce si na rys. 31-35
31. Pierwiastki “inteligentnego i kulturalnego" człowieka wieckiego
32. Pierwiastki subdiakona i diakona
33. Pierwiastki kapłana
34. Pierwiastki biskupa
35. Człowiek doskonały
36. Ego i my lokształty o nim w dewakanie
37. Ego w dewakanie
38. Jedno w wielo ci
39. Monada, ego i osobowo (l)
40. Stosunek monady do ego i ego do osobowo ci
41. Monada, ego i osobowo (II)
42. Monada, ego i osobowo : “zjednoczenie"
43. Symbolizm eucharystii
44. Wielkie trójk ty Hierarchii
45. Hierarchia Okultystyczna
ROZDZIAŁ I: OPIS OGÓLNY
W poprzednich trzech tomach tej serii, a mianowicie w Ciele eterycznym. Ciele astralnym i
Ciele mentalnym, studiowali my przebieg ycia ka dego z tych trzech wy szych narz dzi
człowieka. W tomach tych wystarczyło wzi pod uwag ka de z owych trzech narz dzi,
jakimi aktualnie posługuje si człowiek, i podda badaniu metody jego działania, prawa
wzrostu, mierci, a potem formowanie si zal ka, jakim s atomy permanentne i jednostka
mentalna – nowych narz dzi tego samego rodzaju, umo liwiaj cych ewolucj człowieka w
trzech ni szych sferach.
Gdy zaczynamy z kolei studiowa ciało przyczynowe, praca nasza wchodzi w now faz i
przegl d ewolucji człowieka musi mie o wiele szerszy zasi g. Powodem tego jest fakt, e
podczas gdy ciała: eteryczne, astralne i mentalne istniej tylko w ci gu jednej ludzkiej
inkarnacji, to znaczy s wyra nie miertelne, to ciało przyczynowe istnieje przez czas całej
ewolucji człowieka, w ci gu wielu inkarnacji, i dlatego jest wzgl dnie nie miertelne.
Powiedzieli my: wzgl dnie nie miertelne, poniewa jak zobaczymy w dalszym ci gu, istnieje
moment, kiedy człowiek po zako czeniu swej normalnej ludzkiej ewolucji rozpoczyna
4
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce
ponadnormaln ewolucj i traci ciało przyczynowe, w którym ył i rozwijał si podczas
minionych wieków.
Dlatego zajmuj c si ciałem przyczynowym człowieka, nie mo emy ju pozosta w obr bie
osobowo ci, przygl daj c si ka demu z jej narz dzi i poznaj c z jej punktu widzenia, jak ono
słu y ewolucji prawdziwego człowieka, który si nim posługuje; musimy natomiast stan z
boku, patrz c z góry na narz dzia człowieka, jego osobowo ci, traktuj c je jako liczne
przemijaj ce instrumenty stwarzane na jego u ytek, a potem odrzucane, tak jak si odrzuca
zu yte narz dzia, gdy spełniły swe zadanie.
Ponadto, aby nasze studium było dostatecznie szerokie i pełne, a z intelektualnego punktu
widzenia zadowalaj ce, musimy odkry i zbada pochodzenie i narodzenie ciała
przyczynowego, to znaczy pozna , jak si ono uformowało na pocz tku. Stwierdzaj c, e ma
pocz tek, dostrzegamy natychmiast, e nie tylko musi ono mie swój koniec, ale tak e istnieje
jako inna forma wiadomo ci, która posługuje si ciałem przyczynowym, podobnie jak ego w
ciele przyczynowym posługuje si ciałami osobowo ci. T inn form wiadomo ci jest
oczywi cie ludzka monada. Aby wi c w pełni zrozumie rol , jak odgrywa ciało
przyczynowe w ogromnej historii ewolucji ludzkiej, musimy te studiowa monad .
Cofaj c si do narodzin, czyli uformowania si ciała przyczynowego, pogr amy si od razu
w rozwa aniu nad zawiłym zagadnieniem duszy grupowej, którym musimy si zaj .
Szukaj c pocz tków duszy grupowej, dochodzimy, cofaj c si krok za krokiem, do Trzech
Wielkich Fal Boskiego ycia, od których pochodz wszystkie formy przejawionego ycia.
Omawiaj c Trzy Wielkie Fale musimy z konieczno ci zaj si równie w pewnej mierze
spraw uformowania materialnego wiata, od którego te fale płyn .
Aby zatem nasze studium ciała przyczynowego mogło by zrozumiałe, musimy opisa ,
cho by tylko w krótkim zarysie, powstanie pola ewolucji, pojawienie si na tym polu
wielkich strumieni ycia, wyłanianie si monad, budowanie licznych królestw ycia i
zanurzanie si monad za pomoc atomów permanentnych w materialnym wiecie oraz
stopniowy rozwój ycia duszy grupowej a do chwili, kiedy po eonach istnienia osi gni ty
zostanie moment indywidualizacji i pojawi si po raz pierwszy ciało przyczynowe.
Potem nasze rozwa ania pójd na ogół tym samym torem, jak w poprzednich ksi kach tej
serii. B dziemy musieli zaj si po kolei funkcjami ciała przyczynowego; jego składem i
struktur ; natur my li przyczynowej; rozwojem i zdolno ciami; cz ci ycia po miertnego
człowieka, która upływa w ciele przyczynowym w wy szych niebia skich wiatach.
Potem musimy przej do bardziej szczegółowego poznania istoty ego, które mieszka w ciele
przyczynowym i nim si posługuje, rzutuj c w niego cykl reinkarnacji osobowo ci za
osobowo ci . Musimy pozna to, co nazywa si triszn , “pragnieniem", i jest prawdziw
przyczyn reinkarnacji; nast pnie atomy permanentne i mechanizm reinkarnacji oraz stosunek
ego do całego procesu reinkarnacji i osobowo ci, któr ona rzutuje w ni sze wiaty. Trzeba
starannie przeanalizowa cały stosunek ego do osobowo ci, jego poł czenie z ni oraz
sposób, w jaki jej u ywa.
Osobny rozdział zostanie po wi cony niektórym sakramentalnym rodkom, maj cym
wzmocni i ulepszy poł czenie mi dzy ego a osobowo ci , w dalszym rozdziale wyja niona
zostanie sprawa pami ci dawnych y .
5
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce
Potem przejdziemy do opisu, o tyle, o ile jest to mo liwe, ycia ego w jego własnej sferze. To
doprowadzi nas do wtajemniczenia i przyj cia do Wielkiego Białego Braterstwa, kiedy to
ciało przyczynowe na chwil znika. Podejmiemy prób opisu wiadomo ci buddhicznej oraz
zwi złego przedstawienia faktów dotycz cych drugiego i wy szych wtajemnicze .
Wreszcie zako czymy nasz dług histori opisem stosunku ego do jego “Ojca w niebisiech",
czyli monady.
Tak wi c, jak ju powiedziałem, pole, które staramy si ogarn w tej ksi ce, jest o wiele
wi ksze, ani eli miało to miejsce w którymkolwiek z poprzednich trzech tomów tej serii.
Mam nadziej , e ksi ka ta pozwoli uczniowi teozofii uzyska wgl d w cudown panoram
ludzkiej ewolucji i pozna w prawdziwej perspektywie rol , jak odgrywa ka de z czterech
subtelnych ciał człowieka: eteryczne, astralne, mentalne i przyczynowe.
ROZDZIAŁ II: POLE EWOLUCJI
Przez pole ewolucji rozumiemy materialny wszech wiat, w którym odbywa si ewolucja.
Mówi c ci le, ycie, czyli duch, oraz materia nie maj w rzeczywisto ci oddzielnego bytu,
lecz raczej stanowi dwa przeciwne bieguny jednego noumenu; ale dla intelektualnej analizy
dogodnie jest rozpatrywa te dwa aspekty lub bieguny tak, jakby były odr bne, w podobny
sposób jak budowniczy traktuje mniej lub bardziej oddzielnie plany cz ci budynku, chocia
stanowi one tylko abstrakcj jednej cało ci – mianowicie budynku.
W naszym Układzie Słonecznym pole ewolucji składa si z siedmiu sfer lub wiatów, które
mo na rozpatrywa w trzech grupach:
1. Pole przejawienia samego Logosa.
2. Pole normalnej ewolucji.
3. Pole normalnej ewolucji ludzkiej, zwierz cej, ro linnej, mineralnej i elementalnej.
Fakty te zestawia najbli sza tabela.
Sfery adi i anupadaka istniały – jak to przyjmujemy – przed uformowaniem si Układu
Słonecznego. Mo na sobie wyobrazi , e sfera adi obejmuje tyle materii przestrzeni,
symbolizowanej przez punkty, ile Logos wyznaczy na materialn podstaw układu, który ma
zamiar utworzy .
Sfer anupadaka, przedstawion za pomoc linii, mo emy sobie wyobrazi jako zło on z tej
samej materii, zmodyfikowanej lub zabarwionej Jego indywidualnym yciem wszystko
o ywiaj c wiadomo ci , dzi ki czemu ro ni si ona w pewnym stopniu od analogicznej
sfer^ w innym Układzie Słonecznym. Poj cia te mo na przedstawi w sposób symboliczny
nast puj co:
Numer
kolejny sfery Sanskrycka
Pole ewolucji
Nazwa sfery
Pole ewoluccji
Polska
5785273.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin