Skręcenia ATC.pdf

(62 KB) Pobierz
Skręcona kostka w gipsie , pulsmedycyny.com.pl
20090326
Skręconakostkawgipsie,pulsmedy…
Czw artek,26m arca2009r.
Skręconakostkawgipsie
Sekcja: Postepywmedycynie
Datapublikacji:20090319
Dziedzina: Ortopedia
CięŜkieskręceniakostkinaleŜydoprzypadkównajczęściejzgłaszanychw
oddzialeratunkowym.WedługwynikówbadaniaprzeprowadzonegowAnglii,
najkorzystniejszepostępowaniewtychsytuacjach,tounieruchomienienogi
poniŜejkolanawodlewiegipsowym.
Ww ieloośrodkow ymrandomizowanymbadaniuwzięłoudział584pacjentówzpow aŜnymskręceniemkostki.
Porów nanezostałytrzymetodypostępowaniawskręceniu:zastosow aniebandaŜaelastycznego,ortezy
skokow ostopow ej,pneumatycznegostabilizatorastawuskokow egoiunieruchomieniewodlewiegipsowym.
Najczęściejstosow anąmetodą,zewzględunajejniskikoszt,jestwykorzystaniebandaŜaelastycznegow razz
lodemizaleceniamiwykonywaniaćw iczeń.
Pierwotnympunktemkońcow ymbadaniabyłstanczynnościowykostkipo3miesiącachodskręcenia.Oceny
dokonyw anojednakrównieŜwobserwacji9miesięcypozdarzeniumierzonospraw nośćkostkizapomocąskali
FootandAnkleScore.
Istotnąklinicznieprzew agęnadinnymimetodamipostępow aniaw ykazałodlewgipsow yzałoŜonyponiŜejkolana.
Zastosow anietakiegoleczeniagw arantow ałokrótkotrw ałeunieruchomieniestawu,którejestniezbędnedo
szybkiegopow rotudopełnisprawności.
Podobnewynikidoodlew ugipsow egoprzyniosłouŜyciestabilizatorapneumatycznego,którybyłjednakdw ukrotnie
droŜszymrozw iązaniem.Wobserwacji9miesięcznejniezauw aŜonoróŜniczaleŜnychodzastosowanejmetody
leczenia.
Źródło:Lancet2009;373:575–81
Stopkaautorska:
Autor:JanJastrzębski
Artykułopublikow anywnumerze:
Datapublikacji: 20090319
pulsmedycyny.com.pl/index/…/11051
1/1
 
83383272.001.png 83383272.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin