Gałganki.pdf

(206 KB) Pobierz
untitled
ZABAWKI I RÓ¿NOœCI Z GA³GANKÓW
Potrzebne materia³y
len
nici do haftowania
wata, we³na, g¹bka itp. do wypcha-
nia robótki we³nanaw³osy guziki gotowe aplikacje
Para myszek
Otrzymane trójk¹ty z³ó¿ jeszcze raz na pó³.
Czêœci tu³owia przy³ó¿ praw¹ stron¹ do œrodka,
zeszyj, pozostawiaj¹c przerwy na uszy, i odwróæ
na praw¹ stronê. Tu³ów i g³owê wype³nij wat¹.
Nastêpnie przyszyj gotowe uszy i ogonek
(uprzednio zeszyty i wypchany). Przyszyj ³apki,
a na wierzchu umocuj guziki. Na ³apkach wyko-
naj fantazyjne wêz³y.
Wykrój str. 32
Z wzorzystej br¹zowej tkaniny wytnij dwie czêœci
tu³owia. Wsuñ uszy miêdzy warstwy tu³owia i
ca³oœæ mocno zszyj. Przygotuj dwa kwadraty
tkaniny 3 x 3 cm i z³ó¿ je wzd³u¿ przek¹tnej.
Uszy
¯yrafa Felicja
3x3cm
Kwadrat wielkoœci 3 x 3 cm z³ó¿ na cztery zgodnie z ilustracj¹
(po przek¹tnej na pó³ i jeszcze raz na pó³)
Wykrój str. 33
Z kawa³ka tkaniny typu patchwork (w kolorze
ochry, ¿ó³tym i br¹zowym) wytnij po³owê tu³owia,
a drug¹ po³owê – z jednobarwnego materia³u –
w ¿ó³tym kolorze. Najpierw przygotuj uszy
i ogon. Wsuñ je w przerwy miêdzy warstwami
tu³owia. Zeszyj czêœci tu³owia, pozostawiaj¹c
otwór na wype³nienie ¿yrafy oraz przerwy na uszy
i ogon. Obrzuæ szwy. Ca³oœæ odwróæ na
praw¹ stronê i wype³nij wat¹. Wyhaftuj oczy,
arogizróbnaszyde³ku.
Obrêbiæ
Obrêbiæ
bawe³niana tkanina na patchwork
10825204.009.png 10825204.010.png 10825204.011.png 10825204.012.png 10825204.001.png
ZABAWKI I RÓ¿NOœCI Z GA³GANKÓW
do haftowania: mulina i kordo-
nek we³na do wype³nienia ozdobne guziczki rzep cienka g¹bka wst¹¿ka drewniane ko-
raliki
bawe³niane tkaniny w kwiatki i pr¹¿ki
Korony
Obrêbienie
Otwór
Z warstwy podszewki, lnu i fizeliny przytnij pasek
o wymiarach 60 x 12 cm. Zepnij szpilkami
i wytnij z¹bki korony. Obrzuæ zag³êbienia
okrêtk¹. Zszyj ca³oœæ po lewej stronie, zosta-
wiaj¹c otwór na odwrócenie tkaniny na praw¹
stronê. Wywiñ koronê na praw¹ stronê, a na
koñcach przyszyj rzepy. Wyhaftuj kilka gwiaz-
dek œciegiem przed ig³¹ albo naszyj kilka drew-
nianych koralików.
Uwaga: Aby wykonaæ koronê dla dziecka, zmierz
obwód jego g³owy i dodaj oko³o 10 cm na rzepy.
Materia³y na torebki, saszetki i ró¿ne schowki
len naturalny i granatowy
10825204.002.png 10825204.003.png 10825204.004.png
 
ZABAWKI I RÓ¿NOœCI Z GA³GANKÓW
Woreczek na o³ówki
...i farby
Z niebieskiego lnu i podszewki wytnij prostok¹t
48 x 11 cm (patrz opis na str. 30). Zkilkuró¿-
nobarwnych kwadracików w niebieskim odcieniu
uszyj w¹ski pasek i naszyj go na wierzchu wo-
reczka (przed zeszyciem ca³oœci). Jeœli wolisz,
na d³u¿szym boku woreczka jako aplikacjê na-
szyj tasiemkê w kwiatki.
Patrz opis str. 30
Z lnu i podszewki przygotuj dwa prostok¹ty
36 x 16 cm. Zeszyj wed³ug rysunku, pozosta-
wiaj¹c na d³u¿szym boku otwór na odwiniêcie ro-
bótki. Odwróæ pokrowiec na praw¹ stronê i za-
szyj otwór. Naszyj aplikacjê z szeœciu koloro-
wych kwadratów. Górny brzeg o szerokoœci
2 cm zawiñ do œrodka i przeszyj, tworz¹c tunel na
sznurek.
Koperta na listy lub ok³adka na zeszyt
Wzór aplikacji str. 46
Fizelina
Len
Podszewka
Wzmocnienie
Klapka
Otwór
Klapka
Z podszewki, lnu i fizeliny wytnij prostok¹t
45 x 26 cm. Ze sztywnego materia³u lub gru-
bej fizeliny wytnij dwa prostok¹ty o wymiarach
26 x 18 cm i naszyj je jako wzmocnienie na
przednich koñcach, jak na rysunku. Zeszyj ca-
³oœæ po lewej stronie, pozostawiaj¹c otwór na
wywiniêcie robótki na praw¹ stronê. Prze³ó¿
na praw¹ stronê i przestêbnuj wokó³ brzegów.
10825204.005.png 10825204.006.png 10825204.007.png 10825204.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin