kurs-bizuterii.pdf

(1709 KB) Pobierz
kurs-bizuterii.pl
11581344.010.png
Jak wykona ę zapi ħ cie do naszyjnika, b Ģ d Ņ
bransoletki - 1.
Proponowane produkty do wykonania projektu:
- linka stalowa
- łapaczki do linki
- kuleczki zaciskowe
- ogniwka
- karabi ı czyk
- szczypce bociany
- szczypce tn Ģ ce
Do wykonania zapi ħ cia z wykorzystaniem linki stalowej u Ň yłam elementów srebrnych,
jednak wi ħ kszo Ļę z nich mo Ň na zast Ģ pi ę posrebrzanymi półfabrykatami, które ró Ň ni Ģ si ħ tylko
materiałem i nieznacznie wygl Ģ dem.
Odmierz odpowiedni Ģ długo Ļę wybranej przez Ciebie linki stalowej. Pami ħ taj o tym by
dobra ę kolor linki do barw i faktury ozdób, które przyozdobi Ģ naszyjnik, czy te Ň bransoletk ħ .
Przy u Ň yciu szczypiec tn Ģ cych bocznych odetnij odmierzon Ģ link ħ . Na jeden z ko ı ców nałó Ň
11581344.011.png 11581344.012.png 11581344.013.png
łapaczk ħ do linek. Przewlecz link ħ przez Ļ rodek łapaczki tak, by cz ħĻ ci wkl ħ słe łapaczki
skierowane były do ko ı ca linki.
Trzymaj Ģ c lu Ņ no łapaczk ħ nawi ı kolejno mał Ģ kuleczk ħ zaciskow Ģ , najlepiej 1.8 mm
Ļ rednicy.
Ulokuj kuleczk ħ na ko ı cu linki.
Przy u Ň yciu szczypiec bocianów zaci Ļ nij kulk ħ na ko ı cu linki.
11581344.001.png 11581344.002.png 11581344.003.png
Zbli Ň łapaczk ħ do zaci Ļ ni ħ tej kuleczki zaciskowej.
Korzystaj Ģ c z własnych palców zamknij łapaczk ħ na samym ko ı cu tak, by zaci Ļ ni ħ ta
kuleczka znalazła si ħ wewn Ģ trz łapaczki.
Gdyby łapaczka nie zamkn ħ ła si ħ do ko ı ca mo Ň esz delikatnie domkn Ģę j Ģ szczypcami.
11581344.004.png 11581344.005.png 11581344.006.png
Nałó Ň ogniwko na wypustk ħ łapaczki. Nie jest to element konieczny je Ļ li za główne zapi ħ cie
u Ň yjesz federingów albo posrebrzanych zapi ħę do ła ı cuszków.
Przez jeden koniec drucika w ogniwku przełó Ň oczko w karabi ı czyku.
Nast ħ pnie zrób to samo z drugim ko ı cem linki stalowej.
11581344.007.png 11581344.008.png 11581344.009.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin