4.Agnieszka Dejnaka - CRM Zarządzanie kontaktami z klientami.pdf

(4976 KB) Pobierz
Zarządzanie kontaktami
z klientami
Agnieszka Dejnaka
Czym jest CRM i jak za jego pomocą
zarządzać relacjami z klientem?
Jak budować partnerskie kontakty
z klientem i związać go z firmą?
Jak nowoczesne technologie zmieniają
obraz firmy i standardy obsługi klienta?
1021639304.017.png 1021639304.018.png
Firma działająca w realiach początku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest
płynna wymiana informacji z wszystkimi klientami firmy. Tradycyjne metody przestają wystarczać —
coraz częściej obszar działalności nawet małych firm, obejmuje kontrahentów z całego świata. Jak wy-
korzystać nowoczesne technologie, aby efektywnie zarządzać wszystkimi kontaktami, przechowywać
dane w sposób umożliwiający łatwy do nich dostęp i zapewnić błyskawiczną reakcję na wszelkie sy-
gnały od klientów? Odpowiedzi na te i inne pytania, czytelnik odnajdzie w niniejszej książce.
© HELION 2002
ISBN: 83-7197-864-2
Wydawnictwo HELION
ul. Chopina 6, 44-100 GLIWICE
tel. (prefiks-32) 231-22-19, (prefiks-32) 230-98-63
e-mail: onepress @ onepress.pl
WWW: http://onepress.pl
Wszystkie występujące w tekście znaki są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich
właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo Helion dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były
kompletne i rzetelne. Nie biorąjednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane
z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Helion nie
ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji
zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji
w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także
kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich
niniejszej publikacji.
Printed in Poland.
Spis treści
Wstęp
Rozwój technologii a zadowolenie klienta
5
Obsługa klienta
5
Gdzie w tym wszystkim jest KLIENT?
6
Rozdział 1. Marketing relacji, czyli jak zrobić z klienta partnera
7
1.1. Rozwój marketingu
7
1.2. Marketing relacji
13
1.3. Klient jako twój partner — i co dalej?
24
1.4. Marketing wewnętrzny
30
Rozdział 2.
Technologie IT w marketingu
33
2.1. Internet
33
2.2. Handel elektroniczny
41
2.3. Marketing internetowy
56
2.4. Elementy internetowego marketing-mix
63
2.5. Kanały dystrybucji
83
2.6. Strategie cenowe w Internecie
88
Rozdział 3.
Nowoczesne technologie IT
91
3.1. Przegląd wybranych nowych technologii
91
3.2. Działania marketingowo-handlowe przy użyciu pozostałych technologii
96
Rozdział 4.
System CRM
109
4.1. Podstawowe właściwości systemu CRM
109
4.2. Elementy systemu CRM
116
Rozdział 5.
Projekt komunikacji z klientem
149
5.1. Firma produkcyjno-handlowa (sprzedaż i serwis komputerów)
149
5.2. Firma edukacyjna — wirtualna nauka języka angielskiego
162
Bibliografia
171
Skorowidz
179
1021639304.019.png 1021639304.020.png 1021639304.001.png 1021639304.002.png 1021639304.003.png 1021639304.004.png 1021639304.005.png 1021639304.006.png 1021639304.007.png 1021639304.008.png 1021639304.009.png 1021639304.010.png 1021639304.011.png 1021639304.012.png 1021639304.013.png 1021639304.014.png 1021639304.015.png 1021639304.016.png
Wstęp
Rozwój technologii
a zadowolenie klienta
Obsługa klienta
Z określeniem tym często spotykamy się w codziennym życiu. Każda z firm wypraco-
wuje własny sposób zaspokajania potrzeb klienta. Masowe reklamy, coraz bardziej wy-
myślne hasła reklamowe i podkreślanie najważniejszych cech produktu mają zwiększyć
sprzedaż i przynieść firmom korzyści.
W działalności firm coraz poważniejszą rolę odgrywają nowe formy cyfrowych usług
medialnych. Wzrasta zainteresowanie ofertami interaktywnych usług, które są dla od-
biorców bardzo atrakcyjne i przyciągają uwagę klienta. Należą do nich między innymi
WAP, UMTS, telefonia komórkowa, intranet, extranet czy telewizja interaktywna. Co-
raz większą rolę odgrywają kioski elektroniczne. Rozwój gospodarczy powoduje zacie-
ranie się granic pomiędzy państwami, a nowości technologiczne (telefonia komórkowa,
Internet) pozwalają na prowadzenie interesów na całym świecie. Omówione zjawiska są
wynikiem postępu technicznego, społecznego oraz politycznego i doprowadziły do tego,
że firmy handlowe, aby osiągnąć znaczącą pozycję, muszą konkurować w swojej bran-
ży z firmami z całego świata.
Zaistnienie na rynku globalnym wymusza zmiany w pojmowaniu firmy i konkurencji.
Firma musi umieć wykorzystywać Internet i technologie elektroniczne. Pierwszym eta-
pem jest zdobycie wiedzy i umiejętność wykorzystywania technologii w procesie sprze-
daży produktów i usług. Służy temu system CRM. Podporządkowanie mu działań firmy
pozwala na rozszerzenie horyzontów i obsłużenie większej liczby klientów o różnorod-
nych oczekiwaniach. Globalizacja bowiem powoduje, że klient ma możliwość wyboru
produktu z dowolnego kraju.
6 | Wstęp
Gdzie w tym wszystkim jest KLIENT?
Czy klient staje się elementem struktury technologicznej i numerem klienta zamiast
osobą, która dokonuje zakupu w określonej firmie? Jak klient chciałby być obsługiwany
w dobie „nowej technologii"?
Obsługa klienta dzięki nowej technologii jest prosta — można wiele czynności zauto-
matyzować i zaoszczędzić czas. Jednak klient nadal musi pozostać najważniejszym ele-
mentem procesu sprzedaży. Technologia musi być dostosowana do oczekiwanej przez
klienta obsługi i umożliwiać badanie jego potrzeb.
Technologia informatyczna ma służyć indywidualnej obsłudze klienta.
Klient nie powinien stać się numerem, pod którym figuruje w systemie. Technologia ma
umożliwić indywidualne podejście do klienta oraz pomagać w przekształceniu go w lo-
jalnego partnera związanego z firmą który ma poczucie zaufania do firmy i oferowa-
nych przez nią produktów i usług. Relacje z klientem-partnerem muszą być wsparte
wiedzą na temat jego preferencji, wcześniejszych zakupów i planów na przyszłość.
W tym przypadku można wesprzeć się technologią — wdrożenie systemu CRM po-
zwala na zbieranie i przetwarzanie informacji o kliencie, odpowiedniąjego obsługę oraz
organizację firmy w celu właściwego przepływu danych. Internet, WAP, telefonia ko-
mórkowa oraz pozostałe technologie mają służyć komunikacji z klientem oraz pomagać
w poszczególnych etapach procesu sprzedaży.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin