STAROŚC NA ŚWIECIE.pdf

(78 KB) Pobierz
266934580 UNPDF
Starzenie się ludności na świecie
Kilka ostatnich lat stanowiło kontynuację kolosalnej przemiany demograficznej na
świecie, czyli przejścia od wysokiego wskaźnika urodzin i zgonów do sytuacji, w
której niskiemu poziomowi urodzin towarzyszy niski wskaźnik śmiertelności.
Głównym powodem tej przemiany jest rosnąca liczba i odsetek osób starszych. Tak
szybki, znaczący i powszechny wzrost nie ma precedensu w historii cywilizacji.
Można sądzić, że obecna demograficzna rewolucja nie zakończy się z początkiem
XXI wieku. Główne cechy tej rewolucji to:
W 1950 roku na świecie żyło około 200 milionów ludzi wieku 60 lat i powyżej; ta
grupa światowej populacji liczy obecnie 500 milionów osób. Około 2020 roku liczba
osób starszych na świecie sięgnie 1 miliarda, a do 2025 roku wzrośnie do 1,2
miliarda; (rys. 1)
Jeszcze bardziej gwałtowny wzrost spodziewany jest w grupie osób w bardzo
podeszłym wieku (80 lat i powyżej). Według prognoz, w okresie od 1950 do 2025
roku liczba takich osób wzrośnie od 8 do 10 razy;
Największy wzrost populacji osób starszych powinny zanotować kraje słabiej
rozwinięte. Już teraz na takie kraje przypada 61% światowej populacji osób w
starszym wieku. Do 2025 roku proporcje osób starszych żyjących w państwach, które
nazywamy dzisiaj państwami rozwijającymi się, wzrosną do ponad 70%;
Większość osób starszych to kobiety (55%). W niektórych krajach, liczba kobiet w
tym przedziale wiekowym dwukrotnie przewyższa liczbę starszych mężczyzn.
W niektórych krajach rozwijających się stosunek liczby osób starszych do całej
populacji wynosi prawie 1 do 5 (rys. III). W ciągu pierwszej połowy następnego
stulecia proporcje te wzrosną od 1 do 4, a w niektórych państwach nawet do 1 do 2.
Proces demograficznej przemiany młodych społeczeństw w społeczeństwa
bardziej dojrzałe zachodzi w krajach rozwijających się o wiele szybciej niż miało to
miejsce w krajach rozwiniętych. I tak, we Francji wzrost udziału osób starszych (65
lat i powyżej) w całej populacji z 7% do 14% nastąpił w ciągu 115 lat (1865-1980). W
Japonii podobna przemiana zabrała 26 lat (1970-1996). Natomiast Jamajka przejdzie
ten sam proces w ciągu 18 lat (2015-2033), a Tunezja w ciągu 15 lat (2020-2035);
Do końca naszego wieku, większa część światowej populacji osób starszych
będzie mieszkała w miastach. Szacuje się, że do 2000 roku odsetek starszych kobiet
i mężczyzn mieszkających na terenach zurbanizowanych krajów lepiej rozwiniętych
wyniesie, odpowiednio, prawie 78% i ponad 75%. W krajach rozwijających się
większość osób starszych obu płci będzie nadal mieszkać na terenach wiejskich
(kobiety –około 58% , mężczyźni – 60%);
266934580.001.png
W ostatnich latach zanotowano istotne krótkookresowe wahania demograficzne.
Mimo swego przejściowego charakteru, takie fluktuacje mogą pośrednio wpłynąć na
poważniejsze, długookresowe zmiany w strukturze wiekowej populacji na poziomie
lokalnym, ogólnokrajowym, a nawet w skali całych regionów świata. Do takich zmian
można zaliczyć niezwykły wzrost lup spadek liczby osób starszych (na przykład z
powodu masowych migracji uchodźców w środkowej i południowej części Afryki) lub
wzrost populacji wdów w podeszłym wieku (ze względu na wzrost śmiertelności
starszych mężczyzn w wieku produkcyjnym w niektórych państwach Europy, które
przechodzą proces transformacji gospodarczej).
Procesy starzenia się ludności w krajach rozwiniętych i w krajach rozwijających się
mają swoją odrębną specyfikę. W tych pierwszych, największe konsekwencje
powoduje odsetek osób starszych w stosunku do populacji całego kraju. W tych
drugich, najistotniejsze kwestie to absolutny wzrost populacji osób starszych oraz
tempo tego wzrostu.
Wydłużony okres dalszego trwania życia (rys. IV i V), który obok spadku płodności
stanowi powszechną przyczynę starzenia się ludności, ma wpływ zarówno na życie
całych społeczeństw jak i jednostek. Dla społeczeństw, liczne implikacje tego
procesu dotyczą zmian w modelu produkcji, konsumpcji, oszczędzania i inwestycji,
jak również kondycji rynku pracy oraz wydajności, poszukiwanych rodzajów usług
oraz modelu wydatków budżetowych. Dzisiaj podkreśla się przede wszystkim
negatywne skutki procesu starzenia się ludności, a więc wzrost kosztów ubezpieczeń
i świadczeń socjalnych, jednocześnie pomijając wkład osób starszych w życie
społeczeństw, także w ich gospodarczy rozwój.
Na poziomie jednostek, ocenia się, że do końca wieku średnia oczekiwane trwanie
życia wydłuży się o ponad 20 lat. Aby w pełni wykorzystać ten podarunek, jaki
sprawia nam cywilizacyjny postęp, będziemy musieli bardzo rozsądnie projektować
swoje mapy życia. Dotyczy to m.in. prowadzenia zdrowego trybu życia, korekty
prywatnej polityki finansowej i planowania ustawicznego kształcenia się. Rozwiązania
proponowane przez państwo powinny wspierać te indywidualne starania.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin