MKP Jantzen.pdf

(920 KB) Pobierz
Testy kondensatorów wykonane przez niezale nego
eksperta Tonyego Gee z Holandii.
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
+
Opinie innych ekspertów (patrz str 5)
Wrzesie 2007
Trzydzie ci cztery rodzaje najwy szej klasy kondensatorów testowane były w laboratorium
Tonyego Gee w Holandii, znanego i niezale nego specjalisty w bran y audio. Kondensatory
testowane były na ro nych gło nikach, u ywaj c zró nicowanych technik. Odsłuchiwane były
najlepszej jako ci płyty CD, płyty winylowe oraz radio. Ocenie poddano jako d wi ku, nie
uwzgl dniaj c ceny kondensatorów.
Nasze kondensatory Jantzen Audio Denmark Z-Cap osi gn ły doskonały wynik! Znalazły si
w cisłej czołówce z takimi markami jak Duelund VSF copper-foil/paper, Mundorf M-Cap
Supreme Silver/Gold MKP czy Clarity Cap DTAC MKP.
Zobacz poni ej, co Tony Gee s dzi o naszych kondensatorach Jantzen
Audio Z-Cap.
 
Jantzen Audio Silver Z-Cap MKP 800VDC – 2% tolerance
Dane techniczne: folia polipropylenowa
metalizowana, wysokiej jako ci srebrne
ko cówki. Kondensatory pokryte ognioodporn
ta m , czoła zalane ywic w celu ochrony przed
wilgoci .
K t stratno ci: 0.00002 dla 1K oraz 0.00001 dla
10K
D wi k: Bardziej przejrzysty od ta szych
Superior Z-Cap, oraz bardziej szczegółowy.
Czasami za bardzo szczegółowy jak na mój gust.
Stwarza wra enie mniej spójnego ni Superior Z-Cap. Silver Z-Cap uwydatniaj wysokie
soprany, ale i tak s bardziej cywilizowane pod tym wzgl dem od Clarity Cap S.A. na
przykład Silver Z-Cap posiadaj przede wszystkim charakter ‘high-end”. Obiektywnie rzecz
bior c, s one lepsze od Superior Z-Cap, ale ja preferuj Superior Z-Cap za ich neutralne
brzmienie. Wydaje mi si , e Jantzen Audio Denmark Silver Z-Cap mo na nazwa
kondensatorami dla „audiofili” a Jantzen Audio Denmark Superior Z-Cap muzykalnymi.
Ocena: 11/12
788419595.001.png
Jantzen Audio Superior Z-Cap MKP 800VDC – 2% tolerance
Dane techniczne: folia
polipropylenowa metalizowana,
wyprowadzenia drutowe z miedzi o
wysokiej jako ci. Kondensatory
pokryte ognioodporn ta m , czoła
zalane ywic w celu ochrony przed
wilgoci .
K t stratno ci: 0.00002 dla 1K oraz
0.00001 dla 10K
D wi k: Niezmiernie naturalny i harmoniczny. Kondensatory te nie wyró niaj w znacznym
stopniu adnych elementów d wi ku. Brzmi bardziej neutralnie od troch dro szych Z-Cap
Silver. S tak e lepsze od Clarity Cap SA w sensie gł bi i przestrzeni. W bezpo rednim
porównaniu z Clarity Cap SA, s one nieco mniej szczegółowe w dolnym sopranie, ale
posiadaj doskonał tekstur niektórych instrumentów tj. skrzypce. W zakresie pasma
wysokich sopranów, Superior Z-Cap s nieco lepsze od Mundorf Silver/Gold, co wyja nia ich
wietn przestrzenno i rozdzielczo . W porównaniu do Silver Z-Cap, uwa am je za
bardziej muzykalne i zdecydowanie dodam je do mojej listy ulubionych.
Ocena: 10/12
788419595.002.png
Ja ntzen Audio Standard Z-Cap MKP 400VDC – 5% tolerance
Dane Techniczne: Folia
polipropylenowa metalizowana,
specjalna technika nawijania.
K t Stratno ci: 0.0002 dla 1kHz / 1uF
D wi k: Podobnie jak w przypadku kondensatorów Intertechnika Audyn Cap QS, brakuje im
troch klarowno ci i wyrafinowania. Kondensatory Jantzen Audio Standard Z-Cap jednak e,
nie wydaj bezładnego d wi ku tak jak w przypadku Audyn Cap QS, oraz posiadaj
wła ciwy neutralny balans tonów. D wi ki „S” oraz „T” nie s uwydatnione wi c nie poleca
si u ywania ich w torze sygnałowym. Ze wzgl du na ich nisk cen , kondensatory Jantzen
Audio Standard Z-Cap s idealne w poł czeniu równoległym w dolnym pa mie gło nika
niskotonowego, gdzie w przy niskim bud ecie s bardzo cz sto stosowane. Ponadto, Standard
Z-Cap s bardzo dobrze wykonane, je eli chodzi o ich rozmiar – nie maj adnych
problemów w przypadku ograniczonej przestrzeni.
Ocena: 6,5/12
788419595.003.png
 
Ponadto, kondensatory testowane były przez inne osobisto ci wiata audio:
Jurgen Ultee/Niemcy:
Zrobiłem test odsłuchu dwóch kondensatorów (Superior Z-Cap i Silver Z-Cap) i byłem pod
wra eniem! D wi k Z-Superior najlepiej pokazał jego ró nic na tle innych kondensatorów,
gdy słuchałem głosów damskich tj. Dianna Crall, Cassandra Wilson itd. Ich głos jest
cieplejszy.
Z-Silver Caps równie brzmi doskonale. Rozró niaj bardzo wiele d wi ków, a przy tym
brzmi bardzo gładko. To bardzo interesuj ce zjawisko, poniewa wi kszo kondensatorów
charakteryzuj cych si uwydatnianiem poszczególnych d wi ków, brzmi bardzo surowo,
wr cz nieprzyja nie.
Byłem równie pod wra eniem srebrnych ko cówek. Testowałem jedynie małe warto ci uF,
ale we wzmacniaczu działaj wy mienicie! Wracaj c do d wi ku Z-Silver, uwidoczniona jest
du a przestrze pomi dzy instrumentami, ciekawa aura, oraz bardzo gładkie brzmienie.
Silver
Z-Caps
i
Z-Superior
Caps
potrzebuj
troch
czasu,
je li
chodzi
o
postarzanie/wygrzewanie, wi c nie oceniaj ich za szybko - pó niej brzmi fenomenalnie!
Troels Gravesen/Dania:
Bardzo dobrze bawiłem si podczas jednego z moich projektów budowania kolumny, opartej
na kondensatorach Z-Superior Cap (ZSC), oraz Cross Cap (CC). Charakterystyka pomiaru
cz stotliwo ci była identyczna dla obu gło ników (w granicach 0,5 dB).
Jednak gło niki nie brzmiały tak samo – jeden brzmiał bardziej wyrazi cie. Gło nik, gdzie
zastosowałem CC brzmiał wietnie i wyra nie, jednak gdy odsłuchałem ZSC, d wi k był
najczystszy! My l , e w przypadku CC, d wi k jest bardziej skompresowany w porównaniu z
ZSC. Gdy stosuj CC, rednie tony zdaj si by poło one wokół płyty frontowej gło nika,
podczas, gdy ZSC daj niesamowit bie d wi ku, przy jednoczesnym rozja nieniu
instrumentów i wokali. Kondensator ten umo liwia skupienie si nawet na najmniejszych
szczegółach. Podczas odsłuchów, zmieniałem poło enie kolumny wielokrotnie, jednak d wi k
pozostawał identyczny.
Podsumowuj c, CC s solidnymi kondensatorami, Brzmi one bardzo dobrze w szerokiej
gamie kolumn hi-fi, jednak ZSC s po prostu doskonałe.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin