Kondensatory stałe część 3.pdf

(299 KB) Pobierz
4541821 UNPDF
Listy od Piotra
W poprzednim odcinku
próbowałem cię przekonać, że
w kondensatorach liczy się
nie tylko pojemność, ale też szereg
innych parametrów. Doszliśmy do
wniosku, iż właściwości kondensatora
zależą przede wszystkim od
dielektryka. Mówiliśmy, że
w dielektryku występują straty
mocy, które możemy przedstawić
jako szeregową rezystancję
zastępczą − ESR. Zasygnalizowałem
ci także problem indukcyjności
kondensatorów i zależności
parametrów od temperatury,
wilgotności i innych czynników.
Może się trochę przestraszyłeś.
Takie mnóstwo parametrów,
wzajemnych zależności... Jak się
w tym wszystkim nie zgubić?
Kondensatory
stałe
część 3
Pamiętaj! W elektronice nie ma żad−
nej magii, są tylko niezmienne prawa fi−
zyki. Jeśli chcesz być dobrym elektroni−
kiem, to niestety powinieneś przyswoić
sobie sporą ilość informacji. Nie są to
rzeczy trudne, ale bez tej wiedzy bę−
dziesz się poruszał w elektronice jakby
po omacku.
Ja kiedyś, w głębokiej młodości, by−
łem skłonny lekceważyć wiedzę nagro−
madzoną przez “jajogłowych”. Wydawa−
ło mi się, że praktyka załatwi wszystko.
Rzeczywiście, praktyka jest najważniej−
sza, byleby tylko po drodze nie tracić
zbyt wiele czasu na wyważanie otwar−
tych drzwi, czyli żmudne odkrywanie te−
go, co inni dawno już odkryli i opisali.
Jeśli jednak nie masz ochoty na anali−
zowanie wykresów, tabel i zestawień
oraz wyciąganie wniosków, musisz li−
czyć się z faktem, że znaczna ilość za−
projektowanych i wykonanych przez cie−
bie układów może w ogóle nie działać
lub będzie działać niezgodnie z twoimi
oczekiwaniami. Jednym z powodów mo−
gą być kondensatory, elementy wydawa−
łoby się prymitywne, wręcz trywialne.
Moim zadaniem jest podać ci nie−
zbędną wiedzę w sposób jak najbar−
dziej praktyczny i przystępny; wiedz
jednak, iż w kilku krótkich listach nie
można przekazać wszystkiego. Dlatego
w temat “wgryziemy się” stopniowo.
W pierwszej kolejności podam ci kil−
ka najważniejszych wskazówek i infor−
macji − mają one naświetlić całokształt
problemu i uczulić cię na najważniejsze
sprawy. Na początek dowiesz się jakie
kondensatory spotyka się powszechnie
na rynku, oraz na jakie dwie podstawo−
we dziedziny zastosowań kondensato−
rów powinieneś zwrócić szczególną
uwagę. To jest porcja wiedzy absolutnie
niezbędna każdemu elektronikowi. Tę
część materiału znajdziesz pod tytułem
zaczerpniętym ze starej piosenki: “Co
każdy chłopiec wiedzieć powinien”.
Dalsza część materiału, zatytułowana
“Tylko dla ciekawych” i ”Główne obszary
zastosowań”, zawiera następny stopień
wtajemniczenia. Znajdziesz ją w następ−
nych numerach EdW. Nie musisz jej czy−
tać jeśli twoje zainteresowanie elektroni−
ką kończy się na montowaniu układów.
Ta wiedza będzie ci potrzebna, jeśli za−
mierzasz samodzielnie konstruować
układy elektroniczne. A śmiem pode−
jrzewać, że niezależnie od twojego wie−
ku, będziesz mi przysyłał rozwiązania
zadań ze Szkoły Konstruktorów. Nie lek−
ceważ więc “trywialnych” kondensato−
rów. Serdecznie cię namawiam, żebyś
dokładnie przeanalizował i przyswoił
sobie cały podany materiał − starałem się
wybrać dla ciebie informacje najważniej−
sze, naprawdę przydatne w praktyce.
Oczywiście, wprawy i rutyny musisz
nabrać sam. I już teraz wiedz, że nie
obejdzie się przy tym bez “wpadek”, roz−
czarowań i porażek.
Jeśli gotów jesteś się uczyć i bę−
dziesz wyciągał wnioski z niepowodzeń,
to jestem pewny, że za jakiś czas bę−
dziesz z siebie naprawdę zadowolony.
Co każdy chłopiec
wiedzieć powinien
Utrwal sobie podstawową prostą za−
sadę: każdy typ kondensatorów ma inne
właściwości i przeznaczony jest do
określonych zastosowań. Nie ma kon−
densatorów idealnych nadających się do
wszystkiego.
Dla współczesnego elektronika−hob−
bysty podstawowe znaczenie mają trzy
główne grupy kondensatorów:
− elektrolityczne
− ceramiczne
− foliowe.
Kondensatory elektrolityczne sto−
sowane są w każdym układzie elektro−
nicznym w obwodach zasilania jako
kondensatory filtrujące i gromadzące
energię.
Stosowane są też jako kondensatory
sprzęgające i blokujące w urządze−
niach m.cz, pracujących z częstotliwoś−
ciami do mniej więcej 100kHz.
Kondensatory ceramiczne stosuje
się powszechnie w obwodach wielkiej
częstotliwości, zarówno jako elementy
obwodów rezonansowych, jak i do
sprzęgania, blokowania, filtrowania.
Kondensatory foliowe znajdują za−
stosowanie przy “średnich częstotliwoś−
ciach”, mniej więcej od kilku herców do
co najwyżej kilku megaherców. Stoso−
wane są też powszechnie w obwodach
RC generatorów i filtrów. Niektóre typy
kondensatorów foliowych przezna−
czone są do pracy w obwodach im−
pulsowych.
Bliższe informacje znajdziesz w czę−
ści materiału “Tylko dla ciekawych”.
Jako uzupełnienie, w jednej z ra−
mek podałem ci, jakimi kondensatorami
nie warto zaśmiecać sobie głowy i pra−
cowni, a jakie mogą być przydatne.
Odsprzęganie obwodów zasilania
Najczęstszą przyczyną kłopotów
związanych z kondensatorami są ich
52
E LEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 5/96
Listy od Piotr
4541821.018.png
Listy od Piotra
Dinozaury
W starych książkach i katalogach być może znajdziesz wzmianki o kon−
densatorach próżniowych, gazowanych, z dielektrykiem ciekłym, szklanym,
papierowym. Ty, jako hobbysta żyjący u schyłku XX wieku możesz zupełnie nie
zawracać sobie nimi głowy.
Być może w archaicznym sprzęcie spotkasz kondensatory mikowe, czy ce−
ramiczne rurkowe. Są to kondensatory o dobrych parametrach; zostały jednak
doszczętnie wyparte przez kondensatory ceramiczne płytkowe. Nie warto też ich
kolekcjonować, no, chyba że mieszkasz gdzieś z dala od wszelkich źródeł za−
opatrzenia i cenny jest dla ciebie każdy element.
Ze starego sprzętu warto natomiast wymontować wszelkie kondensatory
zmienne − nawet stare, wielkie agregaty powietrzne. Co prawda kondensatory
zmienne zostały zastąpione diodami waraktorowymi, ale na pewno przydadzą ci
się do różnych amatorskich konstrukcji z zakresu w.cz.
densator elektrolityczny 100µF/16V ma
przy częstotliwości 50Hz reaktancję
ponad 30 W i rezystancję ESR ponad
1,5 W ! Nawet wielki kondensator
10000µF/16V ma przy częstotliwości
50Hz reaktancję około 0,3 W i ESR oko−
ło 0,1 W . Jak widać, zwiększanie pojem−
ności niewiele daje − w zakresie małych
częstotliwości decydujące znaczenie dla
tłumienia zakłóceń i tak ma stabilizator,
a nie kondensator. Kondensator jest
jednak konieczny, choćby dla zapobie−
gania samowzbudzeniu stabilizatora.
W zakresie większych częstotliwoś−
ci sprawa wygląda nieco inaczej, bo−
wiem rezystancja wyjściowa stabilizato−
ra i rezystancja ESR kondensatora jest
większa, ale i tak końcowy wniosek jest
ten sam − nie ma potrzeby stosować
elektrolitów o bardzo dużych pojemnoś−
ciach. Standardowo w obwodach zasila−
nia stosuje się kondensatory elektroli−
tyczne o pojemności 22...220µF.
Może już dość długo zajmujesz się
elektroniką i zaprotestujesz: przecież
nigdy nie stosuję tych małych kondensa−
torów ceramicznych i moje układy jakoś
pracują. Niewykluczone. Gratuluję suk−
cesu! Być może niektóre rzeczywiście
pracują “jakoś”. Czy znasz przysłowie:
“miała być jakość, wyszło jakoś”? Ale nie
będę się z tobą sprzeczał; rzeczywiście
sporo układów może pracować dosłow−
nie bez żadnych kondensatorów od−
sprzęgających zasilanie. W innych wy−
starczy jeden mały elektrolit.
Powiem więcej: umieszczenie zaleca−
nych kondensatorów w niewłaściwym
miejscu na płytce może nic nie dać.
Często bowiem trzeba stosować nie tyl−
ko jeden, ale kilka kondensatorów od−
sprzęgających: jeden blisko stabilizato−
ra, inne w różnych punktach zasilanego
układu.
Podane ogólne wiadomości nie wy−
czerpują zagadnienia walki z samo−
wzbudzeniem i zakłóceniami, ponieważ
(niedoskonałe) właściwości w zakresie
wysokich częstotliwości.
Chyba każdy spotkał się z samo−
wzbudzeniem układu. (Mi najczęściej
wzbudzały się wzmacniacze. Ale jakby
na złość, kiedy chciałem zbudować dob−
ry generator − zdarzało się, że układ się
nie wzbudzał.)
Przyczyny mogą być różne − jedną
z nich jest zastosowanie niewłaściwych
kondensatorów w obwodach filtracji
i odsprzęgania napięć zasilających.
Niewłaściwe kondensatory (lub ich
brak) mogą też być przyczyną dużej
wrażliwości na zakłócenia, szczególnie
te przedostające się z sieci energetycz−
nej przez zasilacz. Zasygnalizowałem ci
to w poprzednim odcinku (EdW 4/96
str.55, 56 na rys. 3...5). W zakresie wy−
sokich częstotliwości (a także dla krót−
kich zakłóceń impulsowych) niektóre
kondensatory mają znaczną rezystancję
szeregową ESR. Rezystancja ta znacz−
nie zmniejsza skuteczność filtrowania
pojawiających się przebiegów w.cz. Na
dodatek występuje też szkodliwa induk−
cyjność samego kondensatora i jego
doprowadzeń.
Nie mów mi tylko, że ciebie to nie do−
tyczy, bo będziesz robił wyłącznie ukła−
dy małej częstotliwości. Jakie tranzysto−
ry będziesz stosował? Czy wiesz, że po−
pularne tranzystory “m.cz” na przykład
BC548, BC108 mogą wzmacniać sygna−
ły o częstotliwościach nawet kilkuset
megaherców?! Czy to jest “mała częstot−
liwość”? Podobnie jest ze wzmacniacza−
mi operacyjnymi − przyzwoity wzmac−
niacz operacyjny przeznaczony do za−
stosowań audio, na przykład NE5532,
ma pasmo sięgające 10MHz!
Dlatego dosłownie we wszystkich
układach musisz zadbać o właściwe
odblokowanie obwodów zasilania tak−
że w zakresie wysokich częstotli−
wości.
Powszechnie stosuje się tu równoleg−
łe połączenie kondensatora elektroli−
tycznego i malutkiego kondensatora
ceramicznego (tzw. ferroelektrycznego)
o pojemności typowo 47...220nF. Poka−
zuję ci to w ramce poniżej.
“Elektrolit”, z uwagi na znaczną po−
jemność ma dobre właściwości przy ma−
łych częstotliwościach, ceramiczny “liza−
czek” przy dużych.
A jaka powinna być pojemność
“elektrolita”? Wydawałoby się, że czym
większa, tym lepiej. Niekoniecznie!
Jak to? Przecież większy kondensa−
tor ma mniejszą reaktancję i rezystan−
cję ESR, a więc powinien lepiej tłumić
wszelkie tętnienia napięcia zasilającego.
Jeśli nie stosujesz stabilizatora, to
rzeczywiście większa pojemność jest
lepsza, bo zmniejsza wielkość tętnień.
Ale jeśli masz w układzie stabilizator,
choćby popularny 78XX, to nadmierne
zwiększanie pojemności filtrującej prak−
tycznie nic nie daje! Przecież stabilizator
z założenia ma zmniejszać wahania na−
pięcia zasilającego. Jednym z ważnych
parametrów stabilizatora jest jego (dyna−
miczna) rezystancja wyjściowa. Informu−
je ona, o ile zmieni się napięcie przy
zmianie prądu obciążenia. Rezystancja
ta dla częstotliwości poniżej 1kHz nawet
w popularnych stabilizatorkach nie jest
większa od 30...50 miliomów (0,03...
0,05 W ). Tymczasem na przykład kon−
Odsprzęganie zasilania
W każdym układzie elektronicznym musisz zadbać o właściwe odblokowa−
nie obwodów zasilania także w zakresie wysokich częstotliwości. Zauważ, jak
znacznie zmniejsza impedancję w zakresie wyższych częstotliwości zastoso−
wanie małego kondensatorka ceramicznego o pojemności tylko 100nF.
Odsprzęganie zasilania.
Przebieg impedancji w funkcji częstotli−
wości
E LEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 5/96
53
Listy od Piotr
4541821.019.png 4541821.020.png 4541821.021.png
Listy od Piotra
Potrzebne wzory
Reaktancja (opór pozorny) przy prądzie zmiennym
Łączenie równoległe kondensatorów
X
==
1
016
,
R [ W ], C[F] lub R[M W ], C[µF]
C
2
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
fC RC
⋅ ⋅
⋅ ⋅
C W = C 1 + C 2 + ... + C n
Ładunek zgromadzony w kondensatorze
Q = C × U
Łączenie szeregowe kondensatorów
Gdy prąd ładowania (rozładowania) jest stały (I=const),
wtedy
C × D U = I × t
gdzie D U jest przyrostem napięcia,
a t czasem ładowania/rozładowania
111 1
+ ++
+ ++
+ + ++
...
CCC C
W
1 2
n
Łączenie szeregowe dwóch kondensatorów
ESR − zastępcza szeregowa rezystancja strat
2
Uwaga: tg d zależy od częstotliwości.
ππ
tg
fC
⋅ ⋅
C
W =
CC
CC
⋅ ⋅
+
Cechowanie kodowe kondensatorów ceramicznych typ 1
Umowna barwa
Symbol
Pojemność znamionowa
Tolerancja pojemności
punktu, kropki
temperaturo−
lub paska
wego współ.
pierwsza
druga
mnożnik
C n £ 10pF
C n >10pF
pojemności
cyfra
cyfra
pierwszy znak
drugi znak
trzeci znak
czwarty znak piąty znak (±pF lub %)
srebrny
0,01
10%
złoty
0,1
5%
czarny
NPO
0
0
1
brązowy
N33
1
1
10
czerwony
N75
2
2
100
2pF
2%
pomarańczowy
N150
3
3
1000
źółty
N220
4
4
zielony
N330
5
5
niebieski
N470
6
6
0,25pF
fioletowy
N750
7
7
szary
8
8
biały
P33
9
9
1pF
ciemnoniebieski
P100
brak
N47
0,5pF
20%
pomar.−pomar.
N1500
źółto−pomarańcz. N2200
zielono−pomar.
N3300
niebiesko−pomar. N4700
czarno−pomar.
N5600
Uwaga! Początek cechowania kodowego jest oznaczony większą kropką lub paskiem z wyraźnym odstępem między pozostałymi znakami.
Oznaczenia współczynnika temperaturowego: np. N330 oznacza −330ppm/K, a P100 +100ppm/K.
54
E LEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 5/96
Listy od Piotr
12
1 2
ESR
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
4541821.001.png 4541821.002.png 4541821.003.png 4541821.004.png 4541821.005.png 4541821.006.png 4541821.007.png 4541821.008.png 4541821.009.png 4541821.010.png 4541821.011.png 4541821.012.png 4541821.013.png 4541821.014.png 4541821.015.png
Listy od Piotra
Cechowanie skrócone kondensatorów ceramicznych typ 1
Temperaturowy współczynnik pojemności
Pojemność znamionowa
Oznaczenie tworzywa Kod Barwa punktu
lub zakres temperatu−
Pojemność
Kod
Pojemność
Kod
lub paska na
rowego współczynnika
jednobarwnym
0,15 pF
p15
150 nF
150n
pojemności
pokryciu
0,332 pF
p332
332 nF
332n
(10 −6 /1°C = ppm/K)
kondensatora
1,5 pF
1p5
1,5 µF
1µ5
P100 (+100)
A
ciemnoniebieski
3,32 pF
3p32
3,32 µF
3µ32
P33 (+33)
B
różowy
15
pF
15p
15
µF
15µ
33,2 pF
33p2
33,2 µF
33µ2
NPO (0)
C
czarny
150 pF
150p
150 µF
150µ
N33 (−33)
H
brązowy
332 pF
332p
332 µF
332µ
N47 (−47)
N
brak
1,5 nF
1n5
1,5 mF
1m5
N75 (−75)
L
czerwony
3,32 nF
3n32
3,32 mF
3m32
15
nF
15n
15
mF
15m
N150 (−150)
P
pomarańczowy
33,2 nF
33n2
33,2 mF
33m2
N220 (−220)
R
żółty
N330 (−330)
S
zielony
N470 (−470)
T
niebieski
Tolerancja pojemności
N750 (−750)
U
fioletowy
N1500 (−1500)
W
pomar.−pomar.
Tolerancja (%) Kod
Tolerancja (%) Kod
N2200 (−2200)
K
żółto−pomarań.
±0,005
E
±2,5
H
N3300 (−3300)
D
zielono−pomar.
±0,01
L
±5
J
N4700 (−4700)
E
niebiesko−pom.
±0,02
P
±10
K
N5600 (−5600)
F
czarno−pomarań.
±0,05
W
±20
M
±0,1
B
±30
N
+140...−870
SL
szary
±0,25
C
−10...+30
Q
+250...−1750
UM
biały
±0,5
D
−10...+50
T
±1
F
−20...+50
S
±2
G
−20...+80
Z
Cechowanie kondensatorów
zagranicznych
Napięcie znamionowe
Przykłady
Napięcie
Kod
25V
m
40(50)V
l
63V
a
100V
b
160V
c
250V
d
400V
e
630V
f
1000V
h
1600V
i
500V
nie oznacza się
E LEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 5/96
55
Listy od Piotr
4541821.016.png
Listy od Piotr
a
dużą rolę ma tu prowadzenie obwodów
zasilających, szczególnie masy. Ten
ważny temat nie mieści się jednak w ra−
mach dzisiejszego artykułu.
Podanym materiałem chcę cię jedynie
zachęcić do stosowania kondensatorów
odsprzęgających w każdym budowa−
nym układzie . Przyjmij to jako zasadę:
zdecydowanie lepiej zastosować za du−
żo kondensatorów odsprzęgających za−
silanie, niż za mało. Nie żałuj więc kilku−
dziesięciu groszy na te kondensatory.
W sumie zaoszczędzisz sobie sporo
nerwów i frustracji.
Układy precyzyjne
Drugą dziedziną zastosowań konden−
satorów, na którą chcę ci zwrócić uwagę
są wszelkie układy wymagające precyzji
i stałości parametrów.
Będziesz budował, a może już budo−
wałeś, różnego rodzaju filtry i generato−
ry dostrojone do określonej częstotliwoś−
ci. Częstotliwość powinna być stała, nie−
zależnie od zmian temperatury i innych
czynników.
Z filtrami i generatorami LC dla wy−
sokich częstotliwości sprawa jest wzglę−
dnie prosta, bo stosuje się tam strojone
cewki oraz stabilne kondensatory cera−
miczne o pojemnościach 1...1000pF
(tzw. typ 1), a te produkowane są w wielu
wykonaniach o ściśle określonych współ−
czynnikach temperaturowych. Przez do−
bór kondensatora o odpowiednim współ−
czynniku temperaturowym można skom−
pensować zmiany temperaturowe cewki
i uzyskać dobrą stabilność.
Trochę gorzej wygląda sprawa z filt−
rami i generatorami małej częstotliwoś−
ci, które obecnie są budowane przede
wszystkim jako układy aktywne, zawie−
rające wzmacniacze operacyjne i ele−
menty RC. Tu pojemności muszą być
większe niż 1nF, a więc nie można sto−
sować dobrych kondensatorów cera−
micznych (tzw. typ 1).
O ile kondensatory ceramiczne
o pojemnościach poniżej 1nF wykony−
wane są z ceramiki o naprawdę zna−
komitych parametrach, to kondensatory
ceramiczne o większych pojemnoś−
ciach mają inny, zdecydowanie gorszy
dielektryk. Zwykle są to kondensatory
ceramiczne ferroelektryczne, nazywane
tak ze względu na skład materiału die−
lektryka − jest to tak zwany typ 2. Podob−
ne parametry mają kondensatory tzw. ty−
pu 3, o jeszcze mniejszych gabarytach,
nazywane czasem kondensatorami pół−
przewodnikowymi lub złączowymi (są to
jednak najprawdziwsze kondensatory
i nie mają praktycznie nic wspólnego
z diodami i tranzystorami)
Przed chwilą zachęcałem cię, żebyś
stosował takie kondensatory do od−
sprzęgania zasilania.
Do tamtego celu były znakomite. Jed−
nak zupełnie nie nadają się one do pre−
cyzyjnych układów czasowych. Pojem−
ność tych kondensatorów może zmie−
niać się pod wpływem temperatury na−
wet o kilkadziesiąt procent! Co gorsza,
o zgrozo (uważaj, to jest kuriozum!) −
pojemność niektórych typów zależy też
od przyłożonego napięcia!
Co prawda tra−
fiają się stabilne
kondensatory ce−
ramiczne w za−
kresie pojemności
kilkudziesięciu na−
nofaradów, ale ty
kupując na giełdzie
nigdy nie będziesz
miał pewności co
otrzymałeś.
Przyjmij więc
bezpieczną zasa−
dę: nie stosuj ma−
lutkich kondensa−
torów ceramicz−
nych o pojemności
większej niż 1nF
w układach cza−
sowych RC i LC.
Z kolei kondensatory foliowe mają
zdecydowanie lepszą stabilność niż ce−
ramiczne ferroelektryczne.
Najlepsze są tu kondensatory polisty−
renowe − krajowe KSF i zagraniczne KS
− znane bardziej jako styrofleksowe (my,
praktycy mówimy krótko: “styrofleksy”).
Mają one niewielki współczynnik tempe−
raturowy pojemności wynoszący mniej
więcej −0,013%/°C i równie niewielką
zależność pojemności od wilgotności
względnej powietrza.
Natomiast najpopularniejsze obecnie
na rynku kondensatory poliestrowe, czy−
li krajowe MKSE i zagraniczne MKT
mają nieco gorszą stabilność i ogólnie
rzecz biorąc należy się liczyć ze zmiana−
mi pojemności do ±3%. Czy to dużo czy
mało? To zależy od wymagań stawia−
nych układowi. Większość amatorskich
konstrukcji nie wymaga jednak większej
stabilności. Tak więc w obwodach RC
powszechnie będziemy stosować kon−
densatory MKSE (MKT).
Niejednokrotnie będą ci też potrzebne
generatory lub uniwibratory o bardzo
długich czasach impulsu, rzędu sekund,
minut, a nawet godzin. Pewnie ze−
chcesz zastosować w nich “elektrolity”.
Jak będzie ze stabilnością paramet−
rów takich układów?
Pamiętasz zapewne, że pojemność
popularnych “mokrych elektrolitów” mo−
że się znacznie zmieniać w związku
z uszkodzeniami i ponownym formowa−
niem cieniuteńkiej warstwy dielektryka −
tlenku glinu. Zmiany pojemności mogą tu
wynieść nawet kilkadziesiąt procent.
Jeszcze gorszym problemem może
być prąd upływu. W układach o du−
żych stałych czasowych RC stosuje się
zwykle rezystory o wartościach rzędu
megaomów, więc może się okazać, że
prąd pracy płynący przez taki rezystor
jest mniejszy niż prąd upływu rozformo−
wanego kondensatora! Urządzenie wca−
le nie będzie pracować! Aby temu zapo−
biec kondensato−
ry elektrolityczne
aluminiowe w mia−
rę możliwości po−
winny pozosta−
wać pod napię−
ciem. Będą wtedy
zawsze zaformo−
wane i ich prąd
upływu będzie
nieznaczny.
Generalnie jed−
nak w układach
czasowych wyma−
gających dużej
niezawodności
i stabilności na−
leży za wszelką
cenę unikać ja−
kichkolwiek “elek−
trolitów”. Zamiast tego należy stosować
generatory z kondensatorami stałymi
i dla uzyskania dużych czasów wyko−
rzystać cyfrowe dzielniki (liczniki). God−
na polecenia jest tu popularna kostka
CMOS 4541, która w ten sposób po−
zwala zbudować zarówno generatory,
jak i układy monostabilne o dowolnie
długich czasach. Kostka taka będzie jed−
nym z układów scalonych na przygoto−
wywanej właśnie płytce wielofunkcyjnej
PW−03.
W poprzednim odcinku obiecałem ci,
że wreszcie coś zepsujemy. I zepsuje−
my! Ale najpierw, jeśli możesz, spróbuj
zbadać właściwości posiadanych kon−
densatorów stałych.
Jeśli masz dostęp do miernika pojem−
ności, sprawdź, jak zmienia się pojem−
ność różnego typu kondensatorów pod
wpływem temperatury. Sprawdź pojem−
ność “w stanie zimnym” i po podgrza−
niu. Przekonaj się, czy silne podgrzanie
wyprowadzeń kondensatora podczas lu−
towania może trwale zmienić jego po−
jemność.
Przetestuj w ten sposób kondensa−
tory różnych typów, o różnych pojemno−
ściach. Jedna taka praktyczna lekcja bę−
dzie więcej znaczyć, niż kilka stron opisu
właściwości tych elementów.. A jak już je
pomierzysz, weź nóż, szczypce boczne,
i zobacz, jak są zbudowane.
Piotr Górecki
56
E LEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 5/96
Nie stosuj małych kondensato−
rów ceramicznych o pojemności
większej niż 1nF w precyzyj−
nych obwodach czasowych RC
i LC.
Jeśli musisz stosować
w precyzyjnych obwodach
kondensatory elektrolityczne −
stosuj w miarę możliwości
“tantale”, a jeśli mają to być
zwykłe kondensatory
aluminiowe, to muszą one stale
pozostawać pod napięciem.
4541821.017.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin