Word w biurze i w domu HELION.pdf

(1134 KB) Pobierz
C:\Andrzej\PDF\ABC nagrywania p³yt CD\1 strona.cdr
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
Word w biurze
SPIS TRECI
i nie tylko
KATALOG KSI¥¯EK
Autor: Sergiusz Flanczewski
ISBN: 83-7197-900-2
Format: B5, stron: 280
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Przewaga edytora tekstów, takiego jak popularny MS Word, nad kartk¹ papieru
i d³ugopisem czy maszyn¹ do pisania wydaje siê oczywista. Jednak na ogó³ nie
zdajemy sobie sprawy z przepaci dziel¹cej tradycyjne metody tworzenia dokumentów
od metod opartych na edytorach. Word to nie tylko narzêdzie, dziêki któremu mo¿emy
tworzyæ „³adniejsze” i dopracowane teksty. Z jego u¿yciem mo¿na budowaæ ca³e
systemy ogromnie przyspieszaj¹ce i automatyzuj¹ce zarówno tworzenie dokumentów,
jak te¿ ich obieg w danej organizacji. Je¿eli wykorzystamy te¿ pozosta³e aplikacje
wchodz¹ce w sk³ad pakietu Office Microsoftu, nasze mo¿liwoci znów zwiêksz¹ siê
o rz¹d wielkoci.
Ksi¹¿ka zawiera kilka praktycznych przyk³adów wykorzystania zaawansowanych
funkcji Worda we wspó³czesnej firmie.
Przedstawione przyk³ady obejmuj¹:
• Tworzenie wizytówek
• Tworzenie eleganckich zaproszeñ i personalizowanie ich treci
• Korzystanie z korespondencji seryjnej
• Zabezpieczanie dokumentów poufnych
• Tworzenie systemu obs³ugi dokumentów wychodz¹cych
• Pó³automatyczne tworzenie ofert
• Budowanie systemu dokumentacji zatrudnienia
• Tworzenie ankiet
Je¿eli zaczniesz korzystaæ z Worda nie tylko jako komputerowej maszyny do pisania,
szybko przekonasz siê, ¿e Twoja praca stanie siê znacznie prostsza i wydajniejsza.
Ksi¹¿ka „Word w biurze i nie tylko” dostarczy Ci gotowych rozwi¹zañ (wszystkie
przyk³ady znajduj¹ siê na do³¹czonej p³ycie CD), a tak¿e zainspiruje do tworzenia
w³asnych pokazuj¹c potencja³ tkwi¹cy w tym programie.
Word to co wiêcej ni¿ nastêpca maszyny do pisania. Zapoznaj siê ze sposobami
przyspieszenia i zautomatyzowania ¿mudnych czynnoci biurowych przy wykorzystaniu
tego programu. Zobacz, jak Word zaoszczêdzi Twój czas i pieni¹dze.
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
6462156.002.png 6462156.003.png 6462156.004.png
Spis treci
Wstp ............................................................................................... 7
Rozdział 1. Wizytówki.......................................................................................... 9
Przeznaczenie dokumentu...................................................................................................9
Konstrukcja i obsługa dokumentu.....................................................................................10
Dokument dane do wizytówki.doc .............................................................................11
Dokument wizytówka.doc ..........................................................................................13
Tworzenie „szablonu” wizytówki...............................................................................14
Tworzenie „matrycy” wizytówki................................................................................22
Rozdział 2. Zaproszenia i kartki okolicznociowe ............................................... 29
Przeznaczenie dokumentu.................................................................................................29
Konstrukcja i obsługa dokumentu.....................................................................................30
Plik dane do zaproszenia.doc ............................................................................................31
Budowa dokumentu ....................................................................................................31
Plik zaproszenie.doc..........................................................................................................32
Budowa strony wewn'trznej zaproszenia...................................................................32
Budowa strony zewn'trznej zaproszenia....................................................................44
Obsługa dokumentu ....................................................................................................49
Plik kartka.doc...................................................................................................................50
Konstrukcja i obsługa dokumentu.....................................................................................50
Budowa dokumentu ....................................................................................................50
Rozdział 3. Identyfikatory — grafika w korespondencji seryjnej ........................... 53
Przeznaczenie dokumentu.................................................................................................53
Konstrukcja i obsługa dokumentu.....................................................................................54
Plik dane do identyfikatora.doc.........................................................................................54
Budowa i obsługa dokumentu.....................................................................................54
Plik identyfikator.doc........................................................................................................60
Budowa i obsługa dokumentu.....................................................................................60
Rozdział 4. Tabliczki informacyjne — inicjał w korespondencji seryjnej ................ 71
Przeznaczenie dokumentu.................................................................................................71
Konstrukcja i obsługa dokumentu.....................................................................................71
Dokument dane do tabliczek.............................................................................................72
Dokument tabliczka...........................................................................................................74
Budowa i obsługa dokumentu.....................................................................................74
 
Rozdział 6.
System obsługi
pism wychodzcych
Opis systemu
System przeznaczony jest do automatyzacji prac zwizanych z tworzeniem korespon-
dencji wychodzcej. Podstaw działania systemu s procedury wykorzystywane przy
tworzeniu typowej korespondencji seryjnej. Struktur oraz sie powiza przedstawia
rysunek 6.1.
W skład systemu wchodz nastpujce pliki:
1. Dokument typu Word — Menu.doc (M),
2.
Dokument typu Word — dane do menu.doc (B),
3. Skoroszyt Excela — Baza danych.xls (E),
4. Dokument typu Word — Dokument.doc (D),
5. Dokument typu Word — Koperta.doc (K),
6. Dokument typu Word — Poczta.doc (P),
7. Dokument typu Word — Rejestr pism.doc (R),
8. Dokumenty typu Word — dokumenty u.ytkownika systemu (Z).
Poszczególne dokumenty systemu s powizane przez odpowiednie procedury wymia-
ny danych, które na rysunku 6.1 zostały przedstawione jako strzałki opisane cyframi
od 1 do 6 i oznaczaj one:
1 — pobranie danych z pliku dane do menu.doc do pliku Menu.doc w celu
dynamicznego tworzenia poszczególnych opcji wyboru.
2 — pobranie danych ze skoroszytu Baza danych.xls do pliku Dokument.doc
stanowicych podstawowe parametry pisma (numer i dat dokumentu, dane
adresata, 5cie.k dostpu do dokumentu przechowujcego tre5 pisma).
 
110
Word w biurze i nie tylko
Rysunek 6.1.
Struktura systemu
oraz sie powiza
pomidzy
jego dokumentami
3 — pobranie danych ze skoroszytu Baza danych.xls do pliku Koperta.doc
bdcych danymi adresowymi odbiorcy dokumentu potrzebnymi do wydruku
kopert.
4 — pobranie danych ze skoroszytu Baza danych.xls do pliku Poczta.doc
bdcych podstaw do wydruku Ksiki pocztowej, w której dokonuje si
potwierdzenia wysłania dokumentu jako „poleconego”.
5 — pobranie danych ze skoroszytu Baza danych.xls do pliku Rejestr pism.doc
pozwalajcych na automatyczne tworzenie stron Dziennika podawczego
w cz5ci dotyczcej dokumentów wychodzcych.
6 — pobranie tre5ci dokumentów stworzonych i zapisanych w innych plikach
do pliku Dokument.doc w celu wydruku gotowych pism zaopatrzonych
w niezbdne parametry (numer, data, adresat itd.) oraz ujednolicon szat
graficzn tworzc „papier firmowy”.
Strzałki opisane symbolami od x1 do x5 (rysunek 6.1) oznaczaj procedury wywołania
(otwarcia za pomoc hiperłczy) z pliku Menu poszczególnych dokumentów (plików)
wchodzcych w skład systemu obsługi pism wychodzcych.
6462156.001.png
Rozdział 6. System obsługi pism wychodz%cych
111
Konstrukcja i obsługa systemu
Opis konstrukcji i obsługi systemu bdzie bardziej zrozumiały, je5li zostanie on skopio-
wany z załczonej płytki CD na dysk twardy. W tym celu wykonaj nastpujce czynno5ci:
1.
Skopiuj katalog XP_PISMA na dysk twardy [C:].
2. Uruchom program Word.
3. Wybierz polecenie Plik/Otwórz, a nastpnie w oknie dialogowym Otwórz
na li5cie rozwijanej Szukaj w: ustaw 5cie.k dostpu do napdu [C:].
4. Odszukaj katalog XP_PISMA, a w nim plik Menu.doc, nastpnie otwórz go.
Opis poszczególnych plików tworzcych system obsługi pism wychodzcych rozpocz-
niemy od dokumentu Menu, przy czym nale.y zaznaczy, .e dokument ten w praktyce
mo.e zosta poprawnie skonstruowany dopiero po utworzeniu wszystkich plików skła-
dajcych si na ww. system.
Plik Menu
Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu
Plik Menu stanowi swoiste menu umo.liwiajce nam szybki dostp do poszczególnych
plików tworzcych system pism wychodzcych. Stanowi je pi pozycji (ekranów),
których zawarto5 pobierana jest z pliku dane do menu za pomoc procedur korespon-
dencji seryjnej.
Podstawowym zadaniem menu jest odszukanie .danego dokumentu i otwarcie go za
pomoc odpowiednich hiperłczy. Elementy, z których został stworzony dokument
Menu (rysunki 6.2 – 6.6), to:
tabela (1),
obiekt graficzny stanowicy ikon menu (2),
hiperłcze ustawione na ikonie menu (3),
nazwa podmenu (4),
obiekt graficzny — informujcy o „mo.liwym kierunku przewijania menu” (5),
opis dokumentu wybranego za pomoc aktualnej pozycji menu (6),
obiekt graficzny stanowicy obraz dokumentu wybranego za pomoc
aktualnej pozycji menu (7),
pasek narzdzi Korespondencja seryjna (8).
Zgłoś jeśli naruszono regulamin