Najprostszy mastering.txt

(9 KB) Pobierz
Najprostszy mastering - Estrada i Studio 
    
   Najprostszy mastering    
      Ju� widz� miny naszych sta�ych Czytelnik�w. Przecie� od lat temat 
   ten stale przewija si� na �amach naszego pisma. Prawd� jest, �e ze 
   zrozumieniem zagadnie� zwi�zanych z masteringiem
   jest coraz lepiej, jak r�wnie�, �e ci�gle dorasta nam nowa generacja 
   u�ytkownik�w, kt�rzy niejako (jak to zwykle bywa z pocz�tku) gubi� si� w 
   sprawach, kt�re innym wydaj� si� oczywiste.
      Sytuacj� t� pogarsza jeszcze fakt, i� nie ma praktycznie miesi�ca, 
   aby na rynku sprz�tu o programowania muzycznego nie pojawi� si� jaki� nowy 
   produkt. Czasami z dnia na dzie� mamy do czynienia z prawdziw� rewolucj�. 
   Z sytuacj� t� nie do ko�ca radz� sobie zawodowcy, wi�c co tu m�wi� o 
   stawiaj�cych pierwsze kroki. I w�a�nie do tych ostatnich skierowany jest 
   ten artyku�. Jego celem b�dzie przeprowadzenie i szcz�liwe zako�czenie 
   jednej sesji audio, pocz�wszy od nagrania, a� do finalnego zgrania. Naszym 
   za�o�eniem niech b�dzie, �e materia� mamy ju� przygotowany � np. na 
   minidysku � a chcemy go tylko przeprowadzi� przez proces obr�bki za pomoc� 
   komputera i zainstalowanego w nim oprogramowania.
    Krok pierwszy:
       Do prac z d�wi�kiem konieczna jest karta d�wi�kowa, najlepiej z 
   wej�ciem i wyj�ciem cyfrowym. Pewnie spytacie, czy koniecznie z cyfrowym. 
   Ot� materia� audio ma to do siebie, �e zawsze zajmuje mn�stwo miejsca na 
   ka�dym no�niku. Minidysk, aby zapisa� jak najwi�cej, po prostu poddaje 
   d�wi�k kompresji, a co za tym idzie, jako�� zapisanego na nim d�wi�ku 
   zapisanego odbiega od orygina�u. Aby dalej nie traci� jako�ci, warto 
   materia� z minidysku przes�a� w�a�nie w spos�b cyfrowy. Obecnie zakup 
   karty z wej�ciem i wyj�ciem cyfrowym nie jest ju� takim wielkim wydatkiem. 
   Ostatnio, b�d�c na Gie�dzie Komputerowej, zauwa�y�em kart� d�wi�kow� PCI 
   firmy Zoltrix. Karta jak ka�da inna, tyle �e na osobnej szynie 
   kraw�dziowej (tzw. �ledziu) posiada wej�cie i wyj�cie optyczne. Kropka w 
   kropk� takie, jakie s� nam potrzebne. Cena tej karty wynosi�a tylko 140 
   z�, dlatego bez namys�u j� kupi�em.
   Nie mniej wa�ne, o ile nie najwa�niejsze, s� dobre lub przynajmniej dobrze 
   os�uchane kolumny, na kt�rych b�dziemy ods�uchiwa� nasz materia�. Idea�em 
   by�oby mie� du�e kolumny tzw. dalekiego pola, ale z uwagi na za zwyczaj 
   kiepskie warunki ods�uchowe w naszych mieszkaniach i wysok� cen� takich 
   zestaw�w, musimy zadowoli� si� czym� mniejszym i ta�szym.
      Tak oto przebrn�li�my przez problemy ze sprz�tem, teraz kolej na 
   oprogramowanie. Ilo�� program�w, z kt�rych mo�emy skorzysta�, ju� teraz 
   jest ogromna i mo�na odnie�� wra�enie, �e ro�nie w post�pie geometrycznym. 
   Dlatego sugerowa�bym zastosowanie program�w znanych, cz�sto opisywanych 
   (np. Steinberg Wave Lab, Sonic Foundry Sound Forge czy Cool Edit). O sile 
   program�w do edycji audio w g��wnej mierze decyduj� rozszerzenia, tzw. 
   wtyczki (plug-iny). Czasami cena pakietu wtyczek dor�wnuje, a nawet 
   przekracza cen� samego programu. W naszych rozwa�aniach przyjmijmy, �e 
   dysponujemy programem Sound Forge wraz z pakietem bardzo popularnych na 
   naszym rynku wtyczek firmy Waves.
    Krok drugi:
      Przede wszystkim ��czymy nasz sprz�t. I tu uwaga. Je�li korzystamy z 
   wej�� cyfrowych, to nie ma problemu. Je�li jednak chcemy wykorzysta� 
   wej�cie audio, musimy skorzysta� ze swoich najlepszych przewod�w. W 
   ustawieniach karty d�wi�kowej wybieramy wej�cie liniowe lub cyfrowe. 
   Otwieramy program (w naszym przypadku Sound Forge). Poszukajmy opcji 
   RECORD (menu Special>Record). W panelu Record zaznaczamy opcje Monitor 
   oraz DC adjust (podgl�d poziomu na grywania oraz wyeliminowanie 
   ewentualnej sk�adowej sta�ej). Klikamy na New, aby ustawi� parametry 
   nagrania. W naszym przypadku b�dzie to Sample Rate � 44, I kHz, Sample 
   size - 16 bit oraz Channels � Stereo. Po ustawieniu tych parametr�w mo�emy 
   przyst�pi� do na grywania. Klikamy na okienko Record i w��czamy 
   odtwarzanie na minidysku. Pilnujmy, aby maksymalny poziom naszego nagrania 
   nie przekracza� -6dB, gdy� przy dalszej obr�bce b�dzie nam potrzebne 
   troch� zapasu. Maksymalnym poziomem przy obr�bce cyfrowej jest 0dB, 
   dlatego trudno by�oby nam cokolwiek poprawi�, aby poziomu tego nie 
   przekroczy�.
    Krok trzeci:
      Hulaj dusza, piek�a nie ma! To stwierdzenie bardzo przystaje do tego, 
   o czym chcia�em te raz wspomnie�. Metod na popraw� brzmienia jest tyle, 
   ilu realizator�w. W ka�dym edytorze znajdziemy ca�e mn�stwo mo�liwo�ci. 
   Nale�y jednak zwr�ci� uwag� na dwie sprawy. Materia� z minidysku przez 
   swoj� kompresj� ma nieco zaw�one pasmo sygna�u. S�dz�, �e korzystne jest 
   podbicie ok. 2 do 3dB w okolicach 200Hz oraz od 4000Hz wzwy� (rys. 2). 
   Pami�ta� jednak nale�y, �e przesadne podbicie tych cz�stotliwo�ci 
   spowoduje efekt tzw. konturu. Poniewa� nasz s�uch ca�y czas niejako 
   �wirtualnie� pr�buje u�rednia� odbierane d�wi�ki zar�wno co do poziomu jak 
   i cz�stotliwo�ci, przeto wszelkie przejaskrawienia w tych pasmach b�d� 
   powodowa�y zm�czenie u s�uchacza. Drug� spraw� jest wyra�ny posmak cyfrowy 
   w tego typu materiale. Walcz� z nim m.in. przykrywaj�c go bardzo 
   delikatnym pog�osem stereo. Poleca�bym w tym przypadku znan� wtyczk� Waves 
   True Verb z ustawionym ma�ym poziomem efektu Room.
    Krok czwarty:
       Og�lnie rzecz bior�c, dynamika to nic innego jak stosunek pomi�dzy 
   najwy�szym a najni�szym poziomem naszego nagrania. Aby nie wkracza� za 
   mocno w teori�, skupmy si� na tym, co zrobi�, aby nasz materia� zagra� 
   mo�liwie najlepiej na ka�dym sprz�cie. Z pewno�ci� nieraz s�yszeli�cie o 
   tzw. kompresorach. Po co si� je stosuje? Ot� wynikiem zastosowania 
   kompresora w naszym materiale b�dzie wyra�na poprawa pozornej g�o�no�ci 
   oraz to, �e nabierze on soczysto�ci brzmieniowej. Poprawne u�ycie 
   kompresor�w zahacza o wy�sz� wiedz� studyjn�, nie b�d� wi�c teraz nawet 
   pr�bowa� t�umaczy� na czym to polega. Wracaj�c do naszego materia�u musimy 
   zderzy� si� jeszcze z problemem maksymalnego poziomu sygna�u. jak 
   wspomnia�em wcze�niej, magiczn� granic�, kt�rej pod �adnym pozorem nie 
   mo�emy przekroczy� jest 0dB. jest to pr�g, powy�ej kt�rego ka�dy 
   przetwornik cyfrowy obetnie wierzcho�ki naszego nagrania. Charakteryzowa� 
   si� to b�dzie dziwnym, przesterowanym brzmieniem, a w skrajnych 
   przypadkach nawet trzaskami. Aby tego unikn�� niech maksymalny poziom 
   naszego nagrania nie przekracza -0,1 dB. Bior�c pod uwag� moje przykre 
   do�wiadczenia ze sprz�tem nie do ko�ca profesjonalnym, poleca�bym nawet 
   ograniczenie do -0,3dB. Nasz materia� niewiele na tym straci, a b�dziemy 
   mieli pewno��, �e przetworniki w popularnych jamnikach� dadz� sobie z nim 
   rad�.
       I zn�w pomocna nam b�dzie wtyczka firmy Waves. Waves 
   Ultramaximizer+, bo to o niej mowa, pozwoli nam niejako za jednym razem 
   za�atwi� si� z problemem kompresji jak i maksymalnego poziomu nagrania. 
   Suwakami w sekcji Input mo�emy wyr�wna� poziomy w kana�ach stereo, je�li z 
   jakiej� przyczyny znacznie si� r�ni�. Sekcja Threshold pozwoli nam 
   podnie�� poziom ca�ego nagrania o zadan� warto��, okre�laj�c jednocze�nie 
   pr�g, powy�ej kt�rego poziom sygna�u b�dzie poddawany ograniczeniu. W 
   sekcji Out Ceiling ustawiamy maksymalny poziom dla materia�u. W naszym 
   przypadku b�dzie to -0,3dB. Suwak w sekcji Release proponuj� ustawi� w 
   po�o�eniu 1. S�upek graficzny sekcji Attn poka�e, co w danej chwili dzieje 
   si� z naszym d�wi�kiem. Klikaj�c na lewy g�rny klawisz ustawiamy tryb 
   Analog Domain, z prawej strony ustawiamy Quantize None, Dither Type 1, 
   Shaping Normal. Starajcie si� tak ustawia� parametr Treshold, aby nie 
   przeci��a� procesora, a co za tym idzie nie doprowadza� do zniekszta�ce�. 
   Po nabraniu wprawy szybko dacie sobie rad� z ka�dym materia�em.
    Krok pi�ty:
      Po zapisaniu na dysku efekt�w naszej pracy przysz�a pora na 
   wyprowadzenie materia�u z komputera. Zacznijmy mo�e od naszego minidysku. 
   Uwa�am, �e najwi�ksz� sztuk� jest nagrywanie na tym w�a�nie sprz�cie. 
   Problem stanowi� mierniki poziomu nagrywania w tych urz�dzeniach. Nie 
   do��, �e s� ma�o precyzyjne, to jeszcze najcz�ciej charakteryzuj� si� 
   du�� bezw�adno�ci�. Pomijam milczeniem fakt, �e czasami w og�le ich nie ma 
   i takich urz�dze� nale�y unika� jak ognia.
   Mo�na (od biedy) na nich odtwarza�, jednak do nagrywania absolutnie ich 
   nie polecam. Z tych to w�a�nie wzgl�d�w zawsze przy nagrywaniu starajmy 
   si�, aby poziom utrzymywa� si� na wysoko�ci -4, g�ra -3dB. Je�li na 
   wy�wietlaczu pojawi si� informacja o przesterowaniu (peak), nagrajmy 
   materia� powt�rnie. Uwa�am, �e czas po�wi�cony przygotowaniu materia�u 
   jest ze wszech miar wart tego, aby po�wi�ci� troch� wi�cej czasu 
   poprawnemu zgraniu. Innym sposobem zapisu jest wypale nie materia�u na 
   p�ycie CD-R. Tu sprawa jest o tyle prostsza, �e po zapisie naszego pliku 
   do formatu WAV jest on praktycznie gotowy do wypalenia. Jak to zrobi�? No 
   c�, jest to nie w�tpliwie temat godny tego, aby po�wi�ci� mu osobny 
   artyku�.
    
   Wojciech Chabinka Estrada i Studio grudzie� 2001
   Copyright 2002 DSN.proaudio.prv.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin