House.S06E18.HDTV.XviD-LOL.txt

(43 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{666}{713}Kto tam?
{715}{741}{Y:i}Tom.
{743}{844}Tom, tw�j m��?
{845}{881}Co on tu robi?
{1075}{1120}O co chodzi?
{1121}{1153}Przepraszam, wiem,|�e nie powinno mnie tu by�,
{1155}{1222}ale do jutra trzeba zap�aci�|za szko�� Evelyn.
{1224}{1260}Wiedzia�am, �e o czym�| zapomnia�am.
{1262}{1290}Poszukam d�ugopisu.
{1373}{1434}- Cze��. |- Cze��.
{1436}{1493}Nie jestem pewien, co Emily |zaleca�a by mi w tej sytuacji,
{1495}{1522}ale jestem Tom.
{1524}{1576}- Damien.|- Hej.
{1577}{1632}Przepraszam, �e przeszkadzam.
{1634}{1672}Ja tylko... Nie by�em pewien,|kiedy wr�ci�aby do domu.
{1673}{1700}�aden problem.
{1702}{1740}{Y:i}Dzi�kuj�, |{Y:i}�e o tym pami�ta�e�.
{1741}{1824}Taa.
{1826}{1873}C�, nie b�d� wam ju� przeszkadza�,|mi�o by�o ci� pozna�
{1875}{1900}{Y:i}i do zobaczenia p�niej,|{Y:i}kochanie.
{1902}{1952}Pa.
{2129}{2192}Wi�c...
{2194}{2236}{Y:i}Wygl�da na mi�ego faceta.
{2237}{2284}Ooch.
{2286}{2337}Jules, wszystko w porz�dku?
{2339}{2368}Nie, m�j brzuch.
{2370}{2405}Tutaj. Po�� si�.
{2474}{2514}A�!
{2516}{2548}Spr�buj...
{2550}{2612}Zawo�aj Toma.
{2613}{2656}- A�!| {Y:i}- Tom!
{2773}{2878}..::House MD::..
{2880}{2965}6x19 Open and shut| Otwarci i zamkni�ci
{2965}{2992}..::Grupa TWH::..|www.twh.housemd.info.pl
{3511}{3542}Wiesz, co by�oby idealne?
{3544}{3598}- Hmm? |- Wie�a z tost�w francuskich.
{3613}{3644}Dalej chodzisz do Mickey'a?
{3645}{3683}Jaki masz cholesterol?
{3685}{3742}To moja jedyna| s�abo��, zachowam j�.
{3744}{3812}Chocia� bardzo chcia�abym|zatka� sobie t�nice,
{3813}{3884}jest ju� 10:00, |a ja musz� p�dzi� do domu,
{3885}{3938}�eby si� przebra�.
{3988}{4081}Mo�e mog�aby� trzyma�|par� ubra� tutaj.
{4083}{4189}Mo�e mog�abym.
{4191}{4242}On tylko chce dobra� si�|do twoich sp�dnic.
{4244}{4307}I to nie jest metafora.
{4309}{4370}C�, ma do tego nogi.
{4372}{4475}To widzimy si� dzisiaj| wieczorem?
{4477}{4521}Tak.
{4648}{4676}Pa, House.
{4678}{4729}Mi�ego dnia.
{4809}{4860}"Mi�ego dnia."
{4861}{4896}Jakie to cywilizowane.
{4897}{4969}Powiedzia�em, �e b�d� si�| trzyma� z daleka.
{5025}{5063}Co?
{5065}{5091}Nic.
{5093}{5124}Zdecydowanie co�.
{5126}{5160}Nie.
{5161}{5191}{Y:i}House, na li�cie |{Y:i}twoich cech
{5193}{5244}nie ma niczego, co chocia� |rymowa�oby si� z "nie�mia�o�ci�".
{5246}{5366}Dobra, by� mo�e|widzia�em co� w lod�wce.
{5368}{5445}Jak koniec waszego zwi�zku.
{5447}{5510}Ona stawia mleko na drzwiach,|nie na p�ce.
{5512}{5542}To nic takiego.
{5544}{5568}Nie znosi�e�,| kiedy to robi�a,
{5570}{5617}ale nawet si� nie odezwa�e�.
{5619}{5659}Chcesz nas sk��ci�.
{5660}{5696}Nie, chc� pom�c.
{5697}{5745}Je�li masz problem, powiedz jej.
{5747}{5776}Powinienem by� wiedzie�,|�e nie sko�czy�e�
{5777}{5818}nas sabotowa�.
{5820}{5872}Dobrze. Gotuj si�| w swojej irytacji.
{5873}{5918}{Y:i}Wprawdzie ostatnim razem|{Y:i}wszystko wikipia�o
{5920}{5954}{Y:i}pretensjami i w�ciek�o�ci�,
{5956}{5996}kt�re prowadzi�y prosto|do bolesnego rozwodu,
{5997}{6052}po kt�rym �adne z was|do ko�ca nie wydobrza�o,
{6054}{6133}ale jestem pewien,|�e tym razem b�dzie cudownie.
{6393}{6445}Ciekawy przypadek.
{6447}{6506}35-letnia kobieta|z gor�czk� i b�lem brzucha.
{6508}{6566}Na ostrym dy�urze wykluczyli |wszystkich klasycznych podejrzanych.
{6568}{6612}Przesta�, zanim|zainteresujesz mnie na �mier�.
{6614}{6693}I �yje w otwartym| ma��e�stwie.
{6695}{6739}To nie jest interesuj�ce.|Tylko dziwne.
{6740}{6771}{Y:i}Wiesz, co jest dziwniejsze?
{6773}{6844}�e inni ludzie s�|przede wszystkim monogamistami.
{6845}{6904}{Y:i}�aden inny gatunek na planecie|{Y:i}nie ��czy si� w pary na ca�e �ycie,
{6905}{6939}a je�li chcesz| przywo�a� �ab�dzie,
{6941}{6978}to one zdradzaj�| jak ca�a reszta.
{6980}{7038}Maj� tylko lepszy PR| ni� kr�liki.
{7040}{7092}Zwierz�ta r�wnie� zjadaj� swoje m�ode|i zabijaj� rywali.
{7093}{7128}Czy to dziwne, �e wi�kszo��|z nas tak nie robi?
{7129}{7173}Powiedzia� facet,|kt�rego przeciwstawne kciuki obmaca�y
{7175}{7220}ile kobiet, kt�re|nie by�y jego �on�?
{7222}{7300}Funkcjonalne otwarte ma��e�stwo|jest jak jednoro�ec.
{7302}{7341}Mityczny tw�r,|kt�ry nie istnieje.
{7343}{7380}Kto� zawsze| jest nieszcz�liwy.
{7381}{7424}{Y:i}Nasza pacjentka jest nieszcz�liwa,| {Y:i}poniewa� cierpi
{7425}{7470}z powodu blokady jelitowej.
{7472}{7512}Nuda.
{7513}{7549}Wi�c musimy znale�� pow�d,|�eby to wykluczy�.
{7551}{7605}Mo�e opryszczkowe| zapalenie okr�nicy?
{7607}{7650}Od jednego ze swoich partner�w|z�apa�a infekcj�,
{7652}{7683}kt�ra zakorzeni�a si�| w okr�nicy.
{7685}{7728}Badanie na choroby weneryczne | by�o czyste.
{7729}{7761}Jest szansa, �e ta para by�a|nieszcz�liwa od pocz�tku.
{7763}{7803}{Y:i}To jest ich pr�ba|{Y:i}uratowania czego�,
{7805}{7829}co nigdy...
{7897}{7952}M�w dalej.
{7953}{8013}{Y:i}Opryszczka mog�a|si� nie pokaza�,
{8015}{8045}je�li do ekspozycji dosz�o|w ci�gu sze�ciu tygodni.
{8047}{8141}Ale poka�e si� po wlewie|cieniuj�cym z barytu.
{8143}{8184}Zaczekaj.
{8214}{8241}Sam to zrobisz?
{8243}{8293}Musz� sprawdzi�, czy|nasza pacjentka jest jednoro�cem,
{8295}{8344}czy tylko rozpustn� koby�k�.
{8346}{8434}Pomy�lcie, jaki ubaw|mia�by Taub.
{8436}{8530}Baryt pokryje wewn�trzn�|wy�ci�k� twojej okr�nicy.
{8532}{8583}Pozwoli nam dobrze si� jej przyjrze�|na rentgenie.
{8585}{8636}Mog� znale�� kogo�,|kto odbierze Evelyn.
{8637}{8667}{Y:i}Czuj� si� jakbym |{Y:i}ci� porzuca�.
{8669}{8720}Jestem na �rodkach| przeciwb�lowych.
{8721}{8767}Wol�, �eby� p�niej nie my�la�| o tym za ka�dym razem,
{8769}{8810}{Y:i}kiedy spojrzysz| {Y:i}na m�j ty�ek.
{8945}{9015}{Y:i}Ok, odwr�� si� na bok.
{9017}{9092}Czas co� nape�ni�.
{9228}{9280}Evelyn to jego nowa kochanka?
{9282}{9332}To nasza c�rka.
{9333}{9372}{Y:i}To musi by� ciekawe,
{9374}{9428}dorasta� jak w musicalu|{Y:i}"Och! Calcutta!"
{9429}{9468}Ma 6 lat.
{9470}{9504}Wie tyle samo o naszym| �yciu seksualnym,
{9506}{9537}co inne dzieci w jej wieku.
{9539}{9611}Mo�esz t�umaczy�, �e|to ona jest powodem,
{9613}{9650}dla kt�rego nadal| jeste�cie ma��e�stwem.
{9652}{9696}Jest pan w tym| pokoju od 5 minut
{9697}{9736}i ju� nas rozszyfrowa�.
{9737}{9775}{Y:i}Oczywi�cie| {Y:i} pomin�� pan cz��,
{9777}{9803}{Y:i}w kt�rej si� kochamy
{9805}{9836}i chcemy si� razem zestarze�.
{9837}{9886}Nie chcecie tylko|razem by� m�odzi.
{9888}{9928}Gdyby o tym pomy�le�,
{9930}{9970}mn�stwo par| robi to, co my.
{9972}{10008}Ale w przypadku| wi�kszo�ci z nich,
{10010}{10066}jeden z ma��onk�w| o tym nie wie.
{10068}{10104}Zdecydowali�my,| �e jest lepiej,
{10106}{10144}kiedy ludzie| m�wi� sobie prawd�.
{10224}{10280}Zbiornik jest pe�ny.
{10281}{10374}Dam zna�| skrzatom z radiologii.
{10456}{10484}Nie twierdz�,| �e mi si� nie podoba.
{10485}{10516}Tylko nie pasuje| do twoich oczu.
{10518}{10544}Nie podoba ci si�.
{10545}{10584}Troszeczk�.
{10586}{10620}Jeszcze jakie�| nieczu�e opinie
{10621}{10662}na temat mojego wygl�du?
{10664}{10696}{Y:i}Nie. To wszystko.
{10759}{10872}Jest taka gibka,| na jak� wygl�da?
{10874}{10896}Maja i ja jeste�my| tylko przyjaci�mi.
{10898}{10938}Nie, ty i ja| jeste�my przyjaci�mi,
{10940}{10996}ale nie chodzisz ze mn�|na kaw� trzy razy w tygodniu.
{10998}{11043}Jest ciekaw� osob�.
{11044}{11092}Dorasta�a w Ohio.|Ma trzech braci.
{11093}{11120}Fascynuj�ce.
{11122}{11153}W zesz�ym tygodniu| laborant z Kambod�y
{11155}{11207}opowiada� nam, jak prze�y�| na polach �mierci
{11208}{11256}a ty wyszed�e�,| �eby kupi� p�czka.
{11257}{11296}Flirtujemy. To zabawa.
{11298}{11329}To niebezpieczne.
{11331}{11365}Ta kobieta ch�tnie| by ci� przelecia�a.
{11367}{11412}My�lisz?
{11413}{11451}Nic si� nie wydarzy.
{11452}{11493}Chodzi mi o to,|�e je�li chcesz by� na diecie,
{11495}{11587}powiniene� przesta� si� kr�ci�| ko�o cukierni.
{11588}{11640}Rentgen by� czysty.
{11642}{11679}Nie ma ani opryszczki,
{11681}{11716}ani b�lu brzucha.
{11717}{11770}Przesta�o j� bole�| podczas prze�wietlenia,
{11772}{11821}co znaczy, �e to tylko blokada| jelitowa, kt�ra min�a.
{11823}{11861}- Powinni�my j� wypisa�.|- Absolutnie.
{11863}{11936}Nie ma potrzeby szuka�|ukrytych przyczyn,
{11938}{11984}bo takie rzeczy| nie zdarzaj� si� dwa razy.
{11986}{12048}We� jej uk�ad trawienny| na jazd� pr�bn�.
{12049}{12089}Dajcie jej shake'a| z kontrastem.
{12091}{12128}Rentgen co 15 minut,| �eby sprawdzi�,
{12129}{12170}czy po drodze nie b�dzie| �adnych nieplanowanych postoj�w.
{12172}{12208}Sp�dzimy tu ca�� noc.
{12210}{12250}Nie, Taub sp�dzi tu ca�� noc.
{12252}{12300}Pogadaj z jednoro�cem,
{12302}{12355}a potem powiedz mi,| �e nie wierzysz.
{12356}{12396}Robi�am dzisiaj tomografi�| brzucha jednemu dziecku
{12397}{12450}i znalaz�am| 15-centymetrowy bezoar,
{12452}{12508}ca�y z gumy.
{12509}{12552}Chodzi mi o to,| kto daje trzylatkowi
{12554}{12628}nieograniczony dost�p do g...
{12699}{12725}Wszystko w porz�dku?
{12727}{12814}Tak.
{12816}{12848}To znaczy, tam by�y w�osy
{12850}{12902}i chyba kawa�ek papieru.
{12975}{13052}Jak d�ugo jeste�cie ma��e�stwem?
{13054}{13159}Jedna z kilku| wad otwartego ma��e�stwa.
{13161}{13233}Nikt nigdy nie pyta mnie| o bie��ce wydarzenia czy pogod�.
{13235}{13295}Yankesom idzie nie�le| w tym sezonie.
{13371}{13421}Siedem lat.
{13423}{13540}A od jak dawna...|No wiesz?
{13541}{13627}Po trzech latach zrozumieli�my,|�e tradycyjne ma��e�stwo
{13628}{13676}nie daje nam szcz�cia.
{13677}{13757}Wi�kszo�� ludzi na tym| etapie si� rozwodzi.
{13759}{13785}Tak, my nie chcieli�my rozwodu.
{13787}{13820}Nadal si� kochali�my.
{13821}{13904}Zrozumieli�my tylko, �e|oczekiwanie, i� jedna osoba
{13906}{13975}b�dzie zawsze spe�nia� wszystkie| nasze potrzeby jest nierealne.
{13977}{14042}Na �wiecie s� szcz�liwe| monogamistyczne pary.
{14044}{14090}{Y:i}Jasne.
{14092}{14128}{Y:i}Jedno czy dwa |{Y:i}idealne ma��e�stwa.
{14129}{14201}{Y:i}Inni musieli wykombinowa�,|{Y:i}jak zadowoli� si...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin