Bonnie and Clyde.txt

(46 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{990}{1031}BONNIE I CLYDE
{2780}{2821}BONNIE PARKER,
{2825}{2914}urodzona w Rowenie, Teksas, 1910,|mieszka�a w Zachodnim Dallas.
{2915}{3013}Przed rozpocz�ciem kariery przest�pczej,|w 1931 pracowa�a w kawiarni.
{3020}{3094}CLYDE BARROW,|urodzi� si� w biednej rodzinie ch�opskiej.
{3095}{3184}Jako m�odzieniec dokonywa� drobnych|kradzie�y oraz napad� na stacj� benzynow�.
{3185}{3289}Skazany na dwa lata za napad z broni�,|zosta� zwolniony za dobre zachowanie.
{5030}{5071}Hej, ch�opcze!
{5075}{5135}Co wyprawiasz z autem mojej mamy?
{5300}{5340}Poczekaj tam!
{5765}{5805}Nie wstyd ci?
{5810}{5869}Pr�bowa� ukra�� samoch�d starszej pani?
{5870}{5899}O czym pani m�wi?
{5900}{5944}My�l� o kupnie auta.
{5945}{5974}Bzdura!
{5975}{6059}Nie masz pieni�dzy na kolacj�,|a co dopiero na samoch�d.
{6080}{6123}Co� pani powiem.
{6185}{6229}Wystarczy mi pieni�dzy na Coca-Col�...
{6230}{6304}a �e nie zanosi si�,|by zaprosi�a mnie pani do �rodka...
{6305}{6366}Ukrad�by� st�, gdybym to zrobi�a.
{6395}{6468}P�jdzie pani ze mn� do miasta?|Co pani na to?
{6500}{6552}I tak musz� i�� do pracy.
{6560}{6634}Idzie pani do pracy?|A gdzie� to pani pracuje?
{6650}{6694}Nie tw�j interes.
{6695}{6754}Pewnie jest pani gwiazd� filmow�.
{6755}{6802}Nie? Pani� mechanik?
{6830}{6859}Pokoj�wk�?
{6860}{6904}Jak my�lisz, kim jestem?
{6905}{6941}Kelnerk�.
{7115}{7198}A ty? Czym si� zajmujesz,|gdy nie kradniesz samochod�w?
{7220}{7281}W�a�nie szukam odpowiedniej pracy.
{7310}{7354}Ach tak? A co robi�e� do tej pory?
{7355}{7409}By�em w wi�zieniu stanowym.
{7445}{7491}Wi�zieniu stanowym?
{7565}{7641}Pewnie kt�ra� starsza pani|nie by�a a� tak mi�a.
{7700}{7752}Za napad z broni� w r�ku.
{7910}{7997}Dziwnych ludzi spotyka si� na ulicy|w dzisiejszych czasach.
{8165}{8254}Co robicie dla rozrywki w tych stronach?|S�uchacie jak trawa ro�nie?
{8255}{8335}Pewnie mieli�cie wi�cej zabawy|w wi�zieniu stanowym.
{8390}{8459}- Co� ci powiem. Widzisz moj� stop�?|- Tak?
{8465}{8527}Odr�ba�em sobie dwa palce siekier�.
{8540}{8569}Co? Dlaczego?
{8570}{8644}- By by� zwolnionym od pracy przymusowej.|- Nie!
{8720}{8804}A ju� na pewno nie chc� tkwi� na �rodku|g��wnej ulicy...
{8825}{8884}i patrze� na twoje brudne nogi!
{9095}{9143}Naprawd� to zrobi�e�?
{9510}{9549}Jak to by�o?
{9600}{9646}Gdzie? W wi�zieniu?
{9705}{9747}Napad z broni�.
{9930}{9967}Normalnie.
{9990}{10075}Akurat, k�amczuchu.|Wiedzia�am, �e niczego nie obrobi�e�.
{10725}{10794}Za�o�� si�, �e nie mia�by� odwagi go u�y�.
{10995}{11062}Poczekaj tu i miej oczy szeroko otwarte.
{11370}{11410}SKLEP RITTSA
{11865}{11909}Jak si� nazywasz?
{11925}{11965}Clyde Barrow.
{11970}{12027}Bonnie Parker. Bardzo mi mi�o.
{12700}{12759}Hej, hej pomalutku, uspok�j si�.
{12790}{12834}Spokojnie, uwi�z�a mi r�ka.
{12835}{12872}Przesta�!
{13135}{13164}No, dobrze ju�.
{13165}{13241}Powiem ci prosto z mostu.|�aden ze mnie kochanek.
{13270}{13315}To nie twoja wina.
{13345}{13402}Nie chcia�em tego wykorzysta�.
{13405}{13480}Ze mn� wszystko w porz�dku.|Nie lubi� ch�opc�w.
{13555}{13597}No, no, nie�le!
{13675}{13704}Co "nie�le"?
{13705}{13755}Nie�le si� reklamujesz.
{13765}{13853}Ch�opaki nigdy by nie zgad�y,|�e nie masz nic do sprzedania.
{13900}{13953}Odwie� mnie teraz do domu.
{13960}{14029}- Nie, poczekaj chwil�.|- Nie dotykaj mnie.
{14065}{14116}No dobrze ju�, dobrze...
{14125}{14169}je�li chcesz ogiera, wracaj do Dallas...
{14170}{14225}i zosta� tam do ko�ca �ycia.
{14275}{14304}Jeste� wi�cej warta...
{14305}{14373}wiesz o tym, i dlatego pojedziesz ze mn�.
{14410}{14469}Mog�aby� mie� kochank�w na p�czki.
{14470}{14529}Im jest oboj�tne, czy zbierasz talerze,|czy bawe�n�...
{14530}{14570}ale mnie nie!
{14635}{14664}Dlaczego?
{14665}{14737}Jak to "dlaczego?" Bo jeste� inna, dlatego.
{14740}{14784}Jeste� jak ja. Chcesz czego innego.
{14785}{14850}Mo�esz by� czym� wi�cej, ni� kelnerk�.
{14875}{14942}Razem mogliby�my przejecha� ca�y stan...
{14950}{15038}i Kansas i Missouri i Oklahom�|i ka�dy by o tym wiedzia�.
{15055}{15129}S�uchaj mnie moja droga Bonnie Parker.|Pos�uchaj mnie.
{15130}{15174}Nie chcia�aby� wej�� do restauracji...
{15175}{15219}hotelu Adolphous w Dallas...
{15220}{15294}w jedwabnej sukience,|�eby wszyscy ci us�ugiwali?
{15295}{15353}Chcia�aby�? To niedu�e ��danie.
{15355}{15424}Zas�ugujesz na wi�cej. Masz do tego prawo.
{15550}{15606}Kiedy to wszystko wymy�li�e�?
{15610}{15662}Jak tylko ci� zobaczy�em.
{15700}{15736}Dlaczego?
{15745}{15815}Bo jeste� najlepsz� dziewczyn�|w Teksasie.
{16090}{16172}Urodzi�a� si� w okolicach|wschodniego Teksasu, prawda?
{16180}{16242}Pochodzisz z du�ej, starej rodziny.
{16295}{16344}Chodzi�a� do szko�y,|ale nie podoba�o ci si�...
{16345}{16389}bo by�a� bardziej bystra od innych...
{16390}{16449}wi�c kt�rego� dnia, rzuci�a� nauk�.
{16450}{16542}Jak mia�a� 16... 17 lat, spotka�a� faceta,|kt�ry pracowa� w...
{16570}{16599}Fabryce cementu.
{16600}{16614}Podoba� ci si�...
{16615}{16689}bo my�la�,|�e jeste� najmilsz� dziewczyn� w okolicy.
{16690}{16764}Omal za niego nie wysz�a�,|ale w ko�cu rozmy�li�a� si�.
{16765}{16824}I znalaz�a� sobie prac� w kawiarni.
{16825}{16899}Teraz wstajesz codziennie rano|i nienawidzisz tego.
{16900}{16999}Nie znosisz tego. Przychodzisz tutaj,|zak�adasz sw�j bia�y fartuszek...
{17035}{17064}R�owy.
{17065}{17124}Kierowcy ci�ar�wek przychodz�|na t�uste hamburgery...
{17125}{17220}drocz� si� z tob� a ty z nimi,|ale to pro�ci i prymitywni faceci...
{17230}{17289}cali wytatuowani,|tobie si� to wcale nie podoba.
{17290}{17349}Prosz� o randk�, czasem idziesz,|cz�ciej nie...
{17350}{17424}bo wszyscy pr�buj� wej�� ci w majtki,|czy tego chcesz, czy nie.
{17425}{17484}Wracasz do domu, do swojego pokoju...
{17485}{17539}i my�lisz: "jak i kiedy..."
{17560}{17616}"uda mi si� st�d wydosta�?"
{17695}{17732}Wiesz jak.
{18010}{18067}Zdejmij to. Nie podoba mi si�.
{18670}{18715}Jeste� wspania�a!
{18940}{18997}- To nie nasz.|- Jasne, �e tak.
{19000}{19044}Nie, my tym przyjechali�my.
{19045}{19117}To nie znaczy,|�e musimy nim wraca� do domu.
{20032}{20071}Gdzie by�e�?
{20077}{20125}Spa�em w samochodzie.
{20152}{20211}Te noclegi nie s� szczeg�lnie luksusowe.
{20212}{20271}Je�li nas �ledz�, chc� strzeli� pierwszy.
{20272}{20330}Chod� tutaj. Mamy troch� pracy.
{20407}{20466}W�ASNO��|MIDLOTHIAN CITIZENS' BANK
{20467}{20518}WST�P SUROWO|WZBRONIONY
{20602}{20643}Niez�y jeste�!
{20647}{20676}Nie. Jestem najlepszy.
{20677}{20714}I skromny.
{20752}{20790}Widzisz to?
{20887}{20925}Zakr�� tym.
{20962}{21021}Dobrze, dobrze. Spr�buj jeszcze raz.
{21022}{21083}Spr�buj jeszcze, tym razem powoli.
{21277}{21340}Co ty na to? Jeste� kim�, m�wi� ci!
{21352}{21426}Kupi� ci strzelb� Smith & Wesson.|Wyluzuj d�o�.
{21427}{21496}- Chc�, �eby� czego� spr�bowa�a.|- Hej, ty!
{21532}{21581}Nie, prosz� pana, nie!
{21622}{21666}Dobrze, chod� tu.
{21937}{22004}To by� kiedy� m�j dom. Ale ju� nie jest.
{22102}{22147}Bank mi go zabra�.
{22267}{22331}Tak, prosz� pana, wyrzucili nas st�d.
{22342}{22390}Teraz nale�y do nich.
{22462}{22513}Dlaczego, c� za szkoda.
{22522}{22574}Ma pani racj�, do diab�a.
{22687}{22738}Sp�dzili�my tu kup� lat.
{22822}{22918}Musimy jecha�. Przyjechali�my tu,|by spojrze� na dom po raz ostatni.
{23437}{23469}Mog�?
{23482}{23534}Hej, Davis! Chod� tutaj!
{23872}{23903}Tak.
{24007}{24048}Bardzo prosz�.
{24367}{24396}Dzi�kuj�.
{24397}{24481}Nazywam si� Otis Harris. To jest Davis.|Pracowali�my tu.
{24487}{24531}Jak si� macie? To jest pani Bonnie Parker.
{24532}{24591}- Mi�o mi.|- Jestem Clyde Barrow.
{24727}{24769}Rabujemy banki.
{25023}{25089}Nie chc�, by� si� czymkolwiek martwi�a.
{25098}{25142}To jest najprostsza sprawa na �wiecie.
{25143}{25206}Twoja mama mog�aby obrobi� ten bank.
{25458}{25521}B�d� gotowa, gdybym ci� potrzebowa�.
{26103}{26144}Na co czekasz?
{26223}{26270}WK�ADY|UBEZPIECZONE
{26373}{26462}To jest napad! Zachowujcie si� spokojnie,|a nikomu nic si� nie stanie.
{26463}{26507}Daj mi pieni�dze.
{26568}{26641}Jakie pieni�dze?|Tu nie ma �adnych pieni�dzy.
{26688}{26747}O czym ty m�wisz? To nie jest bank?
{26748}{26835}Tak, to by� bank,|ale og�osili�my upad�o�� 3 tygodnie temu.
{27033}{27084}No dobrze, wychod� st�d.
{27318}{27382}Wyjd� i powiedz to mojej dziewczynie.
{27423}{27499}No, dalej, powiedz jej to,|co mnie powiedzia�e�.
{27858}{27923}BANK STANOWY FARMER�W|KAPITA� $70,000
{28308}{28379}Mamy dolara i 98 cent�w,|a ty si� �miejesz!
{28608}{28683}Dobrze, mamy tu bochenek chleba,|tuzin jajek...
{28698}{28760}�wier� litra mleka, cztery placki...
{28938}{29013}Czy na pewno nie ma pan ciasta|brzoskwiniowego?
{29643}{29685}Wyno� si� st�d!
{29718}{29757}No ju�, ju�!
{29853}{29945}Pr�bowa� mnie zabi�! Dlaczego?|Nie chcia�em mu zrobi� nic z�ego.
{29988}{30017}Cz�owiek chce co� zje��...
{30018}{30085}a tu jaki� sukinsyn na niego z tasakiem.
{30123}{30173}Nie mam mu tego za z�e.
{30333}{30383}Nie mam mu tego za z�e.
{31118}{31158}I co to by�o?
{31163}{31192}Brud.
{31193}{31222}Brud?
{31223}{31298}W przewodzie paliwowym.|Rozerwa� go na strz�py.
{31343}{31415}Przepraszam pani�,|czym jeszcze mog� s�u�y�?
{31463}{31507}Jeste� bystrym ch�opcem.
{31508}{31581}Na pewno znasz si� na samochodach,|nieprawda?
{31628}{31670}Tak, chyba tak.
{31778}{31825}Wiesz jaka to marka?
{31868}{31931}To jest czterocylindrowy Ford Coup�.
{32003}{32039}Na pewno!
{32078}{32154}To jest skradziony,|czterocylindrowy Ford Coup�.
{32273}{32323}Przestraszy�e� si�, co?
{32483}{32520}Chyba tak.
{32543}{32602}Szkoda.|Przyda�by nam si� taki bystry ch�opak...
{32603}{32673}kt�ry tak �wietnie zna si� na samochodach.
{32753}{32813}Jeste� dobrym kierowc�, ch�opcze?
{32828}{32870}Tak, chyba tak.
{32903}{32964}Lepiej dla niego, jak tu zostanie.
{32978}{33030}Jak ci na imi�, ch�opcze?
{33038}{33067}C.W. Moss.
{33068}{331...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin