Budujemy WWW.pdf

(3374 KB) Pobierz
temat numeru
Jak zrobić własną stronę www
Interfejs programu
Po uruchomieniu programu będzie widoczny
w oknie aplikacji anglojęzyczny poradnik .
Możesz go zamknąć, aby wygodniej pracować
w obszarze roboczym nad swoją stroną. W tym
celu kliknij strzałkę widoczną obok paska prze-
wijania wbudowanej instrukcji.
1.
1. Menu główne prograMu
Zawiera dostęp do wszystkich funkcji programu,
które zostały podzielone tematycznie.
5.
2. pasek narzędziowy
Z tego miejsca możesz wykonać podstawowe
polecenia, takie jak: tworzenie nowej strony in-
ternetowej , otwieranie istniejących projektów
, zapisywanie , wycinanie , kopiowanie
, wklejanie , cofanie i ponawianie. Ikona
zapewnia szybki podgląd strony w przeglą-
darkach internetowych zainstalowanych na two-
im dysku. Z kolei ikona służy do publikowa-
nia strony na dysku albo bezpośrednio na
dowolnie wybranym serwerze. Ikony
pozwalają na zarządzanie kolejnością wyświe-
tlania elementów na stronie.
3. pasek forMatowania
Aktywny w momencie wstawiania lub edytowa-
nia tekstu w obszarze roboczym. Większość
funkcji jest podobna do tych z programów biu-
rowych. Dzięki niemu możesz zmieniać krój
i wielkość czcionki, pogrubiać lub podkreślać
tekst oraz zastosować kursywę . Kolejne
ikony służą do wyrównywania tekstu (do lewej,
do środka, do prawej lub justowanie). Za pomo-
cą ikon możesz tworzyć listy wy-
punktowania symbolem lub numeracyjne. Ko-
lejne ikony umożliwiają zwiększanie lub
zmniejszanie wcięcia tekstu. Kliknięciem ikony
wywołasz specjalny edytor tekstu WritePlus,
wzbogacony o dodatkowe możliwości formato-
wania tekstu. Ikona dostosowuje automa-
tycznie wielkość tekstu do danego pola teksto-
wego na stronie, a ikona wyłącza funkcje
automatycznego dopasowywania tekstu do ra-
mek. Ostatnia ikona – – służy do ustawiania
marginesów na stronie.
– ustawienia techniczne dotyczące
interfejsu programu
– zabezpieczanie strony hasłem
Crop Tool – przycinanie obiektu
Hyperlink flyout – tworzenie hiperłączy (linków)
Creative Frame Tool – rysowanie pola tekstowego
Artistic text flyout – wstawianie tekstu w ar-
tystycznej formie (np. do nagłówków)
Table flyout – wstawianie tabeli
Picutre flyout – wstawianie obrazu
Quick Rectangle – rysowanie obiektów kształtu
Pencil Tool – rysowanie (program automatycz-
nie poprawi kształty, pozbawiając je nierówności)
Media flyout – wstawianie pliku dźwiękowe-
go lub muzyki w tło
Navigation flyout – wstawianie na stronę
i deiniowanie menu nawigacyjnego
4. pasek ustawień strony www
Przyciski dostępne w tej części okna służą do
deiniowania parametrów strony internetowej
i zarządzania jej konstrukcją.
– zarządzanie strukturą witryny,
dodawanie/edycja/kasowanie podstron
– szczegółowe parametry witryny
i podstron, możliwość deiniowania linków, teł
na podstronach i dodawania muzyki w tło
– ustawianie marginesów i linii
pomocniczych
dostępowym
5. przybornik
Każda ikona ma dodatkowo niewielką strzałkę
po prawej stronie. Po jej kliknięciu rozwiniesz
dodatkowe opcje dla danego narzędzia.
Pointer Tool – zaznaczanie, przesuwanie, ob-
racanie obiektów w obszarze roboczym
Fill Tool – wypełnianie kolorem
Transparency Tool – ustawianie przezroczy-
stości obiektu
– deiniowanie proilu użytkow-
nika, informacje teleadresowe
36
PC Format 6/2012
837106785.178.png 837106785.189.png 837106785.200.png 837106785.211.png 837106785.001.png
 
837106785.021.png 837106785.032.png 837106785.042.png 837106785.053.png 837106785.064.png 837106785.075.png 837106785.086.png 837106785.097.png 837106785.108.png 837106785.119.png 837106785.130.png 837106785.141.png 837106785.142.png 837106785.143.png 837106785.144.png 837106785.145.png 837106785.146.png 837106785.147.png 837106785.148.png 837106785.149.png 837106785.150.png 837106785.151.png 837106785.152.png 837106785.153.png 837106785.154.png 837106785.155.png 837106785.156.png 837106785.157.png
interfejs
instalacja
budowa strony
dodatki
interfejs programu P rzed przystąpieniem do prac nad
rzut oka może wydać się skomplikowany.
Z naszym poradnikiem opanujesz program
i nauczysz się posługiwać najważniejszymi
narzędziami. Aby uruchomić własną wizy-
tówkę w sieci, wystarczy kilka godzin.
własną stroną powinieneś poznać
interfejs programu i jego poszcze-
gólne elementy. Nie zniechęcaj się anglo-
języcznym interfejsem, który na pierwszy
– dodawanie nowej podstrony
– wstawianie galerii zdjęć (do dys-
pozycji masz dwa różne mechanizmy)
Jeżeli chcesz wstawić duże ilości zdjęć, np. peł-
ne albumy fotograii, kliknij zakładkę
2.
3.
4.
,
w której łatwo dołączysz swoje kolekcje.
8.
8. Próbki, kolory, linie,
przezroczystość
Umieszczone są w prawej części okna programu.
Z tego miejsca ustalasz parametry wizualne dla
zastosowanych obiektów na stronie. Możesz po-
kolorować nie tylko tekst, ale całe obszary zbu-
dowane z kształtów, dodać im obramowanie
i ustawić przezroczystość.
6.
9. zarządzanie podstronami
Zakładka przedstawia drzewo twojej stro-
ny, na której widoczna jest pełna lista utworzo-
nych podstron. Klikając ikonę , przełączasz
widok między nazwami podstron a nazwami
plików. Ikona służy do dodawania podstrony,
a ikona kasuje wskazaną podstronę. Ostatnia
ikona uruchamia okno zarządzania struktu-
rą strony. Zakładka zawiera kilka ciekawych
efektów, którymi wzbogacisz elementy tekstowe
na stronie. Zakładka to biblioteka obiektów,
które możesz mieć w zasięgu ręki. Wystarczy
przenieść w to miejsce obiekt ze strony, który
chcesz powielać na innych podstronach. W za-
kładce możesz zmieniać wersję kolory-
styczną wybranego szablonu.
9.
10. przekształcanie
obiektów i zarządzanie
nimi
W zakładce znajdziesz przyciski do wy-
równywania obiektów względem ustawionych
marginesów. Z kolei w zakładce możesz
przekształcać obiekty, zmieniając im parametry
położenia oraz wielkości i szerokości. Jeżeli
chcesz mieć wygodny dostęp do zarządzania
wielkością napisów w obszarach tekstowych,
przełącz się na zakładkę
10.
7.
11.
.
11. Pasek nawigacji
Na samym dole okna programu masz dodatkowy
wygodny pasek nawigacyjny, z którego możesz
przechodzić między podstronami w obrębie utwo-
rzonej witryny. Dodatkowo z tego miejsca wywo-
łasz okno menedżera lub struktury strony.
7. Pasek szybkiego
budowania/pasek mediów
Z zakładki masz szybki i wygod-
ny dostęp do najpopularniejszych elementów
narzędziowych do budowania strony. Aby dodać
wybrany element na stronę, przeciągnij wybraną
ikonę na obszar roboczy i ustaw ją w miejscu,
w którym ma się pojawić dany element.
– wstawianie ramki z tekstem
– wstawianie obrazka
– wstawianie animacji w technologii
Smart Object Tool – wstawianie obiektu typu
smart (wymagane założenie konta na stronie
producenta)
Insert HTML Code – wstawianie obiektu
HTML
Insert Hotspot – tworzenie hiperłączy (lin-
ków) dla obiektów o różnych kształtach
[upgrade]
Zwróć uwagę, że niektóre ikony i przyciski są pod-
świetlone na różowo, np. .
Tak oznaczone elementy nie są dostępne w wersji
Starter Edition. Kliknięcie takiej ikony powoduje,
że wyświetla się okno i propo-
zycja aktualizacji oprogramowania do wyższej,
komercyjnej wersji.
6. obszar roboczy
W tym miejscu budujesz własną stronę, wyko-
rzystując narzędzia z przybornika. Nie musisz
znać podstaw języka HTML, wszystko projek-
tujesz i budujesz w interfejsie wizualnym, przy-
pominającym zwykły edytor tekstu.
lash
– wstawianie menu nawigacyjnego
– wstawianie przycisku
37
PC Format 6/2012
837106785.158.png 837106785.159.png 837106785.160.png 837106785.161.png 837106785.162.png 837106785.163.png 837106785.164.png 837106785.165.png 837106785.166.png 837106785.167.png 837106785.168.png 837106785.169.png 837106785.170.png 837106785.171.png 837106785.172.png 837106785.173.png 837106785.174.png 837106785.175.png 837106785.176.png 837106785.177.png 837106785.179.png 837106785.180.png 837106785.181.png 837106785.182.png 837106785.183.png 837106785.184.png 837106785.185.png 837106785.186.png 837106785.187.png 837106785.188.png 837106785.190.png 837106785.191.png 837106785.192.png 837106785.193.png 837106785.194.png 837106785.195.png
temat numeru
Jak zrobić własną stronę www
Zbuduj swoją stronę
Sięgnij po gotowy szablon…
Do dyspozycji masz kilka gotowych szablonów,
które dodatkowo zostały wzbogacone o różne
wersje kolorystyczne. Dzięki temu dobierzesz od-
powiednie dla siebie barwy. To najprostsza i naj-
szybsza droga do zbudowania własnej strony.
1 Uruchom program WebPlus Starter Edition.
opcji kolorystycznej zobaczysz w sekcji .
Oprócz strony głównej program automatycznie
przygotuje kilka podstron. Zatwierdź wybór sza-
blonu przyciskiem i rozpocznij mody-
ikację merytorycznej zawartości witryny.
3 W oknie programu WebPlus Starter Edition
kacjami, ustaw widok w ska-
li 1:1. W tym celu na pasku
narzędzi rozwiń listę mię-
dzy ikonami Zoom out/in
i wybierz powiększenie n .
4 Od razu zapisz swój projekt na dysku. Klik-
Jeżeli nie widzisz okna kreatora, z menu
wybierz . W kreatorze
w sekcji wybierz
i kliknij odnośnik .
2 W oknie masz
zostanie wczytany wybrany przez ciebie
szablon. Aby wygodnie pracować nad modyi-
nij w tym celu ikonę Save lub z menu
wybierz
i w okienku
wskaż na dysku lokalizację, w której chcesz za-
chować projekt. Nadaj plikowi nazwę w polu
i kliknij
.
do dyspozycji kilka gotowych szablonów
podzielonych na kategorie n .
Wybierz jeden z nich
i zaznacz jego miniatur-
kę. W naszym przykła-
dzie wybraliśmy sza-
blon n .
Dodatkowo, do każdego
szablonu masz przygo-
towanych kilka wersji
kolorystycznych. Roz-
wiń listę i wybierz odpowiednią dla
siebie kolorystkę. Podgląd szablonu i wybranej
Pozycjonowanie
strony
Założenie strony internetowej to dopiero począ-
tek drogi do zaistnienia w sieci. Musisz zadbać
o pozycję witryny w wyszukiwarce Google, która
generuje nawet 95 procent ruchu na stronie.
W numerze 4/2011 opisywaliśmy, jak osiągnąć
dobre efekty pozycjonowania, nie ponosząc
przy tym żadnych kosztów. Archiwalny artykuł
znajdziesz na naszej stronie, pod adresem
http://pcformat.pl/u/301
38 PC Format 6/2012
837106785.196.png 837106785.197.png 837106785.198.png 837106785.199.png 837106785.201.png 837106785.202.png 837106785.203.png 837106785.204.png 837106785.205.png 837106785.206.png 837106785.207.png 837106785.208.png 837106785.209.png 837106785.210.png 837106785.212.png 837106785.213.png 837106785.214.png 837106785.215.png 837106785.216.png 837106785.217.png 837106785.218.png 837106785.219.png 837106785.220.png 837106785.221.png 837106785.002.png 837106785.003.png 837106785.004.png
 
budowa strony
instalacja
interfejs
dodatki
Zbuduj swoją stronę Z programem Serif WebPlus
rząc stronę od podstaw. W dru-
gim przypadku niezbędne bę-
dzie przygotowanie własnych
elementów graicznych, które
wykorzystasz w projekcie.
X5 Starter możesz zbudo-
wać własną witrynę na dwa
sposoby: korzystając z jednego
z gotowych szablonów lub two-
... lub zaprojektuj witrynę sam
Poważniejszym wyzwaniem jest zaprojektowanie
całkowicie autorskiej strony. To zadanie przynie-
sie więcej satysfakcji niż tworzenie witryny we-
dług gotowego szablonu, który mogą mieć setki
innych internautów. Zanim zaczniesz projekto-
wać konstrukcję w programie WebPlus, przygotuj
projekt szaty graicznej w dowolnym programie
graicznym. Budując stronę od podstaw, nie jesteś
w żaden sposób ograniczony, wystarczy pomysł
i odrobina umiejętności graicznych. Poszczegól-
ne elementy oprawy wizualnej interfejsu zapisuj
w osobnych plikach, a z tak przygotowanych „kloc-
ków” zbudujesz spójny projekt w programie.
1 W prawej części okna
w sekcji ustal szerokość i wysokość
(w pikselach) dla strony, wpisując te parametry
odpowiednio w pola i (dla roz-
dzielczości monitora 1024x768 pikseli standar-
dowa szerokość wynosi 960 pikseli).
3 Z drzewa kategorii wybierz
szkielet strony
w Master Page
Aby uprościć pracę nad projektami podstron,
wykorzystaj stronę wzorcową, czyli tzw. master
page. W tym trybie zbuduj szkielet strony, który
będzie elementem konstrukcyjnym wykorzysty-
wanym przez wszystkie podstrony. Dzięki temu
nie będziesz musiał kopiować i dublować stale
powtarzających się elementów.
i z rozwijanej listy w sekcji wy-
bierz . Po odblokowaniu do-
datkowych opcji kliknij przycisk .
4 W okienku zaznacz teraz opcję
i kliknij .
W oknie wskaż na dysku plik
z tłem dla strony i zatwierdź wybór przyciskiem
. Z rozwijanej listy wybierz opcję
, aby tło było powtarzane w poziomie.
Jeżeli w tle chcesz zastosować plik w formie tape-
ty, nie zmieniaj tej listy, lecz na rozwijanej liście
ustal pozycję ustawienia obrazu. Aby ob-
razek w tle był wyśrodkowany i przyciągnięty ku
górnej krawędzi, wybierz opcję
które będą powtarzane na wszystkich podstro-
nach, m.in. logo, menu i stopkę.
6 Aby umie-
programu WebPlus,
w zakładce kliknij
przycisk . Roz-
winie się dodatkowe pole
zawierające ikonę n .
Kliknij ją prawym przyci-
skiem myszy i z menu kontekstowego wybierz
.
ścić na
stronie np. logo
w formie pliku
graicznego mu-
sisz przecią-
gnąć z zakładki
. Kliknij
, jeszcze raz i .
5 Pozostając na stronie wzorcowej master
na obszar roboczy ikonę n .
W oknie
2 W oknie
kliknij
.
wskaż na dysku plik
Następnie w oknie
page, dodaj pozostałe elementy witryny,
z logo i kliknij przycisk
. Posługując się
39
PC Format 6/2012
837106785.005.png 837106785.006.png 837106785.007.png 837106785.008.png 837106785.009.png 837106785.010.png 837106785.011.png 837106785.012.png 837106785.013.png 837106785.014.png 837106785.015.png 837106785.016.png 837106785.017.png 837106785.018.png 837106785.019.png 837106785.020.png 837106785.022.png 837106785.023.png 837106785.024.png 837106785.025.png 837106785.026.png 837106785.027.png 837106785.028.png 837106785.029.png 837106785.030.png 837106785.031.png 837106785.033.png 837106785.034.png 837106785.035.png 837106785.036.png 837106785.037.png 837106785.038.png 837106785.039.png 837106785.040.png
 
temat numeru
Jak zrobić własną stronę www
8 Obiekt ze sformatowanym tekstem może
kursorem myszy, ustaw logo według własnego
uznania. Powtórz tę czynność tyle razy, ile masz
do umieszczenia plików graicznych.
7 Kolejnym ważnym elementem konstruk-
master page dodać tylko elementy, które mają
być powtarzane na pozostałych podstronach.
9 Jeżeli zbudowałeś już podstawową konstruk-
wyglądać tak n .
cję strony i chcesz budować zawartość po-
szczególnych podstron, opuść tryb master page.
W tym celu w prawej części okna programu,
w zakładce , na liście podstron klik-
nij dwukrotnie nazwę podstrony, którą chcesz
edytować, np. . Po chwili obok nazwy pod-
strony powin-
na się pojawić
ikona n ,
która ozna-
cza podstronę, na której aktualnie pracujesz.
cyjnym jest dodawanie tekstów.
Aby umieścić na stronie pole teksto-
we, z zakładki prze-
ciągnij na obszar roboczy ikonę n .
Następnie chwyć kursorem myszy
białe kwadraciki umieszczone na krawędziach
pola tekstowego i dostosuj w ten sposób szero-
kość tego obiektu. Teraz wprowadź docelowy
tekst, wybierając czcionkę, jej wielkość i kolor
według własnego uznania.
Nie przejmuj się, że wokół napisu jest obramo-
wanie. Po uruchomieniu strony w przeglądarce
nie będzie tego widać. Obramowanie jest wi-
doczne tylko w trybie projektowania, a jego ce-
lem jest ułatwienie widoczności ustawionych pól
tekstowych. Pamiętaj, aby na stronie wzorcowej
Struktura podstron i parametry witryny
ny oraz nazwę pliku, podobnie jak w kroku 3 ,
i kliknij . Jeżeli chcesz usunąć podstronę,
kliknij ikonę .
5 Do zarządzania strukturą stron masz rów-
Program pozwala na założenie witryny składają-
cej się ze strony głównej i czterech podstron. To
w zupełności wystarczy do przygotowania pod-
stawowej wizytówki w sieci. Przemyśl konstruk-
cję swojej strony. Nazwy działów będą zależały
od charakteru strony, która może być prywatna,
hobbystyczna lub irmowa.
1 Jeżeli budujesz stronę, wykorzystując go-
z twoim serwerem i przesyłanie plików wyge-
nerowanej strony bezpośrednio do sieci. W polu
nadaj nazwę dla konta, a w pole
wpisz nazwę serwera ftp, np. ftp.
strefa.pl . Następnie w pola i
wpisz odpowiednio nazwę użytkownika i hasło.
Kliknij przycisk
nież specjalne narzędzie, które wywołasz,
klikając ikonę Site Structure n .
, by powrócić do okna
.
10 Przejdź do sekcji . W tej części
towy szablon, listę wygenerowanych pod-
stron zoba-
czysz w oknie
głównym pro-
gramu w za-
kładce .
Domyślnie są
to n .
W przypadku
budowania
strony od pod-
staw w tej samej zakładce masz widoczną tylko
stronę główną . Zauważ, że strona główna
jest oznaczona charakterystyczną ikoną .
2 Nadaj polskie nazwy działom swojej stro-
W oknie
możesz dodawać nowe
podstrony i deinio-
wać linki. W sekcji
na drze-
wie kategorii zaznacz
aktualną stronę, w na-
szym przykładzie n ,
i kliknij przycisk .
6 W oknie zdeiniujesz para-
możesz ustawić opcje optymalizacji obra-
zów publikowanych na stronie. Aby zachować
najwyższą jakość graik, wybierz z listy
opcję n .
metry techniczne swojej witryny. W sekcji
z listy wybierz
, dzięki czemu twoja strona będzie wy-
środkowana w oknie przeglądarki. Następnie
w polach i wpisz kolejno szerokość
i wysokość. W sekcji możesz zde-
iniować kolorystykę dla hiperłączy.
7 Z drzewa opcji wybierz i z roz-
11 Z drzewa kategorii wybierz
.
Na liście
masz domyślnie wy-
ny. W tym celu kliknij prawym przyciskiem
myszy nazwę strony głównej lub jednej z pod-
stron i z rozwiniętego menu wybierz opcję
.
brane kodowanie n .
wijanej listy wybierz
format rozszerzeń dla plików twojej strony. Do-
myślnie zaznaczona opcja jest dobra dla stron
statycznych, ale jeżeli planujesz w przyszłości
rozbudować swoją stronę o dodatkowe funkcje
i mechanizmy (np. formularz kontaktowy, który
przesyła wiadomość bezpośrednio przez serwer),
z listy wybierz .
8 Jeżeli masz już swój serwer i znasz jego
3 W oknie
, w sekcji
zmień zawartość pola , wpisując
nazwę danej podstrony, np. O mnie . Zaznacz opcję
i wpisz w pole tekstowe tytuł
dla strony, który będzie wyświetlany na pasku
tytułu okna przeglądarki. Następnie zmień rów-
nież nazwę pliku podstrony, deiniując nazwę
w polu
Jeżeli na stronie wyświetlane są poprawnie
polskie znaki diakrytyczne, nie zmieniaj tej
opcji. W przypadku wyświetlania tzw. krzacz-
ków zamiast polskich liter, możesz z listy
wybrać kodowanie n .
12 Na koniec uaktywnij sekcję .
, np. omnie.html , i kliknij
.
Z drzewa kategorii wybierz jeszcze
parametry, a zarazem docelowy adres swo-
jej witryny, przejdź do części i w sek-
cji podaj ten adres. Darmowe konto
WWW możesz założyć w serwisie strefa.pl. Pro-
ces rejestracji opisywaliśmy w numerze 11/2011,
archiwalny artykuł znajdziesz pod adresem 1 .
Następnie w sekcji
i w sekcji zdeiniuj szerokość i wyso-
kość danej podstrony. W przypadku modyikacji
szablonu, postępując analogicznie, zmień nazwy
pozostałych podstron.
4 Aby do-
W polu podaj dane autora witryny.
Następnie w pole wpisz słowa kluczo-
we, które będą przydatne dla wyszukiwarek.
Zatwierdź wszystkie wprowadzone modyikacje
przyciskiem
kliknij przycisk
dać nową
podstronę, klik-
nij ikonę n
i w oknie
.
9 W oknie wypełnij formularz,
.
AdreS internetowy
1 http://pcformat.pl/u/299
wpisz nazwę podstro-
który pozwoli programowi na łączenie się
40
PC Format 6/2012
837106785.041.png 837106785.043.png 837106785.044.png 837106785.045.png 837106785.046.png 837106785.047.png 837106785.048.png 837106785.049.png 837106785.050.png 837106785.051.png 837106785.052.png 837106785.054.png 837106785.055.png 837106785.056.png 837106785.057.png 837106785.058.png 837106785.059.png 837106785.060.png 837106785.061.png 837106785.062.png 837106785.063.png 837106785.065.png 837106785.066.png 837106785.067.png 837106785.068.png 837106785.069.png 837106785.070.png 837106785.071.png 837106785.072.png 837106785.073.png 837106785.074.png 837106785.076.png 837106785.077.png 837106785.078.png 837106785.079.png 837106785.080.png 837106785.081.png 837106785.082.png 837106785.083.png 837106785.084.png 837106785.085.png 837106785.087.png 837106785.088.png 837106785.089.png 837106785.090.png 837106785.091.png 837106785.092.png 837106785.093.png 837106785.094.png 837106785.095.png 837106785.096.png 837106785.098.png 837106785.099.png 837106785.100.png 837106785.101.png 837106785.102.png 837106785.103.png 837106785.104.png 837106785.105.png 837106785.106.png 837106785.107.png 837106785.109.png 837106785.110.png 837106785.111.png 837106785.112.png 837106785.113.png 837106785.114.png 837106785.115.png 837106785.116.png 837106785.117.png 837106785.118.png 837106785.120.png 837106785.121.png 837106785.122.png 837106785.123.png 837106785.124.png 837106785.125.png 837106785.126.png 837106785.127.png 837106785.128.png 837106785.129.png 837106785.131.png 837106785.132.png 837106785.133.png 837106785.134.png 837106785.135.png 837106785.136.png 837106785.137.png 837106785.138.png 837106785.139.png 837106785.140.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin