2007 - informator.pdf

(835 KB) Pobierz
INFORMATOR C
INFORMATOR
PISMO STOWARZYSZENIA FILMOWCÓW POLSKICH WWW.SFP.ORG.PL
OD PREZESA
Jacek Bromski
SŁOWO WSTĘPNE
Krystyna Krupska – Wysocka
KALENDARIUM SFP
Anna Romanowska Wróblewska
HISTORIA USTAWY O KINEMATOGRAFII
Anna Romanowska Wróblewska
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOSCI
CZŁONKOWSKIEJ
Anna Romanowska Wróblewska
ZAPA 2004-2007
Ryszard Kirejczyk
PROGRAMY DLA MŁODYCH TWORCOW
Oriana Kujawska
POLSKIE KINO MŁODEGO WIDZA
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOSCI
Agnieszka Mazińska, Anna Romanowska Wróblewska
STR 2
STR 2
STR 3
STR 12
STR 14
ZAPA 2004-2007
PROGRAMY DLA MŁODYCH TWÓRCÓW
Oriana Kujawska
POLSKIE KINO MŁODEGO WIDZA
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
STR 16
STR 18
STR 20
ZJAZDOWY S F P
OD PREZESA
SŁOWO WSTĘPNE
KALENDARIUM SFP
HISTORIA USTAWY O KINEMATOGRAFII
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
214389459.014.png 214389459.015.png
2
> > > OD PREZESA
STOWARZYSZENIA
FILMOWCÓW
POLSKICH
Jacek Bromski
Andrzej Wajda i Krystyna Krupska-Wysocka w sejmie
rzystów i operatorów filmowych, nowym sensem ist-
nienia Stowarzyszenia i powodem ponownej integra-
cji stała się ochrona praw autorskich. Działalność „polityczna”
w nowej demokracji straciła rację bytu, tak samo jak tradycyjnie
rozumiana ochrona zawodu filmowego.
Później kolejnym wielkim wyzwaniem była Ustawa o kinema-
tografii, musieliśmy nauczyć się walczyć o interesy środowiska
i zrozumieć, jak ważny jest skuteczny lobbing polityczny. Odnieśli-
śmy sukces, zarówno przy nowelizacji prawa autorskiego, jak
i przy Ustawie o kinematografii.
Z upływem czasu okazało się, że SFP, nabierając znaczenia nie tyl-
ko w kraju, ale również za granicą, napotyka wciąż nowe wyzwania.
Pojawiły się i stale pojawiają nowe inicjatywy i nowe sprawy, któ-
rymi trzeba się zająć. Wśród nich – opieka nad młodymi twórcami,
ochrona kina artystycznego… Nasze doświadczenia z Laboratorium
Scenariuszowym i Programem „30 minut” poskutkowały tym, że
obecnie pracujemy nad stworzeniem studia dla debiutantów,
na wzór dawnego Studia im. Irzykowskiego. Ochrona kina arty-
stycznego – powołaniem wraz z kilkoma producentami polskimi
i studiami filmowymi Fundacji „Film Polski”, zajmującej się dystry-
bucją filmów „trudnych”, którym niełatwo znaleźć dystrybutora.
Wzrost aktywności i znaczenia naszej organizacji w kraju przeło-
żył się na większą skuteczność w działalności międzynarodowej – SFP
jest obecnie jednym z liderów europejskich stowarzyszeń twórczych.
Zagraniczne stowarzyszenia filmowe to albo organizacje spo-
łeczne, zaangażowane w działalność na rzecz środowiska i kultury,
albo stricte organizacje zbiorowego zarządzania prawami autor-
skimi. My połączyliśmy jedno z drugim. W rezultacie powstało
Stowarzyszenie uniwersalne, które zajmuje się absolutnie wszyst-
kimi najważniejszymi sprawami polskiej branży filmowej, jak
choćby miasteczkiem filmowym, prawem autorskim, dystrybucją,
opieką nad młodymi twórcami filmowymi, produkcją, promocją
w kraju i na świecie, organizacją pomocy społecznej…
Piszę o tym nie dlatego, żeby podkreślić dokonania ustępujące-
go Zarządu. Po prostu Stowarzyszenie stara się reagować na coraz
to nowe potrzeby środowiska i kinematografii, bo nikt inny tego
za nas nie zrobi. Kolejne etapy stwarzają kolejne wyzwania. Stara-
my się odbudować infrastrukturę kinematografii na miarę na-
szych aspiracji. Kto uważnie obserwuje nasze środowisko i rynek,
wie, że nie mamy innego wyjścia. Kto się nie rozwija, ten się cofa.
Ale chodzi mi o coś innego. Ta wielka machina spraw i inicjatyw
wymaga ludzi, którzy zechcą poświęcić swój czas na pracę na rzecz
środowiska. Nie może być sytuacji, w której ktoś otrzymuje od ko-
legów votum zaufania, a potem pojawia się na zebraniach Zarządu
raz na kwartał i niewiele robi… W roku 1996 zatrudnialiśmy jedną
osobę w biurze SFP i trzy w SFP-ZAPA. Dziś zatrudniamy kilkadzie-
siąt osób i wszystkie mają pełne ręce roboty. Mamy biura, mamy
pracowników, mamy środki, ale pamiętajmy, że praca SFP opiera
się głównie na działalności społecznej jej członków.
15 grudnia wybierzemy nowy Zarząd Główny SFP. Zwracam
się do Was, Koleżanki i Koledzy, z prośbą o odpowiedzialne kan-
dydowanie i głosowanie. Niech kandydują ci, dla których mandat
Członka Zarządu SFP to nie tylko zaszczyt, ale nade wszystko
obowiązek.
> > > SŁOWO WSTĘPNE
Koleżanki i Koledzy.
P rzekazujemy Wam raport z działalności Zarządu
Głównego w ciągu czterech lat dzielących nas
od ostatnich wyborów. Co było w tym czasie naj-
ważniejsze? Z pewnością Ustawa o kinematografii i powsta-
nie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 13 grudnia 2003 ro-
ku, kiedy odbywał się ówczesny Zjazd Wyborczy, projekt
ustawy od dwóch miesięcy leżał już w sejmie i oczekiwał
na zainteresowanie posłów. Projekt ten jednak różnił się
zdecydowanie od projektu uzgodnionego w dyskusjach śro-
dowiska filmowego z władzami i przedłożonego przez Mini-
sterstwo Kultury do konsultacji rządowych. Zacytuję frag-
ment listu prezesa Jacka Bromskiego, skierowanego
do przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury, Jerzego
Wenderlicha (drukowaliśmy wówczas ten list w zjazdowym
„Biuletynie”): „Okazało się, że ustawa, która trafiła do sej-
mu, to nie ta ustawa, z której byliśmy zadowoleni. Rząd do-
konał kilku zmian, ograniczając źródła finansowania kine-
matografii, nadmiernie rozbudowując strukturę Instytutu,
Filmu Polskiego, pozbawiając nas społecznej (środowisko-
wej) kontroli nad działaniami Instytutu, zwiększając za to
kompetencje ministra”.
Jak się okazało, czekała nas dalsza walka o ustawę,
uchwaloną ostatecznie dwa i pół roku później. Przypomina-
my przebieg tej walki na dalszych stronach.
Od tej pory naprawdę bardzo wiele się zmieniło. Otrzy-
mujecie obszerne kalendarium wydarzeń i efektów działań
SFP w minionych czterech latach, w tym także w ZAPA.
Ilość tematów, podejmowanych przez Stowarzyszenie
jest obszerna i w miarę potrzeb wzrasta. Zajmujemy się
wspieraniem młodzieży debiutującej w twórczości filmowej,
nawiązujemy kontakty i współpracę na rzecz edukacji dzie-
ci w zakresie polskich filmów, w miarę możliwości pomaga-
my naszym seniorom. Podjęliśmy starania, aby zadbać
o dystrybucję polskich i europejskich filmów, które nie mo-
gą liczyć na wielką widownię (Fundacja „Film Polski”).
Teraz przyszedł czas, abyście ocenili naszą pracę, a także
na dyskusję o tym, jakich działań oczekujecie od następne-
go Zarządu. Jedno jest pewne. Każde działanie wymaga pra-
cy – to oczywiste stwierdzenie wcale nie jest pustym dźwię-
kiem. Praca w Zarządzie, choć społeczna, musi być auten-
tyczna. Pamiętajcie o tym wyrażając zgodę na kandydowa-
nie. Zebrania Zarządu, dyskusje, podejmowanie uchwał – to
wymaga obecności, a potem udziału w realizacji kolejnych,
ważnych zadań, których jest coraz więcej.
Do zobaczenia na Zjeździe. Mam nadzieję, że będzie nas
dużo.
Krystyna Krupska-Wysocka
Jacek Bromski
W latach 90., po rozbiciu SFP na gildie reżyserów, scena-
214389459.016.png 214389459.017.png
Kalendarium
3
wybranych
wydarzeń
Stowarzyszenia
Filmowców
Polskich
Anna Romanowska Wróblewska
grudzień 2003 – wrzesień 2007
2003
> > > 13.12.2003
Zjazd Walny sprawozdawczo-wyborczy
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Jacek Bromski ponownie został wybrany
Prezesem Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich. Był jedynym zgłoszonym kandydatem
na stanowisko prezesa. Uzyskał poparcie po-
nad 95-procentowe. Do Zarządu Stowarzy-
szenia zostali wybrani ponadto: Juliusz Ma-
chulski, Janusz Kijowski, Janusz Chodnikie-
wicz, Kinga Lewińska, Witold Giersz, Krysty-
na Krupska-Wysocka, Krzysztof Tchórzew-
ski, Grzegorz Kędzierski, Filip Bajon. Gośćmi
Zjazdu byli minister Waldemar Dąbrowski
oraz poseł Sejmowej Komisji Kultury Piotr
Gadzinowski, którzy przedstawili najważ-
niejsze punkty i problemy projektu Ustawy
o kinematografii.
do reprezentacji środowiska filmowego
w pracach komisji parlamentarnej nad przy-
gotowaniem Ustawy o kinematografii.
Zjazd uważa, że:
1. Uchwalenie Ustawy o kinematografii
jest sprawą niezwykle pilną i ważną
z punktu widzenia interesów całego śro-
dowiska filmowego wobec bardzo trudnej
sytuacji, w jakiej ono się znajduje.
2. Ustawa o kinematografii powinna za-
gwarantować społeczną i środowiskową
kontrolę w kierowaniu powoływanym Insty-
tutem Sztuki Filmowej – zarówno w aspek-
cie gospodarczym jak i programowym.
Rada Instytutu powinna mieć upraw-
nienia stanowiące, a nie jedynie doradcze.
3. Ustawa o kinematografii powinna też
w większym stopniu uwzględniać interesy
środowisk twórców filmów dokumentalnych,
animowanych oraz innych form krótkome-
trażowych, filmów dla dzieci i debiutów.
Jerzy Hoffman i Andrzej Serdiukow
- Walny Zjazd SFP
Uchwała Zjazdu Walnego Stowarzyszenia
Filmowców Polskich:
Warszawa, 13.12.2003
Walny Zjazd Stowarzyszenia Filmowców
Polskich zobowiązuje Zarząd Główny do nie-
zwłocznego powołania grupy roboczej
> > > grudzień 2003
Spotkanie świąteczne SFP w kinie Kultura.
Walny Zjazd SFP – wybory władz
214389459.001.png 214389459.002.png 214389459.003.png 214389459.004.png 214389459.005.png
4 KALENDARIUM SFP
> > > 6-9 stycznia 2004
Wybory do Prezydium Zarządu Głównego
SFP, władz Komisji Rewizyjnej i Sądu Ko-
leżeńskiego.
na była w 2 miastach, potem rozrosła się
do 9, a ostatecznie do… 15 miast w całej
Polsce i na festiwalach letnich, m. in.
na Erze Nowe Horyzonty. Przegląd otrzy-
mał nagrodę widzów Kino Polska za najcie-
kawsze wydarzenie kulturalne 2004 roku.
nusz Kijowski, wiceprezes FERA oraz Ma-
ciej Górski i Marcin Pieczonka z Koła Mło-
dych. Po burzliwej dyskusji przedstawicie-
le Polski doprowadzili do uchwalenia re-
zolucji, podpisanej przez przewodniczącą
FERA Liv Ullman, na temat polskiego pra-
wa filmowego, która została przedłożo-
na polskim władzom oraz wszystkim in-
stytucjom odpowiedzialnym za kinemato-
grafię narodową.
> > > 23 stycznia 2004
SFP i przedstawiciele środowiska filmo-
wego wysyłają list w sprawie Ustawy o ki-
nematografii do prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego, premiera Leszka Millera
i marszałka sejmu Marka Borowskiego.
List jest reakcją na skierowanie ustawy
do Komisji Sejmowej i zawiera propozycje
rozwiązań, z których większość została
ostatecznie wprowadzona do tekstu ustawy.
> > > 24 kwietnia 2004
Konferencja „Scenariusz w polskim filmie
– oczekiwania, potrzeby, źródła finansowa-
nia”. Zorganizowana z inicjatywy Feliksa Fal-
ka konferencja cieszyła się ogromnym powo-
dzeniem środowiska filmowego, w tym także
młodych filmowców. Gośćmi specjalnymi byli
Ronald Harwood, Agnieszka Holland i An-
drzej Wajda. Rozważania artystyczne uzupeł-
nione zostały referatami „zamawiających pro-
gram”, czyli producentów i dystrybutorów.
> > > 13-18 września 2004
Przegląd „Gdynia Dzieciom” na 29. FPFF
w Gdyni. Z inicjatywy i przy współpracy
SFP zorganizowano podczas Festiwalu
w szerszej niż w ostatnich latach formule
sekcję dziecięcą, a pokazy filmów wzboga-
cono programem animacyjnym. W „kin-
derfestiwalu” wzięło udział około 6 tys.
dzieci! Od tego czasu przegląd organizo-
wany jest corocznie w ramach programu
„Polskie Kino Młodego Widza”.
> > > 23 stycznia 2004
Jacek Bromski wysyła konkretne propo-
zycje zmian do Jerzego Wenderlicha,
przewodniczącego Sejmowej Komisji
Kultury i Środków Przekazu. Najważniej-
sze wnioski to powoływanie dyrektora
na wniosek Rady, wyłączenie działalności
gospodarczej z działalności PISF, zmiany
w systemie przekształceń własności. Przez
cały 2004 rok SFP bierze czynny udział
w pracach Komisji.
> > > maj 2004
Ogłoszenie Funduszu Scenariuszowego
im. Andrzeja Munka. Fundusz przeznaczo-
ny był dla młodych twórców, autorów pro-
jektów o wysokich walorach artystycznych.
Wśród stypendystów znaleźli się m. in.
Konrad Niewolski, Anna Jadowska, Leszek
Dawid, Bartek Konopka i Maciej Migas.
> > > 18 września 2004
Forum SFP na 29. FPFF w Gdyni. Gośćmi
Forum byli m. in. minister kultury Walde-
mar Dąbrowski, prezes TVP S. A. Jan Dwo-
rak, przewodniczący Sejmowej Podkomisji
ds. Ustawy o Kinematografii Piotr Gadzi-
nowski oraz profesor Elżbieta Traple. Piotr
Gadzinowski zapowiedział, że ustawa będzie
gotowa na wiosnę 2005 roku, a minister Dą-
browski zapowiedział zwiększenie bieżą-
cych nakładów na kinematografię.
> > > 31 stycznia – 15 lutego 2004
Pierwsza jaskółka „Polskiego Kina Mło-
dego Widza”.
Ferie z filmem dla dzieci w kinie Kultura.
> > > 29 maja 2004
Forum Filmu Dokumentalnego i Animowa-
nego na Krakowskim Festiwalu Filmowym.
Hasło Forum brzmiało: „Do Unii bez doku-
mentu i animacji? „. Profesor Elżbieta Tra-
ple zreferowała stan prawny w kinemato-
grafii, porównując ustawy o radiofonii i te-
lewizji, o prawie autorskim i – projektowa-
ną – o kinematografii.
> > > styczeń-luty 2004
Reaktywuje się Koło Młodych. Przewodni-
czącym zostaje wybrany Marcin Pieczonka,
wiceprzewodniczącymi: Maciej Górski,
Bartek Konopka, Wiesiek Paluch i Adrian
Panek. „Nie mamy poczucia, że środowisko
jest rozdrobnione. Jest skonsolidowane jak
nigdy dotąd i ma wielką wolę porozumie-
nia w sprawach szczegółowych, które
w naturalny sposób wymagają uzgodnie-
nia” – pisze w komunikacie Marcin Pie-
czonka – „My, jako Koło Młodych, mamy
zamiar przyczyniać się do podniesienia
rangi KULTURY FILMOWEJ w Polsce”.
> > > 5-9 października 2004
Replika „Gdynia w Warszawie”.
W kinie Kultura zaprezentowano pięć
zwycięskich filmów z 29. FPFF.
> > > 29-30 maja 2004
Hyde Park Młodych na Krakowskim Festi-
walu Filmowym. Zaproszeni młodzi reżyse-
rzy z Czech, Węgier, Słowacji, Słowenii
i Polski przedstawili sytuację panującą
w ich narodowych przemysłach filmowych.
Efektem tej współpracy stała się odczyta-
na na gali zakończenia festiwalu Rezolucja
Krakowska, skierowana do rządów ich oj-
czystych krajów.
> > > 10-22 października 2004
Tydzień Polskich Filmów w Chinach.
W 2003 SFP zorganizowało w 6 miastach
w Polsce Przegląd Filmów Chińskich, któ-
ry okazał się wielkim sukcesem frekwen-
cyjnym i medialnym. Tydzień Polskich Fil-
mów w Chinach był imprezą partnerską,
organizowaną na mocy porozumienia
dwustronnego między SFP a Związkiem
Filmowców Chińskich. 7 polskich filmów
z ostatnich lat pokazywano z sukcesem
w Pekinie, Chengdu i Tianjing.
> > > kwiecień 2004
Spotkanie wielkanocne.
> > > 21-23 czerwca 2004
Replika Krakowskiego Festiwalu Filmowe-
go w kinie Kultura.
> > > marzec-maj 2004
Przegląd „55 lat polskiej animacji”. Jeden
z najbardziej niespodziewanych i spektaku-
larnych sukcesów Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich. Zaprogramowana przez Mar-
cina Giżyckiego retrospektywa polskiego
filmu animowanego początkowo planowa-
> > > 21-22 sierpnia 2004
Walny Zjazd Europejskiej Federacji Reży-
serów Filmowych /FERA/ w Haugesund
w Norwegii. W Zjeździe uczestniczyli Ja-
> > > październik 2004
Festiwal „Filmy pod Specjalnym Nadzo-
rem”. SFP było współorganizatorem jed-
nej z najciekawszych imprez filmowych
2004
214389459.006.png 214389459.007.png
KALENDARIUM SFP
5
ostatnich lat, czyli przeglądu nowej fali
czeskiego kina. Głównym organizatorem
był DKF „Kwant”, a filmy pokazywano
w 10 miastach. Festiwal zaszczycili swoją
obecnością czołowi twórcy tego nurtu,
a szczególnym wydarzeniem było spotka-
nie z Vaclavem Havlem w kinie Kultura,
które prowadził Juliusz Machulski.
ganizatorem festiwalu, a także inicjato-
rem niezwykle interesującego spotkania
młodych twórców z tymi, którzy decydu-
ją o przyznaniu pieniędzy na produkcję
filmów. SFP wspólnie z TVP wyproduko-
wało film z festiwalu, który był prezento-
wany w telewizji oraz na rozpoczęcie ko-
lejnej edycji „Młodzi i Film”.
z Krakowskim Festiwalem Filmowym.
Polacy zdobyli na festiwalu w Kantonie
kilka nagród: Nagrody Specjalne – An-
na Więckowska za film „Tomek W.” oraz
„Born Dead” Jacka Bławuta; drugą co do
ważności Nagrodę Jury otrzymała Barba-
ra Pawłowska za film „Dasha”.
> > > 7-12 grudnia 2004
Międzynarodowy Festiwal Filmów Do-
kumentalnych w Kantonie SFP jest part-
nerem festiwalu, a dzięki kontaktom
z chińskim środowiskiem filmowym na-
wiązana została trwała współpraca
> > > 20-23 października 2004
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmo-
wych „Młodzi i Film”. SFP było współor-
> > > 7 grudnia 2004
Stowarzyszenie Filmowców Polskich pod-
pisało umowę o współpracy z Festiwalem
Filmowym w Giffoni. Umowa przewiduje
organizację pokazów filmów nagrodzo-
nych w Giffoni na festiwalach w Gdyni
i w Krakowie oraz pokazy polskich filmów
we Włoszech. Współpraca trwa do dzisiaj.
2005
Opłatek SFP w Kinie Kultura
> > > grudzień 2004
Opłatek SFP w kinie Kultura.
> > > 3 lutego 2005
Publikacja przygotowanego przez Sej-
mową Komisję Kultury i Środków Prze-
kazu projektu Ustawy o kinematografii.
Rozpoczyna się najważniejszy etap lob-
bingu Ustawy o kinematografii, w którym
ogromny udział ma SFP.
na festiwalu Konkurs Filmów Doku-
mentalnych i Animowanych (od 2007
roku: Konkurs Polskich Filmów Krótko-
metrażowych) , w którym nagrody
przyznaje widownia.
Andrzej Wajda, Juliusz Machulski, Kazimierz
Kutz i wielu innych kolegów filmowców.
> > > maj 2005
Powstaje Obserwatorium Kultury Pol-
skiej, organizacja zrzeszająca stowarzysze-
nia twórcze, której celem jest lobbing na
rzecz kultury i monitorowanie prac parla-
mentu w dziedzinie polityki kulturalnej.
> > > marzec 2005
Spotkanie wielkanocne w kinie Kultura.
> > > 18 lutego 2005
„Środowiskowa” premiera nominowa-
nych do Oscara „Dzieci z Leningradzkie-
go”. Z inicjatywy Wojciecha Ziembickiego
twórcy filmu – Hanna Polak i Andrzej Celiń-
ski – pokazali swój film kolegom z branży.
> > > 17 kwietnia 2005
Jan A. P. Kaczmarek w kinie Kultura. Sto-
warzyszenie Filmowców Polskich gościło
w kinie Kultura laureata Oscara za muzy-
kę do filmu „Marzyciel”. Było to pierwsze
spotkanie kompozytora ze środowiskiem
filmowym po otrzymaniu nagrody.
> > > maj 2005
Ogłoszenie pierwszej edycji Laboratorium
Scenariuszowego. SFP zaprasza na warszta-
ty dziesięciu autorów scenariuszy, którzy
w czasie trwania Festiwalu Filmowego w Ko-
szalinie będą brali udział w warsztatach pisa-
> > > 6 marca 2005
Publikacja w „Gazecie Wyborczej” listu Juliu-
sza Machulskiego „Europa chroni swoją bran-
żę filmową”, który miał ogromny oddźwięk
w społecznej dyskusji na temat ustawy.
> > > 19 kwietnia 2005
Spotkanie w kinie Kultura z Miroslavem
Ondrickiem, wybitnym operatorem, lau-
reatem Oscara za zdjęcia do „Amadeusza”
i autorem zdjęć do filmu „Zaklęte rewiry”.
> > > marzec 2005
SFP publikuje list otwarty z poparciem
Ustawy o kinematografii, który w ciągu 2
tygodni podpisuje ponad 400 osób. List za-
mieszcza „Gazeta Wyborcza”.
> > > 25 kwietnia 2005
Jacek Bromski na łamach „Gazety Wybor-
czej” odpowiada na wypowiedź Donalda
Tuska, atakującą Ustawę o kinematografii.
> > > marzec 2005
Z inicjatywy Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich zawarto porozumienie
z festiwalem Era Nowe Horyzonty: od
tej pory corocznie odbywać się będzie
> > > 5 maja 2005
Drugie czytanie Ustawy o kinematografii oraz
sejmowa debata. Przysłuchiwali jej się m. in.
Polscy „oscarowcy” z ministrem
kultury Waldemarem Dąbrowskim
- spotkanie z J. A. P. Kaczmarkiem
Młodzi i Film w Koszalinie –
debata z producentami
214389459.008.png 214389459.009.png 214389459.010.png 214389459.011.png 214389459.012.png 214389459.013.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin