1983 Czułe słówka(1).txt

(71 KB) Pobierz
{415}{465}Pozw�l mi wyj��, cho� na chwil�.
{465}{540}Zamierzasz patrze� si�,|jak twoje dziecko zapada w �pi�czk� !.
{540}{590}Przesta� przesadza�.
{590}{690}Nie zbyt dobrze wyobra�a� sobie ca�y czas straszne rzeczy.
{690}{790}- Wiem, wiem.|- Zaczyna si�. Idziemy.
{790}{865}Rudyard...|Rudyard, Ona nie oddycha.
{890}{940}Kochanie, ona �pi.|To �pi�ce dziecko.
{965}{990}Nie...
{1015}{1090}- Rudyard, To bezdech.|- To sen !
{1090}{1190}- Ona �pi, kochanie.|- No mo�e.
{1190}{1240}Chod�!
{1415}{1440}Emma.
{1490}{1515}Oj, dobra.
{1590}{1640}Tak lepiej.
{2315}{2365}Nie, dzi�kuj�.
{2440}{2490}Dzi�ki. Emma?
{2515}{2640}To by� najbardziej niezawodny cz�owiek|jaki kiedykolwiek dla mnie pracowa�.
{2640}{2740}- Wiem. Dzi�kuj�.|- To by� dobry cz�owiek.
{2840}{2965}Naprawd� mi przykro, z powodu Taty.|Opiekuj si� Mam�.
{4140}{4215}Emma? Emma, obud� si�, prosz�.
{4215}{4290}- Obud� si�.|- Co si� dzieje?
{4290}{4415}By�am spi�ta i zastanawia�am si�|jak si� czujesz.
{4415}{4490}- Chcesz pospa� ze mn�?|- Nie, dzi�ki.
{4515}{4590}A ty chcesz ze mn� znowu spa�?
{4590}{4615}Tak!
{5215}{5290}I co zrobimy z tymi w�osami?
{5365}{5415}Hej, Emma!
{5465}{5565}Patsy, po�piesz si�!|Zaraz go przegapisz.
{5690}{5765}Och, To na to w�a�nie czekamy!
{5865}{5915}- Dobranoc, skarbie.|- Gdzie jest Mama?
{5915}{5990}Ten stary pryk pr�buje si� do niej dobra�.
{5990}{6090}- A je�eli zobaczymy astronaut�?|- Oj, tu w Houston jest ich pe�no!
{6090}{6190}- Say hi to Race.|- Dobra.
{6315}{6340}Wi�c?
{6340}{6465}- Lepiej ju� chod�my.|- Powiem tylko cze��. idziesz ze mn�?
{6490}{6540}Nie. Na dzi� mi wystarczy.
{6540}{6640}To mi�o mie� matk�, kt�ra wszyscy lubi�.
{6890}{6990}Dlaczego po prostu nie zaakceptujesz|�e masz pewne potrzeby biologiczne?
{7090}{7140}- Bo nie.|- Mamo! Wychodz�.
{7140}{7190}Przepraszam.
{7290}{7365}Mo�esz w to uwierzy�?|Chce mnie zabra� na Haiti.
{7415}{7515}Naprawd� nie wiem czemu tak traktujesz m�czyzn|Oni tak�e maj� wra�liwo��.
{7540}{7590}- Czy astronauta ju� przechodzi�?|- Kto?
{7590}{7690}Patsy uczy Ci� nie�mia�o�ci?|Czy on ju� poszed�?
{7690}{7765}- Podci�gnij rami�czka!|- Po�egnaj si� z Patsy.
{7765}{7840}- B�d� w domu przed 23.|- Po�egnaj si� z Patsy.
{7840}{7915}- Cze��, Patsy!|- Dzi�ki.
{8915}{8990}Czuj� si� g�upio siedz�c tu i s�uchaj�c Mary Martina.
{8990}{9065}S�uchaj, Patsy...
{9065}{9165}To nie jest Mary Martin,|to jest Ethel Merman.
{9440}{9515}To ju� ostatni raz, wi�cej tak nie b�dzie.
{9540}{9640}Nie zamierzam my�le� w ten spos�b.
{9640}{9715}To nie powinno si� sko�czy�.
{9715}{9765}Wi�c my�l�, �e mo�emy by� najlepszymi przyjaci�kami.
{9765}{9840}Nasze dzieci b�d� najlepszymi przyjaci�mi.
{9840}{9890}Wszyscy b�dziemy najlepszymi przyjaci�mi.
{9915}{9940}Bo�e!
{9965}{10015}- Tylko chwileczk�.|- Otw�rz drzwi.
{10040}{10090}Emma, otw�rz drzwi.
{10090}{10115}Tylko chwileczk�.
{10165}{10215}- Musz� z tob� porozmawia�!|- Dobrze.
{10215}{10290}Kurde, wychodz� za m��!
{10390}{10490}- Spotkamy si� u mnie w pokoju?|- Tak.
{10515}{10640}- Jak my�lisz, czego ona chce?|- Mo�e chce Ci wyt�umaczy�, jak uprawia� seks.
{10640}{10740}Co?! One wie tylko jak unika� seksu.
{10790}{10840}Nie mog� uwierzy�, �e to powiedzia�a�.
{10865}{10915}Nie to mia�am na my�li. Nie to. Przysi�gam.
{11140}{11215}Co b�dziesz robi�, Emma?
{11215}{11265}Nic.
{11290}{11340}O co chodzi, Mamo?
{11340}{11465}Chcia�abym p�j�� do �o�ka|by nie wygl�da� jutro jak wied�ma.
{11540}{11590}Chod� tutaj. O co chodzi?
{11590}{11715}Czy chcia�aby� �ebym milcza�a zamiast powiedzie� co� dla twego dobra?
{11740}{11765}Tak Mamo, chcia�abym!
{12140}{12190}Dobrze, chod� tutaj.
{12290}{12340}Tutaj..
{12715}{12790}Siedzia�am tu ca�� noc.
{12790}{12915}I rozwa�a�am .... jaki podarowa� Ci prezent �lubny.
{12965}{13065}My�la�am o tym Renoir,|kt�rego da�a mi moja matka.
{13115}{13190}Ale nie mog�am si� na to zdecydowa�.
{13190}{13290}A potem pomy�la�am,|�e w og�le nie powinnam my�le� o prezencie.
{13315}{13465}Mamo, przecie� to nieistotne.|Potrzebuj� zastawy, sztu�c�w...
{13465}{13515}Samochodu...domu...
{13565}{13665}Jestem ca�kowicie pewna|�e je�eli wyjdziesz jutro za Flapa Hortona,
{13665}{13740}B�dzie to niewyobra�alnie wielka pomy�ka,
{13740}{13840}kt�ra zrujnuje Ci �ycie.
{13865}{13940}Dlaczego mi to robisz?
{13965}{14065}Nie powinna� wi�za� si� w tak z�ym ma��e�stwie.
{14140}{14190}Pomy�l.
{14190}{14265}Flap jest ograniczony.|Pozbawiony jakiejkolwiek wyobra�ni.
{14265}{14365}Nawet w m�odym wieku jedyne o czym marzy|to nie przem�cza� si� jako nauczyciel.
{14365}{14390}Mamo...
{14390}{14465}Wychodz� za Flapa Hortona jutro.
{14465}{14540}Dzi�ki Bogu!|Flap na pewno zabierze mnie st�d.
{14540}{14640}je�eli takie jest twoje nastawienie,|nie przychod� na m�j �lub.
{14740}{14790}Masz racj�.
{14815}{14865}My�l�, �e masz racj�.
{14865}{14940}Nie ma potrzeby, �ebym ja si� tym te� zamartwia�a.
{15165}{15240}Moja w�asna matka|nie przyjdzie na m�j �lub.
{15940}{16015}Pos�uchaj. Chyba dostaje sza�u.
{16015}{16065}Nie odbior� do jutra.
{16065}{16165}Emma, twoja matka|zbojkotowa�a tw�j �lub,
{16165}{16265}nienawidzi twojego m�a|a ciebie nie szanuje.
{16340}{16440}To takie milutkie. Takie milutkie.
{16540}{16640}Czy to nie dziwne uczucie|o�eni� si� z kim�, kto nic nie czyta?
{16690}{16790}S� miliony ciekawych ludzi|kt�rzy nigdy nie si�gn�li po ksi��k�.
{16915}{17040}Flap, Czuj� si� z tob� tak wspaniale|Mam nadziej� �e dzi� zajd� w ci���.
{17040}{17090}By�oby �wietnie.
{17315}{17365}Uwielbiam, jak na mnie patrzysz.
{17465}{17540}Jeste� taka mi�a.
{17615}{17690}M�j ma�y �piczek.
{18690}{18765}Uwaga, nadchodzi!
{18915}{18990}Zaraz, Flap.|Gdzie nauczy�e� si� to robi�?
{19040}{19115}Najdziwniejsza muzyka do uprawiania seksu.
{19115}{19165}Wiem.
{19415}{19515}Odczep si�. Jestem szcz�liwa.|I nie chce mi si� z tob� gada�.
{19515}{19615}Nie. Widzia�a� obrus, kt�ry Rosie mi da�a?
{19615}{19715}Jest taki pi�kny.|Z czerwonymi kwiatami.
{19715}{19815}Zrobi�a go sama. Nie, jeszcze nie.
{19815}{19915}Omlety na �niadanie?|W�a�nie je zam�wi�am DHL-em.
{19915}{20040}Nie. To by�o najgorsze|z wszystkiego co mog�a� mi zrobi� mamo!
{20040}{20140}C�, my�l� �e jeste� winna|memu m�owi przeprosiny.
{20140}{20215}Dop�ki nie przeprosisz,|nie mam zamiaru s�ucha� twych plotek.
{20240}{20315}Prosz� jest tutaj obok.
{20340}{20390}Trzymaj.
{20440}{20490}Tak. Tak.
{20590}{20640}Witam, pani Greenway.
{20640}{20715}Nie, nie cieszy mnie pani k�opotliwe po�o�enie.
{20715}{20740}Mamo, b�d� mi�a!
{20740}{20865}Tak naprawd�,|nie potrzebuj� a nawet nie chc� pani przeprosin.
{20890}{20990}Wszystko czego oczekuj� to by pani zrozumia�a|i uzna�a moj� obecn� pozycj�,
{20990}{21065}i powa�a�a nasze ma��e�stwo,
{21090}{21190}i odczeka�a co najmniej 15 minut|przed nast�pnym telefonem.
{21265}{21340}Tak, to wszystko co mam do powiedzenia.
{21340}{21415}OK, ju� j� daj�.
{21415}{21490}Jest �wietny!|Zadzwoni� do ciebie p�niej.
{21665}{21715}Nie obchodz� mnie s�siedzi.
{21715}{21790}Nie mo�ecie zosta� jeszcze troch�?
{21815}{21940}Przecie� si� �wietnie bawimy?
{21940}{21990}S�uchajcie, nie odchod�cie jeszcze.
{21990}{22115}Jeszcze minutk�.|Chc� wam co� pokaza�.
{22115}{22165}Nie, naprawd�.
{22365}{22415}- Dzi�ki.|- Dobranoc.
{22940}{22990}- Co� ci kupi�am.|- Co?
{23115}{23140}Krawat.
{23240}{23290}Nie kupi�a� tego dla mnie.
{23290}{23365}Po prostu martwi�a� si�|czy dobrze wypadn� przed twoj� matk�.
{23365}{23440}przesta� dopasowywa� si�|do jej zachcianek.
{23440}{23490}Gdy tylko poczuj� si� szcz�liwa,|ty zaczynasz by� sztywny.
{23515}{23590}- Kupuj�c mi krawat jeste� szcz�liwa?!|- Tak! Tak!
{23615}{23715}Chcia�abym �eby� wreszcie to m�g� zrozumie�.
{23715}{23790}To mnie uszcz�liwia, gdy szukam dla Ciebie krawata.
{23790}{23840}Id� w kilka miejsc.
{23865}{23990}Przypominam sobie, jak� nosisz marynark�|�eby dobra� jak najlepszy,
{23990}{24090}a ten z pewno�ci� by� najlepszy z wszystkich.
{24090}{24140}To naprawd� �wietna zabawa!
{24165}{24265}A to by� goddamn mardi gras|a ty nic nie rozumiesz!
{24290}{24340}Przepraszam, by�em okropny.
{24340}{24440}Gdy mam i�� do twojej matki,|od razu robi� si� w�ciek�y.
{24565}{24590}Mog� pom�c?
{24590}{24640}O tak. Dzi�kuj� Flap.
{24640}{24715}Zabierz t� �wiece. Nie pasuje.
{24715}{24765}- Do kuchni?|- Tak.
{24765}{24815}Wygl�da pysznie.
{25015}{25065}kim jest ten niski pan?
{25115}{25240}To nie tw�j interes...|Nie mieszaj si�.
{25540}{25640}Na co patrzysz?|Ju� jej tam nie ma.
{25640}{25690}Ale wr�ci.
{25690}{25765}jestem Edward Johnson, Przyjaciel Aurory.
{25765}{25865}Mi�o ci� pozna�. Vernon Dahlart.
{25865}{25990}Bo�e, czy ona nie jest pi�kna?|Cii, idzie.
{25990}{26065}Spotka�em j� dwa tygodnie temu w ko�ciele.
{26065}{26165}Mo�na powiedzie�, �e ona jest podarunkiem|jaki b�g da� Vernonowi Dahlart.
{26190}{26265}Wi�c j� lubisz?
{26265}{26340}A co, nie wida�?
{26390}{26440}niez�e �arcie.
{26465}{26565}C�, takie zawsze podawa�am|gdy �yli�my w Bostonie.
{26590}{26640}Vernon, nic nie m�wisz.
{26640}{26740}Naprawd�? A mam wra�enie|�e m�wi� ca�y czas.
{26740}{26840}Pewnie dlatego, �e ca�y czas my�l� o tobie.
{26840}{26940}Czy mog� doradzi� ci, jak mnie traktowa�?
{26940}{26990}Tak prosz� pani.
{26990}{27040}Nie adoruj mnie|dop�ki ci� na to nie pozwol�.
{27040}{27165}Dzi�kuj� prosz� pani.|Doceni� ka�d� rad�, jak� pani mi udzieli.
{27165}{27215}Nie m�w z pe�nymi ustami, Vernon.
{27315}{27390}Nie powinienem tego robi�.
{27390}{27465}Chc� ci� tylko roz�mieszy�.
{27515}{27540}A co ci si� sta�o?
{27590}{27640}mam dobre wiadomo�ci.
{27640}{27690}Jakie?
{27690}{27765}niemal na pewno jestem w ci��y.
{27765}{27865}Nie dostali�my jeszcze wynik�w testu,|ale wiesz �e m�j okres zawsze by� regularny.
{27890}{27940}C�...
{27940}{27990}Nie rozumiem.
{28065}{28190}Czy nie cieszysz si� mym szcz�ciem?
{28390}{28465}Dlaczego mia�abym by� szcz�liwa zostaj�c babci�?
{28515}{28590}Czy to ma znaczy�, ze nie zrobisz|�adnych czapeczek na dru...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin