Secret Space - 2 vol.1.txt

(15 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: XVID  640x480 25.0fps 278.5 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{86}{275}NIEKT�RE OBRAZY W TYM MATERIALE MOG�| BY� NIEODPOWIEDNIE DLA M�ODEJ WIDOWNI.
{707}{818}ENIGMA MOTION PICTURES
{931}{1426}WE WSPӣPRACY Z| AUSTRALIJSKIMI NIEZALE�NYMI MEDIAMI|I G.B.C.
{1741}{1898}PREZENTUJE FILM CHRISA EVERARDA
{2144}{2457}SEKRETY KOSMOSU  CZʌ� 2|INWAZJA OBCYCH
{2545}{2703}Ka�dy m�czyzna i ka�da kobieta jest gwiazd�...
{3419}{4325}Ka�da g�ra, ka�da kropla w oceanie, ka�de �ywe stworzenie - s� |zrobione z kosmicznego py�u, setki ton kosmicznego py�u spadaj�| na planet� Ziemia ka�dego dnia. Kiedy patrzymy na gwiazdy |patrzymy na materia� z kt�rego wszyscy jeste�my stworzeni.
{4380}{5339}S� miliony galaktyk we wszech�wiecie i ka�da galaktyka |zawiera miliardy gwiazd, wiele z tych gwiazd posiada planety.| Od czasu �witu ludzko�ci elity ok�amywa�y nas, wiedza |o kosmosie by�a wiedz� o w�adzy nad ludzko�ci�.
{5375}{5982}Przez obserwowanie gwiazd i planet elity wiedzia�y kiedy| nadejd� pory roku, kiedy ksi�yc za�mi s�o�ce, kiedy |przyp�ywy ko�cz� si� i zaczynaj�, kiedy| rozpali si� lato i zako�czy zima.
{6017}{6686}Obserwowanie gwiazd czyni ci� m�drym i pot�nym,| kiedy wynaleziono pierwsze teleskopy elity przyt�umi�y |ich istnienie i uwi�zi�y ka�dego kto chcia� przynie�� |wiedz� o niesko�czono�ci wszech�wiata ludzko�ci.
{6745}{7279}Pierwsze k�amstwo m�wi�o, �e planeta Ziemia jest p�aska,| drugie k�amstwo, �e nigdzie we wszech�wiecie nie ma| inteligentnego �ycia, teraz wiemy, �e wszystko to| jest k�amstwem.
{7294}{7870}Najwa�niejsz� prawd� jest to, �e wszech�wiat jest jak ocean,| �e kipi �yciem, �ycie rozwija korzenie gdzie tylko mo�e,| �ycie ewoluowa�o w ka�d� mo�liw� form� i kszta�t.
{7886}{8496}Przez ca�e stulecia k�amstw pami�tano, �e nasi przodkowie dali| nam ostrze�enie, �e ludzko�� by�a naje�d�ana przez obcych wiele| razy w przesz�o�ci i b�dzi� najechana zn�w - w przysz�o�ci.
{8711}{8792}IRAK - MAJ 2007
{8848}{9055}Si�y USA i Brytanii kontynuuj� NIELEGALN� INWAZJ�| na staro�ytne kr�lestwo znane niegdy� jako SUMER.
{9114}{9220}PORUCZNIK VENEKA SNAKE (W��)...
{9245}{9376}SUMER - IRAK by� najechany ju� wcze�niej...
{9456}{9567}...PRZEZ OBCYCH
{10123}{10265}NARODOWE MUZEUM IRAKU| USZKODZONE PRZEZ SI�Y USA...
{10311}{10788}Kwiecie� 2003 - ameryka�skie si�y wchodz� do |Muzeum Narodowego Iraku w Bagdadzie, ustawiaj� |�adunki i wysadzaj� drzwi muzeum z zawias�w.
{10813}{11276}S�ysza�em te wie�ci i pomy��a�em: No c�, to jest po| prostu oczywista kontynuacja tego co si� dzia�o podczas |Pustynnej Burzy - inwazji na Irak kt�ra zosta�a stworzona |przez Georga Busha Seniora.
{11364}{11909}Teraz wiemy, �e George Bush Junior wysadza drzwi Muzeum| Narodowego, i co zabrali? Wi�c niespodzianka, niespodzianka| - zabrano tysi�ce obiekt�w g��wnie z kr�lestw Asyrii,| Babilonu i Sumeru, ze staro�ytnego Iraku.
{11922}{12026}ANNUNAKI|Gadzio-humanoidalna figurka sprzed 3900 P.N.E..
{12037}{12432}Niekt�re z tych przedmiot�w s� zwi�zane z legendami| z sumeryjskich historii, o bogach kt�rzy przybyli| z gwiazd i stali si� znani jako Annunaki.
{12443}{12550}ANNUNAKI - gwiezdni bogowie poprzez in�ynieri� |genetyczn� stworzyli gadzio - ludzkie hybrydy (Iluminati).
{12563}{13072}Dwa miliardy dolar�w tygodniowo s� wydawane przez |ameryka�skie si�y wojskowe, przez Georga Busha Juniora, i nie |tylko  muzea s� rabowane, staro�ytne stanowiska archeologiczne |s� wyburzane przez ameryka�skie si�y wojskowe.
{13199}{13769}Jak� przewag� militarn� daje zr�wnanie buldo�erami wykopalisk |nie jestem pewien, oczywiste jest, �e to nie s� cele wojskowe.| Nie ma wojskowego celu w zastrzeleniu staruszki kt�ra| wybra�a si� pewnego ranka by kupi� bochenek chleba.
{13885}{14373}Nie ma wojskowego celu, jakiegokolwiek w otwarciu |ognia na rynku pe�nym ludzi sprzedaj�cych kozy. Nie ma| jakiegokolwiek wojskowego celu w bombardowaniu dzieci.
{14712}{15199}Teraz, chcia�em zrobi� tan film 8 lat temu, i mia�em wielu przyjaci�| pisz�cych ksi��ki o UFO i istotach pozaziemskich. Kiedy| powiedzia�em im - wiecie, o moim pomy�le na ten film, pe�nym pomy�le| wielu z nich powiedzia�o: Na mi�o�� bosk� nie r�b tego filmu!
{15222}{15778}Bo mieszasz w nim - wiecie wojn� w Iraku z istotami pozaziemskimi |i wiesz ludzie nie zobacz� zwi�zku i to b�dzie bardzo, bardzo| trudny film. Wi�c Secret Space 1 kt�ry zrobi�em w 2005-tym| powinien by� cz�ci� drug� a ten pierwsz�.
{15795}{16444}Ale moje podstawowe przekonania sprzed o�miu lat sta�y si� |silniejsze i silniejsze gdy zobaczy�em wydarzenia w Iraku.|Jest ca�e zorganizowane tropienie ludzi w Iraku przez |ameryka�skie si�y wojskowe pod dow�dztwem Georga Busha.
{16520}{16837}Ludzie s� systematycznie po�awiani, s� torturowani i wtedy |zabijani i je�li maj� prawdziwe szcz�cie s� tylko zabijani.
{16886}{17507}Kolejny ranny irakijczyk le�y na ziemi a Marines zabija go |i si� cieszy. Cz�owieku ten go�� teraz nie �yje wiesz,| ale to dobre uczucie. Po wszystkim..., do cholery z tym,| to by�o niesamowite, chcia�bym zn�w to zrobi�.
{17571}{17670}IRAK - 1,6 MILIONA ZABITYCH
{17690}{18308}S�ysza�em jeden raport o d�entelmenie kt�ry pracowa� w lokalnym |warsztacie, pewnego dnia szed� z pracy i zosta� zapytany |o dokumenty przez ameryka�skiego oficera wojskowego i| w czasie gdy szuka� dokument�w ten oficer wyj�� miecz.
{18324}{18931}Pierwszy raz s�ysza�em �eby miecze by�y u�ywane przez| ameryka�skie wojsko..., i obci�li mu g�ow�. To nie pasuje |do �adnego schematu - w og�le, dop�ki nie zdasz sobie| sprawy, �e tropi� i pr�buj� zabi� pewnych ludzi w Iraku.
{18943}{19509}Poniewa� jak wierz� s� oni dziwnymi pozosta�o�ciami rod�w |kt�re si�gaj� wstecz do kr�lestwa Sumeru, i wierz�, �e| pewni ludzie co nie jest wiadome nawet tym ludziom maj� w| swojej strukturze genetycznej pozosta�o�ci krwi linii rodowych.
{19520}{20101}Kt�ra zosta�a zmieszana dawno temu 6, 7, 8, 9 tysi�cy lat temu|z materia�em genetycznym naje�d�c�w - gwiezdnych bog�w i| ameryka�skie wojsko b�dzie to robi� dop�ki ich nie wytropi i nie pozabija, |nie wyma�e ich i poprzez to nie wyma�e pozosta�o�ci tych rod�w.
{20719}{20880}Radioaktywny uran kt�rego u�yto w Iraku powoduje wielkie| i powszechne deformacje u nowonarodzonych dzieci.
{20892}{21013}To OSTATECZNE ROZWI�ZANIE Georga Busha.
{21676}{22196}Tylko 6 mil (ok. 10 km) atmosfery oddziela ludzko�� od przestrzeni,| Roger Banister - cz�owiek kt�ry przebiega� mil� w 4 minuty m�g�by |pokona� ten dystans w jedyne 24 minuty. Rakieta mo�e przelecie� |10 km od powierzchni naszej planety do kosmosu w 5 minut.
{22214}{22915}Kiedy ju� jest si� w kosmosie wszystko jest inne, bez atmosfery| ludzkie oko mo�e widzie� na dos�ownie setki milion�w mil. |Kosmos nie jest pust� pr�ni�, 99% ca�ej materii istnieje| w kosmosie, jest niewidzialna i jest zwana CIEMN� MATERI�.
{22997}{23311}Przestrze� wok� planety Ziemi jest pe�na niewidzialnych |fal radiowych, sygna��w z naszj telewizji, radia i sieci| telefonicznych podr�uje w przestrzeni bardzo szybko.
{23320}{23656}Ka�dego miesi�ca planeta Ziemia wysy�a JEDEN TRYLION |indywidualnych sygna��w radiowych kt�re docieraj� do planety| SATURN w ci�gu 11 dni od opuszczenia powierzchni Ziemi.
{23723}{24164}Przez ostatnie 30 lat ludzko�� wysy�a�a w kosmos| ma�e sondy, najstarsze z tych sond - Voyager 1,| Voyager 2 i sondy Pioneer wypuszczone 30 lat temu |i teraz opu�ci�y  Uk�ad S�oneczny.
{24245}{24789}Pioneer i sondy Voyager s� zaopatrzone w z�ote plakietki kt�re| zawieraj� map� jak znale�� Ziemi�, diagram tego jak wygl�damy| i nagranie audio g�osu Sekretarza Generalnego Narod�w| Zjednoczonych (ONZ), eks-nazisty nazwiskiem Kurt Waldheim.
{25047}{25284}G�os Kurta Waldheima jest na szczeroz�otym |dysku do��czonym do satelit Pioneer.
{25443}{25981}Ten film jest o naukowcach i agencjach rz�dowych kt�re przez |stulecia kry�y przed ludzko�ci� bardzo wielkie sekrety.Po raz| pierwszy w filmie, ujawniamy kosmiczn� konspiracj� przeciwko| ludzko�ci, konspiracj� milczenia prowadzon� przez NASA.
{26006}{26176}Kt�re trzyma nas wszystkich �yj�cych w ignorancji| przed najwi�ksz� rewelacj� w ludzkiej historii.
{26186}{26658}To, �e my - ludzko�� nigdy nie byli�my sami w kosmosie, |�e tylko w naszej istniej� tysi�ce form �ycia kt�re tak jak |my s� zdolne do budowania stakt�w mog�cych |podr�owa� z planety na planet�.
{26677}{27244}Jest to nieopowiedziana historia archeolog�w, astronom�w, |astronaut�w i naukowc�w kt�rzy zostali wyretuszowani z historii| poniewa� powiedzieli prawd�. Prawda jest taka, �e planeta| Ziemia by�a naje�d�ana przez obcych wiele razy w przesz�o�ci.
{27258}{27525}Rysunki naskalne sprzed tysi�cy lat wyra�nie pokazuj� |obcych dzia�aj�cych mi�dzy lud�mi i zwierz�tami.
{28199}{28515}Staro�ytne legendy z Himalaj�w, �rodkowego Wschodu| i Ameryk m�wi�, �e niekt�rzy obcy byli uprzejmi i nauczyli |wczesnego cz�owieka jak wytwarza� elektryczno��.
{28546}{28907}Niekt�rzy obcy byli neutralni i tylko nas obserwowali,| nasi biblijni praojcowie nazywali ich Obserwatorami a ich |hybrydyczne obco-ludzkie potomstwo nazywano Nephilim.
{28920}{29537}Wersy z Ksi�gi Enocha napisanej w Palestynie|w  88 P.N.E.-154 N.E..|Nephilim winni by� zwani Z�ymi Duchami gdy przychodz� |�y� na Ziemi.Z�e Duchy wype�zn� z ich CIA�...
{29563}{29847}Poniewa� zostali stworzeni z mieszanki Ludzko�ci |i OBSERWATOR�W kt�rzy lataj� ponad nami.| Ksi�ga Enocha.
{30104}{30338}Himalajskie legendy m�wi� o lataj�cych statkach |kt�re eksterminowa�y ca�e regiony planety Ziemia| u�ywaj�c broni atomowych.
{30348}{30653}Agresywni obcy naje�d�ali Ziemi� wiele razy| powoduj�c, �e ludzkie cywilizacje leg�y w gruzach| i musia�y by� odbudowane w ci�gu tysi�cy lat.
{30689}{31012}NIE JESTE�MY SAMI.|NIGDY NIE BYLI�MY SAMI.
{31628}{32121}Po oskar�eniach o zaplanowanie atak�w 9-11 jako wewn�trznej roboty| i po ujawnieniu d�ugotrwa�ego cz�onkostwa w tajnym stowarzyszeniu| Czaszki i Piszczeli u�ywaj�cego makabrycznych rytua��w popularno��| Georga Busha spad�a do najni�szego wska�nika wszechczas�w.
{32133...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin