jak zrobić dobry zielnik.pdf

(205 KB) Pobierz
jak zrobić dobry zielnik
Jak zrobić dobry zielnik/Wersja do druku - Wikibooks, biblioteka wolnych podręczni...
Strona 1 z 18
Wersja do druku
[rozwiń]
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podr ę czników.
> Jak zrobić dobry zielnik > Wersja do druku »
Spis tre ś ci : Dyskusja podr ę cznika
Szymon Kierat
http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Jak_zrobi%C4%87_dobry_zielnik/Wersja_...
2008-02-09
3684283.004.png 3684283.005.png
Jak zrobić dobry zielnik/Wersja do druku - Wikibooks, biblioteka wolnych podręczni...
Strona 2 z 18
Aktualna, edytowalna wersja tego podręcznika jest dostępna w Wikibooks,
bibliotece wolnych podręczników pod adresem
http://pl.wikibooks.org/wiki/Jak_zrobi%C4%87_dobry_zielnik
Całość tekstu jest objęta licencją GNU Free Documentation License.
Spis tre ś ci
1. Po co robi się zielniki i na jaki temat?
2. Jakie rośliny i jak je rozpoznać?
3. Jak przygotowuje się kartę zielnikową i suszy rośliny?
4. Jakie są najczęstsze błędy?
5. Licencja
Po co robi si ę zielniki i na jaki temat?
Zielnik, w ścisłym znaczeniu, jest form ą gromadzenia dokumentacji
naukowej . Tworzenie zielników jest więc domeną naukowców -
botaników.
Wykonywanie zielników przez licealistów, czy ich młodszych kolegów ma
zupełnie inny cel, a sama forma to tylko dopełnienie, dodatek. Zasadniczo
najwaŜniejsze pozostaje nauczenie si ę rozpoznawania ro ś lin i trafno ść
wyboru tematu . Zwykle taki uczniowski zielnik ma charakter
uproszczony, a sam pozostaje jedynie formalnością - dokumentem, Ŝe taki,
a taki gatunek udało się rozpoznać.
Skoro przygotowywanie zielnika ma nauczyć podstaw botaniki
systematycznej naleŜy dobrać nieprzypadkowy (uczniowie mówią,
ambitny) temat . Dobrze oceniane (bo o to chodzi - nie czarujmy siebie
nawzajem) są zielniki w logiczny sposób powiązane z innymi dziedzinami
wiedzy biologicznej, czy nawet medycznej. Powiedzmy z ekologią -
" Ro ś liny azotolubne " (czyli nitrofilne), systematyką - " Ro ś liny z rodziny... ",
genetyką i anatomią porównawczą roślin - " Porównanie wybranych
organów drzew iglastych wyst ę puj ą cych w lasach i ich ogrodowych
odmian ", medycyną - " Ro ś liny lecznicze ", czy skrajnie - " Ro ś liny
http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Jak_zrobi%C4%87_dobry_zielnik/Wersja_...
2008-02-09
3684283.006.png
Jak zrobić dobry zielnik/Wersja do druku - Wikibooks, biblioteka wolnych podręczni...
Strona 3 z 18
truj ą ce " (ten drugi mniej popularny, a chyba ciekawszy). NaleŜy mieć teŜ
w tym umiar: z ochroną przyrody związany temat " Ro ś liny chronione
rezerwatu... " nie zostanie zaakceptowany... Nie wiadomo czemu, prawda?
Notorycznie pojawiające się propozycje " Ro ś liny wokół mojego domu " są
juŜ tak nudne i zawierają te same pospolite okazy, Ŝe tak na prawdę nie
spełniają naszego celu, a sens pracy nad takim zielnikiem jest znikomy.
Lepszym od tego będzie choćby temat " Wybrane ro ś liny ogrodowe " (choć
teŜ Ŝadna rewelacja!). Mówią jak ci ę widz ą tak ci ę pisz ą, więc takŜe swoim
zielnikiem naleŜy okaza ć wło Ŝ on ą prac ę . Zielnik " Ro ś liny doniczkowe "
zostanie potraktowany za pewne, jako przykład lenistwa, nawet jeśli ta
"grupa funkcjonalna" jest przedmiotem zainteresowania autora...
Z własnego doświadczenia wiem, Ŝe sama praca - gotowa, oceniona,
poprawiona - pozostaje ciekawą pamiątką, do której moŜna wrócić by
przypomnieć sobie wiosnę i wakacje. Oczywiście trudno wymagać takich
górnolotnych uniesień nad zielnikiem zrobionym pod przymusem...
Jakie ro ś liny i jak je rozpozna ć ?
Powinniśmy zbierać okazy roślin nam potrzebnych, tj. takich które są
zwi ą zane z tematem . Nie mog ą to by ć gatunki chronione , chyba Ŝe są to
hodowle, dajmy na to konwalii majowej ( Convallaria majalis ), z naszego
ogrodu. Obecność przedstawicieli flory objętych ochroną gatunkową (juŜ
nie daj BoŜe poprawnie oznaczonych!) w zielniku zwykle dyskwalifikuje tę
kartę (zielnik podczas oceny jest uboŜszy o jedną pozycję) lub w ogóle
całość pracy (finiszując z oceną niedostateczną, mimo ogromu pracy).
Dlatego niezmiernie waŜne jest poprawne rozpoznanie i sprawdzenie w
rozporządzeniu, czy ten gatunek nie jest chroniony (najlepiej na stronie
http://www.mos.gov.pl/).
Rozpoznanie właściwie ma dwa etapy. Pierwszy to wst ę pne okre ś lenie
gatunku w terenie na podstawie ilustrowanego przewodnika . Pozwala
to uniknąć zbierania gatunków rzadkich, czy chronionych. Czasem bywa
tak, Ŝe nie uda nam się poprawnie rozpoznać rośliny objętej ochroną i
http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Jak_zrobi%C4%87_dobry_zielnik/Wersja_...
2008-02-09
3684283.007.png
Jak zrobić dobry zielnik/Wersja do druku - Wikibooks, biblioteka wolnych podręczni...
Strona 4 z 18
nieświadomi zbierzemy taki okaz. W takim wypadku nie da się jej posadzić
na nowo - stało się... (rośliny tej nie zamieszczamy w zielniku).
Zrozumiałym jest, Ŝe zdarzyć się mogą "błędy w sztuce" - nikt nie
rozpoznaje kaŜdej rośliny bezbłędnie, niemniej autor powinien dołoŜyć
wszelkich starań, aby chronić rodzimą florę. Pragnę podkreślić: autor
zielnika nie moŜe najpierw zbierać, potem myśleć. Takie działanie jest
nieodwracalne i szkodliwe dla przyrody.
Zebra ć powinni ś my po przykładzie ka Ŝ dego z widocznych organów
danej rośliny (kwiat, korzeń - ale nie rozległe kłącza, liście, etc.) oraz, jeśli
to moŜliwe, siewkę. Zwykle do zasuszenia wystarczy jeden, góra dwa
okazy.
Kolejnym krokiem jest potwierdzenie rozpoznania przy u Ŝ yciu klucza . Z
klucza korzystamy podąŜając za odnośnikami:
1a Rośliny bezkwiatowe rozmnaŜające się przez zarodniki
2
b Rośliny rozmnaŜające się z nasion
3
jeŜeli mamy do czynienia ze skrzypem lub paprocią przechodzimy do
punktu 2, zaś jeŜeli z rośliną nasienną "przeskakujemy" do punktu 3, który
za pewne pozwoli nam określić, czy roślina jest nagonasienna, czy
kwiatowa (czyli określić podgromadę). Za wskazówkami podąŜa się do
określenia nazwy gatunkowej, a czasem dokładniej do odmiany (choć dla
uczniów "zabawa" z taksonami niŜszymi od gatunku zwykle nie daje
wymiernych rezultatów). Konieczne jest podanie nazwy gatunkowej , a
nie tylko rodzajowej. Samo stwierdzenie Pinus sp. (gatunek sosny) jest
małowartościowe, tym bardziej Ŝe rośliny zamieszczane w zielnikach przez
licealistów nie są bardzo trudne do rozpoznania. Zupełnie inaczej wygląda
np. Pinus sylvestris (sosna pospolita). Przypominam, Ŝe pierwsze słowo to
nazwa rodzajowa ( Pinus , sosna), zaś drugie gatunkowa ( silvestris , leśna).
Podsumowując moŜna powiedzieć, Ŝe oznaczamy okazy do
dwuczłonowej nazwy łaci ń skiej (zwykle polska takŜe jest binonominalna,
choć nie jest to regułą).
http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Jak_zrobi%C4%87_dobry_zielnik/Wersja_...
2008-02-09
3684283.001.png
Jak zrobić dobry zielnik/Wersja do druku - Wikibooks, biblioteka wolnych podręczni...
Strona 5 z 18
Większość uczniów korzysta z kluczy, jakie są dostępne w bibliotece, czyli
zwykle pozycji starszych - np. kluczy Władysława Szafera. Nie jest to
błędem, lecz naleŜy mieć na uwadze, Ŝe nazewnictwo uległo częściowej
zmianie. Doszukanie się aktualnej nazwy nie jest bardzo kłopotliwe i robi
się to właściwie pro forma (dla formalności). Moim skromnym zdaniem
pozostawienie starej nazwy nie jest powodem do obniŜenia oceny.
Zwykle "klucze uproszczone" (jak na przykład Poznaj sto ro ś lin
Szaferowej) nie pozwalają określić wszystkich napotkanych gatunków.
Wtedy naleŜy sięgnąć do pozycji bardziej fachowych. Nie moŜna jednak
uznać, Ŝe takie klucze uniemoŜliwiają poprawne rozpoznanie.
[opis łącza (http://www.example.com/)[opis łącza
(http://www.example.com/)]]
Jak przygotowuje si ę kart ę zielnikow ą i suszy
ro ś liny?
Rośliny po rozpoznaniu zasusza się wkładając je między 3-4 kartki gazety
codziennej (a nie papieru kredowego) - tzw. papieru gazetowego. Ustawia
się zwykle wtedy kilka takich "roślin w gazetach" i przyciska kilkoma
ksiąŜkami formatu A4. Niektórzy na kartkach gazet kładą deskę, a nań
kamienie - patentów jest wiele...
Następnego dnia nale Ŝ y ponownie wymieni ć
papier gazetowy na suchy i znów przykryć
ksiąŜkami. Czynno ść t ę powtarza ć nale Ŝ y
dopóki ro ś liny całkowicie si ę nie ususz ą.
Zwykle częstotliwość zmiany papieru zmniejsza
się z biegiem czasu. Trudno jednoznacznie
określić czas takiego suszenia. ZaleŜnie od
gatunku ("mięsistości", a właściwie ilości wody w
roślinie), warunków w jakich został okaz zebrany
(jeśli było mokro to dłuŜej...) i tym podobnych
Echinocactus
cinnabarinus
http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Jak_zrobi%C4%87_dobry_zielnik/Wersja_...
2008-02-09
3684283.002.png 3684283.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin