wysiekowe_zapalenie_oplucnej.pdf

(186 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p\263ucny 3.doc)
www.pandm.org
physiotherapy&medicine
WYSI Ħ KOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ
Choroba polega na gromadzeniu si ħ wysi ħ ku w jamie opłucnej z nast ħ powymi powikłaniami
w układzie kr ĢŇ eniowo – oddechowym.
Etiologia
Jest to najcz ħĻ ciej powikłanie lub objaw innych chorób, głównie:
Choroby nowotworowej
Gru Ņ licy
Zapalenia płuc
Zawału płuca
Gor Ģ czki reumatycznej
Urazu klatki piersiowej ze złamaniem Ň eber.
Patofizjologia
Wysi ħ kowe zapalenie opłucnej rozpoczyna si ħ głównie suchym zapaleniem opłucnej. Blaszki
opłucnej s Ģ przekrwione, obrz ħ kłe, odkładaj Ģ si ħ na nich złogi włóknika. Zmiany te mog Ģ si ħ
cofn Ģę lub zaczyna si ħ gromadzi ę wysi ħ k w zatoce przeponowo – Ň ebrowej opłucnej, co
oddala od siebie blaszki opłucnej, dochodzi do ucisku płuca i odsuwania płuc od klatki
piersiowej. W gorzej wentylowanych partiach płuc dochodzi do zastojów wydzieliny w
oskrzelach i wtórnego zaka Ň enia. Rozwijaj Ģ ce si ħ zapalenie przysposabia do rozedmy,
rozstrzenia oskrzeli i marsko Ļ ci płuc. Zrosty powoduj Ģ zapadni ħ cie si ħ klatki piersiowej po
stronie chorej, poci Ģ gaj Ģ serce w swoj Ģ stron ħ , dochodzi do zaburze ı hemodynamicznych,
skoliozy, przyro Ļ ni ħ cia przepony. Form Ģ schyłkow Ģ jest serce płucne – czyli zaburzenie
wentylacji, rozwoju niewydolno Ļ ci oddechowej i kr ĢŇ eniowej.
Zmiany
1)
ucisk na „chore” płuco
2)
powi ħ kszenie, poszerzenie „chorej” strony klatki piersiowej
3)
przesuni ħ cie serca w kierunku zdrowej połowy
4)
zmniejszenie wentylacji w „chorym” płucu
1
6303961.001.png
www.pandm.org
physiotherapy&medicine
5)
przeci ĢŇ enie zdrowego płuca
6)
wysi ħ k uciska na narz Ģ dy wewn ħ trzne klatki piersiowej
7)
obni Ň enie przepony i ucisk na narz Ģ dy jamy brzusznej
8)
tworzenie si ħ zrostów opłucnej po ust Ģ pieniu wysi ħ ku
Objawy:
Kaszel
Wzrost temperatury na pocz Ģ tku choroby
Kucie w klatce piersiowej
Oddychanie powierzchowne i hamowanie kaszlu ze wzgl ħ du na kucie
Ból, który ust ħ puje gdy odsunie si ħ blaszka trzewna od blaszki Ļ ciennej
Przy du Ň ym wysi ħ ku t ħ py ucisk w klatce piersiowej i duszno Ļę
Choroba przewlekła
Upo Ļ ledzenie stanu ogólnego chorego
Niewydolno Ļę oddechowa i serce płucne w ko ı cowej fazie.
Leczenie:
1.
farmakologia (antybiotyki, glikokortykosteroidy, leki przeciwbólowe)
2.
przy du Ň ym wysi ħ ku – nakłucie usuwaj Ģ ce go tzw. punkcja opłucnej
3.
pozycje uło Ň eniowe zapobiegaj Ģ ce zrostom opłucnej, stosowane od momentu
rozpoznania choroby. Chory zwykle układa si ħ na boku chorym a
pozostawienie go w tej pozycji jest bł ħ dne.
Zalecane jest LE ņ ENIE NA BOKU ZDROWYM z dodatkowo podło Ň onym wałkiem pod
klatk Ģ piersiow Ģ dla jej rozci Ģ gni ħ cia po stronie wysi ħ ku. Nawet je Ļ li powstan Ģ wtedy zrosty
to nie ogranicz Ģ ruchomo Ļ ci przepony. Pozycja ta tak Ň e zapobiega zniekształceniom. Chory w
takiej pozycji powinien pozostawa ę jak najdłu Ň ej przez cał Ģ dob ħ najlepiej. Dodatkowo
2
6303961.002.png
www.pandm.org
physiotherapy&medicine
zapobiegamy zrostom w zatokach przeponowo – Ň ebrowych przednich i tylnych poprzez
rotacj ħ tułowia w przód i w tył z pozostaniem w ka Ň dej z nich po 30 – 45 minut, 3 – 4 x
dziennie. Pozycje te s Ģ m ħ cz Ģ ce wi ħ c czasowo pozwalamy na le Ň enie tyłem lub przodem. Po
wchłoni ħ ciu wysi ħ ku pacjent powinien przyjmowa ę w/w pozycje jeszcze przez 10 – 14 dni.
Podczas wysi ħ ku i gor Ģ czki chory musi pozostawa ę w łó Ň ku. Decyzj ħ o pionizacji podejmuje
lekarz.
4.
kinezyterapia oddechowa, rozpoczynamy j Ģ po wchłoni ħ ciu wysi ħ ku .
Stosujemy:
Ę wiczenia przepony tak Ň e le ŇĢ c na boku chorym
Ę wiczenia oddychania Ň ebrowego w uło Ň eniu na boku chorym przy
udziale fizjoterapeuty, który układa r ħ ce z boku klatki piersiowej i
stwarza opór przy wdechu. Mo Ň na to zrobi ę z workiem 3 – 4 kg.
Stosuje si ħ tak Ň e te ę wiczenia z ruchami kkg i/lub kkd. Czas ę wicze ı
10 – 15 minut 2x dziennie. Potem ę wiczenia te wykonujemy w siadzie,
staniu i marszu.
Ę wiczenia skłonów w bok w stron ħ zdrow Ģ
Ę wiczenia mi ħĻ ni mi ħ dzy Ň ebrowych zewn ħ trznych z nieelastyczn Ģ
opask Ģ na Ň ebrach poni Ň ej mostka i w ten sposób oporowanie na
wdech
Ę wiczenia ogólno – kondycyjne celem:
-
rozci Ģ gania istniej Ģ cych zrostów
-
poprawa czynno Ļ ci oddechowych
-
zwi ħ kszenie ogólnej wydolno Ļ ci
-
zwi ħ kszenie sprawno Ļ ci fizycznej
-
poprawa postawy ciała – korektyw
Ę wiczenia te nie mog Ģ powodowa ę du Ň ych bólów (mog Ģ by ę niewielkie). Na pocz Ģ tku
wolne tempo, ruchy płynne, stopniowo zwi ħ kszamy amplitud ħ ruchów i tempo.
3
6303961.003.png
www.pandm.org
physiotherapy&medicine
Przy zrostach w k Ģ tach Ň ebrowo – przeponowych ruchy skłonu w
stron ħ zdrow Ģ i wznos kg z wdechem a przy zrostach w bocznych
cz ħĻ ciach klatki piersiowej ruch ten sam ale z wydechem.
Bibliografia :
Milanowska – Podstawy rehabilitacji ruchowej
Rosławski – Lecznicze ę wiczenia oddechowe w chorobach płuc
Obrazki A.D.A.M
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin