Do knot Disturb pl.txt

(84 KB) Pobierz
0:01:00: *T�umaczenie Soneri*
0:01:17: N I E    P R Z E S Z K A D Z A �
0:01:19: *Nie przeszkadza�.*
0:01:24: *Nie przeszkadza�.*
0:01:28: *Nie przeszkadza�.*
0:01:33: *Nie przeszkadza�.*
0:01:56: *Moja Bebo.*
0:02:07: *Bebo.*
0:03:01: *Nie przeszkadza�.*
0:03:05: *Nie przeszkadza�.*
0:03:30: *Nie przeszkadza�.*
0:03:38: Mario!
0:03:40: Mangu nie. Zostaw mnie.
0:03:42: Masz na my�li, zostaw mnie? Nigdy ci� nie zostawi� ci�. Chod�. 
0:03:45: Mangu nie. Spadaj!
0:03:48: Nie ma mowy.
0:03:49: To nie czas, �eby ci� zostawi�, chod� bli�ej.
0:03:51: Prosz�, daJ mi buziaka. Daj Mery, daj.
0:03:52: Kto� nas zobaczy.
0:03:54: Nikt nas nie widzia� ju� od roku.
0:03:55: Jak kto� nas zobaczy teraz?
0:03:56: Prosz� przesta�. | - Nie, Mangu.
0:03:57: Mangu! | - Kto to?
0:04:00: Mangu!
0:04:01: Mary, jak mo�esz ..
0:04:03: Nie, sir. To on mnie dotyka. Prze�laduje mnie ca�y czas.
0:04:06: Nie, sir. Cokolwiek powiedzia�a w j�zyku angielskim jest ca�kowitym k�amstwem.
0:04:09: Sir, je�li zrobi�em co� �le, to ona r�wnie�.
0:04:12: Oboje w tym jeste�my.
0:04:14: Razem?
0:04:16: Pu�� j�!
0:04:18: Pu�� j�!
0:04:20: Wyjd�.
0:04:21: Baw si� sam!
0:04:25: Straci�em moj� prac� z powodu takiej zwyk�ej rzeczy.
0:04:28: Nie martw si�. Zanie� to, prosz�.
0:04:33: Wstawaj, Mohan. Wstawaj.
0:04:38: Nie �pij do tak p�na.
0:04:42: Wstawaj.
0:04:43: Dawaj, dawaj
0:04:46: Zaraz przymkn� ten telefon!
0:04:51: Dzie� dobry, sir.
0:04:52: Co si� dzieje?
0:04:53: Ju� dwie godziny, nic nie dzieje.
0:04:56: Zadzwoni�e� w trakcie.
0:04:57: Pytam si� kt�ra godzina.
0:04:59: Dzwonisz tylko po to? Tw�j zegarek nie dzia�a?
0:05:02: Jest 11:55 przed po�udniem.
0:05:04: Powiniene� zadzwoni� dok�adnie o 11:58.
0:05:08: Wstawaj, Mohan. Wstawaj.
0:05:40: Ty ..
0:05:42: Dzie� dobry. | -Przestraszy�e� mnie.
0:05:44: Dlaczego budzisz mnie tak rano? Jest niedziela.
0:05:47: Pozw�l mi spa�.
0:05:48: Wraz z niedziel�, jest to specjalny dzie� mi�o�ci.
0:05:51: To dzie� Kiran.
0:05:52: Nie ma pracy, tylko zabawa.
0:05:54: B�d� ci� roz�miesza�, s�u�y�, karmi� i poi�...
0:05:58: Wyk�pi� ci� dzi� i.. 
0:06:01: Chwileczk�.
0:06:07: Tak.
0:06:09: Cze��.
0:06:10: Ile razy ci m�wi�em, �e nie masz przeszkadza� mi w niedziel�?
0:06:13: Masz absolutn� racj�. - Sir, jest obok ciebie �ona? Na kolanach?
0:06:18: Zamknij si�!
0:06:19: Co si� sta�o, kochanie?
0:06:20: Wiem, �e to wa�ne spotkanie. Ale mnie to nie obchodzi.
0:06:23: Naprawd�? Jakie spotkanie?
0:06:26: Spotkanie w domu czy poza nim?
0:06:27: Anuluj spotkanie, przecie� m�wi�.
0:06:30: Ten dzie� jest dla mojej �ony.
0:06:33: Halo? | - Ale .. - Halo?
0:06:35: Nie odwo�uj spotkania.
0:06:36: Zaraz przyjdzie. | - Ok.
0:06:38: Kochanie, ale .. 
0:06:40: To jest spotkanie w�a�ciciela Saxena Grup Industries ..
0:06:45: .. a nie  twojej �ony, a ty jeste� uczciwym pracownikiem. Pami�tasz?
0:06:48: Dlatego, id�.
0:06:49: Obra�asz mnie w taki milusi spos�b. Kocham ci�. 
0:06:50: Szybko! Szybko! Id�.
0:06:51: Nie sp�nij si� na spotkanie. | - Okay. - I Raj ..
0:06:53: Tak .. - .. Mam nadziej� �e to tylko interesy.
0:06:56: *Pi�kna.*
0:06:59: *Pi�kna.*
0:07:01: *Pi�kna.*
0:07:04: *Pi�kna.*
0:07:07: *Pi�kna.*
0:07:10: *Pi�kna.*
0:07:13: *Pi�kna.*
0:07:15: *Pi�kna.*
0:07:17: *Ona jest pi�kn� kobiet�. Pi�kn�*
0:07:19: *Ona jest pi�kn� kobiet�.*
0:07:22: *Ona jest pi�kn� kobiet�. Pi�kn�*
0:07:25: *Ona jest pi�kn� kobiet�.*
0:07:28: *Jej oczy s� pi�kne.*
0:07:30: *Rozmowy s� pi�kne.*
0:07:33: *Jej twarz jest pi�kna.*
0:07:36: *Jej styl jest pi�kny.*
0:07:38: *Fantastyczny styl. Ona jest inna.*
0:07:41: *Jest �wietna. Pi�kna*
0:07:44: *Ona jest pi�kn� kobiet�. Pi�kn�*
0:07:46: *Ona jest pi�kn� kobiet�.*
0:07:52: *Ona jest pi�kn� kobiet�.*
0:08:06: *Szalej� za twoj� postaw�* 
0:08:09: *Nie wiesz kim jestem.*
0:08:12: *Mog� otworzy� serce dla ciebie, zobaczysz.*
0:08:14: *Jeste� jedyn� dziewczyn�, kt�rej potrzebuj�.*
0:08:17: *Fantastyczny styl.*
0:08:19: *Fantastyczny styl. Ona jest inna.*
0:08:22: *Jest �wi�tna. Pi�kna*
0:08:25: *Ona jest pi�kn� kobiet�.*
0:08:27: *Ona jest pi�kn� kobiet�.*
0:08:30: *Ona jest pi�kn� kobiet�. Pi�kn�*
0:08:33: *Ona jest pi�kn� kobiet�.*
0:08:36: *Ona jest pi�kn� kobiet�. Pi�kn�*
0:08:38: *Ona jest pi�kn� kobiet�.*
0:08:41: *Ona jest pi�kn� kobiet�. | - Hey cz�owieku ..
0:08:43: Przesu� si� ..
0:08:45: Hej, przesta�.
0:08:47: Dolly.
0:08:51: Hey Mister, czemu przeszkadzasz w kr�ceniu? �lepy jeste�?
0:08:53: Zamknij si�, stary!
0:09:00: Oh Bo�e ..
0:09:01: Moja �ona jest po prostu wspania�a. Kocha mnie, ale jest tak�e szefem.
0:09:05: Nie dotykaj mnie tak. Nie dotykaj mnie.
0:09:07: Nie dotykaj mnie tak.
0:09:08: Je�li nie mam jej dotyka� to jak mam j� kocha�?
0:09:10: Je�li nie kocham, m�wi, �e nikt j� nie kocha.
0:09:21: Hey, Dolly! Dolly! Dolly! Hey, Dolly! Dolly! Dolly!
0:09:25: Dolly, Jak ty pi�kna i �wie�a dzi� jeste�.
0:09:28: Wszystko w porz�dku?
0:09:29: Diesel pojawi� si� dzisiaj. | - Czy on �le zachowywa� si� wzgl�dem ciebie? | -Nie.
0:09:33: Raj, rzuci�am Diesel dla ciebie.
0:09:36: Ale ty nie mo�esz rzuci� Kiran dla mnie.
0:09:39: Kochasz mnie, ale nadal jeste� jej m�em.
0:09:41: Jakim m�em?
0:09:43: Przypomina mi ca�y czas, �e jestem jej s�ug�.
0:09:45: M�wi, �e jest w�a�cicielem domu, ca�ego biznesu i samochod�w.
0:09:49: Ale nadal z ni� �yjesz, prawda?
0:09:51: Nie mieszkam z ni�.
0:09:53: Tak jak jakiego� s�ug� ..
0:09:56: .. wynios�a mnie z domu.
0:09:58: Zosta�em zredukowany do sublokatora. 
0:10:02: Dlaczego nie zostawisz jej domu i nie zamieszkasz w moim mieszkaniu?
0:10:06: To tylko kwestia kilku dni.
0:10:08: Raj, s�ucham tego ju� od sze�ciu miesi�cy.
0:10:10: B�dziesz musia� dzisiaj podj�� decyzj�.
0:10:12: Czy chcesz dom czy te mieszkanie?
0:10:14: Decyduj.
0:10:16: Obydwie mi uprzykszaj�  zycie..
0:10:19: .. wynajm� sobie jaki� domek.
0:10:22: Hey, Dolly! Dolly! | Dolly! .. Hej, Dolly! Dolly!
0:10:27: Wszystko posz�o nie tak z powodu Maggi.
0:10:31: Nic nie zrobi�em a zosta�em zwolniony.
0:10:37: Oh, Bo�e!
0:10:38: Hey, Dolly! Dolly! Dolly! ..
0:10:43: Dolly! Dolly, pos�uchaj mnie. Pos�uchaj mnie raz.
0:10:44: Nie chc� nic s�ysze�. Powiedzia�am wszystko co chcia�am na g�rze.
0:10:49: On u�ywa chyba jakiego� transformatora ..
0:10:51: ..do uruchomiania �ar�wek w domu, �e na zewn�trz te� dzia�aj�.
0:10:57: Ukrad� mi mi�o��.
0:10:59: A sam ma dobr� zabaw� z t� dziewczyn�.
0:11:01: Chod� tu, Dolly. | - Nie chc� nic s�ysze�.
0:11:03: Masz zdecydowa�.
0:11:04: Sir, uszcz�liwi�e� sie z powodu mojej pracy, teraz b�dziesz szcz�liwy z powodu kom�rki.
0:11:08: Patrz, jaki ci dam prezent.
0:11:12: Niech b�dzie pob�ogos�awiony ten co wynalaz� kom�rk�.
0:11:18: *Tu jestem, id�. Super. Sprawd� mnie, jestem super.*
0:11:23: *Patrz na mnie jestem �wietny*
0:11:35: Dzie� dobry, kochanie.
0:11:35: Dzie� dobry, kochanie. | - Wygl�dasz �wietnie.
0:11:38: Oczywi�cie. - Czy chcesz �niadanie czy najad�e� si� juz na mie�cie?
0:11:42: Co to jest?
0:11:50: Co to jest?
0:11:51: Je�li to prawda, to ten facet  wygl�da dok�adnie jak ja?
0:11:55: To nie jest Duplicate �eby dw�ch ludzi wygl�da�o tak samo. To ty!
0:11:58: Powiedz mi prawd�. Co robi�e� z t� dziewczyn�?
0:12:01: Je�li m�wisz prawd�, ja nic nie robi�em z t� dziewczyn�.
0:12:04: Przesta�, Raj. | - Ja tam po prostu stoj�.
0:12:06: Czekam na kierowc�.
0:12:07: Sk�d mia�em wiedzie�, �e ona tam stoi?
0:12:11: Czy pr�bujesz mi powiedzie�, �e nie wiesz, sk�d si� wzi�a ta dziewczyna ..
0:12:13: .. kiedy stoi obok ciebie?
0:12:16: Kochanie, widzisz, �e jestem blisko niej. | - Tak.
0:12:21: Widzisz, �e ta dziewczyna stoi blisko mnie. | - Tak.
0:12:25: Ale nie widzisz kto stoi jeszcze obok niej?
0:12:28: Kto to jest?
0:12:30: Kto to jest? | - Kto to jest?
0:12:32: Kto to jest?
0:12:33: W�a�nie si� pytam. Kto to jest?
0:12:36: Kto to jest?
0:12:37: Jej ch�opak.
0:12:39: Sk�d wiesz, �e to jej ch�opak?
0:12:41: Kochanie, sta�em tam a on przyjecha� riksz�.
0:12:43: Kiedy wyszed�, zacz�li si� ca�owa�.
0:12:45: Przesta�, Raj. | - To, jest to co oni robili.
0:12:47: A potem wesz�a z nim do samochodu.
0:12:49: Wi�c kim on by�?
0:12:51: Musia� by� ch�opakiem.
0:12:52: Ch�opak.
0:12:54: Czy m�wisz prawd�?
0:12:56: Kochanie, czy kiedykolwiek ci� ok�ama�em?
0:13:01: Oh, dzi�ki Bogu. | - Oh, dzi�ki Bogu ..
0:13:04: Teraz mog� da� ci �niadanie.
0:13:07: Czasami mam r�nego rodzaju my�li.
0:13:11: I ja te�, ale wszystkie rodzaje my�li, zajmuj� troch� czasu.
0:13:20: To ju� wszystko. Reszta jest okay .. Czy to jasne?
0:13:23: Dzie� dobry, sir.
0:13:24: Co jest takiego dobrego  w tym dniu?
0:13:27: Jaki styl.
0:13:32: Mia�em szcz�cie, �e ten facet wcisn�� si� w te zdj�cie.
0:13:34: w przeciwnym razie Kiran dowiedzia�by si� prawdy.
0:13:36: Powiedzia�em jej, �e ten facet jest jej ch�opakiem.
0:13:39: Naprawd�? I uwierzy�a ci?
0:13:41: Pan Buntu, moja �ona jest �wietna.
0:13:43: Kiedy w co� wierzy, nie zna prawdy.
0:13:45: Gdy wie o czym�, to si� pogubi.
0:13:46: Kiedy si� pogubi, wie, �e to prawda.
0:13:48: To dlaczego ona jest w�a�cicielem firmy a ty jeste� CEO.
0:13:51: A ty jaki by�e� kiedy� taki b�dziesz p�niej.
0:13:52: Przesta� pieprzy�.
0:13:53: To nie ma sensu. Je�li dowie si� prawdy ..
0:13:56: .. mo�esz straci� miliony i wyrzuci ci� na ulic�.
0:13:58: Hey! | - Nie martw si�, kolo.
0:14:00: S�uchaj!
0:14:01: Postaraj si� zrozumie�.
0:14:02: Szczerze m�wi�c. Twoje kwalifikacje nie pomog� nawet ci znale�� godnej pracy.
0:14:06: Nie zapominaj, �e jestem twoim szefem.
0:14:09: Pr�bujesz mnie uspokoi�?
0:14:11: Czy przestraszy�?
0:14:13: Boj� si�, Raj.
0:14:16: Pr�buj� ci� uspokoi�.
0:14:17: Jest tylko jedno  rozwi�zanie. | - Tak.
0:14:19: Tylko jedno rozwi�zanie.
0:14:20: Zapomnij o swojej dziewczynie na zawsze.
0:14:22: Nie na zawsze, ale na kilka dni.
0:14:27: Do tego czasu, chc� tego faceta.
0:14:31: Co? Tego facet? To nie jest p...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin