Flawiusz Józef - Historia Żydowska.pdf

(4619 KB) Pobierz
Microsoft Word - flavius_antiquitates_iudaicae.doc
JÓZEF FLAWIUSZ
DAWNE DZIEJE IZRAELA
EDYCJA KOMPUTEROWA: WWW.ZRODLA.HISTORYCZNE.PRV.PL
MAIL: HISTORIAN@Z.PL
MMII ®
33108091.003.png 33108091.004.png 33108091.005.png 33108091.006.png 33108091.001.png 33108091.002.png
KSIĘGA PIERWSZA
Treść
Wstęp. 1. Różne motywy historyków — motywy autora. 2. Powstanie
dzieła — Epafrodyt patronuje zamierzeniom Józefa. 3. Dawny grecki
przekład wzorem dla Józefa — moralna nauka płynąca z dzieła.
4. Mojżesz a inni prawodawcy.
Rozdział I. 1. Stworzenie świata: nieba, ziemi, światła, rozdzielenie wody
i lądu, powstanie roślin i ciał niebieskich, zwierząt wodnych i ptaków,
zwierząt czworonożnych i człowieka — spoczynek Boga i ustanowie-
nie sabbatu /szabatu/. 2. Stworzenie pierwszego człowieka — jego
imię — nazwy zwierząt — stworzenie niewiasty — imię Ewa. 3. Raj
— drzewo życia i mądrości — rzeka i jej odnogi oblewające ziemię.
4. Upadek i wygnanie z raju: przykazanie Boże — kuszenie węża —
upadek i pokaranie Adama i Ewy — pozbawienie węża mowy
i nóg — wypędzenie z raju.
Rozdział II. I. Kain i Abel — różne ich usposobienia — zazdrość Kaina
— zabójstwo Abla — ukaranie Kaina. 2. Występne życie Kaina —
zbudowanie miasta Anochy /Henochy/ — potomstwo Kaina i jego
deprawacja. 3. Narodziny Seta — jego potomkowie i ich odkrycia
astronomiczne.
Rozdział III. 1. Późniejsza generacja i jej rozwiązłe życie — napomnie-
nia Noego. 2. Potop — Noe znajduje łaskę u Boga — arka — dzie-
siąte pokolenie Adama. 3. Czas potopu — zmiana kalendarza przez
Mojżesza — rok potopu. 4. Data potopu według genealogii patriar-
chów. 5. Opadnięcie wód — opuszczenie arki i ofiara Noego. 6. Świa-
dectwa pisarzy pogańskich o potopie. 7. Noe obawia się drugiego
potopu i prosi Boga, by już nie okazywał ziemi swego gniewu.
8. Bóg zawiera przymierze z Noem: obietnice i zakaz zabijania ludzi
i pożywania krwi zwierząt — znak przymierza. 9. Długowieczność
patriarchów — świadectwa historyków starożytnych.
Rozdział IV. 1. Zejście na równinę Senaar /Sennaar/ i odmowa za-
kładania kolonii. 2. Buntownik Nabrod /Nemrod/ postanawia zbu-
dować wieżę Babel. 3. Budowa wieży — pomieszanie języków —
świadectwa starożytne.
Rozdział V. Rozproszenie i znalezienie kolonii — zmiana nazw narodów
pod wpływem Greków.
Rozdział VI. 1. Pochodzenie nazw narodów od potomków Jeftego /Ja-
feta/ i ich formy zhellenizowane. 2. Potomkowie Chama — ich
krainy i nazwy krain. 3. Przekleństwo rzucone przez Noego na
Chanaanitów /Kanaanitów/. 4. Potomkowie Sema — ich krainy i na-
zwy pochodzących od nich narodów. 5. Pochodzenie Hebrajczyków —
rodowód Abrahama — jego rodzina — skrócenie długowieczności
życia ludzkiego.
Rozdział VII. 1. Abraham usynawia Lota i emigruje do ziemi chananej-
skiej — jego monoteistyczna nauka — zbudowanie ołtarza i złożenie
ofiary. 2. Wzmianki o Abrahamie u obcych pisarzy.
Rozdział VIII. 1. Głód w ziemi chananejskiej — Abraham udaje się
z Sara do Egiptu — namiętność króla egipskiego do Sary i kara —
Abraham obdarowany bogactwami obcuje z uczonymi egipskimi.
2. Abraham wykazuje Egipcjanom fałszywość ich poglądów i naucza
ich arytmetyki oraz praw astronomii. 3. Powrót Abrahama do ziemi
chananejskiej, podział krainy między nim a Lotem.
Rozdział IX. Asyryjczycy uderzają na królów Sodomy, odnoszą zwy-
cięstwo i nakładają daniny — bunt i porażka Sodomitów — uprowa-
dzenie Lota.
Rozdział X. 1. Pomoc Abrahama i zwycięstwo nad Asyryjczykami. 2. Od-
bicie Lota i jeńców — spotkanie z królem Melchizedekiem /Melchi-
zedechem/. 3. Obietnice Boże dla Abrahama — ofiara — głos Boga,
który zapowiada objęcie ziemi Chanaan w posiadanie po okresie-
niewoli w Egipcie. 4. Abraham przybiera sobie za żonę ługę
Agar — jej brzemienność — lekceważenie Sary — upokorzenia Agar
— ucieczka — spotkanie anioła — powrót — narodzenie Izmaela.
5. Zapowiedź narodzin Izaaka, syna Abrahama i Sary — wzięcie
w posiadanie ziemi Chanaan — Abraham obrzezuje wszystkich męż-
czyzn swego domu.
Rozdział XL 1. Nieprawość pysznych Sodomitów — Bóg postanawia
zniszczyć skażone miasto i całą okolicę. 2. Abraham przyjmuje trzech
aniołów — zapowiedź narodzin dziecka Sary i zniszczenia Sodomy.
3. Abraham wstawia się za Sodomitami — aniołowie w Sodomie —
gościnność Lota — lubieżne zamiary mieszkańców. 4. Zniszczenie
miasta ogniem niebieskim — ocalenie Lota z rodziną — żona Lota
zamieniona w słup soli. 5. Geneza Moabitów i Ammonitów.
Rozdział XII. 1. Abraham udaje się do Gerary — choroba Abimelecha
karą za pożądanie Sary — pojednanie się i przyjacielskie stosunki
z Abrahamem obsypanym darami. 2. Narodziny Izaaka — obrzezanie.
3. Wypędzenie Agar z synem Izmaelem — Agar na pustyni — zja-
wienie się anioła Bożego. 4. Małżeństwo Izmaela z Egipcjanką — po-
tomkowie Izmaela — nazwy szczepów arabskich.
Rozdział XIII. 1. Bóg żąda od Abrahama ofiary z syna. 2. Abraham speł-
nia rozkaz — przygotowania do złożenia ofiary z syna. 3. Przemówie-
nie Abrahama do syna. 4. Bóg ocala Izaaka — błogosławieństwo Boże.
Rozdział XIV. Śmierć Sary i jej pogrzeb w Nebron /Hebron/.
Rozdział XV. Potomkowie Abrahama z drugiej żony — ich krainy —
świadectwo Aleksandra Polihistora.
Rozdział XVI. 1. Abraham zaprzysięga sługę i wysyła go z prośbą o rękę
Rebeki dla Izaaka. 2. Scena przy studni — poznanie Rebeki.
3. W gościnie u Labana — sługa przedstawia prośbę — zgoda i mał-
żeństwo Izaaka.
Rozdział XVII. Śmierć Abrahama i pogrzeb w Nebron /Hebron/.
Rozdział XVIII. 1. Narodziny Ezawa i Jakuba. 2. Izaak przymuszony
głodem udaje się do Gerary — zazdrość i nieżyczliwość Abimelecha
— spory o studnię. 3. Pojednanie z Abimelechem. 4. Żony Ezawa.
5. Starość Izaaka — Izaak prosi o przygotowanie mu potrawy z dzi-
czyzny i chce błogosławić Ezawa. 6. Jakub zabija koźlę i podstępnie
otrzymuje błogosławieństwo Izaaka. 7. Powrót Ezawa i przepowiednie
dotyczące jego przyszłości. 8. Rebeka namawia Izaaka, aby wysłał
Jakuba po żonę do Mezopotamii — trzecia żona Ezawa.
Rozdział XIX. 1. Podróż Jakuba do Mezopotamii — jego widzenie
senne — tajemnicza drabina — zapowiedź błogosławieństwa Bożego.
2. Poświęcenie Betel. 3. Spotkanie z Rachelą. 4. Przemówienie Ja-
kuba — zaproszenie do domu Labana. 5. Spotkanie Jakuba z Laba-
nem — wyjaśnienie powodów przybycia. 6. Jakub służy siedem lat
za Rachelę, lecz Laban daje mu najpierw Lię — nowych siedem
lat służby za Rachelę, którą pojmuje za żonę. 7. Potomstwo Jakuba.
8. Potajemna ucieczka Jakuba i jego rodziny. 9. Pościg Labana —
rozmowa Jakuba i Labana. 10. Ich pojednanie.
Rozdział XX. 1. Jakub w drodze do ziemi chananejskiej uprzedza Ezawa
o swym powrocie — dowiaduje się o zbliżaniu się Ezawa z uzbro-
jonymi ludźmi — obawy i przygotowania Jakuba. 2. Walka z anio-
łem — jego przepowiednia — nazwa „Izrael". 3. Spotkanie się
z Ezawem — pogodzenie się.
Rozdział XXI. 1. Sychem dopuszcza się gwałtu na Dinie i chce ją po-
ślubić — ojciec jego Emmor /Hemor/ prosi o rękę Diny dla syna —
odwet braci. 2. Obrzędy oczyszczające — ofiara w Betel. 3. Śmierć
Racheli i narodziny Beniamina — potomstwo Jakuba.
Rozdział XXII. Śmierć Rebeki i Izaaka — jego życie i wiek.
KSIĘGA PIERWSZA
WSTĘP. 1. Ludzie przystępujący do pisania dzieł historycznych nie
dążą zazwyczaj do tego celu z jednego wspólnego wszystkim powodu, ale,
jak mogłem się przekonać, kieruje nimi wiele, i to bardzo różnych,
pobudek. Niektórzy poświęcają się temu rodzajowi pracy literackiej po to,
by popisać się i wsławić zręcznością stylu; inni chcąc okazać wdzięczność
ludziom, których dzieje mają być tematem opowieści, podjęli trud, nieraz
ponad siły; jeszcze innych same wydarzenia, w których brali udział,
zmusiły do tego, by pamięć o nich utrwalić na piśmie; a jest również
wielu i takich, którzy widząc, iż jakieś sprawy nader ważne i pouczające
pozostają nieznane, postanowili opisać je w dziele historycznym ku ogól-
nemu pożytkowi. Dwie ostatnie z wyżej wymienionych pobudek kiero-
wały mną. Znając bowiem z własnego doświadczenia dzieje wojny, którą
my, Judejczycy, toczyliśmy z Rzymianami, zmuszony byłem opowiedzieć
dokładnie jej przebieg i wynik, by przeciwstawić się pisarzom wypacza-
jącym prawdę.
2. Niniejszą zaś pracę podejmuję w nadziei, iż wszystkim Grekom wyda
się ona godna uwagi, jako że księgi te mają przedstawić, w oparciu
o pisma hebrajskie, całość naszych dawnych dziejów i ustroju pań-
stwowego.
Już wtedy, gdy zabierałem się do dzieła o wojnie, zamierzałem opisać
w nim również początki Judejczyków i różne ich losu koleje, opowiedzieć
o prawodawcy, który zaszczepił w nich pobożność i inne cnoty, i o tym,
jakie wojny toczyli przez długie wieki, zanim na koniec zostali uwikłani
w ową wojnę przeciw Rzymianom. Ale ponieważ tak zakrojone dzieło
byłoby zbyt obszerne, ograniczyłem się wtedy do opisu dziejów samej
wojny, w całym ich zakresie. A z biegiem czasu, jak to się zwykle przy-
darza ludziom zamierzającym dokonać czegoś wielkiego, począłem wahać
się i namyślać, czy zdołam przełożyć tak ogromny materiał na cudzo-
ziemski, obcy dla mnie język. Ale znaleźli się miłośnicy historii, którzy
zachęcali mnie do podjęcia pracy, a najgorliwiej czynił to Epafrodyt.
Mąż ten, rozmiłowany we wszelkich rodzajach nauk, szczególnie intere-
suje się wydarzeniami historycznymi, gdyż sam w doniosłych wydarze-
niach uczestniczył i wielu przeróżnych przygód doświadczył, a we wszyst-
kich okazał niezwykły hart ducha i niezłomną wierność cnocie. Jego
Zgłoś jeśli naruszono regulamin