Contact.txt

(62 KB) Pobierz
00:00:29:KONTAKT
00:00:58:Powa�ny b��d w funkcjonowaniu.
00:01:16:-Prezydent jest oszustem.|-Nieprawda.
00:01:23:Robert Kennedy zosta�|zastrzelony w tej sali.
00:01:28:Nareszcie jeste�my wolni !
00:01:31:Snajper strzeli�|do Prezydenta Kennedy'ego.
00:01:41:Nale�a� Pan kiedy� do|Partii Komunistycznej?
00:01:48:Hej, Silver !
00:01:55:1941, to rok naszej ha�by.
00:02:04:Ostatnie Dobre Wiadomo�ci z 1939 roku|podane przez Maxwell House.
00:02:08:Dobry wiecz�r Ameryko,|witam statki na morzu.
00:02:16:Musimy si� obawia�|jedynie ludzkiego strachu.
00:03:27:CQ, tu W-9-GFO.
00:03:33:CQ, tu W-9 GFO.|Odbi�r.
00:03:40:CQ...
00:03:41:...tu W-9 GFO.
00:03:44:Odbi�r.
00:03:49:CQ, tu W-9 GFO.|Jest tam kto�?
00:03:54:Nie dzia�a.
00:03:56:Cierpliwo�ci, Ellie.
00:03:59:Cierpliwo�ci.
00:04:02:CQ, tu W-9 GFO.|Odbi�r.
00:04:07:Przyj��em, W-9 GFO.|Tu K-4 WLD.
00:04:11:-Co m�wi�?|-B�d� sob�.
00:04:14:Gdzie jeste�, K-4 WLD?|Odbi�r.
00:04:17:-W Pensacola.|-Gdzie to jest?
00:04:20:Podpowiem ci.|Sok pomara�czowy.
00:04:26:Przyj�am, K-4 WLD.|Jaka pogoda na Florydzie?
00:04:31:Pensacola, Floryda.
00:04:33:Powiem ci, Sparks.
00:04:36:1.116 mil.
00:04:40:�wietnie.|To tw�j rekord.
00:04:55:-S�ycha� a� w Nowym Jorku?|-Pewnie.
00:04:59:-A w Kalifornii?|-Czemu nie.
00:05:04:-A na Alasce??|-Je�li jest �adna pogoda.
00:05:08:A w Chinach?
00:05:10:Je�li jest|bardzo �adna pogoda.
00:05:15:Mo�na rozmawia�|z ksi�ycem?
00:05:17:Je�li radio jest bardzo du�e,|czemu nie.
00:05:21:Mo�na rozmawia� z Jowiszem?
00:05:23:Albo z t� nast�pn� planet�,|nie podpowiadaj.
00:05:29:Ma�a podpowied�.|Hula-hop.
00:05:32:Saturn !|Mo�na z nim rozmawia�?
00:05:40:A mo�na porozmawia�|z mam�?
00:05:47:Nawet najwi�ksze radio|nie da�oby rady.
00:05:55:Do�� marudzenia.
00:06:02:Pensacola!
00:06:11:To pi�kne.
00:06:13:A teraz do ��ka.
00:06:23:Tato?
00:06:25:My�lisz, �e s� ludzie|na innych planetach?
00:06:28:Nie wiem, Sparks.
00:06:31:Ale powiedzia�bym...
00:06:33:�e je�li jeste�my tylko my...
00:06:36:to marnuje si� du�o miejsca.
00:06:57:CQ, tu W-9 GFO.
00:07:00:Powtarzam.W-9 GFO.|Odbi�r?
00:07:10:Potrzebna mi|wi�ksza antena.
00:07:38:I co, dr Arroway?
00:07:39:Pi�kna?
00:07:45:Mo�e by�.|Do miasteczka 5 mil.
00:07:48:Przy barze jest sklep.
00:07:50:Mo�na zam�wi� wszystko|w San Juan.
00:07:53:Kiedy wejd� na anten�?
00:07:54:Dr Clark wie, �e si� pani|�pieszy. Ju� dzi� wieczorem.
00:08:52:Prosz� cofn��.
00:08:55:Prosz� cofn��.|Mia�a pani sygna�.
00:08:58:Tutaj !
00:09:00:-Tu?|-S�yszy pani? Tutaj.
00:09:03:1221.46.|W zakresie pasma L.
00:09:07:Wycentruj.
00:09:09:Zrobione.
00:09:12:To nikt z okolicy.
00:09:22:Jest.|J-1741...
00:09:24:+2748.
00:09:26:Odnotowano 4.11.1982 r.|Pulsar.
00:09:31:Zaniepokoi�o mnie|to zak��cenie w sekwencji.
00:09:34:Mo�e wstrz�s gwiezdny.
00:09:37:Dobrze, �e pani s�ucha�a.|Inni ju� tego nie robi�.
00:09:41:Stary nawyk.|Lepiej to czuj�.
00:09:44:Ellie.
00:09:45:Kent Clark.
00:09:49:Podobno by�a�|w Owen's Valley, z Drumlinem.
00:09:53:Co o nim s�dzisz?
00:09:58:A� tak? Nic dziwnego,|po tym co o pani m�wi�.
00:10:02:A co m�wi�?
00:10:04:B�yskotliwa...
00:10:06:ambitna...
00:10:07:wieczne utrapienie...
00:10:09:z obsesj� w dziedzinie, kt�r�|uwa�a za zawodowe samob�jstwo.
00:10:14:To wszystko?
00:10:15:Z grubsza.
00:10:17:David, Dr Vernon.|Dr Arroway.
00:10:21:Zna pani naszego asystenta|ds.naukowych, pana Fishera...
00:10:26:...i jego wod� kolo�sk�.
00:10:29:Brook obserwuje|czarn� dziur� w M-87.
00:10:31:Ellie bada Markarian 541 ,|du�e �r�d�o promieni gamma.
00:10:35:Dr Arroway po�wi�ci sw�j|cenny czas przy teleskopie na...
00:10:40:s�uchanie...
00:10:43:Zielonych ludk�w.
00:10:52:Jeden zaliczony...|zosta�y ponad dwa miliardy.
00:11:11:Arecibo, prawda?
00:11:14:To wida�.
00:11:17:-Chrupki?|-Nie, dzi�kuj�.
00:11:20:Mog� usi���?
00:11:23:S�ysza�em, �e miejscowi|nazywaj� go �El Radar�.
00:11:27:S�dz�, �e s�u�y|do cel�w wojskowych.
00:11:30:Jeste�my nieszkodliwi.
00:11:32:Palmer Joss.
00:11:34:-Ellie Arroway.|-Mi�o mi.
00:11:38:Co badasz tam w g�rze?
00:11:42:Nic takiego.
00:11:44:Mg�awice, kwazary,|pulsary itd.
00:11:48:Co piszesz?
00:11:49:Nic takiego.|Rzeczowniki, przys��wki...
00:11:52:czasem przymiotnik.
00:11:55:Pracuj� nad projektem SIP.
00:11:57:Szukanie|Inteligencji Pozaziemskiej?
00:12:01:Imponuj�ce!
00:12:04:Jeste� studentem?
00:12:07:Pisarzem.|Pisz� ksi��k�.
00:12:09:Badam wp�ywy techniki|na kultury Trzeciego �wiata.
00:12:14:Szukam te�|Davida Drumlina.
00:12:17:Kieruje Pa�stwow� Fundacj� Naukow�.|Zrobi� z nim wywiad.
00:12:22:Znasz go?
00:12:25:Poniek�d.
00:12:27:SIT.
00:12:29:Niebywa�e.
00:12:31:Pozna�em go.|Takie co� musi go zirytowa�.
00:12:38:Kompas.
00:12:41:To dla ciebie.
00:12:47:Zatrzymaj go.|Mo�e uratowa� ci �ycie.
00:12:56:Zjemy razem kolacj�?
00:13:00:Z�y ze mnie obiekt bada�.|Nie lubi� by� cytowana.
00:13:04:�adnych cytat�w.|S�owo harcerza.
00:13:06:Tylko mi�a kolacja.
00:13:08:Musz� ju� i��.
00:13:18:Drumlin b�dzie we wtorek.
00:13:29:Teraz wiem,|czemu wol� prac� za biurkiem.
00:13:33:Co s�ycha�, dr Drumlin?
00:13:37:Mi�o ci� widzie�.
00:13:39:Nie wiedzia�em,|�e mam lecie� 3 samolotami.
00:13:42:Jak nowy projekt?
00:13:44:Chc� ju� da� po�ow�|mojego bud�etu Pentagonowi.
00:13:49:E.T. ci�gle nie dzwoni?
00:13:53:Te� bardzo si� ciesz�!
00:13:55:G�upek !
00:13:57:Czeka nas nudny wiecz�r.
00:13:59:Naukowcy musz� spowiada� si�|op�acaj�cym ich podatnikom.
00:14:03:Przesta�my traci�|pieni�dze na abstrakcje...
00:14:07:i wydajmy je|na cele praktyczne...
00:14:10:na popraw� bytu tych,|co p�ac�.
00:14:12:Jak w mojej pracy|nad grupami krwinek.
00:14:16:Chce pan, przerwa�|badania naukowe?
00:14:19:Czy nauka nie mo�e|przynosi� dochod�w?
00:14:22:Mo�e,|je�li pragnie pan...
00:14:25:poszukiwa� prawdy.|To jest celem nauki.
00:14:31:Ciekawe podej�cie cz�owieka|walcz�cego ze z�em techniki...
00:14:36:Ojcze Josse.
00:14:38:Nie jestem przeciwny technice.|Lecz osobom...
00:14:41:wielbi�cym j�|kosztem ludzkiej prawdy.
00:14:48:Kent, chc� pogada�.|Prosz� ze mn�.
00:14:57:My�lisz, �e szansa|na wywiad przepad�a?
00:15:00:Jeste� ksi�dzem?
00:15:04:Niezupe�nie.
00:15:06:Jestem magisterium teologii.
00:15:09:Rzuci�em seminarium|dla pracy charytatywnej.
00:15:12:Wsp�praca|ko�cio��w Trzeciego �wiata.
00:15:15:Nie aprobuj� celibatu.
00:15:22:Jestem duchownym...
00:15:25:bez sutanny.
00:15:30:Wyjdziemy?
00:15:33:Widzisz t� du�� konstelacj�|w kszta�cie W? To Kasjopeja.
00:15:38:Kasjopeja A wysy�a|du�o sygna��w radiowych.
00:15:43:Cz�sto ich s�ucham.
00:15:44:To resztki Supernowej.
00:15:48:Kiedy postanowi�a�|zosta� astronomem?
00:15:52:Mia�am 8 lat i ogl�da�am...
00:15:55:zach�d s�o�ca.
00:15:57:Spyta�am ojca:|�Co to za �wiec�ca gwiazda?�
00:16:03:Ojciec powiedzia�,|�e to nie gwiazda...
00:16:08:lecz planeta Wenus.
00:16:13:Zaraz j� zobaczymy.
00:16:17:Spyta�: �Wiesz, czemu Wenus?
00:16:20:Bo jest taka|�liczna i b�yszcz�ca.
00:16:24:Ale wtedy nikt nie wiedzia�,|�e jest pe�na...
00:16:29:truj�cych gaz�w|i kwa�nych deszczy�.
00:16:34:Wtedy pomy�la�am:|�To jest to ! Co� dla mnie ! �
00:16:39:Jedynie w naszej galaktyce|jest 400 miliard�w gwiazd.
00:16:46:Gdyby tylko jedna na|milion mia�a planety...
00:16:50:i na jednej z miliona|istnia�o �ycie...
00:16:53:i na jednej z miliona|istnia�o �ycie inteligentne...
00:16:58:by�yby tam dos�ownie|miliony cywilizacji.
00:17:04:Je�li nie...|to marnuje si� du�o miejsca.
00:17:14:Amen.
00:17:24:Le�a�em tam,|obserwowa�em niebo.
00:17:31:I wtedy co� poczu�em.|Nie wiem co.
00:17:36:Wiem tylko,|�e nie by�em sam.
00:17:38:Pierwszy raz w �yciu,|niczego si� nie ba�em...
00:17:43:nawet �mierci.
00:17:50:To by� B�g.
00:17:55:Nie s�dzisz...
00:17:57:�e dozna�e� tego,|bo tego potrzebowa�e�?
00:18:02:Jestem do�� inteligentny...
00:18:08:ale m�j rozum|nie m�g� tego ogarn��.
00:18:16:By�am kilka razy|na lekcji religii.
00:18:20:No i?
00:18:21:Zadawa�am ci�gle|k�opotliwe pytania.
00:18:27:�Sk�d pochodzi�a �ona Kaina?�
00:18:31:Wkr�tce poproszono ojca,|�ebym lepiej zostawa�a w domu.
00:18:36:Tw�j ojciec.
00:18:39:To on?
00:18:41:Tak.
00:18:44:Jeste�cie sobie bliscy?
00:18:47:Byli�my.|Zmar�, gdy mia�am 9 lat.
00:18:52:Nigdy nie zna�am matki.
00:18:56:Przykro mi.
00:19:01:To musi by� trudne.
00:19:07:Samotno��.
00:19:18:Co powiesz...na piknik,|jutro na g�rze Arecibo?
00:19:23:Raczej nie.|Musz� pracowa�.
00:19:28:A kolacja?|Znam fajne miejsce.
00:19:31:Nie s�dz�.
00:19:37:Ellie,|masz jaki� problem?
00:19:42:Nie.
00:19:43:Jestem sp�niona !
00:19:46:Obieca�am Kentowi,|�e b�d� o 1 0:30.
00:19:51:Nie chc� ci� ponagla�.
00:19:53:Od dawna chc�|zobaczy� ten sektor.
00:19:55:Zosta�.
00:19:57:Po�pij jeszcze.|W lod�wce jest jedzenie.
00:20:02:Jak ci� znale��?
00:20:04:Zostaw sw�j numer.|Zadzwoni�.
00:20:27:Tato !
00:20:30:Zaczyna si�.|Wszystko przegapisz !
00:20:36:Jeszcze jedna !|Po�piesz si� !
00:20:38:Ju� id�, Sparks.
00:20:41:Nast�pna !|Szybciej tato !
00:21:37:Przynios� lekarstwo.
00:22:36:ZAK�AD POGRZEBOWY
00:22:54:Wiem, �e teraz|trudno ci to zrozumie�...
00:22:58:ale nie zawsze wiadomo,|czemu pewne rzeczy si� zdarzaj�.
00:23:02:Czasami trzeba je przyj��|jako wol� Boga.
00:23:09:Powinnam by�a|trzyma� lekarstwa na dole.
00:23:12:Szybciej bym je znalaz�a.
00:23:39:CQ...
00:23:42:...tutaj W-9 GFO.|S�yszysz mnie?
00:23:48:Tato, tu Ellie.Wr��.
00:23:53:Tu Eleanora Arroway.|transmisja na 1 4.2 megaherca.
00:24:05:Jeste� tam?
00:24:08:Odbi�r.
00:24:16:Jeste� tam?
00:24:18:Tato, tu Ellie.
00:24:52:Czemu tak wcze�nie wsta�e�?
00:24:55:Pomy�la�em sobie...|�e b�dziemy dobr� ekip�.
00:25:00:Mo�emy zrobi� program|o istotach pozaziemskich.
00:25:04:Znasz Wielk� Grup�|w Nowym Meksyku?
00:25:06:-Dobre miejsce bada� nad E.T.|-Co ty wygadujesz?
00:25:13:Drumlin ko�czy badania.|Jeste�my na bruku.
00:25:30:Zamyka pan badania?
00:25:31:Jeszcze mi pani|za to podzi�kuje.
00:25:34:Jest pani zbyt zdolna,|by si� mar...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin