Bogdanowicz Marta, Smoleń Mariola - Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych.pdf

(10716 KB) Pobierz
6458200 UNPDF
Dysleksja
w kontekście nauczania
języków obcych
pod redakcją
Marty Bogdanowicz i Marioli Smoleń
WYDAWNICTWO
HARMONIA
6458200.002.png
Nauczanie języków obcych osób z dysleksją
Wielu rodziców w trosce o przyszłość swoich dzieci z<
o wysoki poziom ich edukacji językowej. Oczekiwania i am-
bicje rodziców uczniów z dysleksją nie zawsze mogą być
spełnione, ich dzieci bowiem mają trudności w uczeniu się
języków obcych.
Nauczyciele języka angielskiego czy niemieckiego poszu-
kujący skutecznych metod nauczania zauważają, że na
polskim rynku wydawniczym brakuje literatury dotyczącej.
nauki języków obcych dzieci z dysleksją. Niniejsza książka
jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez tych nau-
czycieli.
W publikacji tej zamieszczono artykuły m.in. Marty Bogda-
nowicz, Grażyny Krasowicz-Kupis, Krystyny Sochackiej,
Joanny Nijakowskiej - osób, które jako nieliczne w Polsce
zajmują się problematyką nauczania języków obcych dzieci
z dysleksją.
Znajdują się tu również materiały praktyczne: propozycje sce-
nariuszy lekcji, ćwiczeń i zabaw, które sprawią, że dla dzieci
z dysleksją nauka języka obcego stanie się przyjemnością.
Więcej informacji o naszych książkach:
> www.harmonia.gda.pl
6458200.003.png
Dysleksja
w kontekście nauczania
języków obcych
pod redakcją
Marty Bogdanowicz i Marioli Smoleń
6458200.004.png
Recenzent: dr Małgorzata Lipowska
Wstęp
Redaktor: Aleksandra Solowe
Redaktor techniczny: Grzegorz Moczulski
Projekt okładki: Donat Supiński
Europejczycy w ostatnich latach, szczególnie po 1 maja 2004 roku, a więc
po rozszerzeniu Unii Europejskiej, stali się bardziej mobilni - coraz więcej
osób zmienia miejsce zamieszkania, podróżuje po całym kontynencie. Już
w 1998 roku szacowano, iż ponad 16 milionów mieszkańców UE żyje poza
granicami swojego ojczystego kraju. Oznacza to, że obecnie setki tysięcy dzie-
ci wychowuje się w obcej kulturze, chodzi do szkół, w których uczy się w no-
wym dla nich języku. Dzieci te stają się dwu- a nawet wielojęzyczne.
Na problemy związane z tą sytuacją zwracają uwagę autorzy komentarza do
filmu i publikacji pt. Language Shock - Dyslexia Across Cultures {Szok językowy
- dysleksja w ujęciu wielokulturowym) wydanych w 1998 roku przez fundację
Dzieci Europejskie w Kryzysie (European Children in Crisis) w ramach Multi-
medialnego Zestawu Szkoleniowego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Zjawisko wielojęzyczności społeczeństwa występuje między innymi w Bruk-
seli, gdzie znajduje się siedziba władz Unii Europejskiej. Mimo że językami
urzędowymi w Belgii są francuski i belgijski, prawie jedna osoba na cztery po-
sługuje się zupełnie innym językiem, ponieważ jest obcokrajowcem. Obecnie
w związku z poszerzeniem UE omawiane zjawisko nasiliło się. Bruksela stała
się wielojęzycznym centrum Europy.
Osoby z dysleksja można spotkać w każdym kraju. W 1998 roku Europej-
skie Towarzystwo Dysleksji podało, że w państwach Unii Europejskiej żyje 37
milionów osób z dysleksja, szacuje się, że 10% populacji jest w jakimś stopniu
dotknięta dysleksja, zaś 4% - w stopniu głębokim.
Autorzy komentarza do filmu Language Shock podkreślają, że w związku
z rosnącą liczbą migrujących rodzin, wśród których są dzieci z trudnościami
w uczeniu się, rośnie zapotrzebowanie na programy edukacyjne przygotowa-
ne specjalnie z myślą o małych migrantach obarczonych dysleksja. Ich rodzi-
ców nie zawsze stać na szkoły prywatne, a bariera językowa może uniemożli-
wić aklimatyzację dzieci w miejscowej placówce oświatowej.
Wielu rodziców zabiega o wysoki poziom edukacji językowej swoich dzie-
ci - niezależnie od tego, czy ich kształcenie odbywa się granicą, czy w kraju.
Opiekunowie dbają, aby jak najwcześniej poznały jeden język zachodnioeuro-
pejski, najlepiej już w wieku przedszkolnym. Bardzo szybko włączają do pro-
gramu edukacyjnego naukę drugiego języka obcego. W Polsce pojawiły się
nowe szkoły językowe, które pragną sprostać wymaganiom stawianym przez
rodziców. Jako przykład można tu wskazać szkoły Helen Doron, w których ję-
zyka obcego uczą się już półtoraroczne dzieci.
WYDAWNICTWO
HARMONIA
Członek Polskiej Izby Książki
Redakcja i Biuro Handlowe: 80-116, ul. A. Struga 16
tel. (058) 320 14 15
fax (058) 300 57 21
e-mail: harmonia@harmonia.gda.pl
Szczegółowe informacje o naszych publikacjach:
www.harmonia.gda.pl
ISBN 83-7134-178-4
Gdańsk 2004 - Wydanie I
Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o.
ul. Św. Piotra 12, 81-347 Gdynia
tel. (58) 660-73-10, tel./fax (58) 621-68-51
6458200.005.png
Oczekiwania i ambicje wielu rodziców nie zawsze mogą być spełnione.
Uczniowie z dysleksją rozwojową, mają trudności z uczeniem się języka ob-
cego. Nauczyciele troszczący się o swoich podopiecznych poszukują nowych,
skutecznych metod nauczania dostosowanych do możliwości dzieci ze specy-
ficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. W ich przypadku tradycyjne me-
tody nie przynoszą oczekiwanych efektów. Pedagodzy niejednokrotnie czują
się bezradni, najczęściej dlatego, że nie są przygotowani do pracy z dziećmi
z dysleksją.
Badania nad znajomością problemu dysleksji przeprowadzone pod kie-
runkiem prof. M. Bogdanowicz w 1996 roku na Uniwersytecie Gdańskim
wśród kilkunastu grup zawodowych wykazały, że jedną z najmniej zoriento-
wanych w tej problematyce jest grupa nauczycieli języka obcego. Obecnie sy-
tuacja ta zmieniła się diametralnie. Z badań przeprowadzonych w 2004 roku
wynika, że nauczyciele języków obcych mają taką samą wiedzę na temat dys-
leksji jak poloniści. Niekiedy są tymi nauczycielami, którzy pierwsi zwracają
uwagę na konieczność skierowania uczniów na badania diagnostyczne w po-
radniach psychologiczno-pedagogicznych.
Na polskim rynku wydawniczym nadal brakuje literatury dotyczącej na-
uczania języka obcego dzieci dotkniętych dysleksją. Istnieje duża grupa na-
uczycieli, którzy we własnym zakresie aktywnie poszukują informacji i do-
świadczeń pomocnych w uczeniu osób z dysleksją. Odpowiadając na potrzeby
tej grupy pedagogów, instytucje - Polskie Towarzystwo Dysleksji, II Podsta-
wowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku oraz Fundacja
Scholastyka - 27 września 2003 roku zorganizowały I Ogólnopolską Konfe-
rencję zatytułowaną Nauczanie języków obcych dzieci ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Prezydent
Miasta Gdańska, Pomorski Kurator Oświaty, Kolegium Języków Obcych UG,
natomiast patronatem medialnym - TVP3 i Gazeta Wyborcza. W konferencji
wzięła udział liczna grupa nauczycieli języka angielskiego, psychologów, pe-
dagogów i nauczycieli terapii pedagogicznej z całej Polski.
Konferencja nie odbyłaby się, gdyby nie entuzjazm i zaangażowanie wielu
ludzi. Przede wszystkim należą się gorące podziękowania gospodarzowi konfe-
rencji - II Zespołowi Szkół STO w Gdańsku - za duży wkład pracy w zorgani-
zowanie spotkania, a szczególnie nauczycielkom języka angielskiego, paniom:
Barbarze Gosztyle-Łuć, Annie Grzegorzewskiej, Gabrieli Kosickiej i Dorocie
Muszyńskiej.
Chcemy również podziękować sponsorom, którzy z życzliwością i ofiar-
nością wspomogli tę konferencję.
Niniejsza publikacja zawiera teksty referatów i materiały warsztatowe z za-
jęć, które odbyły się w ramach konferencji. Znajdują się tu także artykuły przy-
gotowane przez osoby, które jako nieliczne w naszym kraju prowadzą badania
i zajmują się problematyką nauczania języków obcych dzieci z dysleksją.
Mamy nadzieję, że publikacja stanie się inspiracją dla nauczycieli języków
obcych i pomocą w pracy z dziećmi z dysleksją na lekcjach, a także zachęci
pedagogów do organizowania kolejnych szkoleń z tego zakresu i publikowa-
nia artykułów o tej tematyce.
Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
Wiceprzewodnicząca Europejskiego
i Polskiego Towarzystwa Dysleksji
Mariola Smoleń
Dyrektor ds. Pedagogicznych
II Podstawowo-Gimnazjalnego
Zespołu Szkół Społecznych
STO w Gdańsku
6458200.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin