Sześciolatek to potrafi - przewodnik_cz2.pdf

(5439 KB) Pobierz
przewodnik_cz2
PRZEWODNIK METODYCZY
CZÊŒÆ II
SZEŒCIOLATEK
DLA NAUCZYCIELA
TO POTRAFI
118552416.003.png 118552416.004.png
PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA
SZEŒCIOLATEK TO POTRAFI
Redaktor: Ewa Kagan
Oprawa graficzno-ilustracyjna: Ewa Kagan
Sk³ad, druk i oprawa:
PTHU LIBRA
ul. ¯abia 34, 27-400 Ostrowiec Œw.
WYDANIE I
Copyright by Ewa Kagan, Marta Nazimek, Tarnobrzeg 2004
Copyright by Wydawnictwo Nowa Edukacja, Tarnobrzeg 2004
ISBN 83-89509-40-7
Wydawnictwo Nowa Edukacja
ul. Sienkiewicza 145i, 39-400 Tarnobrzeg
tel./fax (15) 822 40 76
e-mail: nowaedukacja@op.pl
SPIS TREŒCI
I. Rozk³ad materia³u wychowania i nauczania. .....................................
4
II.
Scenariusze zajêæ:
Ø Razem bezpiecznie i weso³o . ......................................................
12
22
31
39
45
51
Ø Zimowe bajanie . ...........................................................................
Ø Wkrótce œwiêta . ...........................................................................
Ø Co nowy rok przyniesie . ..............................................................
Ø Weso³a zima . ...............................................................................
Ø Najmilsze spotkania . ....................................................................
59
Ø Nasze radoœci i smutki . .................................................................
70
78
85
94
101
Ø Zima pakuje walizki . ....................................................................
Ø To wiosna . ....................................................................................
Ø Wiosna lubi porz¹dek . .................................................................
III.
Arkusz do badania osi¹gniêæ dziecka. ..............................................
108
IV.
Literatura. ..........................................................................................
111
Ø Nadchodzi zima. ..........................................................................
Ø Nasze odkrycia . ............................................................................
I R OZK£AD MATERIA£U WYCHOWANIA I NAUCZANIA
T EMATYKA INTEGRALNYCH OŒRODKÓW
W IELOKIERUNKOWEJ DZIA£ALNOŒCI UCZNIÓW
O CZEKIWANE OSI¥GNIÊCIA
UCZNIÓW
1
2
1
Nadchodzi zima
· Planowanie i organizowanie w³asnych zajêæ
w ci¹gu dnia.
· Rozmowa kierowa na na temat w³asnego
miejsca do zabawy i nauki.
· Poznanie ma³ej i wielkiej litery l drukowanej
i pisanej.
· Æwiczenia w czytaniu sylab, wyrazów i
krótkich zdañ.
· Upiêkszanie pokoju (k¹cika) do zabawy i
nauki – „Serpentynowe sówki”.
· Wprowadzenie liczby i cyfr y 5.
· Przeliczanie liczebnoœci zbiorów w zakresie
5.
· Praktyczne pos³ugiwanie siê liczebnikami
porz¹dkowymi w zakresie 5.
· Wypowiedzi uczniów na temat przygotowañ
zwierz¹t do zimy na podstawie ilustracji,
tekstu i obserwacji w³asnych.
· Wykonanie z papieru postaci je¿a.
· Projektowanie i pokonywanie torów
przeszkód z u¿yciem przyrz¹dów.
· Zmiany zachodz¹ce w przyrodzie na
prze³omie jesieni i zimy. Skutki tych zmian
dla cz³owieka.
· Pisanie liter po œladzie.
· Zabawy rytmiczne, odtwarzanie ruchem
charakteru muzyki.
· Po znanie zasobów ziemi (wêgiel, sól, siarka,
kamieñ, gips). Rozmowa na temat pracy
górnika.
· Wykonanie czapki górniczej, ciêcie i klejenie
kartonu.
· Nauka s³ów i melodii piosenki „Orkiestra
gra”.
· Rozumie potrzebê planowania
w³asnych zajêæ w ci¹gu dnia.
· Dba o porz¹dek w swoim k¹ciku
pracy (pokoju).
· Czyta sylaby, wyrazy i krótkie
zdania.
· Rozpoznaje ma³¹ i wielk¹ literê l
drukowan¹ i pisan¹.
· Upiêksza k¹cik (pokój) zabawy i
nauki .
· Potrafi przeliczaæ i porównywaæ
liczebnoœæ zbiorów w zakresie 5.
· Praktycznie pos³uguje siê
liczebnikami porz¹dkowymi w
zakresie 5.
· Bierze czynny udzia³ w rozmowach
na okreœlony temat.
· S³ucha ze zrozumieniem treœci
czytanych przez nauczyciela tekstów.
· Potrafi projektowaæ i pokonywaæ tory
przeszkód.
· Dostrzega zmiany zachodz¹ce w
przyrodzie zwi¹zane z por¹ roku.
· Pisze litery l , L po œladach.
· Wykorzystuje zgromadzone
s³ownictwo w opisie s³ownym
wygl¹du zwierz¹t.
· Potrafi odtwarzaæ ruchem charakter
muzyki.
· Zna g³ówne zasoby ziemi.
· Potrafi ci¹æ kar ton po linii krzywej
i
2.
Razem b ezpiecznie
i weso³o
· Poznanie historii œw. Miko³aja oraz zwyczaju
obdarowywania siê prezentami w dniu 6
grudnia i na gwiazdkê.
· Potrzeba okazywania radoœci z ka¿dego
upominku.
· Nauka s³ów i melodii piosenki „
Czekoladowa historyjka”.
· Wypowiedzi dzieci na te mat spêdzania czasu
· Zna historiê œw. Miko³aja i zwyczaj
obdarowywania siê prezentami.
· Rozumie potrzebê okazywania
radoœci z ka¿dego upominku.
· Zna s³owa i melodiê piosenki „
Czekoladowa historyjka”.
· Bierze czynny udzia³ w rozmowie na
okreœlony temat.
-4-
³¹czyæ go za pomoc¹ kleju.
· Zna s³owa i melodiê piosenki
Orkiestra gra”.
118552416.005.png 118552416.006.png 118552416.001.png
wolnego od zajêæ w przedszkolu (szkole).
· Wypowiada siê na temat treœci
znanych bajek.
· Potrafi wykonaæ æwiczenia
gimnastyczne z wybranymi
przyborami.
· Rozpoznaje litery e, E drukowane i
pisane.
· Porównuje liczebnoœæ zbiorów w
zakresie 5.
· Dostrzega piêkno zimowego lasu w
opisie poety.
· Rozpoznaje na rysunku i nazywa ptaki
zimuj¹ce w Polsce.
· Rozumie potrzebê pomocy ptakom w
okresie zimy.
· Czyta sylaby i krótkie zdania.
· Potrafi wykonaæ ozdoby na
przybornik.
· Sprawnie wykonuje æwiczenia z
elementami rzutu.
· Znaczenie wypoczynku czynnego oraz
pobudzaj¹cego rozwój intelektualny
(ksi¹¿ka, teatr).
· Rozmowy na temat ulubionych bajek (film,
ksi¹¿ka).
· Æwiczenia i zabawy z wybranymi
przyborami: woreczkiem, pi³k¹, lask¹,
skakank¹, obrêcz¹.
· Poznanie liter E, e drukowanej i pisanej.
· Porównywanie liczebnoœci zbiorów w
zakresie 5.
· Piêkno zimowego lasu na podstawie wiersza
„Najpiêkniejsza choinka”.
· Opisanie choinki dla zwierz¹t.
· Poznanie nazw i wygl¹du ptaków zimuj¹cych
u nas.
· Rozmowa na temat pomocy dla ptaków w
czasie mroŸnej zimy.
· Wykonanie smako³yków dla skrzydlatych
przyjació³.
· Czytanie sylab i krótkich zdañ.
· Wykonanie ozdobnego przybornika na
biurko.
· Zabawy i æwiczenia z elementami rzutu.
3.
Zimowe bajanie
· Dostrzega zmiany zachodz¹ce w
przyrodzie zim¹.
· Potrafi przedstawiæ piêkno górskiego
pejza¿u zim¹.
· Chêtnie pokonuje naturalny tor
przeszkód.
· Rozpoznaje œlady pozostawione
przez zwierzêta na œniegu.
· Wypowiada siê na temat „muzyki”
zimy w oparciu o wiersz oraz
prze¿ycia w³asne.
· Rozumie znaczenie znaku +.
· Potrafi dokonywaæ rozk³adu liczby 5
na sk³adniki.
· S³ucha ze zrozumieniem tekstów
czytanych przez nauczyciela.
· Dokonuje analizy i syntezy wyrazów.
· Pisze litery e, E po œladzie.
· Potrafi zobrazowaæ lini¹ i plam¹
barwn¹ snu œpi¹cego misia.
· Zna nazwy zimowych dyscyplin
sportowych i sprzêtu s³u¿¹cego do ich
uprawiania.
· Wypowiada siê na temat zabaw na
œniegu na podstawie ilustracji, tekstu
wiersza i doœwiadczeñ w³asnych.
· Zmiany zachodz¹ce w przyrodzie zim¹. Sk¹d
bierze siê œnieg.
· Przedstawienie piêkna górskiego pejza¿u
zim¹.
· Pokonywanie naturalnego toru przeszkód.
· Rozpoznawanie œladów pozostawionych
przez zwierzêta na œniegu.
· Zabawy i æwiczenia z u¿yciem wybranych
przyborów.
· Wypowiedzi dzieci na temat „muzyki” zimy
w oparciu o wiersz D. Gellner „Zima” oraz
prze¿ycia w³asne.
· Poznanie znaku +.
· Rozk³ad liczby 5 na sk³adniki.
· S³uchanie tekstu bajki czytanej przez
nauczyciela.
· G³oska e i jej litery. Pisanie liter e, E po
œladzie.
· Rozmowa o warunkach ¿ycia ludzi i zwierz¹t
zim¹.
· Przedstawienie lini¹ i plam¹ barwn¹ o czym
œni œpi¹cy miœ.
· Nazwy zimowych dyscyplin sportowych i
sprzêtu s³u¿¹cego do ich uprawiania.
· Wypowiedzi uczniów na temat zabaw na
-5-
118552416.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin