Sześciolatek to potrafi - przewodnik_cz1.pdf

(3533 KB) Pobierz
przewodnik_cz1
PRZEWODNIK METODYCZY
CZÊŒÆ I
SZEŒCIOLATEK
DLA NAUCZYCIELA
TO POTRAFI
119030304.001.png 119030304.002.png
PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA
„Szeœciolatek to potrafi”
Redaktor: Ewa Kagan
Oprawa graficzno-ilustracyjna: Ewa Kagan
Sk³ad, druk i oprawa:
PTHU LIBRA
ul. ¯abia 34, 27-400 Ostrowiec Œw.
WYDANIE I
Copyright by Marta Nazimek, Tarnobrzeg 2004
Copyright by Wydawnictwo Nowa Edukacja, Tarnobrzeg 2004
ISBN 83-89509-40-7
Wydawnictwo Nowa Edukacja
ul. Sienkiewicza 145i, 39-400 Tarnobrzeg
tel./fax (15) 822 40 76
e-mail: nowaedukacja@op.pl
SPIS TREŒCI
I. Rozk³ad materia³u wychowania i nauczania. .....................................
4
II.
Scenariusze zajêæ:
Ø Wakacyjne wspomnienia. ............................................................
12
15
Ø Ja i moi koledzy. ...........................................................................
Ø Moje zmys³y. ................................................................................
19
27
32
37
Ø B¹dŸmy bezpieczni. .....................................................................
Ø Jesieñ w polu i w ogrodzie. ..........................................................
Ø Jesieñ w sadzie. ............................................................................
47
Ø W jesiennym nastroju. .................................................................
54
62
69
78
83
91
Ø Moja mama. .................................................................................
Ø Mój tato. ......................................................................................
Ø Mój dom. .....................................................................................
Ø Nasi ulubieñcy. .............................................................................
III.
Arkusz do badania osi¹gniêæ dziecka. ...............................................
96
IV.
Literatura. ...........................................................................................
98
Ø Pierwsze wspólne dni. ...............................................................
Ø Poznajemy zawody. .....................................................................
I. ROZK£AD ZINTEGROWANEGO MATERIA£U WYCHOWANIA I N AUCZANIA
Tematyka integralnych
oœrodków wielokierunkowej
dzia³alnoœci dziecka
Oczekiwane osi¹gniêcia dzieci
1
2
Pierwsze wspólne dni.
· Nawi¹zuje prawid³owe kontakty z
rówieœnikami
· Dostrzega ró¿nice i podobieñstwa
miêdzy ludŸmi
· Wykonuje w³asn¹ wizytówkê
· Poznaje imiona kolegów
· Dokonuje analizy i syntezy s³uchowej
prostych wyrazów
· Stosuje okreœlenia dotycz¹ce po³o¿enia
przedmiotów w przestrzeni
· Uczestniczy w planowaniu i urz¹dzaniu
sali
· Poznaje pracowników przedszkola
(szko³y) i pomieszczenia w budynku
· Bezpiecznie pos³uguje siê no¿yczkami
przy ciêciu papieru.
· Wzajemne poznanie siê.
· Prezentacja w³asnych
upodobañ.
· Integrowanie grupy
dzieciêcej.
· Poznanie ksi¹¿ki i jej
bohaterów.
· Poznawanie prehistorii –
dinozaury.
· Po³o¿enie przedmiotów w
przestrzeni.
· Wspólne planowanie i
zagospodarowywanie
przestrzeni w sali.
· Pracownicy przedszkola
(szko³y) i pomieszczenia w
budynku.
Wakacyjne wspomnienia
· Opowiada o swoich wakacyjnych
przygodach
· Rozpoznaje góry, jeziora, morze
· U¿ywa nazw Polska, Europa
· Wie, ¿e œwiat mo¿na poznawaæ ró¿nymi
zmys³ami
· Wyodrêbnia wyrazy w zdaniach
· Uk³ada zespo³owo wakacyjn¹ opowieœæ
· Poznaje pojêcia astronomiczne: planeta,
gwiazda
· Tworzy kolekcjê z wakacyjnych pami¹tek
wg przyjêtego kryterium
· Odró¿nia ko³o od kuli
· Globalnie odczytuje imiona
· Poznaje w³aœciwoœci fizyczne bursztynu
· Przedstawia na rysunku swoje wakacyjne
prze¿ycia
· Œpiewa piosenki o tematyce wakacyjnej
· Doskonali zrêcznoœæ i zwinnoœæ
· Wypowiedzi werbalne,
plastyczne i dramowe na
temat wakacyjnych prze¿yæ
· Rozró¿nianie
charakterystycznych
krajobrazów: morze, góry,
jeziora
· Poznawanie otaczaj¹cego
œwiata za pomoc¹ ró¿nych
zmys³ów
· Korzystny i szkodliwy wp³yw
S³oñca
· Podzia³ zdania na wyrazy
· Pami¹tki wakacyjne
· Tworzenie kolekcji wg
przyjêtego kryterium
· Ko³o a kula
Ja i moi koledzy
· Wzajemne poznanie siê
· Zauwa¿a podobieñstwa i ró¿nice w
wygl¹dzie, upodobaniach ludzi
Nawi¹zuje prawid³owe kontakty z
-4-
119030304.003.png
· Komunikowanie siê
· Integrowanie grupy
· Podobieñstwa i ró¿nice
miêdzy ludŸmi
· Okreœlanie od czuæ i uczuæ
w³asnych i innych ludzi
· Kodeks dobrego zachowania
· Analiza i synteza s³uchowa
wyrazów
· Okreœlenia d³ugoœci,
wysokoœci, szerokoœci
rówieœnikami
· Zna zas ady wspó³¿ycia w grupie,
wspó³tworzy kodeks dobrego zachowania
· Respektuje zasady obwi¹zuj¹ce w
zabawach i grach
· Rozpoznaje uczucia, omawia je i nazywa
· Dokonuje analizy i syntezy sylabowej i
g³oskowej wyrazów
· Prawid³owo pos³uguje siê okreœleniami
dotycz¹cy mi d³ugoœci, wysokoœci,
szerokoœci
· Pos³uguje siê liczebnikami
porz¹dkowymi w dostêpnym sobie
zakresie
· Wyra¿a swoje uczucia w dzia³alnoœci
muzycznej i plastycznej
· Doskonali orientacjê w przestrzeni w
æwiczeniach i zabawach ruchowych
Moje zmys³y
· Poznawanie otaczaj¹cego
œwiata za pomoc¹ ró¿nych
zmys³ów
· Wypowiadanie siê na temat
w³asnych odczuæ i uczuæ i
spostrze¿eñ
· Komunikowanie siê
· Orientacja w przestrzeni
· Rozumienie sygna³ów
s³uchowych i wzrokowych
· Analiza i synteza s³uchowa
wyrazów
· Narzêdzia o¿ywiaj¹ce
zm ys³y: m³otek, lupa,
lornetka
· Tworzenie zbiorów i
podzbiorów
· Rozpoznawanie i nazywanie
figur geometrycznych
· Zabawy rytmiczne
· Pos³uguje siê dotykiem, s³uchem,
wzrokiem, wêchem i smakiem w
poznawaniu œwiata
· Doskonali spostrzegawczoœæ zmys³ow¹
· Rozpoznaje, omaw ia i nazywa swoje
doznania zmys³owe
· Wie o odmiennoœci ludzi nies³ysz¹cych,
niewidomych i szanuje je. Poznaje
sposoby komunikowania siê z nimi
· W³aœciwie stosuje pojêcia okreœlaj¹ce
po³o¿enie przedmiotów w przestrzeni,
rozró¿nia prawa i lew¹ stronê kartki
· Rozpoznaje i nazywa figury
geometryczne: ko³o, trójk¹t, kwadrat,
prostok¹t. Uk³ada z nich postaæ
dinozaura
· Dokonuje analizy i syntezy sylabowej
wyrazów korzystaj¹c ze s³ownika
obrazkowo -wyrazowego
· Pos³uguje siê m³otkiem, lup¹ i lornetk¹
· Segreguje i klasyfiku je, tworzy zbiory i
podzbiory. Przelicza elementy zbioru.
· Odtwarza podany rytm na instrumentach
muzycznych
· Doskonali reakcjê na sygna³y s³uchowe i
wzrokowe w zabawach i æwiczeniach
ruchowych
B¹dŸmy bezpieczni
· Rozró¿nia i nazywa kierunki w
przestrzeni, poprawnie pos³uguje siê
pojêciami: strona prawa, strona lewa
Zna podstawowe przepisy i zasady
· Nazywanie kierunków w
przestrzeni
-5-
119030304.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin