Scenariusze zajęć zintegrowanych kl1 sem.2.pdf

(4087 KB) Pobierz
41555876 UNPDF
Barbara Bieg Beata Sobczyk
SCENARIUSZE ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
wg podręczników
SŁOŃCE NA STOLE
i SŁONECZNA MATEMATYKA
KLASA I
semestr II
WARSZAWA 2002
41555876.001.png
Redakcja : Fundacja Elementarz
Korekta: Zespó³
Rysunki: Beata Sobczyk
© by Barbara Bieg, Beata Sobczyk
© for this edition by MUZA SZKOLNA, Warszawa 2002
¯adna czêœæ niniejszej publikacji nie mo¿e byæ reprodukowana, przechowywana jako Ÿród³o danych iprzekazywana
wjakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody posiadacza praw.
MUZA SZKOLNA Sp. z o.o.
00-590 Warszawa
ul. Marsza³kowska 8 m. 17
tel. (0-22) 629 65 24
e-mail: info@muzaszkolna.pl
Dzia³ zamówieñ: (0-22) 628 63 60, 629 32 01
Warszawa 2002
Wydanie I
 
SPIS TREŒCI
WSTÊP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I.ZIMOWE OPOWIEŒCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CO S£YCHAÆ U ZWIERZ¥T? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Dzielimy siê obserwacjami poczynionymi w czasie ferii zimowych i poznajemy
nowy podrêcznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Zdobywamy informacje o zwierzêtach. Czy ca³a przyroda œpi? . . . . . . . . . . . . . 8
3. Przyroda pisze listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. Chcemy wiedzieæ: Co dzieje siê pod œniegow¹ pierzynk¹? O czym œni Ziemia? . . 11
BA£WANKOWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. Jesteœmy budowniczymi. Budujemy Ba³wankowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. Tworzymy akompaniament do piosenki „W Ba³wankowie”. Próbujemy opisaæ
ba³wanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SPACER W WYOBRANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1–2. Przygotowujemy siê do spaceru w wyobraŸni: czujemy siê zrelaksowani, spo-
kojni, jesteœmy w dobrym nastroju. S³uchamy aktywnie tekstu czytanego przez
nauczyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ZIMOWE BAJANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1. Jesteœmy bajkopisarzami. Pomagamy chmurom w sypaniu bajek . . . . . . . . . . . 16
2. Tworzenie klasowego albumu malarstwa „Zimowe obrazy” . . . . . . . . . . . . . . . 18
II.PISAÆ TO ZNACZY BUDOWAÆ DOM DLA MYŒLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1. Uzasadniamy potrzebê pisania i dowiadujemy siê, czym pisano dawniej, a czym
piszemy dziœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Mówimy i piszemy poprawnie – poznajemy Dominikê, która s³owa po³yka. Do-
wiadujemy siê, jak wróbelek Elemelek uczy³ siê literek, na podstawie ksi¹¿ki
H. £ochockiej „O wróbelku Elemelku” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3. Rozmawiamy o tym, jak nale¿y przygotowywaæ siê do pisania, w oparciu o w³a-
sne doœwiadczenia i tekst „Pisanie jest jak budowanie domu”. Budujemy dom
dla naszych myœli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
III.DBAMY O SWOJE ZDROWIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1. Kukuryku – kto tak mówi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2. O czym rozmawiaj¹ przybory toaletowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3. Radzimy Elemelkowi, jak pokonaæ kaszel i katar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4. Udzielamy rad, jak dbaæ o swoje zdrowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
IV.KA¯DY PRACUJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1. Kto dba o nasze zdrowie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2. Rozwi¹zujemy zagadkê: Kim jest mama Eli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3. Poznajemy ró¿ne zawody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4. Dowiadujemy siê jak najwiêcej o pracy naszych rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5. Jestem ostro¿ny – wiem, co mo¿e spowodowaæ po¿ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6. Zdobywamy sprawnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
V.SZUKAMY PRZEDWIOŒNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ZAPACHNIA£O PRZEDWIOŒNIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1. Wyruszamy szukaæ przedwioœnia. Obserwujemy, jak przyroda przygotowuje siê
do nadejœcia wiosny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Z WIZYT¥ U MARCINA – OGRODNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1. Skarby ogrodnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2. Wybieramy nasiona do naszego ogródka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3. Dowiadujemy siê, czego potrzebuje nasionko, by staæ siê roœlin¹? . . . . . . . . . . . 54
4. W œwiecie fantazji – czarodziejskie ziarenko, czarodziejska roœlinka . . . . . . . . . 55
 
4
Barbara Bieg, Beata Sobczyk
5. Wyprawa do ogrodnictwa – poznajemy pracê ogrodnika. Zdobywamy spraw-
noœæ m³odego ogrodnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6. Poznajemy „obowi¹zki” stracha na wróble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7. Szukamy odpowiedzi na pytanie: Jak pachnie przedwioœnie? Poznajemy ludowe
obyczaje po¿egnania zimy – topienie Marzanny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
VI.ZAPRASZAMY DO TEATRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1. Jesteœmy pracownikami teatru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2. Po co jest teatr? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
VII.CYKL TEMATYCZNY: ZAPISANE W KALENDARZU . . . . . . . . . . . . . . . . 63
W RYTMIE PRZYRODY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1. Co to jest kalendarz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2. Dowiadujemy siê o tym, co miesi¹ce mówi¹ o sobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3. W rytmie przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4. Poznajemy przys³owia zwi¹zane z miesi¹cami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5. Co robi¹ w kwietniu dni tygodnia, a co robi Karolek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
KWIECIEÑ – PLECIEÑ, BO PRZEPLATA – TROCHÊ ZIMY, TROCHÊ LATA 71
1. Witamy kwiecieñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2. Kwiecieñ – wiosenny miesi¹c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
PISANKI, KRASZANKI, MAZURKI, BABY – CZAS POMYŒLEÆ O ŒWIÊ-
TACH WIELKANOCNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1. Rozpoczynamy przygotowania do Œwi¹t Wielkanocnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2. Dziewiêæ – czy dziesiêæ kurcz¹t – oto jest pytanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3. Gromadzimy informacje o zwyczajach wielkanocnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4. Sk³adamy sobie ¿yczenia i planujemy zajêcia w czasie ferii wiosennych . . . . . . 81
PLANUJEMY, JAK SPÊDZIÆ POPO£UDNIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1. Planujemy nasze popo³udnia na najbli¿szy tydzieñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2. Spotkanie z robotem na wystawie techniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
VIII.OLESIE I PRZYJANI Z PRZYROD¥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
1. Przylecia³y ptaki z radosn¹ nowin¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2. Dowiadujemy siê o przyjaŸni w przyrodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3. Co nale¿y wyczarowaæ, ¿eby powsta³ las? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4. Wyprawa z „ó” niewymiennym w krainê przyrody. Gdzie w przyrodzie mieszka
„ó” niewymienne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
IX.KSI¥¯KI Z MOJEJ PÓ£KI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
1. Opowieœci króla Alfabeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2. Jesteœmy autorami bajek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3. Z wizyt¹ w czytelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
X.BURZA, DESZCZ, S£OÑCE I... KA£U¯YŒCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
1. Przyroda i pogoda w maju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2. Siedem barw têczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
3. Burza, deszcz, s³oñce i... ka³u¿yœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4. Podpatrujemy przyrodê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5. Majowe spotkanie z ortografi¹ i muzyk¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
XI.£¥KA PE£NA MOTYLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
1–2. Narodziny motyla – jak g¹sienica motylkiem siê sta³a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3–4. Lot motylka nad ³¹k¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5. Jak cztery motylki wronê wyprowadzi³y w pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6. Dwuznak „rz” czarodziejem – odczarowuje ³¹kê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7. Dobranoc ³¹ko, usypia ciê s³onko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
 
Klasa I czêœæ II
5
XII.W RODZINNYM GRONIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
1. Przyjazny dom – szczêœliwi domownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2. Czworono¿ni domownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3. W domowym zaciszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4. Nasze mamy kochane – przygotowujemy siê do ich œwiêta . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5. Powrót do domu – jak by³o w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6. Dla Ciebie Mamo, dla Ciebie Tato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
7. Marzenia Hani z I b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
XIII.DZIECI MALUJ¥ KOLOROWY ŒWIAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
1. Uwaga! Ju¿ czerwiec – bogaty w wydarzenia. Dziœ nasze œwiêto . . . . . . . . . . . . . 118
2. Dobrze mieæ kumpla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
3. Stuk-puk – lato puka do naszych drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4. Malujemy kolorowy œwiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5. Co kryje siê w kolorowych kredkach? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6. Œwiat muzyk¹ malowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
XIV.PODRÓ¯E – BLISKIE I DALEKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
1. Podró¿e – czym podró¿owano dawniej, a czym dziœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
2. Warszawa – nasza stolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3. Podró¿ Wis³¹ do Krakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4. Podró¿e dalekie i bliskie – zdobywamy odznakê „ma³ego wêdrowca” . . . . . . . . 135
XV.NIEBAWEM WAKACJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
1. Czym podró¿uje lato? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
2. Liczymy dni do koñca roku szkolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
3. Wakacje – czas zabaw. I ty mo¿esz zostaæ Indianinem! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4. Bajki „Lis i kurka” i „O kotku i kogutku” ucz¹ nas mówiæ „nie” . . . . . . . . . . . 140
5. Za chwilê wakacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6. Wakacyjne rady – ¿egnaj, pierwszaku, jesteœ ju¿ uczniem klasy drugiej! . . . . . . . 142
BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin