Przewodnik metodyczny cz3 Nasza Klasa 0.pdf

(2263 KB) Pobierz
142452371 UNPDF
Nasza klasa „0”
część 3
styczeń– luty
1
142452371.018.png 142452371.019.png 142452371.020.png 142452371.021.png 142452371.001.png
STYCZEÑ, TYDZIEÑ I
TREŒCI
PROGRAMOWE
TEMAT
TYGODNIA
DZIEÑ
TYGODNIA
TEMAT
DNIA
AKTYWNOή
I DZIA£ALNOŒÆ
DZIECKA
1
2
3
4
5
Nasza edukacja ma-
tematyczna
Rytmy w organizacji
przestrzeni i czasu
– Dostrzeganie ryt-
micznej organizacji
czasu w sta³ych nas-
têpstwach dnia i
nocy, pór roku, dni
tygodnia, miesiêcy;
• nazywanie kolejno
pór roku, dni tygo-
dnia, miesiêcy;
okreœlanie aktualnej
pory roku, miesi¹-
ca, dnia tygodnia,
• zwrócenie uwagi na
kalendarze, ich rolê
w okreœlaniu dni ty-
godnia, miesiêcy
(Program wychowa-
nia przedszkolnego
„Nasze przedszkole”,
MAC EDUKACJA
S.A., Kielce 2007,
s. 35).
Lata, miesi¹-
ce, tygodnie
1
Kalendarze
• Ulubione potra-
wy Janka -
wprowadzenie
litery j: ma³ej
i wielkiej, dru-
kowanej i pisa-
nej na podsta-
wie wyrazów:
jajko, Janek.
• Zapoznanie
z ró¿nymi ro-
dzajami kalen-
darzy.
2
Mój tydzieñ
• S³uchanie wier-
sza J. Brzechwy
Tydzieñ.
• Mój tydzieñ –
wykonanie w³as-
nej ksi¹¿eczki
o wydarzeniach
minionego ty-
godnia.
3
A czas p³ynie
• Zabawy przy
piosence Rok.
• Gimnastyka
buzi i jêzyka -
æwiczenia arty-
kulacyjne.
2
142452371.002.png 142452371.003.png 142452371.004.png 142452371.005.png
STYCZEÑ, TYDZIEÑ I
CELE
OGÓLNE
CELE
OPERACYJNE
KSI¥¯KA, CZ. 2
KARTY PRACY,
CZ. 2
ZAJÊCIA
RUCHOWE
6
7
8
9
– zapoznanie z li-
ter¹ j: ma³¹
i wielk¹, druko-
wan¹ i pisan¹
Dziecko:
– rozpoznaje i nazy-
wa literê j: ma³¹
i wielk¹, druko-
wan¹ i pisan¹
s. 52-55
nr 25, 26
• Æwiczenia poranne –
zestaw XVI (u³o¿one
przez autora).
• Zabawa ruchowo-na-
œladowcza Bitwa na
œnie¿ki (u³o¿ona przez
autora).
• Æwiczenia gimnastycz-
ne – zestaw V (u³o¿one
przez autora).
– zwrócenie uwa-
gi na budowê
kalendarzy i ich
charakterystycz-
ne elementy
– wyjaœnia budowê
kalendarza
– zapoznanie z na-
zwami dni tygo-
dnia
– wymienia kolejno
nazwy dni tygo-
dnia
s. 56, 57
nr 27
– wykonanie ksi¹-
¿eczek o zajê-
ciach dzieci
– przedstawia w for-
mie plastycznej ty-
dzieñ ze swojego
¿ycia
– realizacja ró¿-
nych tematów
rytmicznych z
wykorzystaniem
ró¿nych przybo-
rów
– ilustruje piosenkê
ruchem
nr 28
– rozwijanie pra-
wid³owej wymo-
wy g³osek cz, c
– mówi wyraŸnie
3
142452371.006.png 142452371.007.png 142452371.008.png 142452371.009.png
4
Rozmowy
liczb
• Æwiczenia licz-
bowe Jak liczby
ze sob¹ rozma-
wia³y.
• Zabawa dydak-
tyczna na okreœ-
lanie logicznej
wartoœci zdañ
Prawda czy
fa³sz?
5
Rok ma
dwanaœcie
miesiêcy
• S³uchanie
opowiadania
J. Papuziñskiej
Baϖ o dwuna-
stu miesi¹cach.
• Nasz kalendarz
– wspólne wy-
konanie kalen-
darza.
STYCZEÑ, TYDZIEÑ II
To ja
– Uczestniczenie
w dzia³aniach po-
zwalajcych na po-
znanie swoich mo¿-
liwoœci:
• wykazywanie siê
inicjatyw¹ w sytu-
acjach nowych, nie-
znanych
(Program wychowa-
nia przedszkolnego
„Nasze przedszkole”,
MAC EDUKACJA
S.A., Kielce 2007,
s. 18).
Karnawa³
1
W karnawale
same bale
• Pawe³ i jego
strój karnawa-
³owy – wprowa-
dzenie litery
p: ma³ej i wiel-
kiej, drukowa-
nej i pisanej na
podstawie wy-
razów: plama,
Pawe³.
• Rozmowa na
temat karnawa-
³u i tradycji
z nim zwi¹za-
nych.
4
142452371.010.png 142452371.011.png 142452371.012.png 142452371.013.png
– utrwalenie po-
znanych cyfr
– rozpoznaje i nazy-
wa poznane cyfry
s. 58, 59
nr 29
– okreœlanie war-
toœci logicznej
zdañ
– odró¿nia zdania
prawdziwe od fa³-
szywych
– zapoznanie
z nazwami mie-
siêcy
– wymienia nazwy
miesiêcy
nr 30, 31
– wykonanie w
grupach wspól-
nego kalendarza
– wykonuje elemen-
ty wspólnej ca³oœci
STYCZEÑ, TYDZIEÑ II
– zapoznanie z li-
ter¹ p: ma³¹
i wielk¹, druko-
wan¹ i pisan¹
Dziecko:
– rozpoznaje i nazy-
wa literê p: ma³¹
i wielk¹, druko-
wan¹ i pisan¹
s. 60-64
nr 32
• Æwiczenia poranne –
zestaw XVII (u³o¿one
przez autora).
• Zabawa ruchowa Kulig
(u³o¿ona przez autora).
• Æwiczenia gimnastycz-
ne – zestaw V (u³o¿one
przez autora).
– rozwijanie zain-
teresowania kar-
nawa³em i tra-
dycjami z nim
zwi¹zanymi
– wymienia tradycje
zwi¹zane z karna-
wa³em
5
142452371.014.png 142452371.015.png 142452371.016.png 142452371.017.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin