James Redfield - Tajemnica Shambhali w poszukiwaniu Jedenastego Wtajemniczenia.pdf

(1116 KB) Pobierz
Microsoft Word - Redfield James - Tajemnica Shambhali w pos zukiwaniu Jedenastego Wtajemniczenia
James Redfield
Tajemnica Shambhali
W poszukiwaniu Jedenastego Wtajemniczenia
The Secret of Shambhala
Przekład
Dagmara Chojnacka
Podziękowania
Historia ewolucji ludzkiej świadomości ma wielu bohaterów. Specjalne podziękowania naleŜą się
Larry’emu Dosseyowi za jego pionierską pracę w zakresie popularyzacji badań nad modlitwą i
intencjami; takŜe Marylin Schlitz, która wciąŜ dąŜy do rozwinięcia nowych studiów nad ludzkimi
intencjami w Institute of Noetic Sciences. W sprawach Ŝywienia naleŜy uznać zasługi prac nad
kwasowością i zasadowością prowadzonych przez Theodore’a A. Baroody’ego i Roberta Younga.
Osobiście muszę podziękować Albertowi Gauldenowi, Johnowi Winthropowi Austinowi, Johnowi
Diamondowi i Claire Zioń, którzy wciąŜ włączają się do mej pracy. Przede wszystkim specjalne
podziękowania składam Salle Merrill Redfield, której intuicja i potęga wiary stale przypominają mi o
Tajemnicy.
Od autora
Kiedy pisałem Niebiańską przepowiednię i Dziesiąte Wtajemniczenie, byłem głęboko przekonany,
Ŝe kultura ludzkości ewoluuje poprzez ciąg wtajemniczeń w Ŝycie i duchowość, wtajemniczeń, które
moŜna opisać i udokumentować. Wszystko, co się wydarzyło od tej pory, jedynie pogłębiło tę wiarę.
Stajemy się w pełni świadomi wyŜszego duchowego procesu, który kieruje naszym codziennym
Ŝyciem. Dzięki temu odchodzimy od materialistycznego światopoglądu, który redukuje Ŝycie do walki
o przetrwanie, religię do kościelnych datków, który podsuwa nam zabawki i rozrywki, by odsunąć od
nas prawdziwy zachwyt nad Ŝyciem.
Pragniemy Ŝycia pełnego tajemniczych zbiegów okoliczności i nagłych intuicji, które wskaŜą nam
własną, wyjątkową ścieŜkę, popchną do poszukiwań ciekawych informacji jakby jakieś przeznaczenie
pragnęło się ujawnić. Takie Ŝycie przypomina udział w detektywistycznej powieści, a kolejne znaki
prowadzą nas do odkrywania jednego wtajemniczenia za drugim.
Odkrywamy, Ŝe oczekuje nas prawdziwe przeŜycie boskości w sobie i jeśli potrafimy odnaleźć
właściwe połączenie, to w naszym Ŝyciu pojawia się jeszcze większa jasność i intuicja. Zaczynamy
dostrzegać wizję własnego przeznaczenia, pewnej misji, którą moŜemy wypełnić, jeśli tylko nauczymy
się przezwycięŜać nawyki, traktować innych z naleŜnym szacunkiem i Ŝyć w zgodzie z własnym
sercem.
Wraz z Dziesiątym Wtajemniczeniem ta wizja objęła takŜe ludzką historię i kulturę. Na pewnym
poziomie wszyscy wiemy, Ŝe przybyliśmy do ziemskiego wymiaru z innego, niebiańskiego miejsca, by
wypełnić jeden nadrzędny cel: by powoli, pokolenie za pokoleniem stworzyć na tej planecie absolutnie
duchową kulturę. I kiedy jeszcze uczymy się pojmować to wspaniałe przesłanie, pojawia się kolejne,
Jedenaste Wtajemniczenie. Nasze myśli i nastawienie sprawiają, Ŝe marzenia się spełniają. Wierzę, Ŝe
jesteśmy o krok, aby w końcu zrozumieć, Ŝe nasze intencje, modlitwy, myśli, nawet najskrytsze opinie
i załoŜenia wpływają nie tylko na nasz własny Ŝyciowy sukces, lecz takŜe na sukces innych ludzi.
Opierając się na własnym doświadczeniu i na tym, co się dzieje wokół, opisałem w tej ksiąŜce
następny krok w rozwoju naszej świadomości. Jestem przekonany, iŜ to wtajemniczenie juŜ się
objawia, Ŝe wibruje w nocnych rozmowach o duchowości, Ŝe ukryte jest tuŜ za nienawiścią i lękiem,
które wciąŜ znaczą nasz czas. Tak jak wcześniej nasza jedyna odpowiedzialność polega na tym, by Ŝyć
zgodnie z tym, co wiemy, a potem tę wiedzę przekazać innym.
Lato 1999 James Redfield
Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie.
Zwrócił się do swych doradców, mówiąc:
CzyŜ nie wrzucilśmy trzech związanych męŜów do ognia? (...)
Lecz widzę czterech męŜów rozwiązanych,
przechadzających się pośród ognia i nie dzieje im się nic złego;
wygląd czwartego przypomina anioła (...)
Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i AbedNega,
który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi.
W Nim pokładali swą ufność (...)
Księga Daniela
(Biblia Tyniecka, S.1037)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin