Rudolf Steiner - Duchowi przewodnicy człowieka.pdf

(834 KB) Pobierz
131969672 UNPDF
Rudolf Steiner
DUCHOWI PRZEWODNICY
CZŁOWIEKA
131969672.001.png
Rudolf Steiner
Duchowi przewodnicy
człowieka
WYDAWNICTWO GENESIS
Gdynia 2007
Rudolf Steiner
„Duchowi przewodnicy człowieka"
wydanie II zmienione
Niniejsze wydanie jest zgodne z oryginałem niemieckim
„Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit"
(tom GĄ 15 w katalogu Dzieł Zebranych Rudolfa Steinera)
wydanym w 1987 r. przez Rudolf Steiner Verlag,
Dornach/Szwaj caria
Jeżeli nie rozwijamy w sobie prze­
Tłumaczenie
Michał Waśniewki
nikającego nas do głębi poczucia, że
istnieje coś wyższego aniżeli my sami,
Redakcja
Ewa Waśniewska
to nie znajdziemy w sobie również sił,
by rozwinąć się ku czemuś wyższemu.
Rudolf Steiner
Copyright © 1974 by Rufolf Steiner-Nachlaßverwaltung
Dornach/Schweiz
Copyright © for the Polish édition by
Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2007
ISBN 978 83-86132-61-4
Wydawnictwo Genesis
81-532 Gdynia, ul. Wzgórze Bernadowo 300/1
tel.fax: 058-6201650; e-mail: genesis@oknet.com.pl
Druk: „Poligrafia" Bydgoszcz
Przedmowa
do pierwszego wydania
W wydaniu tym podana jest ponownie treść wykładów,
które były przeze mnie wygłoszone w czerwcu tego ro­
ku w Kopenhadze, bezpośrednio po walnym zgroma­
dzeniu Skandynawskiego Towarzystwa Teozoficznego 1 .
To, co zostało tam powiedziane, nie jest obce osobom
znającym wiedzę duchową czy teozofię. Znajomość tych
spraw jest konieczna, ponieważ wszystko tutaj oparte
jest na podstawach, które podane są w moich książkach
„Teozofia" oraz „Wiedza tajemna" 2 . Jeżeli weźmie tę
książkę do ręki ktoś, kto nie jest wprowadzony w owe
podstawy, to musi ją postrzegać jako wytwór zwykłej
fantastyki. Wspomniane książki wskazuj ^naukowe pod­
stawy tego wszystkiego, co zostało tutaj przedstawione.
Jest to stenograficzny zapis wykładów, które nie zo­
stały przeze mnie opracowane. Jednak przy ich publi­
kowaniu zachowano charakter, jaki nadany był słowu
mówionemu. Należy o tym koniecznie wspomnieć, gdyż
uważam, że forma, która jest wskazana dla odbioru po­
przez czytanie, powinna być zupełnie inna niż ta, jaka
była przeznaczona dla wykładu. Jeżeli więc publikuję
tę książkę w formie zamierzonej dla słowa mówionego,
Rudolf Steiner (1861-1925)
7
131969672.002.png
to czynię tak dlatego, że istnieją podstawy do tego, że­
by ten zapis mógł się pojawić właśnie teraz. Natomiast
pełne opracowanie odpowiadające powyższym zasadom
wymagałoby bardzo dużo czasu.
Od tłumacza
Monachium, 20 sierpnia 1911
Rudolf Steiner
Tym trzem wykładom, które Rudolf Steiner opracował
dla wydania w formie książki (zob. przedmowa), towa­
rzyszył w Kopenhadze wykład wprowadzający, który nie
został jednak przez niego do tego wydania dołączony.
Jest on znany pod tytułem: „Die Mission der neuen Gei-
stesoffenbarung" [„Misja nowego objawienia duchowe­
go"] i był przez Rudolfa Steinera traktowany jako wpro­
wadzenie do tych wykładów 3 .
W przedmowie Rudolf Steiner napisał, że wykłady
stanowiące treść niniejszej książki zostały wygłoszone
po zakończeniu walnego zgromadzenia Skandynawskie­
go Towarzystwa Teozoficznego. W roku 1911 Rudolf
Steiner działał jeszcze w ramach Towarzystwa Teozo­
ficznego i używał określeń „teozofia" lub „teozoficzny",
ale zawsze w znaczeniu samodzielnego badania ducho­
wego, (zob. autobiografia „Mein Lebensgang" [„Moja
droga życia"]). Rudolf Steiner po opuszczeniu Towa­
rzystwa Teozoficznego całe swoje życie związał z an-
tropozofią i w zasadzie to, co określa mianem teozofii,
należy zawsze rozumieć jako antropozofię.
W przedmowie autor w sposób jednoznaczny wy­
jaśnił, że książkę tę można zrozumieć tylko po uprzed­
nim przygotowaniu. Jako podstawę do zrozumienia tych
8
9
Zgłoś jeśli naruszono regulamin