Instrumentalne Metody Analizy Chemicznej.pdf

(2214 KB) Pobierz
Instrumentalne metody analizy chemicznej
Instrumentalne metody analizy chemicznej
Metody stechiometryczne
1. Miareczkowanie potencjometryczne kwas-zasada
2. Miareczkowanie potencjometryczne utleniacz-reduktor
3. Miareczkowanie konduktometryczne
Metody niestechiometryczne
1. Spektroskopia (kolorymetria), (ε)
2. Nefelometria (T)
3. Refraktometria (R)
4. Wiskozymetria ( )
5. Potencjometria z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych (T)
200228526.009.png
Wybrane wielkości fizykochemiczne
Masa molowa substancji (M)
Stała równowagi reakcji chemicznej (K)
Potencjał utleniająco-redukcyjny (E)
Stopień dysocjacji słabego elektrolitu (α)
Stała szybkości reakcji chemicznej (k)
Entalpia reakcji chemicznej (ΔH)
Entropia (ΔS) i entalpia swobodna reakcji chemicznej (ΔG)
Energia aktywacji reakcji chemicznej (E # )
Molowy współczynnik absorbancji substancji (ε)
Współczynnik podziału substancji między niemieszające się ciecze (K)
Refrakcja molowa substancji (R)
Parametry izotermy adsorpcji (k, n)
200228526.010.png
Wielkości koligatywne
A x B y = x A + y B
x + y = z
n = n p z   + (1- ) n p : n p
n
n p
 1
 
z
1
1
i
z
Współczynnik osmotyczny van`t Hoffa (i):
i
n
n p
P
e
T
e
T
e
i
w
k
T
T
P
w
k
e
200228526.011.png 200228526.012.png 200228526.001.png
Ciśnienie osmotyczne ( )
Ciśnienie hydrostatyczne
P
m
g
p V = n R T
s
P
V
d
g
P
h
s
d
g
= c m R T
s
s
Ciśnienie osmotyczne roztworu zależy od liczby moli
substancji rozpuszczonej (n) w roztworze i równe jest ciśnieniu, jakie
wywierałaby taka sama liczba moli substancji o właściwościach gazu
doskonałego, zajmującej w tej samej temperaturze taką samą
objętość jak roztwór.
Przykład. Obliczyć ciśnienie osmotyczne w temperaturze 273 i 293 K
roztworu, który w objętości 50 cm 3 zawiera 2 g sacharozy.
M sacharozy =342 g/mol. Obliczamy stężenie sacharozy:
c
m
2
g
117
mol
m
3
m
M
V
342
g
mol
1
50
10
6
m
3
Ciśnienie
osmotyczne
w temperatu
rze
273
K
wynosi
:
C
RT
117
mol
m
3
8
314
J
mol
1
K
1
273
K
265557
Pa
m
A w temperaturze 293 K:
m
117
mol
m
,8
314
J
mol
1
K
1
293
K
285012
Pa
(
N
)
3
2
200228526.002.png 200228526.003.png 200228526.004.png 200228526.005.png
Wyznaczanie stopnia dysocjacji substancji rozpuszczonej ( )
z pomiarów ciśnienia osmotycznego roztworu
A x B y = x A + y B
1
i
i
e
= c m R T
1
z
x + y = z
Wyznaczanie masy molowej substancji rozpuszczonej (M)
z pomiarów ciśnienia osmotycznego roztworu
= c m R T
m
R
T
M
R
T
M
V
=>
V
m
200228526.006.png 200228526.007.png 200228526.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin