John F. Harvey - Prawda o homoseksualizmie.pdf

(28182 KB) Pobierz
207541693 UNPDF
arvey
L
PRAWDA
O HOMOSEKSUALIZMIE
WOŁANIE WIERNYCH
207541693.051.png 207541693.062.png
JOHN F. HARYEY O.S.F.S.
Prawda
o homoseksualizmie
WOŁANIE WIERNYCH
Tłumaczyła Mirosława Majdan
WYDAWNICTWO KSIĘŻY MARIANÓW WARSZAWA 1999
Tytuł oryginału: The Truth about Homosexuality. The Cryofthe Faithful
© 1996 Ignatius Press, San Francisco
© for the Polish Edition by Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999
Redaktor: Iwona Wesolowska Redaktor techniczny: Eliza Wiśniewska Projekt
okładki: Władysław Spychałski
Konsultacja duszpasterska: ks. Tadeusz Huk Konsultacja medyczna: dr Maria Załuska
psychiatra
Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 4.02.1999 r„ nr 344/NK/99
Wikariusz Generalny: bp Marian Duś Notariusz: ks. Stanisław Pyzeł Cenzor: ks.
Tadeusz Huk
Zdjęcie na okładce: BE&W® agencja fotograficzna Sp.z o.o.
Wydawnictwo Księży Marianów 02-914 Warszawa, ul. Św. Bonifacego 9 tel. (0-22)
642 50 82, 651 99 70, fax 651 90 55 Dział handlowy tel. (0-22) 651 90 54 e-mail:
wkm@marianie.pol.pl 788/K/291 Druk: Drukarnia Wydawnictw Naukowych S.A.
Łódź, ul. Żwirki 2
ISBN oryginału 0-89870-583-5 ISBN 83-7119-140-5
207541693.067.png 207541693.068.png 207541693.001.png 207541693.002.png 207541693.003.png 207541693.004.png 207541693.005.png 207541693.006.png 207541693.007.png 207541693.008.png 207541693.009.png 207541693.010.png 207541693.011.png 207541693.012.png 207541693.013.png 207541693.014.png 207541693.015.png 207541693.016.png 207541693.017.png 207541693.018.png 207541693.019.png 207541693.020.png 207541693.021.png 207541693.022.png 207541693.023.png 207541693.024.png 207541693.025.png
nego nauczyciela,
irawnina
tana, zaKonniKa
i przyjaciel
i MurplWego O.MJ1
207541693.026.png 207541693.027.png 207541693.028.png 207541693.029.png
Słowo wstępne
Niewielu ludzi w Stanach Zjednoczonych poświęciło się posłudze wobec osób homoseksualnych z
tak wielkim oddaniem i sercem jak ojciec John F. Harvey O.S.F.S. Jestem niesłychanie wdzięczny
za jego ponowny przyczynek do wciąż rosnącej literatury, istotnej zarówno dla tych, którzy są
bezpośrednio, zaangażowani w tej dziedzinie, jak i dla szerokiej rzeszy czytelników, mających
niewielką wiedzę na temat omawianych tu problemów i ludzi w nie uwikłanych.
Ojciec Harvey od dawna odpowiedzialny jest za program Courage — którego sam jest twórcą — w
archidiecezji nowojorskiej. Jest to program, który okazał się niezastąpioną pomocą dla niezliczonej
liczby potrzebujących i który cieszy się moim całkowitym poparciem. Jestem za niego głęboko
wdzięczny.
Pragnę, by ta nowa praca ojca Harveya została przyjęta z szacunkiem i modlitwą, na jakie
zasługuje.
John Kardynał 0'Connor Arcybiskup Nowego Jorku
Czerwiec 1995
Przedmowa
Przed kilkoma laty zadałem sobie pytanie, czy nie powinienem napisać kolejnej książki na temat
moralnych i duszpasterskich aspektów homoseksualizmu oraz zachowań ho-moseksualnych. Moje
doświadczenia ze współpracy z ,Jour-nal of Pastorał Counseling", (rocznik 1993), przekonały mnie o
takiej potrzebie. Omawiany w roku 1993 na łamach tego magazynu temat brzmiał: Homoseksualizm
-wezwanie do zmiany i reorientacji. Zamieszczony zbiór esejów wskazywał nowe sposoby
patrzenia na kondycję homoseksuamą i związane z nią zachowania. Uświadomiłem sobie jeszcze
mocniej niż poprzednio, że omawiane tam tematy powinny zostać udostępnione szerszemu forum
odbiorców niż krąg uczonych, czytelników magazynu.
W książce odnajdziemy dwa odrębne rodzaje tekstów. Pierwsze z nich dotyczą historii rozwoju
ruchu Courage (Odwaga) w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii oraz zawierają
dodatkowe uzasadnienie moralne stanowiska Magisterium Kościoła rzymskokatolickiego w tej
sprawie. Drugie mają na celu otwarcie nowych horyzontów nadziei w pracy duszpasterskiej z
osobami o ewidentnej orientacji homoseksualnej. (Proszę zauważyć, że odmawiam określania
kogokolwiek mianem „homoseksualisty"; jeśli nawet ma on taką orientację, istnieje coś o wiele bar-
dziej fundamentalnego, stanowiącego o nim jako o osobie. Kościół „odrzuca pojmowanie osoby
ludzkiej jako istoty «heteroseksualnej» lub «homoseksualnej», podkreślając, że każdy człowiek ma
tę samą podstawową tożsamość: jest stworzeniem, a przez łaskę także dzieckiem Bożym i
dziedzicem życia wiecznego".'
Pierwsze dwa rozdziały stanowią wprowadzenie do problemu. Pierwszy z nich, zatytułowany
Wołanie -wiernych poszukujących prawdy, zawiera podsumowanie zbiorowego doświadczenia
liderów i członków Courage w Ameryce i poza jej granicami, które jest potwierdzeniem tego, że
nasi katoliccy wierni potrzebują nauczania na temat natury homoseksualizmu i związanych z nim
zachowań. Jednostki o inklinacjach homoseksualnych, żyjąc w kulturze, która zakłada, że dany
człowiek rodzi się gejem i powinien po prostu zaakceptować aktywny homoseksualny styl życia,
czują się zagubione. Czy muszą poddać się tym inklinacjom, by żyć „szczęśliwie", jak doradza im
tak wielu terapeutów? Czy też mogą mieć nadzieję, że praca nad wydobyciem się z tego stanu
poprzez terapię, grupy wsparcia i modlitwę przyniesie efekty?
Rozdział drugi Historia Courage opisuje ekspansję ruchu Courage, który objął rodziców, krewnych
207541693.030.png 207541693.031.png 207541693.032.png 207541693.033.png 207541693.034.png 207541693.035.png 207541693.036.png 207541693.037.png 207541693.038.png 207541693.039.png 207541693.040.png 207541693.041.png 207541693.042.png 207541693.043.png 207541693.044.png 207541693.045.png 207541693.046.png 207541693.047.png 207541693.048.png 207541693.049.png 207541693.050.png
i przyjaciół członków Courage. Ta ostatnia grupa nosi nazwę Encourage (Wsparcie). Rodzice,
których syn czy córka odmawia przyjęcia nauki katolickiej na temat zachowań homoseksualnych,
znajdują na spotkaniach Encourage pociechę i wsparcie. Cenią też sobie bardzo udział w
dorocznych zjazdach Courage, na których mogą rozmawiać z jego członkami.
W rozdziale trzecim ojciec Jeffrey Keefe dokładnie rozważa pytania związane z pochodzeniem
kondycji homose-ksualnej; ja natomiast w rozdziale czwartym wyjaśniam, czy
jest możliwe, aby osoba zmieniła swoją orientację seksualną. Dzięki badaniom ojca Keefe możemy
bezpiecznie stwierdzić, że nie ma dowodów, jakoby kondycja homoseksualna była przede
wszystkim wynikiem działania genów lub hormonów prenatalnych; przeciwnie, dane, którymi
dysponuje on sam, jak również Maria Yaldes i dr Richard Fitzgibbons, wskazują, że dominującą
rolę w rozwoju orientacji homoseksualnej odgrywają czynniki psychologiczne. Na podstawie wielu
lat badań i poradnictwa przychylam się do ich zdania.
Rozdział czwarty opisuje, w jaki sposób liderzy Courage zachęcają osoby o orientacji
homoseksualnej do prób wyjścia z niej, uznając jednocześnie, że niektórzy nie są zdolni, czy też
skłonni, do podjęcia poważnego wysiłku w tym kierunku. Trudność ta jest szczególnie widoczna w
przypadku osób po czterdziestce, które są uwikłane w uzależnienia seksualne i które pragną już
tylko życia w czystości. Rozdział piąty pokazuje, w jaki sposób w takich okolicznościach można
prowadzić życie w chrześcijańskim celibacie.
Nauczanie katolickie koncentruje się głównie na obiektywnej moralności działania
homoseksualnego, którą omówiłem w książce The Homosexual Person. Tu zaś, w rozdziale
szóstym, rozważam nadto argumenty zaczerpnięte z Tradycji i Pisma Świętego, ze szczególnym
uwzględnieniem zasadniczego związku pomiędzy nauczaniem Kościoła na temat ludzkiej
seksualności i małżeństwa a jego nauczaniem na temat zachowań homoseksualnych. Nauka o mał-
żeństwie zawarta jest w szeregu dokumentów, łącznie z soborową Konstytucją duszpasterską o
Kościele w świecie współczesnym, punkty 47-52, i Katechizmem Kościoła Katolickiego, passim.
Jednocześnie nie pomijam problemu wolności subiektywnej osoby o tendencjach
homoseksualnych.
Ponieważ podstawowym założeniem tej książki jest udzielenie pomocy duszpasterskiej osobom o
orientacji ho-
moseksualnej, omawiam cały szereg związanych z tym problemów w rozdziale siódmym.
Perspektywy duszpasterskie. Jednym z takich wymagających szczególnej uwagi problemów jest
kwestia tak zwanych praw gejów, które rozważam obszernie odwołując się do prawników i
filozofów katolickich. Rozdział ósmy jest więc odpowiedzią na działalność ruchu walczącego o
prawa gejów, który w dalszym ciągu proponuje homoseksualny styl życia jako alternatywę mał-
żeństwa.
Śledząc literaturę na temat związków osób tej samej płci, przeczytałem książkę nieżyjącego już
Johna Boswella Sa-me-Sex Unions in Premodern Europą i uznałem za niezbędne ustosunkować się
do jego argumentacji. Czynię to w rozdziale dziewiątym, gdzie poruszam także i inne kwestie. Od
lat obserwuję brak poważnych badań nad kobietami o inklinacjach homoseksualnych. Dlatego też
w rozdziale dziesiątym, po refleksjach natury ogólnej, przedstawiam grupę kobiet katolickich, w
większości członkiń Courage, podejmujących
*Kongregacja Nauki Wiary, „List do Biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych", Rzym, l
października 1986, nr 16.
walkę o życie w czystości. Ich osobiste świadectwa mówią same za siebie. Nadzieję budzi fakt, że
kobiety te odniosły osobiste korzyści dzięki spisywaniu historii swego życia. Być może i inne
kobiety, czytając ten rozdział, poczują się zachęcone do szukania pomocy duchowej i rzetelnej
terapii, aby, jeśli to możliwe, zmienić swoje życie.
W Dodatku I dr nauk med. Richard Fitzgibbons, z którym współpracowałem przy wielu okazjach,
analizuje wzajemne oddziaływania emocji u ludzi z tendencjami homo-seksualnymi oraz
znaczenie duchowości w procesie uzdrowienia osoby. Jego spostrzeżenia są wynikiem wielu lat
doświadczeń klinicznych. Fascynująca jest zwłaszcza analiza gniewu u jego pacjentów.
207541693.052.png 207541693.053.png 207541693.054.png 207541693.055.png 207541693.056.png 207541693.057.png 207541693.058.png 207541693.059.png 207541693.060.png 207541693.061.png 207541693.063.png 207541693.064.png 207541693.065.png 207541693.066.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin