Gerard Cindy - Purpurowy wodospad.pdf

(613 KB) Pobierz
Gerard Cindy - Purpurowy wodospad.pdf
%"$%"$&! !&+&#%-+
)*$-$+,('+
45360893.001.png
:9;=;?
NFH8=&66S:8BH;1D7<56>@D<8:1D?81H"H7@&9:9H<@&6H,
?(FD?=D971DF1H72?HEH=;@A:6D=59812P58958:32<J:E:,
79HE1@Di
jR@D<H<9:?&F@HkF1D<5EH"H<F@7@&;H6:;H<#3@'
j9:3@DE1@H"Hi
j]A3@=DF1>&k981DF@D 7H<H98:7@"H!<;@D:8HE&j
G8:;@"7@&?D?9812?HF@D=kVi\iXH11H8EijN9D";@"D<62=>:
63:?(98:!G&i
jR:3@&F9:9D";@"H<E3HG"&E2iP@D83712k98:71(FF@&
N8HE&i\85B@k7"5FAH?(F?D?iMH=:6D8@H6:G2"@E@:62F1;2
9:<27"i
jOHF1D?ED79D8HF>@kH=D981DF@D 329H=@"j1H53H 2"
Vi\iLEH?(F:G8H :;DB:k9HE";H76H8DkE&G:3D>81D7":
@31@("18#3;@D76H8DB:kE&G:3DB:76:=@>H:718:;@:;(
71>=H;>&1=D<:;@HE(iRH326H862<E23H;@Dk>82?(F2<
329HF1:;(9:E":B&k76H":?D71F1D>@=>H;H!F@D62FA76:,
=@>#3i
jP:681DG;DF@G2"29@D;@(E1Dj<#3@"EH=D?ij@E1@&>@
=:6D8@@?D1E:G2"H!iZ@8<2k>6#8D>59@"29576D=:72k<:B"2
?D7:G@D:E9@7H':E9:EH6>5iN1F1&!=@32132F@&1FH6H> Dk
H;HE:EH6D>1:76H"?DE;2<1D379#"3"H!F@F@D=@1HG26>:,
3DB:A:6D=5i_62<H716D73:?DF16D8E1@D!F@627@&F2i
J7127F27(1HE:3:=D;@i
H
:69:69;545;A;8:CA
N9:?81H"G"HBH=;@D;H7@DE1(F(:G:>;@DB:73:?( :;&k
SHBB@DiR@D1E( 2"H<59:<#Fi
jN>:8:37127F232B8H=@k6:F1D<5F15?&7@&6H>H981D,
B8H;H`j7>H8 2"H7@&EH=D?NFH8=D66i
P:<HFAH"HVi\i981DE;:7D<=@76D<k>6#829:981DE;@DB:
E;@H98123@D1@:;:?D?":E1@(i\:3@DE1@H"H7@&1;@DB:k D
132F@&1FH=:6D8@@kH62<7H<2<?D?;:32379#=;@>k]:=@;
N=H6D8k9812?D E H1R:3DB:V:8>5E:9#";:F;D?S@;;D7:,
62;H1H?5681i
jM2=>:9:7"5FAH?ijJ2?&"H1>:9D862=@76@981DF126H"H
;HB":7?DB:C8HB<D;6k>6#82328H%;@D?(:G5812"bj/P812,
?D E H<9@(6DB:;H?H>@!F1H713@126(ni
jI3@126(oj982FA;&"Hij\:G8D7:G@DiVH!;@D9H;:E,
3@DE1@73:@FA9:E3"HE;2FAiRH<@":!'G:7>(kVi\io]:F@
39HE":E:B":32k DG27981DEH3H'=:76D<5E1@H;D<5
CHFD6:3@`]A:'6:9:E:G;:63#?9812?HF@D=k1HFA:35?D7@&
?H>?H>@!768H71;2>8D62;i
jQk;@Dj1H98:6D76:3H"Vi\ij]:=@;6:9:81(E;2B:!'i
W;HF1D?G2<B:;@D32G8H"iR@D<: D71<@D'98D6D;7?@k D
FAFD1:GHF12'k3F:1H@;3D76:3H"i
NFH8=D66F@7;&"H=@76;H76#"i
jVD76D<9D3;Hk D6:?H>@!3768&6;2B85GH71F2BH8D<
31&GHFAk>6#821;H;H9H<@&';H?;:371D;:6:3H;@HB@D",
E:3DkH=D1H": &7@&::76H6;@DB:FD;6Hk D;@D<H9:?&F@H
:1H81(E1H;@5A:6D=D<k71F1DB#=;@D6H>32?(6>:32<k?H>
P58958:32J:E:79HEi
jM:3"H!;@D19:3:E56DB::76H6;@DB:FD;6H1B:E1@"H!
7@&;H6&=:6D8@&j98129:<;@H"?D?:768: ;@DVi\ijW;@D
1H9:<@;H?k D626D ;@F;@D3@DE1@H"H!:1H81(E1H;@5A:,
6D=D<k>@DE271D!'=H66D<5981D;:7@"H!7@&651N6iPH5=i
_<@<:6:FAF@H"H!798#G:3H'i
:69:69;545;A;8:CA
G
N@DE1(FH:G:>;@DB:SHBB@D79:?81H"H;H;@DB:1:GH3(i
NFH8=D661<85 2"H:F12i
j]12 G2!75BD8:3H"k D;@D1;H<7@&;H@;6D8D7HFA
@E=H6DB:<#?A:6D=?D76385@;@D`
jNFH8=D66j368(F@"H7@&SHBB@DjVi\i3FH=D;@D63@D8,
E1@k D;@DEH?D717:G@D8HE2iP:98:7656H>@A:6D=32<HBH
E5 2FA@;3D762F?@i
SHBB@D981D83H"H;HFA3@=&i]1D>H"HkH ?D?7":3HE:68(
E:NFH8=D66@579:>:?(?(i
j]AF@H"F@62=>:98129:<;@D'k D1EDF2E:3H"H!7@&;H
6&=:6D8@&kG:9:681DG5?D719@D;@&E12;H8D<:;6P58958:3D,
B:J:E:79HE5i_N=H6D8kFA:';@D%=D<57@&9:3:E1@k32,
EH";H73#?=:779:8:C:872@6:159D";@D18:15<@H"Dk D
FAFD1:GHF12'k;HF:i
j_=D;@DG2":<:32k D659812?DE1@Dj59@D8H"H7@&
NFH8=D66ijR@D79:E1@D3H"H<7@&k DG&E1@D362>H";:7
3<:?D798H32iM:<@D71F15FAi_65981DF@D ?D76:E=5,
E1@DiP:F:7@&659FAH`
jS57@717@&162<9:B:E1@'k<H=D$>HiZHFD6<HE:
6DB:98H3:j81D>"Vi\ik1HFA&F:;2379H8F@D<SHBB@Di
jR@D3!F@D>H?7@&;H<;@DkE5<;H>:G@D6:iNH<H3@D71k
D<: ;HG2":6DB:5;@>;('i
]15?(F31G@D8H?(FD"12kNFH8=D66:E38#F@"H7@&E:;@FA
9=DFH<@iP:ED71"HE::>;H@39H6823H"H7@&31H9@D8H?(F2
EDFA3@E:>jP58958:32J:E:79HEk>6#8D<5A:6D=1H,
3E1@&F1H"73(;H13&i
MH>k81DF123@!F@D<:B"H5;@>;('6D?=:6D8@@iVi\i@SHB,
B@D1H98:9:;:3H=@?D?9: 2F1>&k;H62=DE5 (kG29:>82"H
>:71628D<:;65iJ@DE1@H"Hk D@FA;H6:76H'iVi\i<@H"
E:G81D98:79D85?(F(=:6;@F1(C@8<&981D3:1:3(kHSHBB@D
G2"H?DE;(1;H?=D9712FA<:ED=D>i
F
:69:69;545;A;8:CA
jS: D?D76D<3GD1;HE1@D?;D?7265HF?@kH=D;@DG&E&
E:@"H<:@FA9812?HF@#"iRH3D6BE2G2<<@H"H768HF@'P58,
958:32J:E:79HEj:1;H?<@"H@<36DE21E5<(i
V5 76:8H12:62<8:1<H3@H=@iRH98# ;:iMD8H1Vi\i
9:E71DE"E:;@D?k9:": 2"?D?8&FD;H8H<@:;HFA@:G8#F@"
>57:G@Di
jJ71276>:G&E1@DE:G81Dj9:3@DE1@H"iNFH8=D66981D1
FA3@=&39H6823H"H7@&39:E":B&k9:6D<79:?81H"H;H
5!<@DFA;@&6(SHBB@D@76:?(FDB::G:>;@D?Vi\iQG?&"HB:
@981265=@"H7@&E:;@DB:i^2"?D?9812?HF@D=D<iSHBB@D6D i
L3H H"H@FA1H379H;@H"(9H8&jSHBB@Dk>=H72F1;H9@&>,
;:!'@Vi\ik981276:?;2kE:G81D1G5E:3H;2G=:;E2;i+(F12,
"H@FA3@D=>H<@":!'k5F15F@Dk>6#8DB:G8H>:3H":3E1@D,
7@&F@:=D6;@<<H" D$763@DNFH8=D66k1H>:$F1:;2<;@D9812,
?D<;2<8:176H;@D<981DE71D!F@5=H62i
jN1>:EHk D;@>6F@&;@D7>=:;:3H"j<85>;&"Hk65=(F
7@&E:9812?HF@D=HkjP812EH":G27@&?D71F1D>@=>56H>@FAk
?H>62i
j\:>"HE;@D6:7H<:<#3@"D<3F1:8H?SHBB@Dj
:1;H?<@"15EH3H;(9:3HB(Vi\i
jW981DE3F1:8H?jE:EH"HSHBB@Dk9:EFA:E1(FE:;@FAi
j\H?]:=@;:3@71H;7&kNFH8=D66iR@D1;H<B:6H>E:G81Dk?H>
Vi\kH=D?D!=@:;63@D8E1@k D]:=@;?D7639:81(E>5k6:<5
3@D81&iR@D1H9:<@;H?k D@:;1H8212>:3H"i
NFH8=D663275;&"H7@&1:G?&'Vi\i@F@& >:3D76FA;&"Hi
jJ@D<k D<HF@D8HF?&j9:3@DE1@H"HGD1981D>:;H;@Hi
R@D9:68HC@"H98121;H'7@&E:732FA:GH3iQG:>]H7D2k
A:6D=G2";H?3H ;@D?71(81DF1(3?D? 2F@5iR@F71F1DB#=,
;DB:j9@&6;H!F@D9:>:@k981DF@D>H?(F2EHFA@329HF1:;D
9:E":B@jH=D;@DFAF@H"HB:768HF@'i_?D71F1DB:871HG2,
"HG2568H6H<: =@3:!F@1H81(E1H;@H;@<iM2=>:8H13 2F@5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin