Maurice Cotterell - Secrets of the Super Gods (2 of 2).txt

(69 KB) Pobierz
{30}{266}Widzieli�my wcze�niej obrazy kiedy po�o�yli�my obie nak�adki obr�cone o 7.2 stopni
{270}{386}Mieli�my tam Lorda Pacal umieraj�cego z ptakiem na g�owie i mask� nietoperza na twarzy
{390}{595}Ale kiedy obr�cimy nak�adki o kolejne 7.2 stopnie zobaczymy Lorda Pacal z Bogiem-nietoperzem
{599}{805}B�g-nietoperz z oczami i ramionami, wygl�da jak l�duj�cy 747
{809}{1075}Mamy tam Boga �mierci z p�aszczem (po prawej), jest jak szkielet. Ma oczy, nos i usta - jest jak szympans z czarnym kapeluszem
{1079}{1165}To jest B�g �mierci na jego ustach
{1169}{1255}Na jego g�owie mamy Boga p�nocy - Yaotl.
{1259}{1405}Ma on 2 szkielety po jednym w ka�dej r�ce i stoi na g�owie Lorda Pacal
{1409}{1494}I jest tam dziura w g�owie Lorda Pacal.
{1498}{1704}Powodem tego jest pozwolenie duszy na opuszczenie cia�a w momencie �mierci. Chi�czycy robili to samo
{1708}{1824}To jest jadeitowy garnitur - jadeitowy garnitur poch�wkowy z Chin
{1828}{2064}Z grobowca ksi�cia Liu Shenga, kt�ry rz�dzi� po Chao Cheng Shi Huangdi - pierwszym w�adcy Chin z 2020 p.n.e
{2068}{2244}Widzimy dziur� w jego g�owie umo�liwiaj�c� uwolnienie duszy
{2248}{2394}Pokrywa p�ytowa na jego g�owie zawiera ca�� super-nauk� o s�o�cu, czyli to o czym wcze�niej m�wili�my
{2398}{2573}W jaki spos�b s�o�ce promieniuje na Ziemi� i pozosta�e zagadnienia
{2577}{2693}Bardzo wa�ne s� r�wnie� te g�owy dzieci smok�w poniewa� znajdziemy je te� w �wi�tym Graalu
{2697}{2843}je�li uda nam si� do tego doj�� p�niej
{2847}{2993}Teraz ten obraz umieraj�cego Lorda Pacal...
{2997}{3173}Mieli�my wcze�niej dwie g�owy Lorda Pacal. To by�a jedna z nich,
{3177}{3383}a druga mia�a p�kni�cie na mostku nosowym i jak m�wi�em jest to bardzo wa�ne
{3387}{3502}Tutaj widzimy p�kni�cie w rejonie mostka nosowego
{3506}{3592}I m�wi to nam, �e jest to jak rozbijanie skorupy jajka
{3596}{3742}Lord Pacal ma szkielet w ustach, co� jak dwie �winie
{3746}{4012}Jest to Tezcatlipocas Yaotl, B�g p�nocy na jego g�owie i rozbija on jajko
{4016}{4162}Jego g�owa rozwiera p�kni�cie - to samo, kt�re widzieli�my wcze�niej na jego g�owie
{4166}{4372}Pytacie dlaczego te obrazki nie by�y widoczne wcze�niej? To s� dwie nak�adki pozbawione kolor�w
{4376}{4611}Wi�c mo�ecie zobaczy� problemy dlaczego to nigdy nie by�oby mo�liwe bez komputera i projektora
{4615}{4881}Nast�pna sekwencja w obrazkach to ta tutaj
{4885}{5091}Je�li jeszcze raz obr�cimy nak�adki zobaczymy dziur� w czaszce Lorda Pacal.
{5095}{5271}Czaszka to te czarne obszary. To s� ko�ci, a to s� oczodo�y
{5275}{5361}Z p�kni�cia w obszarze mostka nosowego wychodzi ta dziewica
{5365}{5630}Otwiera nogi. Wskazuje kompasem na swoje czo�o - jest to kompas wolnomularzy. �mieje si� i u�miecha
{5634}{5870}Z jej �ona wychodzi dziecko z uskrzydlon� per�� w ustach. Tu s� jego nogi i cz�� dolna, a to 2 ramiona
{5874}{6050}Dziecko wypluwa per��, kt�ra staje si� dw�jk� dzieci solarnych
{6054}{6200}Dw�jka dzieci, kt�re widzieli�my wcze�niej. Bli�niaki Wenus
{6204}{6320}Obawiam si�, �e nie uda si� tego lepiej pokaza�
{6324}{6529}Pami�tacie dw�jk� dzieci z Meksyku, z markerami s�onecznymi na brzuchach
{6533}{6679}To s� te 2 tutaj i one m�wi� nam, �e s� po��czone na wysoko�ci p�pka przez gwiazd�
{6683}{6949}Wi�c to jest Wenus. To nam m�wi, �e kiedy Lord Pacal umar� jego dusza - widzimy j� wychodz�c� przez g�ow�
{6953}{7069}Mamy jego oczy, nos, usta, podbr�dek.
{7073}{7249}Ptak transportuje jego dusz�. Trzepota skrzyd�ami i transportuje dusz� na zewn�trz g�owy,
{7253}{7399}a w jego ustach ptak ma kawa�ki jadeitowej maski
{7403}{7459}Tak wi�c wiele rzeczy dzieje si� na tym obrazku.
{7463}{7578}M�wi nam to, �e gdy Lord Pacal umar� jego dusza uda�a si� do nieba
{7582}{7818}zaniesiona przez ptaka-quetzal, piskl� na jego g�owie i zosta� odrodzony jako Wenus - bli�niaki
{7822}{7998}M�wi to nam, �e Lord Pacal by� Jezusem, by� odrodzeniem planety Wenus
{8002}{8118}"Ja jestem jasn� i porann� gwiazd�"
{8122}{8298}I to dlatego mamy per�� w muszli morskiej - by� on Wenus na niebie, tak jak jest to napisane w Ksi�dze Objawienia
{8302}{8507}"Jestem gwiazd� porann� i gwiazd� wieczorn�"
{8511}{8657}I jeszcze raz je�li spojrzymy na sekwencer widzimy czaszk�.
{8661}{8807}Obraz robi si� coraz gorszy w miar� jak jego cia�o ulega degradacji
{8811}{8957}Idzie do nieba i si� odradza
{8961}{9107}Inne obrazy na zadziwiaj�cej pokrywie z Palenque m�wi� nam, �e to jest Matka Ziemia
{9111}{9227}- Coatlicue z bli�niakami na Ziemi
{9231}{9377}Widzimy dwa bli�niaki na Ziemi ssaj�ce i trzymaj�ce sutki Matki Ziemi
{9381}{9496}Coatlicue z tysi�cem sutk�w i ma na sobie naszyjnik z r�k i serc
{9500}{9616}By�a bogini� narodzin i odrodzenia u Maj�w - Bogini� Matk�
{9620}{9886}Widzimy, �e kiedy Lord Pacal odrodzi� si� jako bli�niaki Wenus powr�ci� na Ziemi�
{9890}{9976}I to jest spos�b w jaki mo�emy pogodzi� z tym instynkt,
{9980}{10096}poniewa� sk�d ptak wie jak zbudowa� swoje gniazdo?
{10100}{10336}To jest gniazdo jask�ek okn�wek. Wiedz� jak zbudowa� gniazdo poniewa� by�y okn�wkami w poprzednim �yciu
{10340}{10485}Sk�d pies wie, jak zagania� owce? Poniewa� by� owczarkiem w swoim ostatnim wcieleniu
{10489}{10605}I je�li spojrzymy na obrazek 3d z serii "magiczne oko",
{10609}{10695}kt�re mo�emy zobaczy� w czasopismach popularnych
{10699}{10845}Je�li si� b�dziemy wpatrywa� mo�emy dojrze� ukryt� informacj�. Ten zawiera piramidy w tym obszarze
{10849}{10995}ale nie zobaczycie ich je�li nie b�dziecie si� wpatrywa�. Kto� zada� mi pytanie podczas przerwy
{10999}{11115}W jaki spos�b oni to robili je�eli nie mieli nak�adek?
{11119}{11235}Egipcjanie pr�bowali nam to powiedzie�, tutaj widzimy Nefretete z jednym okiem
{11239}{11415}i jednym brakuj�cym okiem, z muzeum. Aktualnie znajduje si� w Berlinie
{11419}{11594}M�wi nam, �e widzimy jedynie po�ow� informacji. To samo u Akhnatona
{11598}{11774}Tzw ojciec Tutankhamuna. Brakuje mu jednego oka. M�wi nam, �e widzimy tylko po�ow� informacji
{11778}{11984}A posiadamy lew� i praw� p�kul� m�zgu. My potrzebujemy nak�adek poniewa� jeste�my g�upi
{11988}{12104}Musimy po�o�y� jedn� tutaj i drug� tutaj - jedn� na drug�
{12108}{12374}Ale Majowie byli tak inteligentni, �e patrzyli lewym okiem na obraz "magicznego oka"
{12378}{12523}A potem patrzyli na nie prawym okiem, a m�zg nak�ada� na siebie obie strony
{12527}{12643}Tak wi�c nie potrzebowali nak�adek. My ich potrzebujemy bo jeste�my g�upi
{12647}{12733}Czy m�zg mo�e tego dokona�? Jak si� okazuje, mo�e
{12737}{12883}To jest raport o dziewczynce w Anglii o imieniu Vicki Wilmore
{12887}{12973}Mia�a ona 10 lat. Pewnego dnia dosta�a b�lu g�owy
{12977}{13093}obudzi�a si� rano, posz�a do szko�y i wszystko co pisa�a by�o do g�ry nogami i przodem do ty�u
{13097}{13213}Jedyny spos�b w jaki jej nauczycielka mog�a przeczyta� jej wypracowanie
{13217}{13393}to przystawi� lustro do niego i wtedy by�o idealne
{13397}{13542}Ale by�o to dok�adnie odwrotne ni� poprzedniego dnia i trwa�o 3 lata
{13546}{13752}A� spad�a z krzes�a ogl�daj�c Menchester United, uderzy�a o g�ow� i wszystko wr�ci�o do normy
{13756}{14022}I od tamtej pory jest w porz�dku. Wiemy wi�c, �e m�zg mo�e odwraca� rzeczy i uk�ada� do g�ry nogami bez problemu i wyd�uba� informacje
{14026}{14352}To jest spos�b w jaki przez wiele lat pracowa�em pocz�wszy od "Mayan Prophecies" wydane w 1995
{14356}{14621}�adna ludzka istota nie mog�aby tego zrobi�. To niemo�liwe. To musia� by� geniusz
{14625}{14771}Rozwa�y�em mo�liwo�ci i pomy�la�em, �e mo�e pope�niam b��d poniewa�...
{14775}{14891}...wiecie - m�wi�, �e Majowie byli bardzo inteligentni
{14895}{15161}Ale mo�e nie byli tacy inteligentni. Czy mo�liwe, �e pr�buj� opowiedzie� ludziom histori�, kt�ra uk�ada si� w taki spos�b...
{15165}{15221}Przyk�adowo:
{15225}{15431}Pewnego razu w Izraelu 2000 lat temu wszyscy chodzili po wodzie...
{15435}{15520}i wszyscy zmieniali wod� w wino...
{15524}{15670}...i wszyscy leczyli chorych go�ymi r�kami...
{15674}{15760}...i pomy�la�em, �e to nie mo�e by� prawda, czy� nie?
{15764}{15940}Ale jeden cz�owiek robi� te rzeczy w Izraelu 2000 lat temu
{15944}{16090}By� mo�e by� jeden cz�owiek po�r�d Maj�w, kt�ry robi� takie rzeczy?
{16094}{16330}1250 lat temu. I kiedy o tym pomy�la�em i zacz��em przygl�da� si� opowie�ciom - wielu wi�cej opowie�ciom
{16334}{16450}i niestety nie zobaczycie du�o z powodu konfiguracji
{16454}{16599}Ale to by�a maska pokrywaj�ca cz�owieka w grobowcu
{16603}{16719}Znajduj� si� tu trzy kropki 1,2,3
{16723}{16809}Tu na g�rze znajduj� si� dwie ciemne
{16813}{16869}Tu jest jedna kropka
{16873}{16959}Tutaj. Jest paciorek w jego ustach
{16963}{17139}Pomy�la�em wi�c czy mog� to by� markery wyr�wnania? Tak jak w pokrywie z Palenque
{17143}{17289}Czy ta pokrywa by�a jak Kamie� z Rosetty, kt�ry nauczy� mnie zasad?
{17293}{17409}Kiedy ju� pozna�em zasady czy m�g�bym teraz wzi�� inne artefakty,
{17413}{17528}odwr�ci� je do g�ry nogami i wyr�wna� kropki?
{17532}{17708}W taki spos�b i wyjawi� Boga-nietoperza? Znowu nie wygl�da to tu zbyt wyra�nie
{17712}{17798}Ale tu s� oczy, nos.
{17802}{17978}Ma paciorek w ustach i te 3 kropki pod nim s� wyr�wnane
{17982}{18218}Widzicie, nie mog� tego dostrzec bo rozdzielczo�� jest taka z�a, ale pozw�lcie mi spr�bowa� jeszcze raz
{18222}{18278}Czy widzicie Boga-nietoperza w �rodkowym obszarze?
{18282}{18368}Jego uszy s� wysuni�te ku g�rze. Ma te� wysuni�ty j�zyk
{18372}{18577}I ma te� du�y czarny paciorek w swoich ustach. Ma te� p�aszcz, a u podstawy p�aszcza ma 4 tr�jk�ty,
{18581}{18757}kt�re m�wi�, �e rz�dzi p�noc�, po�udniem, zachodem i wschodem z nieba
{18761}{18997}W miar� obracania wy�aniaj� si� inne obrazy, przyk�adowo, je�li wyr�wnam 2 czarne kropki na g�rze
{19001}{19117}Otrzymujemy ma�ego ch�opca z par� oczu. Ma on na sobie he�m
{19121}{19439}To s� bardzo z�o�one obrazy. Pozw�lcie mi spr�bowa� z kolejn� kompozycj�
{19600}{19776}Spr�bujmy z tym. To ten sam obraz, ale ja�niejszy
{19780}{19956}Czy widzicie ma�ego ch�opca? Ma on na sobie up...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin