irregular english verbs.pdf

(127 KB) Pobierz
742439923 UNPDF
IRREGULAR ENGLISH VERBS
ANGIELSKIE CZASOWNIKI NIEREGULARNE
LISTA DLA ZAAWANSOWANYCH
INFINITIVE PAST TENSE PAST PARTICIPLE ZNACZENIE
abide [ebajd] abode [ebołd], abided [ebidid] abode [ebołd], abided [ebidid] wytrzymywać , znosić
arise [erajz] arose [erołz] arisen [eryzn] nadarzać się , powstawać
awake [ełejk] awoke [ełołk] awoken [ełołken], awoke [ełołk] obudzić , wzbudzić
be [bi] was [łoz], were [łer] been [bin] być
bear [ber] bore [bor] born [born] znosić , urodzić
beat [bit] beat [bit] beaten [bitn] bić , uderzać
become [bikam] became [bikejm] become [bikam] stawać się
begin [bygin] began [bygen] begun [bygan] zaczynać
bend [bend] bent [bent] bent [bent] zginać
bereave [byriw] bereft [byreft], bereaved [byriwd] bereft [byreft], bereaved [byriwd] pozbawiać , osierocić
beseech [bysiicz] besought [bysot]
besought [bysot]
błagać
beset [byset]
beset [byset]
beset [byset]
otaczać , osaczać
bespeak [byspik] bespoke [byspołk]
bespoken [byspołkn]
świadczyć , wyrażać
bet [bet]
bet [bet], betted [betid]
bet [bet], betted [betid]
zakładać się , obstawiać
bid [byd]
bid [byd], bade [bejd]
bid [byd], bidden [bydn]
składać ofertę , licytować
bind [bajnd]
bound [bałnd]
bound [bałnd]
wiązać
bite [bajt]
bit [byt]
bitten [bytn], bit [byt]
gryźć
bleed [bliid]
bled [bled]
bled [bled]
krwawić
blow [bloł]
blew [blu]
blown [blołn]
dmuchać , wiać
break [brejk]
broke [brołk]
broken [brołken]
łamać
breed [brid]
bred [bred]
bred [bred]
hodować
bring [briń]
brought [brot]
brought [brot]
przynosić
broadcast [brodkast] broadcast [brodkast]
broadcast [brodkast]
nadawać , transmitować
build [byld]
built [bylt]
built [bylt]
budować
burn [bern]
burnt [bernt], burned [bernt] burnt [bernt], burned [bernt] płonąć , palić się
burst [berst]
burst [berst]
burst [berst]
wybuchnąć
buy [baj]
bought [bot]
bought [bot]
kupować
catch [kecz]
caught [kot]
caught [kot]
łapać
cast [kast]
cast [kast]
cast [kast]
rzucać
chide [czajd]
chid [czyd]
chid [czyd], chidden [czydn] strofować
choose [czułz]
chose [czołz]
chosen [czołzen]
wybierać
cleave [kliiw]
clove [klołw], cleft [kleft]
cloven [klołwn], cleft [kleft] rozłupać , rozszczepiać
cling [klyn]
clung [klan]
clung [klan]
przylgnąć
clothe [klołw]
clad [klad], clothed [klołwd] clad [klad], clothed [klołwd] ubierać , odziewać
come [kam]
came [kejm]
come [kam]
przychodzić , przybywać
cost [kost]
cost [kost]
cost [kost]
kosztować
creep [kriip]
crept [krept]
crept [krept]
czołgać się , pełzać
cut [kat]
cut [kat]
cut [kat]
ciąć
deal [dil]
dealt [delt]
dealt [delt]
zajmować się , handlować
dig [dyg]
dug [dag]
dug [dag]
kopać
do [du]
did [dyd]
done [dan]
robić
draw [dro]
drew [dru]
drawn [dron]
rysować , ciągnąć
dream [drim]
dreamt [dramt], dreamed [drimd] dreamt [dramt], dreamed [drimd] śnić , marzyć
1
742439923.017.png 742439923.018.png 742439923.019.png 742439923.020.png 742439923.001.png
drink [drynk] drank [drenk] drunk [drank] pić
drive [drajw] drove [drołw] driven [drywn] jechać
dwell [dłel] dwelt [dłelt], dwelled [dweld] dwelt [dłelt], dwelled [dłeld] mieszkać
eat [it] ate [ejt] eaten [itn] jeść
fall [fol] fell [fel] fallen [folen] upadać , przewracać się
feed [fid] fed [fed] fed [fed] karmić
feel [fil] felt [felt] felt [felt] czuć
fight [fajt] fought [fot] fought [fot] walczyć
find [fajnd] found [faund] found [faund] znaleźć
flee [fli] fled [fled] fled [fled] uciekać
fling [flyn] flung [flan] flung [flan] rzucić , ciskać
fly [flaj] flew [flu] flown [flołn] lecieć
forbear [forber] forbore [forbore] forborne [forborn] powstrzymywać się
forbid [forbyd] forbade [forbejd] forbidden [forbydn] zakazać , zabraniać
forecast [forkast] forcast [forkast], forcasted [forkastyd] forcast [forkast], forcasted [forkastyd] przewidywać
forget [forget]
forgot [forgot]
forgotten [forgotn]
zapominać
forgive [forgyw] forgave [forgejw]
forgiven [forgywn]
wybaczać
forsake [forsejk] forsook [forsuk]
forsaken [forsejken]
zaniechać , porzucać
freeze [friz]
froze [frołz]
frozen [frołzen]
zamarznąć
get [get]
got [got]
got [got], gotten [gotn]
dostać
give [gyw]
gave [gejw]
given [gywn]
dawać
go [goł]
went [łent]
gone [gon]
iść
grind [graind]
ground [graund]
ground [graund]
mleć , kuć
grow [groł]
grew [gru]
grown [grołn]
rosnąć , uprawiać
hang [hen]
hung [han], hanged [hengd] hung [han], hanged [hengd] wieszać
have [hew]
had [hed]
had [hed]
mieć
hear [hir]
heard [herd]
heard [herd]
słyszeć
hide [hajd]
hid [hyd]
hidden [hydn], hid [hyd]
chować
hit [hyt]
hit [hyt]
hit [hyt]
uderzać
hold [hould]
held [held]
held [held]
trzymać
hurt [hert]
hurt [hert]
hurt [hert]
ranić , kaleczyć
keep [kip]
kept [kept]
kept [kept]
trzymać , zatrzymać
kneel [niil]
knelt [nelt]
knelt [nelt]
klęczeć , klękać
knit [nyt]
knit [nyt], knetted [nytyd]
knit [nyt], knetted [nytyd]
robić na drutach
know [noł]
knew [nju]
known [nołn]
wiedzieć , znać
lay [lej]
laid [lejd]
laid [lejd]
trzymać
lead [lid]
led [led]
led [led]
prowadzić
lean [lin]
leant [lent], leaned [lind]
leant [lent], leaned [lind]
opierać się
leap [lip]
leapt [lept], leaped [liipt]
leapt [lept], leaped [liipt]
podskakiwać
learn [lern]
learnt [lernt], learned [lernt] learnt [lernt], learned [lernt] uczyć się
leave [liw]
left [left]
left [left]
opuszczać , wyjeżdżać
lend [lend]
lent [lent]
lent [lent]
pożyczać (komuś)
let [let]
let [let]
let [let]
pozwalać
lie [laj]
lay [lej]
lain [lejn]
leżeć
light [lajt]
lit [lyt], lighted [lajtyd]
lit [lyt], lighted [lajtyd]
zapalać , świecić
lose [luz]
lost [lost]
lost [lost]
gubić , tracić
make [mejk]
made [mejd]
made [mejd]
produkować
2
742439923.002.png 742439923.003.png 742439923.004.png 742439923.005.png 742439923.006.png
mean [min] meant [ment] meant [ment] znaczyć , mieć na myśli
meet [mit] met [met] met [met] spotykać
mistake [mystejk] mistook [mystuk] mistaken [mystejkn] pomylić
mow [moł] mowed [mołd] mown [mołn], mowed [mołd] kosić
pay [pej] paid [pejd] paid [pejd] płacić
prove [pruw] proved [pruwd] proven [pruwen], proved [pruwd] udowadniać
put [put] put [put] put [put] kłaść
quit [kłyt] quit [kłyt], quitted [kłytyd] quit [kłyt], quitted [kłytyd] rzucać (coś) , rezygnować
read [rid] read [red] read [red] czytać
rid [ryd] rid [ryd], ridded [rydyd] rid [ryd], ridded [rydyd] pozbyć się
ride [rajd] rode [rołd] ridden [rydn] jechać (rowerem)
ring [ryn] rang [ren] rung [ran] dzwonić
rise [rajz] rose [rołz] risen [ryzn] podnieść
run [ran] ran [ren] run [ran] biec
saw [so] sawed [sod] sawn [son], sawed [sod] piłować
say [sej] said [sed] said [sed] mówić
see [si] saw [so] seen [sin] widzieć
seek [sik] sought [sot] sought [sot] szukać
sell [sel] sold [sołld] sold [sołld] sprzedawać
send [send] sent [sent] sent [sent] wysyłać
set [set] set [set] set [set] ustawiać
sew [soł] sewed [sołd] sewn [sołn], sewed [sołd] szyć
shake [szejk] shook [szuk] shaken [szejken] trząść
shear [szier] shore [szor], sheared [szird] shorn [szorn], sheared [szird] strzyc
shed [szed] shed [szed] shed [szed] zrzucać , rozlewać
shine [szajn] shone [szon] shone [szon] świecić , błyszczeć
shoot [szułt] shot [szot] shot [szot] strzelać
show [szoł] showed [szołd] shown [szołn], showed [szołd] pokazywać
shrink [szrynk] shrank [szrenk] shrunk [szrank] kurczyć się
shrive [szrajw] shrove [szrołw], shrived [szrajwd] shriven [szrywn], shrived [szrajwd] rozgrzeszać
shut [szat]
shut [szat]
shut [szat]
zamykać
sing [syń]
sang [sen]
sung [san]
śpiewać
sink [synk]
sank [senk]
sunk [sank]
tonąć
sit [syt]
sat [sat]
sat [sat]
siedzieć
slay [slej]
slew [slu]
slain [slejn]
mordować
sleep [slip]
slept [slept]
slept [slept]
spać
slide [slajd]
slid [slyd]
slid [slyd], slidden [slydn]
ślizgać się
sling [slyn]
slung [slan]
slung [slan]
rzucać , ciskać
slink [slynk]
slunk [slank]
slunk [slank]
skradać się
slit [slyt]
slit [slyt]
slit [slyt]
podcinać
smell [smel]
smelt [smelt], smelled [smelt] smelt [smelt], smelled [smelt] wąchać , pachnieć
smite [smajt]
smote [smołt]
smitten [smytn]
uderzyć
sow [soł]
sowed [sołd]
sown [sołn], sowed [sołd]
siać
speak [spik]
spoke [społk]
spoken [społken]
mówić
speed [spid]
sped [sped], speeded [spidyd] sped [sped], speeded [spidyd] pędzić , spieszyć
spell [spel]
spelt [spelt], spelled [spelt]
spelt [spelt], spelled [spelt] literować
spend [spend]
spent [spent]
spent [spent]
wydawać , spędzać
3
742439923.007.png 742439923.008.png 742439923.009.png 742439923.010.png 742439923.011.png
spill [spyl] spilt [spylt], spilled [spylt] spilt [spylt], spilled [spylt] rozlewać , rozsypać
spin [spyn] spun [span], span [spen] spun [span] prząść , kręcić
spit [spyt] spit [spyt], spat [spet] spit [spyt], spat [spet] pluć
split [splyt] split [splyt] split [splyt] rozszczepić
spoil [spoyl] spoilt [spoylt], spoiled [spoylt] spoilt [spoylt], spoiled [spoylt] psuć
spread [spred] spread [spred]
spread [spred]
szerzyć , roznosić
spring [spryn]
sprang [spren]
sprung [spran]
skakać
stand [stend]
stood [stud]
stood [stud]
stać
steal [stil]
stole [stołl]
stolen [stołln]
kraść
stick [stick]
stuck [stak]
stuck [stak]
wetknąć , utknąć
sting [styn]
stung [stan]
stung [stan]
ukłuć , użądlić
stink [stynk]
stunk [stank], stank [stenk]
stunk [stank]
śmierdzieć
strew [stru]
strewed [strud]
strewn [strun], strewed [strud] rozrzucać
stride [strajd]
strode [strołd]
stridden [strydn]
kroczyć , przechadzać się
strike [strajk]
struck [strak]
struck [strak]
uderzać , strajkować
string [stryn]
strung [stran]
strung [stran]
napinać
strive [strajw]
strove [strołw]
striven [strywn], strived [strywd] usiłować , dążyć
swear [słer]
swore [słor]
sworn [słorn]
przysięgać , przeklinać
sweep [słip]
swept [słept]
swept [słept]
zamiatać
swell [słel]
swelled [słeld]
swollen [słołlen], swelled [słeld] puchnąć
swim [słym]
swam [słem]
swum [słam]
pływać
swing [słyn]
swung [słan]
swung [słan]
kołysać
take [tejk]
took [tuk]
taken [tejken]
brać
teach [ticz]
taught [tot]
taught [tot]
nauczać
tear [tir]
tore [tor]
torn [torn]
drzeć , rwać
tell [tel]
told [tołld]
told [tołld]
opowiadać
think [fynk]
thought [fot]
thought [fot]
myśleć
thrive [frajw]
throve [frołw], thrived [frywd] thriven [frywn], thrived [frywd] rozwijać się , prosperować
throw [froł]
threw [fru]
thrown [frołn]
rzucać
thrust [frast]
thrust [frast]
thrust [frast]
rzucać , pchać
tread [tred]
trod [trod]
trodden [trodn]
stąpać , kroczyć
understand [anderstend] understood [anderstud]
understood [anderstud]
rozumieć
wake [łejk]
woke [łołk], waked [łejkt]
woken [łołken], waked [łejkt] budzić
wear [łer]
wore [łor]
worn [łorn]
nosić (na sobie) , ubierać
weave [łiw]
wove [łołw]
woven [łołwn]
tkać
weep [łip]
wept [łept]
wept [łept]
płakać
win [łyn]
won [łan]
won [łan]
wygrywać
wind [łajnd]
wound [łałnd]
wound [łałnd]
nawijać , nakręcać
wring [ryn]
wrung [ran]
wrung [ran]
wyżymać , wymuszać
write [rajt]
wrote [rołt]
written [rytn]
pisać
Więcej materiałów do nauki czasowników nieregularnych znajdziesz na: czasownikinieregularne.pl
© Logos Media
4
742439923.012.png 742439923.013.png 742439923.014.png 742439923.015.png 742439923.016.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin