Św. Bernard z Clairvaux, O stopniach pokory i pychy.pdf

(9962 KB) Pobierz
161820288 UNPDF
O STOPNIACH POKORY
I PYCHY
Wstp
Prosite mnic. clro.ti Gotfl^yclziel. abyrn ci w obszcrniejszym
traktacic powtrzy trenauk o stopniach pokory. ktre gosi.
ern do braci zakonnych' Prai:lli1c r-rczyni zadotwej woIi,
a.ieclnoczcnie lkaj4c si wasnej Ilieudolnoci. przystpiern
do pracy
tyln rozwazcIlit-t' czy jestetn w stanie dclprowaclzic< dzieo do
ko ca (por. k l4. 28).
Jakkolwick Illio poltlouit llli przezwycizyc. obaw
przecl truchoc:ianli lll.t1lisitllilt zalllierzonego traktattr. alici
ogarIla tlli wi1tpliwoinncgo rocizaju' Irliulowicie: czy nie
bardziej nri zaszkodzi uznanie z powodu uskutccznicnia tej
prlrcy niz llicsawa. gdvbyln .jej poniccha. Tak wic. posta-
wiclny na rozclrozu. nlidzy bo.jani i rnioci. dugo zastana-
rviactn si. jltki obra kierirnek: obawiaetll si tego. Ze roz-
prlrrvia.jl1c tl pokorze , salll ttjawtli brak pokory wasnc.j. albo
lnilcz,c ptlktlrtlic' nic bcl LlZytec:Zny. Ponicwaz wicln. ze
zaclnlt z owych clrtig rlic Intlze by w peni bezpicczIlii' posta-
norvie tll raczcj poclzicli si z tob4. iak tylko potra1.i. owoca-
I (lotlrvtl clc ia Roclrc. przcor klusztoru u'Cluirvaux
65
- pomny na rad Ewangelii - clopiero po na|ezy-
161820288.002.png
lnil.1c wyptlwieclzi uzIlitsz za goclnc
pochwa'y' two.ic lnocllilwy zachowzq rni ocl pychy' Gclybyrn
atoli, bo i to lnozliwc. llie clokonttl rliczego. co byoby goclne
twcj Lrrvagi. Ilie bd Ilia ptlwoclu clo grzeszIlc.j zarozulniaoci.
PoKoRA DROG PRAWDY
Z jakim poytkiem wstpu.ie si
po stopniach pokory
l. Zanierzlnl lnwi o stilpniach pokory. ktlre w. Beneclykt
przeclstawia. nie po to. bylnv jc IiczvIi. Iec.z byIrry po nich si
wspinali. Przedc wszystkill.t chcia,lbvrn wykazir. jaki jest cel
do osi4gnicia, pozniinie go zagoclzi bowieln trucly wspinania
si. Sanl Pan odsania przecl naIni clrog i nagrod za .1ej
pokotlanie: '.Jir jcstcm
powiirda
- drog i priiwcl' i zy.
cicm'' (J l4. 6). Drog4 llizywa pokor, prowadz4c clo praw-
dy. Pierrvsza.jest llclzoctn. drttga ow()ce}n nlozou.
Powicsz lllozc: ..W.iaki sptls b poznallly. ze Pirn, nlowi4c
<<Ja jestenl droel1>. rllyla tl pokorze ?.'. Rozwaz Za(ctl gbiej
stlrva: ..[Jczcie si tldc Mnie. bo.jeslctn cichy i pokorny scr.
ce|ll'. (Mt tl.29). Siebic stawia za przykacl pokory. zlL picr_
wtlwz r la.9tldnoci. .Iezeli p.jclziesz ztr Nilll. ..nic bclzicsz
chodzit w cicIllntlci. lccz bdziesz Inia wiato
zycia.'(por'
zycia. jak nic prawdlr/ ()na to
..orvicc:llkltzclegtl czlorvicka przyc:hoclz,ccgo l)a wiat.' (J l' 9;
i trkazu jc lt.ltl prltr,clzirve z,ycic' Dlatcgo kictly rzek: ..Ja .je-
stcln clrog4 i prawcl4.'. cloda zltraz: ..i zycienl''. Jakby' rnwi:
Ja jestcrn tlrclu. ktrlt prowirdzi do pra''vdyljlr.jestelll prawcl'
kt ra tlbiccu jc zycic; ja .jeste nl zycie tll. kt rc dlr j. ..A to jcst
zycie wiecznc: aby zltali Cicbic. jcilyncgo ltrawdziweeo Bogl.
61
lni lnL-j Ilauki' niZ Zarnkn si bczpiecznie w przyStani mil-
czenia. MyI tc," 'cjcli
-
J 8. 12). Lccz' c(ll'.jest wiatoci
161820288.003.png
orIZ tego, ktrego postae'Jezusa Chrystusa'' (] |7, 3). To
tak,.1akby ty pclwicdzia Mu: ',O droclze myl, czyli o poko-
rzc' pragn owocu, to jest prawdy. Ale co czyni, kiedy trud
zycia.je st tak ciiki' iz wylnarzonej nagrody nie sposb osi4g_
n4:)''. Pan pouczyby ci wtedy: ,,Jajestell drog4''' to znaczy:
.,Ja jestern pokartncll posilaj4cynl wrd drogi''. Woa wic
clo b4dzi1cych i drogi niewiadornych: ,,Ja jestem drog!''. Do
w4tpii1cych i niewierz4cych: ,.Ja jcstern prawd4''. Do tych za,
kt rzy s4 juz w clrodzc, ale oclczuwaj znuzenie: ,,Ja .iestem
z.yciem".
Sqdz, ezprzy|oczonego tekstu wynika jasno, iz poznanie
prawdy jest skutkict'n pokory. Rozwa takze i te sowa: ,,Wy_
sawizim Ci, ojczc, Panie nieba i ziel-rli, ze zakrye |C rzeczy
|bez w4tpienia: tii1niki prawdyl przcd lndrymi i roztrclpnyrni
fczyli przed pyszllyllli], a objawie.icprostaczkonl fto Z|1aCZy
pokornym]'' (k l0' 2l). Z tego tcz wypywa wniosek, ze
prawda, zakryta przed pysznyrni. objawiona zostaje pokornytn.
wskazujc drog pokory, by powrcili ni do prawdy. Dajc
sposobno do odzyskania zbawienia. albowiern jcst dobry'
chociaz nie bez cizaru prawa, gdy.jest tez sprawiedliwy. Jest
dobry, poniewaz nic chce potpienia; .jest sprawiedIiwy, bo
nie zapomina o karzc.
3. owo prawo wiod4ce do prirwdy w. Bcnedykt przedstawia
w postaci dwunirstu stopni. Podobnic .iakprzez' dziesi przy-
kaza i dwa obrzezania (co razenl dtrje liczb dwanacie)
dochodzi si clo Chrystusa, tak po osi4gniciu owych dwuna-
stt-t stopni pokory zdobywa si prawd. Cz'y.l to, ze na wierz-
choku drabin1, wiclzianej przez Jakuba. a wyobrazajcej po-
kor, objawit si Pan (por. Rdz 28, |f-l3), nie wiadczy. ii:
1lclznallie prrrwdy clokonu.je si na szczycie pokory.l Z tcgo oto
wierzchoka drabiny pLLtrZy Pan na synciw ludzkich jako praw-
da' ktrej oczy nie chc4 oszukiwa i nie mog4 by oszukane,
i widzi. czy ktorozlttrrie i szuka Boga. Wyobra Go sobie. jak
z wysokoci woa do tych' kt(lrzy Go szukirj (zna bowiem
swoich): ,,Przyjdcic do lnnie wSZyScy. ktrzy mnie pragnie-
c:ie' i nasycie si owocami lnoimi'' (Syr 24' 26), i podobnic:
.'Pojdcie dcl lllllic wSZyScy, ktlrzy utrudzeni i obcizeni.jeste.
cie. a jii was pokrzepi'' (Mt l|. 2B)' Woa: ,,Pjdcie!''.
Dok4d./ Do Irnie. do prawdy. Jak4 drog.7 Drog4 pokory.
W 1akirn celu.J Ja was pokrzepi. A.iakie .jest to pokrzepienie.
ktorc prawda obiccr"l.jc wstpujcynr i cl;rje tym, ktrzy dotarli
do celr'r? Czy nie.jcst nitl sama mio / Do niej przeciez, .jak
zapewnia wityBcnedykt, dochodzi zakonnik' osi4gll4wszy
wszystkie szczcble pokory. Prawdziwie sodkim i rozkosznym
1lokarmem 'iest lnio, ktra podIlclsi ztnczonych. ulnacnia
sabych, pociesza strapionych. Mio
szc si duchowo, wStptu4 ze sttlpllill Ilil Stopic|i' czy|i l' cl^toty
lla Cnot, a do szczyttr pokory, skd jakby z Syjonr"r. albo
lepiej: z wysokoci konternplacji- ogldaj4 prawd. Dlatego
tez czytalny w Psaltnie: ,,Da bogosawie stwo Zitkonodaw-
ca'' (Ps 83' 8). Tctl bowieln, co da prawo, udzie|i bogosa-
wie stwit' itlllyllli sowy: nakaza pokor l doprowadzi do
prawdy. Ktz je st owyl}l prawodawc.l - oto '.dobry i prawy
Pan. d|atego poucza grzesznikw o drodze'' (Ps 24. 8). Bdzq
bowiern na drodze ci, kt rzy porzucili prawd. Ale czy dobry
Pan porzuca ich.? Dla nich prz'ecie ',dobry i prawy Pan''
tez sprawia, ze brzemi
1lrawdy staje si lekkie, a jarztno soclkic (por. Mt l l' 30).
6B
69
2. Definicja pokory rnoze by nastpu.'ca: pokoraJeSt cnot,
clziki ktrej czowick. poznawszy si dokadnie. wiclzi sw
lnarno.Jest ona - pokorir - waciwa tym. ktrzy wzllo-
161820288.004.png
oraz tego, ktrcgo posae,Jezusa Chrystusa'' (J l7' 3). To
tak, jakby ty powicdzia Mu: ,,o clrodze myl, czy|i <> poko-
rzc. pragn owocu' to jest prawdy. A|e co czylli, kiedy trud
zycia jest tak cizki' iz wylnarzonc.i nagrody nie spos b osiz1g-
n4.7''. Pan pouczyby ci wtedy: .,Ja.jestern drogi1'', to znac7'y..
.,Ja jestem pokarIncIrr posilzrj4cyrll wrd drogi.'. Woa wic
do bdzcych i drogi niewiadortlych: ,,Ja jestern clrog4!''' Do
w4tpicych i niewierzi1cych: ,,Ja jcsteIl prawd''. Do tych za'
ktrzy s jr"rz w drodzc, ale odczuwiti4 znuzenie: .,Ja .jestem
zyciem".
Sdz, ze z przyt<lczonego tekstu wynika jasno, iz poznanie
prawdy jest skutkict-n pokory. Rclzwaz takze i tc sowa: ''Wy-
sawiam Ci. o.icze, Panie nieba i zietni, ze zakryte Ie rzeczy
[bez wtpienia: tajnikl prawdyl przecl tndrymi i roztropnyrni
|czy|i przeclpysznyrrli], a objawie.jc prostaczkoln [to zn,dczy
pokornym]'' (k l0' 21). Z tego tcz wypywa wniosek. ze
prawda, zakryta przed pysznyrni. objawiona zostajc pokornyrn.
wskazujc drog pokory, by powrcili ni do prawdy. Daje
sposobno do odzyskania zbawienia' albowiem jest dobry,
chociitz nie bez cizaru prawa, gdyz.jest tez sprawiedliwy. Jcst
dobry. poniewaz nie chce potpienia; .1est sprawied|iwy, bo
nie zapomina o karzc.
3. owo prawo wiod4ce do prirwdy w. Bcnedykt przedstawia
w postzrci dwunirstu stclptli. Podobnic iakprzez dziesi przy-
k,aza i dwa obrzezania (co razenl da.ie liczb dwanacie)
dochodzi si do Chrystusa, tak po osi4gniciu owych dwuna-
stt-t stopnipokory zdobywa si prawd. Czy'i to, ze na wierz-
choku c'lrabiny wiclziancj przez Jakuba. a wyobrazaicej po_
kor, objawit si Pan (por. Rdz 28, |f- |3), nie wiadczy. iz
1lclznanie prawdy dokonu.je si na szczycie pokory./ Z tc.qo oto
wierzclroka drabiny patrzy Pan na synw ludzkich jako praw-
da, ktrej oczy nie chc4 oszukiwa i nie mog4 by oszukane,
i widzi' czy ktorozttllie i szuka Boga. Wyobra Go sobie . jak
z wysokoci woa do tych' ktlrzy Go szukaj (zna bowiem
swoich): ,,Przyjdcic clo mnie wSZyScy, ktrzy mnie pragnie.
cie' i nasycie si clwocami tnoimi'' (Syr 24, 2 )' i podobnie:
.'Po.jdzcie dcl llll-lic wSZyScy' ktrzy utrudzcni i obci4zeni.jcstc-
cie. a jir was pokrzepi'' (Mt ll. 28)' Woa: ,,Pjdcie!''.
Dokd./ Do Innie. clo prawdy. Jak drog4? Drog4 pokory.
W.jakim celu.? Ja was pokrzepi' A jakic.jcst to pokrzepienie.
kt rc prirwda obiecujc wStpujcyln i clirjc tyrn, ktrzy dotarli
d<l celu? Czy nie.jest niln sama mio.] Do niej przeciez' .jak
zapewnia wityBcncdykt, dochodzi zakonnik' osign4wszy
wszystkie szczcble pokory. Prawdziwic sodkim i rozkosznym
pokarnlet-t .iest lnio. ktra podnosi znlczonych. umacnia
sabych, pocieszit strapionych. Mio
2. Definic1a pokory moze by rlastpuj4ca: pokora jest cnot,
dziki ktrej czowick. poznawszy si dokadnie. widzi sw4
tnarno.Jest ona - pokorit - waciwa tym, ktrzy wzllo-
tez czytamy w Psalmie: ',Da bogosawie stwo Zakilnodaw-
ca'' (Ps 83' 8). Tctl bowietn. co da prawo' udzieli bogosir_
wie stwlt, illtlylni sowy: nakaza pokor i doprowadzi do
prawdy. Ktciz jcst owym prawodawc4'l - oto ''dobry i prawy
Pan' dlatego poucza grzeszniklw o drodze'' (Ps 24. B). Bqdzq
bowiem na drodze ci, ktrzy pclrzucili prirwd. Ale czy clobry
Pan porzuca ich.J Dla nich prl'ccie' ,,clobry i prawy Pan''
tez sprawia, ze brzemi
prawdy staje si lckkic, a jarztno sodkic (por. Mt ll,30).
6B
69
sz4c sl duchowo. wstpuj11 Ze stopllill lla Stopicli, czyIi z cnoty
l1l Cllot, a do szczytu pokory. sk4d jakby z Syjonu. a|bo
lepiej: z wysokoci konternplacji - ogl4daj prawd. Dlatego
161820288.005.png
4. ]ak-c dobrym pokarmel-l jest lnio. C)na ttl za.jInu3c nlic.1-
Sce w rodku lektyki Saloll-lona (por. Pnp 3' l0) izapachcm
r(lznych cnlt. niby wcxli wieIu traw, pokrzepia akn4cych
i rozwesela pokrzcpioIlych. Taln bclwictr spotkasz rowniez:
pokoi. cierpliwo. irskawo. wyrozutrria'o i rado w Du-
cy. Biacla mi" Boze Zastpow! Jak dustl w zlrgniewetliu
bclziesz sucllarrlodlitwy sugi twego, karnli4c tnnie chle-
bcm sIllutku i pojc,lzanll goryczy (por. Ps 79. .5-6)? Ktz mi
zaprosi clrociazby tylko lla ow sodk -
chu Switylll (p()r. Ga 5' 22)' I jczcli s.jeszczc it-ltlc owtlce
prawdy i lni1dl.oci - zobaczysz je talll wszystkie. Podobnie z
i pokora Ilra w tcj lektycc wasIle potrawy. tO z'nL\C7'y - chletl
uczt nlioci.gdzic sprawledliwi radu.j si w obIiczu Bogit
i ptl.|i1 si szczciell.l, zcbyl'l-l w utrapictliu zycia rnojego nic
lnusia woa dcl Fana: ..Nic potpiitj lnnic!''. lccz byrn SpoZy.
wzl.jc .,przany chleb szczerocii prawdy''' picwa radonic
na droclze PaIla' iz wiclka.jcst chwaa Jego (por. l Kor .5, 8).i
Dob.ra jednllkze jest clroga pokory, na kttirej szuka si prawcly.
zdobywa mio
bolcci i witlil skrtrchy,.jakie prirwdLL pr,Z'e7'n^C7'a clla pocztku-
j4cych' albowieIn dtl llich to odnosz4 si slowlt: .,WstaIicie.
ktlrzycicsiedzieli. ptlz,ywzrj4c chleba boleci'' (por. Ps If(l,f).
RlwIliez kontetllplacja znirjdLr1e tiitll pokanll z dorodIlc.j psze-
nicy'. podobnie i wino rozweselajllcc sercc ludzkic. T'e jednak
potrawy zachowu.jc ;lrawcia dlit doskonirych' rn wi4c: ,.Jedz.
ciez. przyjacielc. pijcie. u|a]e.icie si. rlitjclrozsi'' (Pnp 5. l).
Na stpnie clocla.1e:,. roclek .jcj wysa rnioci 4 cll a cclrck .i erozcl-
lirnskich''. to lnl.C,/'y - dla clusz rnnie.j doskonaych, clusze te
i lna trdzia w owocitch nldroci . I wreszcic.
jak Chrystus je st ,,krcsenr Prawa" (por. I{z I 0. 4), tak doskona-
o pokory .jcst lltlzniuliern prawdy. Gdy przychodzi Chry.
Stus. przyn(lsi ask. Prawda przynosi lllio
tynl. ktrym dajc
si ptlzna' A poniewaz dajc si poztla pokornytn, dlatego tcz
'.pokortlyln d.rjc ask'' (por. Jk'1' ).
bowiem, clop ki rlie bcl4 w stanie przy.jrlowa pokannu statego,
pclwillny by kaI.rniollc tnlekienl lniclcizamiast chlcberrl. i oli.
w4 -
zalrriast winet.l.t. Strsznie porviedziztllo. ze nlio
.jest
..w roclku''.poniewltz.iej soclycz bywa llicdostprla dla pocz4t-
ku.j4cych. zc wzgldu lla przcszkod bo.jaIli. lttli tlic- wysti]rcZi.r
closktlnaynr. poIliewaz jcszcze wiksz rozkosz4 jcst kontctn-
1llac.ja' Pocz4tkujcycll zc szkoclliwych ucicch cielcstlych musi
tlczyci gorycz cier1licnia. i wtedy bd;1 rnogli smakowa so-
dycz rnleka. Ci druclzy za.oclstawicni juz ocl tnlckit. radtrj4 si
-
W jakim porzdku stopnie pokory
prowadz4 do prawdy
' Przcdstawicrn, jak r.rl-rliael.n. pozytck zdtlbywaIlilt stopni
pokory: telaz wyjani..je li zdoam, w.jakirrr porz4dku pro-
wadz olle clo nagrody. to jcst prawdy, ktori1 natn obiecano.
Ponicwaz jednak sar.no poznanie prawdy obelrnuje trzy sto-
pnie, postaralll si opisa jc tak, aby lepie.j zrozumie, ktremu
z Irz,ech stopni prawdy odpor.viada dwunasty stopicli pokory.
Szukarlly bowiellr 1lrawdy W lllis salnych, w bliIlich i w .iej
wasnej istocic. W llas szukalrry 1lrawdy, badaj4c siebie;
Tylko ci, ktrzy s w,'rodku''. t(l zllaczy postpuj4 na droclze
closkonaclci^ pij4 nickt(lre napo.je przygotoWanc z Il.ticlclu tni-
oci. zc wzglclu na Sw4 dcliklitno.
na wlc1ok chway - barclzic.i clrwalcbIlyt.t-l ucztowatrienr.
10
-5. Picrwszyrr zaterr pokanncnt, oczyszczajiycynl swoj4 gory-
cz. jcst pokora. Drtr.qim lllio, pokann radu.j4cy swoj so-
dycz't1. TrzcciIn - kontetnplac.ja, pokal.In stay i wzlnacnia.j-
':
''rodkow'' -
161820288.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin