Część 20 Inni użytkownicy dróg.pdf

(119 KB) Pobierz
Część-20
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 20:
Inni uytkownicy dróg
Pojazdy uprzywilejowane
Podczas suby Garda, stra poarna, pogotowie ratunkowe i inne pojazdy
uprzywilejowane mog nie stosowa si do niektórych zasad ruchu
drogowego, o ile nie stwarzaj zagroenia dla innych uytkowników. Bdc
uytkownikiem drogi, jeeli usyszysz lub zobaczysz nadjedajc Gard
lub pojazd uprzywilejowany w sytuacjach awaryjnych i /lub na sygnale lub z
pulsujcym wiatem, powiniene zachowa ostrono, i jeeli jest to
bezpieczne przepuci go. Nigdy nie jed zbyt blisko za pojazdem
uprzywilejowanym.
Osoby korzystajce zmaszyn rolniczych
Traktory
Traktory podlegaj ogólnym zasadom ruchu drogowego, jeeli chodzi o
prawo jazdy, ubezpieczenie, podatek drogowy i owietlenie pojazdu.
Wszystkie traktory uywane w miejscach publicznych musz by
wyposaone w klatk kapotaow. Zadaniem klatki jest ochrona kierowcy
przed zmiadeniem w razie wywrotki cignika. Klatka musi odpowiada
zatwierdzonym standardom. Zamontowanie kabiny bezpieczestwa jest
dobrowolne i zaley od waciciela lub kierowcy.
Traktory musz ostronie przewozi materia sypki typu: kiszonka, szlam,
piasek czy wir, tak aby adunek nie rozsypa si na drodze publicznej i w
konsekwencji nie doprowadzi do wypadku. adunek wapna lub innego
pylistego materiau, mieci lub innego materiau o przykrym zapachu musi
by cakowicie przykryty brezentem.
Rolnikom korzystajcym z cigników rolniczych i przyczep do przewozu
produktów rolnych nie wolno :
Mocowa na przyczepach wyjtkowo wysokich ram, które mog
zagrozi stabilnoci, sterownoci i hamowaniu cignika rolniczego
sprzonego z przyczep, lub
175
325842198.006.png 325842198.007.png 325842198.008.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Przekracza maksymalnej dopuszczalnej wagi cznej lub
dopuszczalnej masy pojazdu brutto.
Aby uzyska wicej informacji zadzwo do RSA, numer telefonu 1890 50 60
80.
Traktory na drodze
Kierowca cignika prowadzcy pojazd w miejscu publicznym musi
przestrzega zasad rzdzcym ruchem drogowym.
Jeeli prowadzisz cignik, powiniene trzyma si lewej strony drogi, aby
szybsze pojazdy mogy ci min. Twoje lusterko musi by tak ustawione,
aby zapewni wystarczajcy widok na drog z tyu.
Nie przewo pasaera, chyba e cignik zosta do tego przystosowany.
176
325842198.009.png 325842198.001.png 325842198.002.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Osoby opiekujce si zwierztami
Zaprzgi konne
Obowizuj przepisy ogólne wczajc zasad trzymania si lewej strony
drogi. Sygnalizacja rczna dla kierujcego zaprzgiem jest identyczna jak w
przypadku rowerzysty (patrz cz 7). Zaprzg konny musi by wyposaony
w dwa czerwone wiata odblaskowe z tyu, a w nocy musi by wyposaony
w biae wiato skierowane do przodu zamontowane po prawej stronie
zaprzgu i czerwone wiato z tyu.
Nie wolno kierowa zaprzgiem pod wpywem alkoholu lub narkotyków.
Jazda wierzchem lub prowadzenie konia
Jeeli jedziesz wierzchem lub prowadzisz konia, musisz trzyma si lewej
krawdzi drogi. Powiniene nosi kamizelk odblaskow i uznawany kask
jedziecki.
Konielubkucez
osobprowadzc
Kierowcy powinni zachowa szczególna ostrono:
Zbliajc si do szkóek jedzieckich lub miejsc, w których
prawdopodobne jest pojawienie si koni, i
Wyprzedzajc konie, zwaszcza konie bez jedców lub zaprzgi
konne.
Zbliajc si do konia i jedcy, jeeli to konieczne, kierowca musi
zatrzyma pojazd aby ich przepuci
Kierowanie zwierztami na drodze
Jeeli prowadzisz zwierzta drog , musisz podj odpowiednie kroki i
poprowadzi je tak, aby nie blokoway ruchu lub pieszych.
Jeeli noc prowadzisz zwierzta drog, powiniene mie biae wiato,
skierowane do przodu i czerwone wiato z tyu. Powiniene równie nosi
na ramieniu opask odblaskow.
177
325842198.003.png 325842198.004.png 325842198.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin