Yu Sen - Shiatsu dla poczatkujacych.pdf

(10980 KB) Pobierz
11991346 UNPDF
11991346.001.png
Wilfried Rappenecker
Yu Sen
dla początkujących
Ilustracje: Richard Hartwell
Przedmowa: Wataru Ohashi
Z niemieckiego przełożył
Ryszard Turczyn
11991346.002.png 11991346.003.png
Tytuł oryginału
Yu Sen - Sprudelnder Quell.
Shiatsu fur Anfanger
Felicitas Hubner Verlag, Waldeck
Projekt okładki
Agnieszka Skriabin
Zdjęcie na okładce
Zefa Visual Media
Moim nauczycielom
Redakcja
Barbara Tarnas
Wataru Ohashiemu
łonie Teeguarden
Saulowi Goddmanowi
i Pauline Sasaki
Korekta
Bożenna Burzyńska
Copyright © by Felicitas Hubner Verlag, Waldeck, 1990
Ilustracje copyright © by Richard Hartwell, Hamburg, 1990
poświęcam
Copyright © for the Polish translation by Ryszard Turczyn, 2003
Copyright © for the Polish edition
by Bauer-Weltbild Media Sp. z o.o., Sp. K., Warszawa 2003
Podziękowania dla
Bauer-Weltbild Media Sp z o.o., Sp. K.
Klub dla Ciebie
Warszawa 2003
Elli Mann-Langhof
Barbary Schmidt-Rohr
Dorothei Matthews
Richarda Hartwella
Felicitas Hubner
Kornelii Ritterpusch
Natalie Thomann
Dwieście siedemdziesiąta piąta publikacja Klubu dla Ciebie
ISBN 83-89314-29-0
Skład i łamanie
DK, Warszawa
Druk i oprawa
Oldenburg Taschenbuch GmbH,
Hurderstrasse 4, 85551 Kirchheim
Przedmowa
W historii współczesnej, zwłaszcza w latach 80-tych XX
stulecia, gwałtownie dokonały się ważne i dogłębne prze-
miany, intensyfikując nasze wyczulenie na historyczne
wydarzenia. W życiu naszych przodków jeszcze nawet
dwa pokolenia wstecz zmiany cywilizacyjne następowa-
ły dostatecznie powoli, aby ludzie mieli czas się do nich
dostosować, przetrawić je i włączyć w swoje życie. Zmia-
ny technologiczne, kulturowe i gospodarcze dokonywały
się kiedyś z szybkością, którą mogły zamortyzować chro-
nologiczne „bufory". Dzisiaj żyjemy w zupełnie innym
otoczeniu społecznym, a szybkość, z jaką atakują nas ko-
lejne zmiany, powoduje dezorientację.
Do technologicznych zdobyczy w komunikacji
i transporcie należą naddźwiękowe samoloty pasażer-
skie i superszybkie pociągi, które umożliwiają nam -
także pod względem finansowym - pokonywanie do-
wolnych odległości na naszej planecie. Kiedy myślimy
o podróży, rzadko kiedy zastanawiamy się najpierw,
jakie to naprawdę odległości mamy pokonać. Jeśli
o czymś wtedy myślimy, to głównie o warunkach
podróży i przygotowaniach. Czasami mam wrażenie, że
dwa geograficznie znacznie od siebie oddalone miasta,
takie jak Nowy Jork i Tokio, leżą dla mnie znacznie bli-
żej niż na przykład Nowy Jork i niemalże sąsiadujące
z nim Hoboken w stanie New Jersey.
8 Shiatsu
Przedmowa 9
Ponadto niesłychany postęp technologiczny w dzie-
dzinie wymiany informacji, ze wszystkimi satelitami,
telefonami komórkowymi, telewizją i komputerami
praktycznie zniósł wszelkie bariery na drodze przekazy-
wania wiadomości. Wszyscy wchłaniamy za szybko
zbyt duże dawki informacji. Ten przytłaczający zalew
danych sprawia, niestety, że coraz trudniej zorientować
się, co tak naprawdę jest ważne, i może prowadzić do
stępienia naszego ludzkiego odczuwania. Aby ochronić
nasz nadmiernie eksploatowany mózg, musimy ograni-
czyć ten strumień, ponieważ inaczej w nim utoniemy.
Mimo nieuniknionej złożoności, jaką kreuje postęp
techniczny, nadal jestem przekonany, że w ostatecznym
rozrachunku zmiany te pozwolą nam stać się jeszcze
bardziej wolnymi. Bardziej niż w jakiejkolwiek poprze-
dniej epoce przyczynią się one do powstania społeczeń-
stwa globalnego, w którym obecne i przyszłe pokolenia
będą potrafiły patrzyć poza horyzont wyznaczany przez
ich własne kulturowe systemy myślenia. Ludzie będą
się zachowywali mniej konformistycznie. Sądzę, że sta-
nie się tak nie tylko w kulturach zachodnich, ale także
w wielu kulturach Wschodu.
W czasach, w których żyjemy, zmiany takie stały się
możliwe dzięki zespoleniu wschodniej i zachodniej my-
śli i filozofii. Europejscy intelektualiści od ponad stule-
cia znają i cenią tzw. medycynę wschodnią. Dzisiaj spo-
łeczeństwo zachodnie, ogólnie rzecz biorąc, akceptuje jej
formy wyrazu i praktykowane w niej zabiegi - dotyczy
to zwłaszcza przedstawicieli młodszego pokolenia.
Jednim z nich jest właśnie Wilfried Rappenecker,
który studiował przez wiele lat pod moim kierunkiem
i ukończył Instytut Ohashiego w Stanach Zjednoczo-
nych. Jestem z niego dumny nie dlatego, że mogę go za-
liczyć do grona moich studentów, lecz dlatego, że jest re-
prezentantem nowego pokolenia zachodnich lekarzy,
którzy włączają wschodnią wiedzę i myślenie w obręb
własnej kultury oraz przyswajają je i praktykują, stwa-
rzając podstawy takiego leczenia, którego celem jest zro-
zumienie istoty człowieka.
Gdy przyszłe pokolenia spojrzą kiedyś wstecz na la-
ta 90-te XX stulecia, będą im się one jawiły jako okres,
w którym topnienie politycznych i intelektualnych gra-
nic umożliwiło jednostce odnalezienie prawdziwie wła-
snej tożsamości w obrębie globalnej wspólnoty - bez
ograniczeń nakładanych przez poszczególne kultury
i tradycje. Książka Wilfrieda Rappeneckera na temat
wschodniego sposobu myślenia i działania może spra-
wić, że młodzi Japończycy za jego - Europejczyka - po-
średnictwem właśnie poznawać będą wiedzę i wyobra-
żenia, które on z kolei poznał dzięki ich przodkom.
Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę dołączyć
do jego dzieła moje własne refleksje i że moja przedmo-
wa znajdzie się w książce, która w znakomity sposób
daje świadectwo jego oddania i poświęcenia dla opisy-
wanej materii.
Wataru Ohashi
latem 1990
Zgłoś jeśli naruszono regulamin