wyklad05.pdf

(223 KB) Pobierz
Microsoft PowerPoint - wyklad09.ppt [Read-Only]
PLC - język tekstu strukturalnego ST
Język tekstu strukturalnego ST jest odpowiednikiem języka wysokiego poziomu, zawiera podobny zestaw
instrukcji jak Pascal czy C. Podstawowymi elementami języka są wyrażenia i instrukcje.
Wyrażenie zwraca wartość określonego typu, wartość ta wyznaczana jest na podstawie występujących w tym
wyrażeniu wartości, zmiennych, operatorów oraz funkcji.
Instrukcja to wyrażenie języka określające wybraną operację (czynność). W językach typu Asembler każda
instrukcja odpowiada jednemu rozkazowi procesora, w językach wysokiego poziomu instrukcja tłumaczona
jest na kilka rozkazów. Każda instrukcja w ST musi być zakończona średnikiem „ ; ”.
Wybrane
operatory ST
Opis
AND lub &
iloczyn logiczny; A & B lub A AND B – zwraca wartość prawda jeżeli zmienne A i B są prawdziwe
OR
suma logiczna; A OR B – zwraca wartość prawda jeżeli jedna ze zmiennych A lub B jest prawdziwa
NOT
negacja logiczna; NOT A – zwraca wartość prawda jeżeli zmienna A jest fałszywa
Wybrane
instrukcje ST
Opis
instrukcja
przypisania
Składnia: zmienna := wyrażenie ;
Instrukcja zastępuje aktualną wartość wybranej zmiennej nową wartością wyznaczoną w trakcie
interpretacji wyrażenia , np.: Z := (B & C) OR (NOT A); – przypisuje zmiennej Z wartość
wynikającą z wartości wyrażenia logicznego BC + Ā (nawiasy w powyższej instrukcji są zbędne)
Rys. Wybrane operatory i instrukcje języka ST.
"
Sterowniki programowalne f.2/1
611598470.006.png 611598470.007.png 611598470.008.png
PLC – języki sekwencyjnych schematów funkcjonalnych – historia
Dyskretne procesy produkcyjne są złożonymi układami, których sterowanie przebiega w sposób
sekwencyjny. Klasyczne metody projektowania układów sekwencyjnych (np. metoda Huffmana) są
niewystarczające do projektowania algorytmów sterowania dla tak złożonych procesów.
Języki sekwencyjnych schematów funkcjonalnych
Ograniczenia metod klasycznych przyczyniły się do poszukiwania nowych metod opisu układów
sekwencyjnych. Alternatywne podejście do modelowania wprowadziła metoda Grafcet.
Grafcet – metoda opisana w 1977 przez firmę Telemecanique, metoda ta oparta jest na teorii sieci Petriego
typu P/T (pozycja/tranzycja).
GRAPH 5, GRAPH 7, Grafpol, SFC – metody będące modyfikacjami Grafcet, metoda SFC została opisana w
normie IEC 61131-3.
Metody Grafcet, GRAPH 5, GRAPH 7, Grafpol, SFC stanowią podstawę języków programowania
sterowników PLC. Języki te nazywane są językami sekwencyjnych schematów funkcjonalnych lub językami
sterowania sekwencyjnego.
Języki sterowania sekwencyjnego są językami graficznymi. Zadania sterowania przedstawiane są w postaci
sieci (grafu) składającej się z kroków (etapów) i tranzycji (przejść) między tymi krokami.
"
Sterowniki programowalne f.2/2
611598470.009.png
Język SFC – wprowadzenie
Sieć języka SFC to graf skierowanymi, który może mieć wierzchołki dwóch różnych typów:
  kroki,
  tranzycje.
Kroki – reprezentują elementarne etapy sterowanego procesu; graficznie krok prezentowany jest w postaci
prostokąta, którego unikalna nazwa wpisywana jest w jego wnętrzu;
Krok początkowy jest specjalnie wyróżnionym krokiem, sterownik PLC rozpoczyna wykonywanie programu
zapisanego w SFC od kroku początkowego, program w SFC powinien zawierać co najmniej jeden krok tego
typu; krok początkowy graficznie prezentowany jest w postaci prostokąta z podwójną ramką.
Kroki mogą być aktywne lub nieaktywne. Krok jest aktywny od chwili rozpoczęcia jego wykonywania do
chwili w której zostanie rozpoczęte wykonywanie kroku następnego.
W programie SFC dostępne są następujące zmienne związane z każdym z jego kroków:
  zmienna ***.x – jest zmienną boolowską określającą aktywność kroku,
  zmienna ***.t – jest zmienną typu TIME określająca czas aktywności kroku ,
gdzie *** – jest nazwą kroku.
a)
b)
***
***
Rys. 1. Symbol a) kroku początkowego, b) kroku ( *** – jest nazwą kroku).
"
Sterowniki programowalne f.2/3
611598470.001.png
Język SFC – wprowadzenie
Tranzycje (przejścia) – powiązane są z warunkami logicznymi, warunki te nazywane są warunkami przejść;
Spełnienie warunku przejścia kończy wykonywanie kroku lub kroków bezpośrednio poprzedzających
tranzycję i rozpoczyna wykonywanie kroku lub kroków bezpośrednio następujących po tranzycji.
Dopuszczalne jest stosowanie tranzycji bez zdefiniowanych warunków przejścia, tranzycje takie są zawsze
spełnione.
Warunki przejścia mogą być zapisane w pozostałych języka definiowanych przez normę: ST, LD, FBD, IL.
Graficznie tranzycja rysowana jest jako poziomy odcinek przecinający połączenie kroków (połączenia
rysowane są liniami pionowymi). Bezpośrednio obok symbolu może być zapisywana jej nazwa lub warunki
przejścia.
a)
b)
c)
K2
K2
K2
W2
%I2 & %I3
%I2 %I3
K3
K3
K3
Rys. 2. Symbol tranzycji pomiędzy krokiem K2 a krokiem K3
a) z umieszczoną obok nazwą W2 , b) i c) ze zdefiniowanym w języku ST i LD warunkiem przejścia
(jeżeli aktywny jest krok K2 to krok K3 zostanie aktywowany jeśli na drugim i trzecim wejściu cyfrowym
pojawi się sygnał 1, krok K2 straci wtedy aktywność).
"
Sterowniki programowalne f.2/4
611598470.002.png 611598470.003.png
Język SFC – wprowadzenie
Z krokiem może być skojarzone tzw. akcje. Akcje to operacje wykonywane w czasie aktywności kroku,
operacje te mogą np. przypisywać odpowiednie wartości zmiennym wyjściowym. Dopuszczalne jest
stosowanie kroków nie połączonych z akcjami. Kroki tego typu oczekują na spełnienie warunku przejścia do
kolejnego kroku. Akcjami mogą być ciągi instrukcji napisane w każdym z języków normy. W językach
tekstowych akcja definiowana jest w postaci:
nazwa akcji
kwalifikator akcji
ACTION nazwa (kwalifikator)
instrukcje
END_ACTION
ciąg instrukcji w
wybranym języku
Wybrane
kwalifikatory
Opis
brak lub N
akcja nieprzechowywana, (normalna), instrukcje akcji wykonywane są przez cały czas aktywności
kroku w każdym cyklu programowym sterownika
P
akcja impulsowa, instrukcje akcji wykonywane są tylko raz gdy krok zyskuje aktywność
S
akcja zapamiętywana, akcja jest uruchamiana gdy krok zyskuje aktywność, utrata aktywności nie
przerywa akcji – akcja musi być kasowana w innym kroku
R
akcja nadrzędnie kasowana, akcja uruchomiona w innym kroku jest kasowana
Rys. 3. Deklaracja akcji w języku tekstowym i wybrane kwalifikatory akcji.
"
Sterowniki programowalne f.2/5
611598470.004.png 611598470.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin