Trimurti cd1 [Trójca][Bollywood][1995].txt

(42 KB) Pobierz
0:00:00:
0:01:16: ..::TRIMURTI::..
0:01:43: Tam jest moja siostra Satya. | - Nikogo tam nie ma. Odejd�!
0:01:51: Nie id� tam, zamknij drzwi! | - Ona jest moj� siostr�, | pozw�l mi si� z ni� spotka�!
0:02:05: Czy to Satya Devi? | - Tak.
0:02:08: Zosta�a skazana na 20 lat. | - Co? 20 lat wi�zienia?
0:02:12: Ona jest policjantk�, prawda? | - I to bardzo rygorystyczn�!
0:02:17: Ale czemu zosta�a uwi�ziona?
0:02:22: S�ysza�am, �e zamordowa�a | trzech oficer�w z w�asnego wydzia�u
0:02:40: Satya Devi, s�d postanowi�...
0:02:44: Pozwoli� ci zatrzyma� | osobiste przedmioty kultu i lamp�.
0:03:40: Czy tylko on wielbi bogini�? My nie? | - Kto tak m�wi?
0:03:43: To wielka niesprawiedliwo��. | Kiedykolwiek kto� przychodzi si� modli�...
0:03:46: on go wyrzuca! | - Jakby to by�a jego �wi�tynia!
0:03:51: I pos�g wy��cznie jego! | - �wi�tynia i pos�g s� dla wszystkich.
0:03:55: Kiedykolwiek tam idziemy, | m�wi o rozlewie krwi! |- Odt�d ju� nie b�dzie.
0:04:00: Od jutra wszyscy b�dziecie | chodzi� do �wi�tyni ze mn�.
0:04:03: Nie jestem jedynym wyznawc�, | ca�a moja rodzina jest Jej oddana.
0:04:09: Ale Satya Devi, mo�liwe, �e ty te�... | - Nie b�jcie si�.
0:04:13: Wszyscy p�jdziecie jutro | ze mn� do �wi�tyni.
0:04:17: Wszyscy kochaj� bogini�, | a ona r�wnie� kocha nas wszystkich.
*
0:08:19: Nie zapominaj, | �e wielki prorok Bhrigu...
0:08:23: napisa� przepowiednie dla wszystkich | �yj�cych stworze�. Bog�w-bogi�...
0:08:28: a nawet demon�w. | Nieszcz�ciem, tw�j horoskop ukazuje...
0:08:33: �e wisi nad tob� z�a kl�twa. | - O bogini Matce!
0:08:37: Wed�ug twojej przepowiedni, | musisz by� ostro�ny z osobami...
0:08:41: kt�rych imiona zaczynaj� si� | od trzech konkretnych liter.
0:08:46: A te litery to... | A, R i S.
0:08:53: A, R i S.
0:08:56: Je�li kiedy� ty lub ci, kt�rzy �yj� z twego | utrzymania, zaatakuj� tych ludzi...
0:09:02: twoja �mier� jest pewna.
0:09:05: A, R i S...
0:09:10: To znaczy Satya Devi. Ta kobieta? | - To nie kobieta...
0:09:14: tylko posta� bogini. | W jej przepowiedni by�a...
0:09:18: znakiem boskich mocy. | Co mo�e si� okaza� dla ciebie zab�jcze
0:09:25: Mo�na temu jako� zapobiec? | - Kooka...
0:09:29: to wszystko zale�y od ciebie. | Ja jestem tylko astrologiem...
0:09:33: Ja tylko czytam horoskopy, | nie mog� ich zmieni�.
0:09:37: Ale ty i tw�j syn | musicie by� bardzo ostro�ni.
0:09:43: Ta �wi�tynia nale�y do mojego ojca, | Kooka Singh. Rozumiecie?
0:09:48: M�j ojciec wyda� 15,0000,000000 rupii | aby j� odnowi�!  | [ Wow! A c� to za suma???? ]
0:09:52: A teraz odejd�cie. | Nadszed� czas na nasze mod�y. Id�cie!
0:09:56: Id�cie... Pospieszcie si�! | Cholerni �ebracy!
0:10:01: Nie jeste�my �ebrakami, ale wyznawcami. | - Masz ostry j�zyk, nieprawda�?
0:10:08: Czy ty nie masz wstydu? | - Spadaj, starucho!
0:10:25: Powiedz ojcu, �e to miejsce, | na kt�re wyda� tyle pieni�dzy...
0:10:30: jest mieszkaniem Matki tych biedak�w.
0:10:34: Je�li zabronisz im widywa� si� z Matk�, | pochowam ciebie i...
0:10:40: twojego ojca pod tymi kamieniami! | - Ty �miesz tak m�wi�?
0:10:44: Chcesz zobaczy� na co jeszcze si� o�miel�?
0:11:18: To krowie �ajno jest tym, na co zas�ugujesz! | Powiedz to swojemu ojcu.
0:11:22: Stracili�my tylu ludzi!
0:11:26: Ta kobieta jest niebezpieczna, mistrzu.
0:11:55: Prosz� pani! Prosz� pana! Strze�cie si�....
0:13:01: Ojcze!
0:13:48: S�uchaj, we� urlop na dwa miesi�ce. | - Czemu?
0:13:53: Nosisz w �onie nasze trzecie dziecko, | a ci�gle jeste� na s�u�bie.
0:13:59: I co z tego? | - Chc�, �eby m�j ma�y Kriszna...
0:14:02: By� silny i zdrowy. | Mam mie� trzech syn�w!
0:14:06: Wiem. Jeste� bardzo zdeterminowany! | - A czemu nie?
0:14:10: Cz�owiek z dwoma synami i �on� | jak ty, powinien by� kr�lem!
0:14:16: Widz�, �e b�dziesz mia� tych swoich trzech synk�w. | Bogini Matka o to zadba.
0:14:20: Zrobi to, je�li nauczysz si� | kontrolowa� swoje emocje.
0:14:23: Jeste�my tu zaledwie od dw�ch miesi�cy, | a ty ju� zrobi�a� z Kooki swojego wroga!
0:14:28: Policja robi sobie wrog�w | od kiedy rz�dz� demony.
0:14:32: Demon, taki jak Kooka, | musi zosta� wyeliminowany!
0:14:42: Co? Strzelanina na naszym posterunku w d�ungli? | Co? Syn Kooki?
0:14:47: Zabija naszych policjant�w? | Nie. Nie mog� powiedzie� tego pani.
0:14:52: Zadzwo� do policji w mie�cie, | i opowiedz o tym okropie�stwie.
0:16:06: S�uchaj, policjantko. | W�a�nie pochowa�em syna.
0:16:13: I? | - S�uchaj. Te twoje 2 dzieciaki...
0:16:17: Lepiej ich strze�. | Zapewnij im najlepsz� ochron�.
0:16:21: Czemu tylko tych dw�ch? | Ten trzeci, rosn�cy w twoim �onie...
0:16:27: Zabij� ich wszystkich! | - M�wisz o moich synach?
0:16:34: Sk�d dzwonisz? | - Z mojej posiad�o�ci.
0:16:39: Przyjedziesz? | Czy ja mam przyby� do ciebie?
0:16:45: Przyjad�. | Teraz, w tej chwili.
0:16:55: Powstrzymaj sw�j gniew, kochanie. | Ci m�czy�ni s� gro�ni!
0:16:59: I nie zapominaj, �e nosisz dziecko.
0:17:25: Nie pozwolimy ci jecha�, mamo. |- Czemu?
0:17:28: Jeste� z�a. |- I jest ju� ciemno.
0:17:40: Ta ciemno�� b�dzie wisie� | nad wami codziennie, synku.
0:17:44: Z tym w�a�nie musicie walczy�! | - Pos�uchaj, mamo. Prosz�, nie jed�.
0:17:50: �zy s� klejnotami s�abeuszy. | - A je�li ci� zabij�?
0:17:55: Czy dzieci tego policjanta, | kt�ry umar�, �yj�?
0:17:59: B�dziecie musieli �y� jak one. | By� dzielni.
0:18:03: S�uchaj Anand, je�li staniesz si� | niewolnikiem swojego wroga...
0:18:07: Wtedy ludzie ci� zniszcz�!
0:18:10: Ale je�li ich pokonasz, | potraktuj� ci� z szacunkiem.
0:18:18: Co jeszcze? Ka�dy cz�owiek na tym �wiecie | musi toczy� swoje w�asne bitwy.
0:18:22: Samemu przegrywa� i samemu wygrywa�.
0:18:24: Dlatego m�wi� "B�d� tak mocny, | �eby B�g, zanim napisze twoje przeznaczenie..."
0:18:29: "Zapyta� ci�: | "Powiedz mi, czego ��dasz?"
0:18:44: Mog� ju� nie wr�ci�.
0:18:50: Ale pami�tajcie, jeste�cie potomkami | moimi i waszego ojca...
0:18:55: kt�re b�d� musia�y zwalczy� ka�dy sztorm | w �yciu. Inna sprawa...
0:19:01: Nie ma wi�kszego zwi�zku ni� wi�zy rodzinne. | Nigdy nie zerwijcie tej wi�zi.
0:19:06: Niewa�ne jak wielkie nastan� k�opoty. | Wiecie, o czym m�wi�, prawda?
0:19:54: Czego chcesz?
0:20:07: M�w teraz, kiedy stoj� przed tob�.
0:20:12: Co powiedzia�e�? | �e potniesz moje dzieci na kawa�ki?
0:20:17: Tak.
0:20:20: To dowied� tego! | - Czego?
0:20:23: Przekonaj si�, | czy ja nie potn� ciebie na kawa�ki!
0:20:37: O bogini Matko! | Zniszcz� ci�, Satya.
0:20:43: Policja!
0:20:46: O bogini Matko...
0:20:49: Gdybym was tu dzi� nie wezwa�...
0:20:54: wtedy znale�liby�cie tu mojego trupa.
0:20:56: Kooka doni�s� nam, | �e go prze�ladujesz.
0:21:02: D. C. Te� zaraz przyjedzie. | Lepiej oddaj mi ten pistolet.
0:21:08: Nie przysz�am tu by go zabi�, | ale go aresztowa�.
0:21:12: Straszy� mnie przez telefon. | - Powiedz to D. C.
0:21:16: A tymczasem, | oddaj mi swoj� bro�.
0:21:20: Oddaj!
0:21:24: Nie bierz prawa w swoje r�ce. | Oddaj to mnie.
0:21:37: S� tutaj, mistrzu. | - Bogini Matka jest wielka!
0:21:47: Jestem szalony, nieprawda�?
0:21:51: Zabi�em twojego m�a.
0:21:54: Zabij� dw�ch twoich ch�opc�w.
0:21:58: I dziecko, kt�re nosisz. | Zabij� je r�wnie�.
0:22:02: Masz ikr�, by mnie zabi�? | To �mia�o. We� to!
0:22:09: Zastrzel mnie ze swojej broni. | Dalej, strzelaj.
0:22:15: Zrobisz to czy nie, | nie pozwol� mu si� urodzi�!
0:22:26: Pospiesz si�! | Ta kobieta jest �miertelnie niebezpieczna.
0:22:30: Oszala�a! | Chod�, sam zobacz!
0:22:34: Jest szalona i zabija wszystkich dooko�a | - Nie, sir.
0:22:38: Oszala�a�? | Zdajesz sobie spraw�, co zrobi�a�?
0:22:41: O bogini Matko! O bogini Matko!
0:22:44: Zobacz, z �aski bogini Matki, | uratowa� mnie m�j p�aszcz.
0:22:49: Ale tym pistoletem zastrzeli�a mojego syna  | i tych 3 oficer�w, kt�rzy chcieli mnie chroni�!
0:22:54: A teraz chce zabi� r�wnie� mnie. | - Nic nie zrobi�am. On k�amie!
0:23:01: K�ami�? Sam widzia�e�, sir. | Strzela�a do mnie z tego pistoletu.
0:23:05: K�ami�? | Przysi�gam na bogini� Matk�, sir.
0:23:09: Oszala�a na punkcie swojego ego! | Nie jest policjantk�, ale wrogiem!
0:23:16: Znowu k�amie. | Nie zrobi�am nic z tych rzeczy.
0:23:21: Nie k�amie! Na w�asne oczy widzia�em, | jak do niego strzela�a�.
0:23:25: Oddaj mi pistolet.
0:23:28: Inspektorze, aresztowa� j�!
0:23:30: Zamknij wszystkie drzwi!
0:23:33: Mog�a� przynajmniej pomy�le�, | �e zniszczysz w�asne dzieci,
0:23:36: zdeprawujesz sw�j wydzia� policji.
0:23:38: Zniszczy�a� sw�j dom; straci�a� m�a, | a teraz stracisz te� dzieci!
0:23:42: Zapomnia�a�, �e jeste� w ci��y. | M�wisz, �e ten cz�owiek ci� zniszczy�.
0:23:46: Sama zniszczy�a� siebie | i swoj� przysz�o��!
0:23:51: Kooka, ty wieprzu! | Zamordowa�e� mojego m�a.
0:23:55: Zniszczy�e� m�j dom | i zrobi�e� z moich dzieci sierotki!
0:23:59: Ty �otrze! Ty padalcu!
0:24:02: Ty bydlaku! Ty zgnilcu!
0:24:05: Przesta�! Przekraczasz granice!
0:24:08: Jeste� aresztowana Satya Devi!
0:24:33: Bardzo dziwne. | Prorok Bhrigu pisze...
0:24:36: �e ta kobieta urodzi trzech syn�w, | kt�rzy stan� si� Trzema Si�ami.
0:24:40: To ci� zniszczy... | - Nie ja, ale ta kobieta jest sko�czona!
0:24:46: Poczekaj chwilk�. | Dzi� jest dzie�...
0:24:50: kiedy powstanie Troje. | - Co?
0:25:30: Co za cudowne, delikatne dziecko | da�a ci bogini Matka.
0:25:35: Zabierz je do moich pozosta�ych synk�w
0:25:38: i powiedz im, | �e ich matka umar�a!
0:25:40: Co ty m�wisz?
0:25:42: Tak bracie. | Nie chc� �adnej zemsty w ich �yciu.
0:25:46: Powinni �y� w�asnym �yciem, | wychowuj�c swego braciszka.
0:25:56: W�a�nie pochowa�em wasz� matk�.
0:26:03: Pomy�lcie, �e zosta�a m�czennic�.
0:26:08: Ale zanim umar�a, | da�a wam male�kiego braciszka.
0:26:13: I kaza�a wam przekaza�: | "Powiedz moim dw�m ch�opcom..."
0:26:17: "�eby wychowali tego ch�opca, | a� doro�nie."
0:26:22: "Wype�niaj�c marzenie moje i waszego ojca"
0:26:25: "W kt�rym oboje widzieli�my was | jako trzy boskie moce."
0:26:35: Wype�nimy marzenie naszej matki.
0:26:41: Wychowamy to male�stwo. | Pr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin