Reptilianska Agenda 1B(1).txt

(51 KB) Pobierz
{1}{90}movie info: MPG  352x240 29.97fps 1.1 GB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{22}{547} ��cz�c to ze wsp�czesno�ci� mamy wci�� powtarzaj�cy si� |motyw o tym, �e gadzia, pozaziemska rasa skrzy�owa�a| si� z ludzko�ci� tworz�c i stworzy�a szczeg�lne rody i |masz tu zdumiewaj�cy artefakt - chyba to jest to s�owo.
{560}{1276}Ten tu naszyjnik o kt�rym wiem, �e jest niewiarygodnie |ci�ki kt�ry wnosi bardzo znacz�cy wk�ad do tego| motywu o pozaziemskiej lub innej rasie krzy�uj�cej |si� z ludzko�ci�. Po pierwsze - sk�d si� wzi��?
{1287}{2188}Prosz� pana...  nie wiemy. Ten naszyjnik by� w pobli�u tak |d�ugo, �e nie wiemy dok�adnie od kt�rego plemienia pochodzi.| Wszystko co mog� ci powiedzie� to to, �e ten naszyjnik istnia� ju�| gdy kr�l kt�ry za�o�y� nar�d Zulus�w - Zulu by� wci�� ch�opcem.
{2197}{2842}By� opisywany w staro�ytnych legendach kt�re naros�y wok� tego |kr�la, jest nazywany INUEBA YEZENWILO - NASZYJNIK TAJEMNIC |i tak naprawd� jest ksi�g� kt�ra opowiada 12 r�nych historii...
{2853}{3332}Jak my�lisz jak bardzo jest stary? Jak stary mo�e by�?|Nie wiem, wszystko co wiem...  Setki lat?... Tak, tak jest| bardzo stary ale nie jest tak stary jak ta zielona| twarz kt�r� w�a�nie ci pokaza�em. Ta Chitauri...
{3342}{4141}Twarz Chitauri jest... jak m�wi� ma ponad 7000 lat. Teraz. Ten |naszyjnik objawia kilka tajemnic, wewn�trz tego s� kamienie kt�re| nie pochodz� z tej Ziemi i jest to bardzo zdumiewaj�ca historia.
{4148}{4614}W �rodku s� trzy od�amki o kt�rych historia opowiada, �e| zosta�y przywiezione na t� Ziemi� przez obce dziecko kt�re| bawi�o si� z ludzkim dzieckiem w P�n. Transwalu. A to...
{4621}{5280}To ma tak oczywisty wygl�d, wygl�da jak statek kosmiczny.| Mandinda , tak...| Te, te na wp� stopione obiekty, tu by�y kiedy� w�opodobnym |naszyjnikiem noszonym przez wodza Maszon�w.
{5292}{6000}Wybra� si� do buszu by zbada� co� co wyl�dowa�o w buszu| i co zabija�o jego ludzi. I uda� si� tam ze swym bojowym| toporem by zaatakowa� ten obiekt. I ten obiekt wystrzeli� |niebieski promie� bardzo strasznego ognia w wodza.
{6011}{6951}I zmieni� si� po prostu w dym a to jest wszystkim co z niego zosta�o.|Teraz. Ten naszyjnik objawia jedn� z najstarszych i najwi�kszych| tajemnic w naszym kraju, t� o tym, �e boskie istoty |kt�re nazywamy Chitauri.	
{6978}{8423}I kt�re zwiemy te� ZISHUEZI lub IMANUGELA w j�zykach innych |plemion w ca�ej Afryce. Ci bogowie zeszli na Ziemi� w wielkich| statkach zrobionych ze z�ota. I oni si� po��czyli z ludzkimi |kobietami by stworzy� ras� kr�l�w| i kr�lowych na naszej Ziemi.
{8447}{9138}Nie ma plemienia panie Icke, gdziekolwiek w Afryce... |i kiedy wr�cisz do Afryki P�d. poprosz� ci� by� zbada� to| bardzo dok�adnie. Nie ma plemienia nigdzie, w Po�udniowej, |Centralnej, Zachodniej i Wschodniej Afryce...
{9151}{9991}Kt�re nie twierdzi�oby, �e monarchia to system kt�ry zosta�| przywieziony z nieba przez bog�w kt�rzy podr�owali albo w |wisz�cych rzeczach jak powiedzieliby Pigmeje z Zach. Zairu lub| zeszli w d� w wielkich statkach kt�re by�y ukszta�towane jak kule.
{10003}{10826}Statki  zrobione ze z�ota, statki wi�ksze ni� zajwi�ksze g�ry.| Chc� si� podzieli� tym z panem tak dobrze jak tylko mog�. |Zulusi wierz�, �e pochodz� z kosmosu i ich nazwa ZULU| nie oznacza nieba ale przestrze� mi�dzyplanetarn�.
{10835}{11702}I s�owo Zulu okre�la te� podr�owanie na przyk�ad je�li powiem do |dziecka: "W��czysz si�, poruszasz si� leniwie z wioski do wioski."| to powiem UIAZULA MUENA. Teraz. S�owo ZULA kt�rego |u�ywa si� by okre�li� Zulus�w.
{11714}{12150}Czasem, koncepcyjnie oznacza tak naprawd�| PODRӯNIKA, ODKRYWC�, kogo� kto porusza |si� z miejsca na miejsce - gdzie�, w Zulu.
{12161}{12703}Teraz pytam ci� jak �r�dl�dowi  ludzie,tacy jak Zulusi,| sk�d wiedzieli, �e mo�esz podr�owa� przez |kosmos - UIAZULA EZULUINI, mo�esz podr�owa�| poprzez wiekie miejsce podr�y.
{12712}{13249}W tej materii Zulusi wiedzieli, �e Ziemia jest kul�| i �e to s�o�ce wisi nieruchome w przestrzeni| z wieloma planetami orbituj�cymi wok� niego.
{13261}{14187}Poka�� ci to na innym naszyjniku wiedzy. I gdy Zulus m�wi |o Ziemi m�wi o niej UMSABA CHIKELELE, s�owo CHIKELELE |okre�la kulisty lub p�kulisty obiekt ale Mosutu lub |Motswana z Lesotho lub z Botswany okre�li Ziemi�.
{14196}{15027}Jako  LEFATSI co znaczy "to co jest tu w dole" i powie odnosz�c |si� do kszta�tu Ziemi LEFATSI GHA MUPHARA teraz, to s�owo |GHA MUPHARA oznacza Ziemi� w swej szeroko�ci  co oznacza,| �e Mosuthu lub Motswana wierzy, �e Ziemia jest p�aska.
{15036}{16018}Ale Zulus wierzy, �e jest albo p�kul� albo kul�, Zulusi jako pierwsi| ludzie wiedzieli o czym� co jest teraz przypisywane Albertowi| Einsteinowi i m�wi tym, �e przestrze� i czas s� jedn� i ta sam� rzecz�.| Zulusi wiedzieli to na d�ugo przed narodzinami Einsteina.
{16027}{17249}M�wili, �e inn� nazw� dla kosmosu UMKHATHI, UMKHATHI, |U-M-K-H-A-T-H-I, UMKHATHI i nazywali czas ISSIKHATHI wi�c widzi |pan, �e Zulusi nar�d przypuszczalnych, nosz�cych sk�ry prymityw�w |by� �wiadomy tego, �e czas i przestrze� sa jedn� i t� sam� rzecz�.
{17260}{17958}I co wi�cej to, �e je�li mo�esz znale�� rzek� czasu mo�esz|podr�owa� w przysz�o�� i w przesz�o�� i wiele ze|staro�ytnych legend kt�re opowiada si� na ziemi Zulus�w| m�wi o cz�owieku kt�ry podr�owa� poprzez czas.
{17968}{18369}I przypadkowo zabija ch�opca kt�ry okazuje si� by� |nim samym w przesz�o�ci wi�c on ju� d�u�ej nie istnieje| (tzw. paradoks p�tli czasowej).
{18376}{18593}S� wskazania na naszyjniku, wiem, �e s� z ty�u |kt�re wskazuj�, �e Ziemia jest okr�g�a, jeden z|symboli na plecach to wskazuje, ta kula. Tak...
{18603}{19110}Zastanawiam si� co s�dzisz Credo o tym czego uczy si� dzieci| i student�w na uniwersytetach i w eleganckich centrach| akademickich, �e jeste�my teraz na kraw�dzi ludzkiej wiedzy| w znaczeniu technologii, wiedzy  o �wiecie i wszech�wiecie.
{19119}{19568}I o faktach, �e w staro�ytnym �wiecie, w Afryce I w Afryce| P�n i w ca�ej Ameryce P�d. byli tylko prymitywni ludzie. |PROSZ� PANA TO S� KUPY BZDUR.
{19577}{20557}I w rzeczy samej po moIch d�ugich badaniach przesz�o�ci mog� ci| powiedzie� z dum�, �e nasi przodkowie byli 20-cia razy m�drzejsi |ni� my. Czuj� i s�dz�, �e w przesz�o�ci ludzie byli m�drzejsi |ni� dzi� i, �e wiedzieli o wiele wi�cej ni� my teraz.
{20566}{21101}My si� nie rozwijamy panie Icke ale po prostu odkrywamy |ponownie rzeczy kt�re wiedzieli lepsi m�czy�ni i kobiety |ni� my,-  przed tysi�cami lat... |Chcia�bym da� ci jaki� dow�d tego, przynajmniej jeden.
{21110}{21645}Prosz� pana... S� rzeczy kt�re odkry�em w moich |podr�ach po �wiecie, rzeczy kt�re udowodni�y mi, �e| nasi przodkowie byli wysoce zaawansowani w chemii.
{21654}{22529}Mogli wzi��� nauk� i zredukowa� do tak prostego poziomu,| �e byli w stanie pom�c setkom g�oduj�cych istot ludzkich |po jakim� traumatycznym wydarzeniu w ich przesz�o�ci.
{22539}{22963}Skoncentrujmy si� na niekt�rych obrazach kt�re| s� widoczne. Tak... Poniewa� to nie pozostawia| w�tpliwo�ci, �e o wiele wi�ksza wiedza by�a w |okolicy o wiele d�u�ej ni� nam m�wiono. Tak...
{22973}{23458}Po pierwsze na d�oni widzimy oko. Wszystkowidz�ce Oko, |symbol oka jest jednym z symboli kt�rych Iluminati u�ywaj� |przez ca�y czas i by� oczywi�cie wielkim symbolem staro�ytnego| Egiptu, Oko Ra i tym podobne, dlaczego to oko jest na tej d�oni?
{23470}{24427}To jest symbol straszliwego oka Chitauri, oka kt�re widzi wszystko,| oka kt�re wie wszystko. M�wi si�, �e gdy Chitauri umiera przekazuje| swoje "z�e oko" nast�pnemu ze swego gatunku i dla Chitauri|oko to bardzo, bardzo pot�ny symbol.
{24441}{25364}To jest oko Chitauri i..., ale jest w tym co� wi�cej prosz� pana.|Tu jest dziura kt�ra przechodzi przez mied�. Teraz, je�li umie�cisz| w tej dziurze wod� otrzymasz prosty mikroskop powi�kszaj�cy i mo�esz| zobaczy� klejnoty poprzez t� wod�, powi�kszenie jest zdumiewaj�ce.
{25375}{25763}Wielki symbol kt�ry wci�� jest pokazywany i jest te� na rewersie| banknotu dolarowego USA umieszczony tam przez Iluminati, przez| prezydenta Franklina Delano Roosvelta i jest to Wszystkowidz�ce Oko.
{25778}{26163}Tak wi�c, czy wg. twojego rozumienia Wszystkowidz�ce |Oko zosta�o wybrane przez Iluminati by reprezentowa�| to trzecie oko Chitauri? Tak prosz� pana,tak s�dz�, |i tak naprawd� to jestem tego pewien. Dlaczego?
{26173}{26862}Poniewa� w Afryce nawet zwyk�e ludzkie oczy s� uwa�ane za |bardzo pot�ne magiczne urz�dzenie. Je�li afrykanin okazuje| ci szacunek to nie mo�e si� na ciebie patrzy�, musi patrze� |na punkt poni�ej jednego z twoich ramion.
{26872}{27687}Teraz. Nazywamy to TSHO SHONIPA co znaczy "oszcz�d� mi swoich |oczu". Wierzymy prosz� pana, �e przy emocjonalnym zaanga�owaniu |zwyk�a ludzka istota mo�e spowodowa� wielkie szkody u innej istoty| ludzkiej, poprzez wysy�anie ogni kt�rymi emanuj� czyje� oczy.
{27697}{28720}Wierzymy, �e... wojownik Zulus�w nigdy nie mo�e pozwoli� |swojemu umieraj�cemu wrogowi by na niego spojrza�. Na przyk�ad,| gdy Zulus zabija� wroga zwyk� zakrywa� twarz wroga swoj� tarcz� by |zapobiec spojrzeniu wroga,| by swoimi oczami nie rzuci� na niego kl�twy.
{28737}{29376}Interesuj�ce, �e ludzie kt�rzy do�wiadczyli tych Chitauri, reptilian |w zwi�zku z brytyjsk� rodzin� kr�lewsk� i innymi w wybranych |rytua�ach powiedzieli, �e w czasie sk�adania ofiary, w punkcie |�mierci ofiary te gady wpatruj� si� w oczy osoby kt�ra umiera.
{29387}{30026}Co pasuje do tego dlaczego ci wojownicy tak si� o to troszczyli.| Tak prosz� pana... Wi�c dlaczego to robi�? My mamy rytua�y |kt�re pokrywaj� wiele obszar�w, rytua� zwany |UUTATA UMORIA - "zabieranie duszy".
{30037}{30710}Gdzie, gdy umiera kr�l i walczy by przekaza� sw� wiedz�| i sw� odwag� sukcesorowi powinien za��da� by sukcesor| wpatrywa� si� mocno w oczy umieraj�cego kr�la.
{30721}{31430}R�wnie� gdy jakie� stworzenie jest po�wi�cane w ofierze |w Afryce, czy jest to istota ludzka czy zwierz�, na to |stworzenie musi patrzy� sk�adaj�cy ofiar� tak by sk�adaj�cy| ofiar� m�g� "wypi�" jego duchowe charakterystyk...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin